ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Принципи управління діяльністю навчаються в цілісному педагогічному процесі

В організації діяльності курсантів та слухачів військовий педагог відіграє провідну роль. Його педагогічне керівництво спрямоване на те, щоб викликати у них активність, самостійність і ініціативу. Звідси зростає значимість принципу поєднання педагогічного управління з розвитком ініціативи і самостійності учнів.

Важливу роль в організації цілісного педагогічного процесу у військовому вузі відіграє принцип свідомості і активності в ньому самих учнів. Активність особистості соціальна за своєю природою, це концентрований показник її діяльнісної сутності.

Найважливіший принцип організації пізнавальної діяльності - повага до особистості студента в поєднанні з розумною вимогливістю - випливає з сутності гуманістичного виховання. Вимогливість є своєрідною мірою поваги до особистості курсанта (слухача). Тут дві сторони взаємопов'язані як сутність і явище. Практична реалізація цього принципу тісно пов'язана з принципом опори на позитивне в людині, на сильні сторони його особистості. Успішна реалізація останніх двох принципів можлива лише при дотриманні ще одного - узгодженості вимог військового вузу, колективу та громадськості.

Відповідно до принципу доступності та посильности навчання і виховання курсантів та слухачів, їх діяльність повинна будуватися на основі врахування реальних можливостей, попередження інтелектуальних, фізичних і нервово-емоційних перевантажень, які негативно позначаються на фізичному і психічному здоров'ї . З цим принципом найтіснішим чином пов'язаний принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів при організації їх діяльності. Організаційним принципом керівництва діяльністю курсантів і слухачів є принцип міцності і дієвості результатів освіти, виховання, психологічної підготовки та особистісного розвитку. Його реалізація справедливо пов'язується насамперед із діяльністю пам'яті, але не механічною, а смисловий. Тільки пов'язування нового з раніше засвоєним, введення нових знань у структуру особистісного досвіду навчаються дозволяє забезпечити їх міцність. Міцними, як показує педагогічний досвід, стають тільки ті знання, які видобуваються самостійно. Вони надовго осідають у свідомості і мають тенденцію переходити в переконання. Велике значення має і емоційний фон, що супроводжує вивчення та засвоєння навчального матеріалу, вироблення умінь і навичок.


Реалізація розглянутих законів, закономірностей і принципів в освітній діяльності військового вишу дозволяє розглядати педагогічний процес як цілісне явище, що забезпечує якісну підготовку майбутніх офіцерів до професійної діяльності.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. У чому сутність системного підходу до розгляду явищ педагогічної дійсності?

2. Розкрийте і обгрунтуйте структуру педагогічного процесу у військовому вузі як педагогічної системи. Які функції виконує кожен з компонентів педагогічного процесу?

3. Які характерні риси педагогічного процесу у військовому вузі як системи можете виділити?

4. Обгрунтуйте можливість розгляду педагогічного процесу у військовому вузі як цілісності.

5. Як проявляється цілісність педагогічного процесу через його закони та закономірності?

6. Назвіть і розкрийте сутність основних принципів організації цілісного педагогічного процесу у військовому вузі.

7. Охарактеризуйте основні принципи управління діяльністю курсантів і слухачів в цілісному педагогічному процесі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи управління діяльністю навчаються в цілісному педагогічному процесі "
 1. Основні розділи вчення про вищої нервової діяльності
  Безумовні і умовні рефлекси Елементом вищої нервової діяльності є умовний рефлекс. Шлях будь-якого рефлексу утворює своєрідну дугу, що складається з трьох головних частин. Перша частина цієї дуги, що включає в себе рецептор, чутливий нерв і мозкову клітку, називається аналізатором. Ця частина сприймає і розрізняє весь комплекс потрапляють на організм різних впливів ззовні.
 2. Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняної охорони здоров'я
  Проведення досліджень у сфері підготовки медичних та юридичних кадрів у контексті вивчення питань, присвячених юридичній забезпеченню охорони здоров'я, представляється в достатній мірі обгрунтованим. Це пов'язано, насамперед, з тим, що: - викладання питань правового регулювання охорони здоров'я в організаційно-правовому аспекті має безпосереднє відношення до системи, як
 3. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
  На відміну від взаємозв'язку акмеології з обществознанием, основною категорією, що характеризує її взаємодія з науками про людину, є творчість. Саме ця категорія визначає такі ключові для акмеології психологічні поняття, як майстерність, розвиток, зрілість, обдарованість, здібності, креативність, вдосконалення, евристика, рефлексіка, свідомість, особистість, індивідуальність і
 4. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 5. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
  На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б у себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 6. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей , організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 7. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 8. Акмеологическая модель продуктивного розвитку аутопсихологической компетентності
  Важливим етапом акмеологічного дослідження аутопсихологической компетентності є побудова акмеологической моделі, що включає реальні та ідеальні зв'язку досліджуваної предметної області. Модель в акмеології проектує співвідношення теперішнього і майбутнього, якого ще немає в реальній дійсності і спосіб руху до нього, який визначається зовнішньою і внутрішньою детерминацией. Предмет акмеології -
 9. Акмеологические технології продуктивного розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Акмеологические технології розробляються в рамках моделі предмета акмеології, що відбиває перехід від реального стану, якості та рівня розвитку особистості (і її професіоналізму) до майбутнього ідеального. Дана модель включає інтегральну характеристику наявного стану та потенціалу особистості, алгоритмів і способів його розвитку, образу майбутнього стану, очікування контрольних механізмів і
 10. Психолого-акмеологическое супровід професійної підготовки держслужбовців
  У психології та акмеології під особистісно-професійним розвитком розуміється процес формування особистості та її професіоналізму в саморозвитку, навчанні, професійній діяльності та взаємодіях. Особистісно-професійний розвиток здійснюється як безпосередньо в процесі професійної діяльності "на місцях", так і в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації. З метою
 11. Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Важливим методологічним підгрунтям комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л . Рубінштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 12. Основний зміст роботи
  Акмеологічекій процес розвитку професіонала характеризується як висхідний, випереджаюче (Е.Н.Богданов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач , В. Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна та ін), з спрямованістю до вершин зрілості, що поєднує особистісний розвиток з професійним (на етапах соціалізації та професіоналізації). Розвиток багатопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Клімов тощо) і об'єднує дозрівання, фенотипічні
 13. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека