ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дулін В. В.. Педагогічне управління процесом підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, 2004 - перейти до змісту підручника

Додаток 3

Програма становлення початківця викладача

В результаті вивчення програми молодий викладач повинен знати:

1. Основи психології та педагогіки.

2. Керівні документи Міністра оборони Російської Федерації, Командувача військами округу, начальників Головних і центральних управлінь по спеціальності підготовки офіцерів запасу.

3. Керівні документи Міністра освіти Російської Федерації.

4. Інструкцію з організації та проведення навчального процесу на військових кафедрах навчальних закладів вищої професійної освіти.

5. Програми підготовки офіцерів запасу.

6. Приватну методику викладання дисциплін.

7. Тематичний план вивчення дисциплін.

8. Общевоинские Статути, повчання і керівництва.

9. Історію військової кафедри.

10. План методичної роботи кафедри (циклу). Вміти:

1. Методично правильно проводити заняття зі студентами.

2. Грамотно звертатися з технічними засобами навчання і застосовувати їх на заняттях.

3. Розробляти методичні матеріали для проведення занять, з урахуванням методів активного навчання,

4. Особисто виконувати операції практичних занять.

РОЗДІЛ 1

Основи військової психології та педагогіки

Тема № 1. Предмет і завдання військової психології в галузі підготовки студентів, як майбутніх офіцерів запасу. Предмет військової психології, його методичні основи.

Тема № 2. Психологічні пізнавальні процеси. Сприйняття навчального матеріалу студентами. Теоретичне осмислення-передумова глибокого засвоєння матеріалу.

Тема № 3. Почуття і воля студентів у процесі навчання. Воля студента і викладача та її значення в навчально - виховному процесі.

Тема № 4. Психологія особистості студента. Сутність особистості, формування військово - професійної спрямованості у процесі навчання студентів. Облік особливостей темпераменту студентів.

Тема № 5. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Методологічні основи і завдання педагогіки вищої школи. Комплексний підхід у навчанні і вихованні.

Тема № 6. Дидактичні основи процесу навчання у вищих навчальних закладах. Сутність процесу навчання. Дидактичні принципи вищої школи. Методика навчання на військовій кафедрі.

Тема № 7. Технічні засоби навчання і їх можливості. Застосування технічних засобів у навчальному процесі.


Тема № 8. Педагогічна майстерність викладача. Структура педагогічної діяльності викладача. Характеристика основних компонентів педагогічної майстерності. Шляхи формування педагогічної майстерності.

РОЗДІЛ 2

Керівні документи з організації та ведення навчального процесу на

військовій кафедріТема № 1. Організація службової діяльності посадових осіб військової кафедри відповідно до вимог керівних документів. Завдання військової кафедри. Обов'язки посадових осіб військової кафедри. Підвищення кваліфікації викладацького складу.

Тема № 2. Організація навчально - виховного процесу на військовій кафедрі відповідно до вимог керівних документів, Положення з проведення іспитів, заліків з перевіркою теоретичних знань і практичних навичок студентів. Визначення, зміст навчальної роботи. Керівні документи з організації, планування навчального процесу на військових кафедрах.

Документи з планування навчального процесу, що розробляються на військовій кафедрі, їх призначення і зміст.

Форми навчальної роботи. Види навчальних занять, їх мета. Основи методики проведення занять.

Мета контролю успішності, види і форми контролю. Оцінка успішності. Порядок оформлення результатів іспитів і заліків.

Методична робота, її завдання. Форми методичної роботи.

Навчально-методичні матеріали, що розробляються на військовій кафедрі, їх призначення, зміст та оформлення.

Організація професійно-посадовий підготовки офіцерів на військовій кафедрі.

Основні напрямки формування педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації викладацького складу.

Основні завдання та форми військово-наукової, науково-дослідної, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

Навчальна матеріально-технічна база військової кафедри.

Облік і підведення підсумків навчального процесу. Правила ведення журналу обліку навчальних занять та виховної роботи.

Тема № 3. Програма вивчення дисциплін, що викладаються. Завдання навчання і виховання з предметів на кожному курсі. Загальні організаційно-методичні вказівки з вивчення дисциплін. Теми, що відпрацьовуються на курсі з предметів, їх зміст. Література, необхідна для вивчення тем на кожному курсі.


Тема № 4. Приватна методика викладання дисциплін. Предмет вивчення, його наукові та ідейно-теоретичні основи. Роль і місце предмета в загальній системі навчання. Цілі і завдання вивчення предмета. Зв'язок, наступність і взаємодія предмета з іншими дисциплінами навчального плану.

Зміст навчання. Обсяг програми. Час, що відводиться на вивчення тем.

Методи навчання і їх коротка характеристика. Види занять, основи методики їх проведення. Методика викладання основних тем програми. Організація і методика проведення окремого заняття. Система контролю ефективності навчання. Методика підготовки викладача до заняття. Розробка та оформлення основних методичних документів по предмету навчання.

Тема № 5. Вимоги Постанови Уряду Російської Федерації від 2000 року № 768, керівних документів Міністра Оборони Російської Федерації, Міністра освіти до ведення навчального процесу на військових кафедрах навчальних закладів вищої професійної освіти.

Тема № 6. Общевоинские Статути, Настанови, керівництва, документи та видання по предмету навчання. Перелік видань.

Примірне розподіл часу за темами.

РОЗДІЛ 3 Методична підготовка

Тема № 1. Вивчення тематичного плану і структурно-логічної схеми проходження дисциплін.

Тема № 2. Відвідування занять досвідчених викладачів з основних тем курсу навчання, інструкторсько-методичних, показних і відкритих занять.

Тема № 3. Взаємні відвідування занять.

Тема № 4. Самостійне проведення занять зі студентами. Тема № 5. Складання методичної розробки для проведення одного заняття.

Тема № 6. Підготовка та проведення відкритого заняття. Методика прищеплення студентам командних та професійних навичок і їх облік.

Тема № 7. Військово-наукова, науково-дослідна робота, спрямована на вдосконалення методичної підготовки.

Примірне розподіл часу за темами.

Таким чином, програма становлення молодого викладача розрахована на 190 годин самостійної роботи при військовій кафедрі навчального закладу вищої професійної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 3 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 11. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 12. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 13. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 14. Програми
  Програми
 15. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
  Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 16.  Лист пацієнта
    Індивідуальний № пацієнта Номер візиту Прізвище, ім'я, по батькові: Дата: день місяць рік. Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання, що стосуються Вашого стану за час, що минув після попереднього візиту: - Ваше загальний стан (відзначте вертикальною рисою на шкалі): Дуже Дуже гарне погане - Тривалість ранкової скутості: годин хвилин. 763 Додатку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека