ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
І.В. Сиромятников. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час, 2011 - перейти до змісту підручника

Професійно-етичні норми діяльності військового психолога

Професійна діяльність психолога - це вельми складна і відповідальна область професійної діяльності. Вона вимагає відповідної освіти, професійної майстерності і може зачіпати долі людей (наприклад, коли ставиться медичний або судово-психологічний діагноз).

Професійна діяльність військового психолога пов'язана з пізнанням суто індивідуальних особистісних особливостей людей, їх глибоких внутрішніх переживань і станів. У процесі роботи військовий психолог оперує інформацією, недбале використання якої може завдати непоправної шкоди окремим військовослужбовцям, сім'ям, військовим колективам, авторитету військової психології. Водночас психолог повинен виробляти пропозиції та рекомендації командирам (начальникам), надавати їм необхідні дані про військовослужбовців в інтересах забезпечення виховної роботи з ними, самостійно здійснювати цілеспрямоване втручання в їхні думки, почуття, світогляд, поведінку.

У даній зв'язку до психологів пред'являється ряд соціально-етичних і професійних вимог, дотримання яких дозволяє спеціалісту зберігати довіру людей, вибирати вірну лінію поведінки при конфлікті між нормами субординації і моральності. Професійно-етичні норми - це вимоги, які пред'являються до рівня професійної кваліфікації психолога, реалізації ним у своїй діяльності специфічних моральних норм поведінки як у взаєминах з колегами, науковим співтовариством, так і з випробуваними (клієнтами).

Розглянуті вимоги сформульовані в ряді принципів.

1. Принцип дотримання таємниці. Цей принцип означає, що будь-яка інформація, повідомлена клієнтом психолога, не може бути передана без його згоди ні в які суспільні або державні організації, посадовим або приватним особам, у тому числі родичам, друзям і т.д. Обумовлюється не тільки сам факт можливості або неможливості передачі інформації, але також і обсяг цієї інформації, коло осіб, яким вона може бути передана, цілі і порядок використання інформації цими людьми.

Із зазначеного правила є винятки, про які клієнт завжди має бути попереджений заздалегідь. Прикладом може служити ситуація, коли психолог дізнається під час прийому про щось таке, що є серйозною загрозою для чиєїсь життя чи здоров'я. Виняток становлять також випадки, коли психодіагностичне обстеження проводиться в наукових цілях як частина експериментального дослідження, але й тоді не рекомендується вказувати в публікаціях точні імена та прізвища випробуваних.

Військовий психолог повинен вживати всіх заходів для збереження конфіденційності професійних відносин, одержуваних відомостей, документів, особистих записів, фотографій, аудіо - і відеоплівок, пов'язаних з роботою. Він не повинен допускати випадків оприлюднення інформації, що має інтимний характер, публічного порівняння людей (колективів) за психологічними якостями, вказівки на джерело отримання інформації.

2. Принцип нанесення шкоди. Він припускає, що психолог не повинен поширювати інформацію та спеціальні психологічні знання , які можуть бути використані для маніпулювання людьми, погіршення відносин між ними. Психолог зобов'язаний:

- поважати особисту недоторканність військовослужбовців, їх право на участь або неучасть в дослідженнях, діагностичних і формірующе-корекційних заходах, на психологічну консультацію без присутності третіх осіб;

- роз'яснювати цілі і завдання психологічних досліджень, порядок використання отриманої інформації. Людину не можна піддавати психологічного обстеження проти його волі або обманним шляхом (за винятком випадків судової, медичної практики, обумовлених законом );

- не використовувати методик і процедур, що ущемляють особисту гідність людини, не брати участі у заходах, що супроводжуються фізичним або психологічним примусом військовослужбовців до повідомлення якої інформації, зміни поглядів і переконань, навіть якщо це санкціоновано його начальником;

- оцінювати будь-яку професійну ситуацію з етичної точки зору і інформувати командирів (начальників), інших осіб про етичні вимоги, які висуваються до неї і власної етичної позиції.


Перед проведенням психологічного обстеження людини необхідно попереджати про те, що в процесі тестування він мимоволі може видати інформацію про себе, своїх думках і почуттях, яку сам не усвідомлює. Будь-яка людина, якщо це не обумовлено законом, має право знати результати свого тестування, а також те, ким, де і як вони можуть бути використані. Результати психологічного обстеження надаються випробуваному особою, яка проводила обстеження, в доступній для правильного розуміння формі. При тестуванні неповнолітніх дітей їх батьки чи які замінять їх особи мають право знати результати тестування дитини. Якщо тестування виробляється в цілях конкурсного відбору (до ВНЗ, на вищу посаду), то військовослужбовець має право знати те, ким і на якій основі про нього будуть робитися висновки за підсумками тестування.

3. Принцип наукової обгрунтованості використовуваних психологічних методик та об'єктивності висновків. Даний принцип вимагає, щоб методи і засоби, що застосовуються психологом, були валідними і надійними, тобто давали такі результати, яким можна цілком довіряти. Психолог повинен використовувати діагностичні, корекційні, психопрофілактичні методи і техніки, механізм дії яких сам ясно розуміє, вважає достатньо освоєними і передбачає наслідки їх застосування.

Висновки, які робить психолог, повинні випливати з результатів самого обстеження, а не залежати від суб'єктивних установок тих, хто його проводить або користується його підсумками. При підборі методик психолог виходить з вимог максимальної ефективності діагностики - максимум надійності при мінімумі витрат. При висуванні гіпотези про причинних взаємозв'язках тих чи інших психологічних параметрів та інтерпретації даних необхідно поряд з найбільш імовірною розглядати і альтернативну психологічну гіпотезу, дотримуючись принципу, аналогічним принципом "презумпції невинності "у судочинстві.

4. Принцип комплексної діагностики та психологічної допомоги. Цей принцип передбачає поєднання різних методичних прийомів при діагностиці одного і того ж психічного властивості, а також методик, спрямованих на родинні психічні властивості, для підвищення валідності діагностичного висновку. Психолог забезпечує необхідний рівень надійності діагнозу, застосовуючи стандартизовані і нестандартизовані методики, а також метод незалежних експертних оцінок.

Крім того, в ході надання психологічної допомоги повинна бути розкрита система причин, що обумовлюють запропоновану психологу -консультанту ситуацію. Консультант може розібратися в причинах виникнення у клієнта проблем тільки в контексті досить повної інформації про нього. З іншого боку, повинна існувати теоретична система, що дозволяє пояснювати окремі факти і прояви почуттів, дій клієнта, виходячи з цілісного бачення більш широкої «панорами »його психічного життя, прогнозувати можливі варіанти позитивних змін.

Даний принцип означає також, що у визначенні факторів, які обумовлюють можливість позитивних змін, повинен переважати комплексний підхід, що враховує можливість реалізації даних факторів у системі професійних дій як самого психолога, так і інших посадових осіб, фахівців та оточення клієнта (з урахуванням вимоги розумної достатності). Крім того, має враховуватися думка всіх сторін, які беруть участь у запропонованій консультанту ситуації.

5. Принцип безоціночного ставлення до клієнта і поваги його особистості. Психолог створює такі умови, при яких звернувся за допомогою військовослужбовець (клієнт) відчуває себе спокійно і комфортно під час прийому. Доброзичливе ставлення передбачає не просто слідування загальноприйнятим нормам поведінки, а й уміння уважно слухати, надавати необхідну психологічну підтримку, не засуджувати, а намагатися зрозуміти і допомогти кожному, хто звертається за допомогою, незалежно від звання, посади, віку.
Необхідно приймати людей такими, якими вони є. Задля створення атмосфери довіри, що сприяє повнішому розкриттю особистості, психолог прагне уникати будь-яких оціночних суджень. Що б не говорив чоловік - всі гідно доброзичливого уваги.

6. Принцип ефективності рекомендацій. Цей принцип передбачає, що рекомендації психолога обов'язково повинні бути корисними для тієї людини, якій даються. Вони повинні бути реальними, здійсненними як для самої людини, так і для посадових осіб, які мають відношення до вирішення конкретного завдання. Ефективність рекомендацій передбачає їх конкретність, облік компетентності та компетенції тих посадових осіб, яких вони адресуються.

7. Принцип професійної компетентності та рефлексії професійних обмежень. Військовий психолог повинен відповідати за наслідки своєї професійної діяльності, чітко уявляти межі своїх можливостей у вирішенні поставлених завдань, застосовувати тільки перевірені й освоєні методи роботи, прогнозувати наслідки своїх дій, зводити до мінімуму ризик ненавмисного негативного впливу на людей. Він покликаний постійно вдосконалювати знання, навички та вміння, підтримувати свою кваліфікацію на рівні вимог професійної діяльності. Психолог зобов'язаний володіти хорошою теоретичною підготовкою, досконально знати психодиагностические, психокорекційні та розвиваючі методики та правила їх застосування , мати достатній досвід їх практичного використання.

Посадовим особам, які отримали психологічну інформацію від психолога, необхідно утримуватися від застосування адміністративних заходів без ретельного і всебічного аналізу та обліку отриманих відомостей і можливих наслідків застосовуваних впливів.

Військовий психолог зобов'язаний будувати свої відносини з колегами на основі взаємної поваги, довіри, взаємодопомоги, ділитися з ними отриманою інформацією, методичними та науковими знахідками, що дозволяють ефектно вести практичну роботу. Водночас забороняються пряме запозичення результатів чужих досліджень, привласнення авторства теоретичних положень, експериментальних методик і даних, відсутність у публікованих роботах посилань на першоджерела і т.п.

В інтересах клієнта психолог повинен активно співпрацювати з лікарями, юристами, посадовими особами органів виховної роботи. Він уповноважений особисто перешкоджати некоректного і неетичної здійсненню заходів психологічної роботи. Про всі помічені ним порушення нормативно-правових принципів і професійно-етичних норм діяльності психолог повинен повідомляти своєму безпосередньому командуванню, психологам вищестоящих організаційно-штатних структур, а також в регіональні чи центральні органи «Товариства психологів РФ ».

Порушення психологом етичних норм і принципів роботи несумісне з виконанням обов'язків їм по займаній посаді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Професійно-етичні норми діяльності військового психолога"
 1. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 2. Взаємодія психолога з іншими посадовими особами
  У рішенні задач психологічної роботи беруть участь різні суб'єкти. Кожен з них виконує свої специфічні функції. Разом з тим успіх цієї роботи може бути забезпечений лише спільними, добре скоординованими зусиллями всіх її учасників. Це передбачає поєднання наступних методичних рівнів організації та проведення заходів психологічної роботи: а) рівень застосування методів і
 3. Додаток 3
  Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 4. Загальна характеристика принципів виховання
  Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
 5. Військово-педагогічна етика заступника командира частини з виховної роботи
  Виникнення і розвиток професійно-етичної теорії і практики, як відомо, пов'язано з суспільним поділом праці. Професійна етика існує і виявляється в професіях, які мають стійкий характер, морально-психологічні вимоги і норми, що регулюють діяльність і поведінку їх представників з точки зору етики. До числа таких професій відноситься діяльність і
 6. Основні види морально-психологічного забезпечення
    Очевидною і актуальною є проблема морально-психологічного забезпечення процесу бойової підготовки військ, готовності кожного військовослужбовця до виконання і самого виконання завдань за призначенням. У цьому зв'язку постає питання про МПО не тільки військових дій або вирішення інших бойових завдань (наприклад, бойового чергування, вартової служби), але всіх аспектів життєдіяльності військ, як в
 7.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    Під професійною діяльністю психолога військової частини розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються психологом для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військової діяльності та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження
 8.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
    11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 9.  Основні спонукальні мотиви військової діяльності: сутність і зміст
    Мотиваційно-смислова сфера військової діяльності - це складна система взаємопов'язаних компонентів, що знаходяться в ієрархічному супідрядності. До основних побудниками діяльності військовослужбовців належать: потреби, інтереси, цілі, ідеали, цінності, смисложиттєві орієнтири. Їх реалізація має як загальне, так специфічні для військовослужбовців риси. Переступимо до їх більш докладної
 10.  Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
    Поява людини стало логічною ступенем еволюції тваринного світу на Землі. У ньому втілилося все те краще, що за час свого розвитку накопичила природа. Разом з тим людина з'явився принципово новим явищем в природі, що відразу ж поставило його над усіма іншими представниками тваринного світу. Суть відмінності людини від останніх можна звести до наступних положень. Перехід
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека