ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дулін В. В.. Педагогічне управління процесом підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, 2004 - перейти до змісту підручника

Додаток 2

Положення

про військових кафедрах при державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти (затверджено постановою Уряду Російської Федерації від 12 жовтня 2000 р. N 768)

I. Загальні положення

1. Військові кафедри при державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти (далі іменуються - освітні установи) створюються з метою підготовки з числа громадян Російської Федерації, які навчаються за очною формою навчання в цих освітніх установах ( далі іменуються - громадяни), запасу офіцерських кадрів для Збройних Сил Російської Федерації.

Військові кафедри освітніх установ є їх структурними підрозділами вищих навчальних закладів.

В окремих освітніх установах, де навчання громадян проводиться за військово-обліковими спеціальностями для різних видів Збройних Сил Російської Федерації, родів військ, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, за поданням федеральних органів виконавчої влади або засновників, у віданні яких перебувають освітні установи, за погодженням з Міністерством оборони Російської Федерації рішенням Уряду Російської Федерації можуть створюватися факультети військового навчання.

2. Військові кафедри у своїй діяльності керуються законодавством Російської Федерації, Положенням про навчання громадян Російської Федерації за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 14 листопада 1999 р. N 1255 (Офіційний вісник України, 1999, N 47, ст.5713), іншим центральним Збройних Сил Російської Федерації, наказами та директивами Міністра оборони Російської Федерації, директивами начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, наказами Міністра освіти Російської Федерації, керівників федеральних органів виконавчої влади і засновників, у віданні яких перебувають освітні установи, а також цим Положенням.

3. Навчальна робота з громадянами проводиться військовими кафедрами відповідно до програм підготовки офіцерів запасу і общевоинскими статутами Збройних Сил Російської Федерації і спрямована на тверде засвоєння громадянами теоретичних положень, передбачених програмами навчання, і вироблення у них практичних навичок в застосуванні і експлуатації озброєння і військової техніки, керівництві підрозділами, виконанні своїх посадових обов'язків відповідно до отриманої військово-обліковою спеціальністю, на формування у громадян моральної та психологічної готовності до захисту Вітчизни, вірності конституційному і військовому обов'язку, виховання дисциплінованості і почуття відповідальності за приналежність до Збройних Сил Російської Федерації.

4. Програми підготовки офіцерів запасу є нормативними документами, які визначають цілі, основний зміст, а також кваліфікаційні вимоги до рівня підготовки офіцерів запасу за встановленими військово-обліковими спеціальностями.

Структура програм підготовки офіцерів запасу розробляється в порядку, що встановлюється Міністерством оборони Російської Федерації за узгодженням з Міністерством освіти Російської Федерації.

5. Для координації діяльності педагогічних колективів військових кафедр з питань методики навчання, підвищення ефективності та якості навчального процесу та вироблення рекомендацій щодо їх вдосконалення при одному з освітніх установ може створюватися навчально-методичне об'єднання (за групами військово-облікових спеціальностей-навчально-методичні поради), в складу якого включаються найбільш кваліфіковані фахівці з числа професорсько-викладацького складу військових кафедр, представники видів Збройних Сил Російської Федерації, родів військ, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації. Їх діяльність регламентується положенням про навчально-методичному об'єднанні, які розробляються і затверджуються Міністерством освіти Російської Федерації.

6. Обсяг підготовки та перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка офіцерів запасу на військових кафедрах, встановлюються Міністерством оборони Російської Федерації за узгодженням з федеральними органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають освітні установи.

7. Порядок проходження військової служби військовослужбовцями військових кафедр визначається Федеральним законом "Про військовий обов'язок і військову службу", Федеральним законом "Про статус військовослужбовців", положенням про порядок проходження військової служби та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

II. Організація навчання громадян

8. Навчальна робота є частиною навчального процесу і основним видом діяльності військової кафедри. Вона включає організацію і проведення всіх видів навчальних занять, поточного і підсумкового контролю успішності та якості підготовки громадян.

9. Громадяни, які виявили бажання укласти контракт про навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі, оглядаються військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем військового обліку.

Контракт може бути укладений з громадянами, визнаними військово-лікарськими комісіями за станом здоров'я придатними до військової служби по конкретних військово-обліковими спеціальностями.

10. З метою визначення відповідності громадянина встановленим вимогам проводиться професійний відбір і перевірка рівня фізичної підготовки.

Професійний відбір проводиться за методикою, розробленою військовою кафедрою та затвердженої ректором (керівником) освітнього закладу.

11. Зарахування громадян на військову кафедру при цьому освітньому закладі проводиться після укладення ними контракту за формою, затвердженою Міністерством оборони Російської Федерації за узгодженням з Міністерством освіти Російської Федерації.

Громадяни, що уклали контракт для проходження навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, за поданням начальника військової кафедри затверджуються наказом ректора (керівника) освітнього закладу.

12. В освітньому закладі навчання громадян на військовій кафедрі включає в себе обов'язкові аудиторні заняття та самостійну роботу.

Заняття на військових кафедрах проводяться, як правило, методом "військового дня".

13. Громадяни, зараховані для проходження навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, розподіляються по навчальним взводам чисельністю не більше 25 чоловік.

Особовий склад навчальних взводів і їх командири з числа громадян призначаються наказом начальника військової кафедри.

При проведенні групових, лабораторних і практичних занять з вивчення озброєння і військової техніки, занять на топографічних картах, з виконання топографічних, картографічних та картоіздатель-ських робіт, а також занять із застосуванням імітаційних засобів навчальні взводи розділяються на дві рівні навчальні групи, з іноземних мов - на мовні групи по 5 - 7 осіб.

Чисельність навчальних груп на заняттях, пов'язаних із застосуванням радіоактивних, отруйних, вибухових, агресивних речовин і рідин, газів високого тиску, транспортного устатковання, вантажопідйомних засобів НВЧ і лазерного випромінювання, напруги більше 1000 В, зі стріляниною бойовими патронами, снарядами, гранатами, а також по легководолазної підготовки не повинна перевищувати 8 чоловік.

14. Вивчення громадянами спеціальних дисциплін проводиться на базі знань, одержуваних ними при проходженні освітньої програми з цивільної спеціальності.

Навчання громадян військово-обліковими спеціальностями, пов'язаними з вивченням іноземної мови, проводиться на базі знань, як правило, за основним (перший) іноземної мови, що вивчається в освітній установі.

15. Зарахування для проходження навчання на військовій кафедрі громадян, переведених в установленому порядку з одного освітнього закладу до іншого або з вечірнього (заочного) відділення на очне, розглядається в кожному конкретному випадку начальником військової кафедри і за його поданням оголошується наказом ректора (керівником) освітнього закладу.

16. На всіх заняттях громадяни безпосередньо підпорядковуються командирам навчальних взводів (відділень).

Громадяни, які проходять навчання на військовій кафедрі, мають право:

а) на дострокову здачу іспитів і заліків з предметів навчання з подальшим звільненням від занять на військовій кафедрі в поточному семестрі;

б) на участь у наукових роботах з військової тематики;

в) на проходження з дозволу начальника військової кафедри навчання за індивідуальними планами;

г) на отримання консультацій з правових питань, що стосуються навчання та військової служби.

17. Громадяни, які проходять навчання на військовій кафедрі, зобов'язані:

а) вивчати військову справу і опановувати командними, методичними та практичними навичками за встановленою військово-обліковою спеціальністю;

б) дотримуватися на заняттях вимоги загальновійськових статутів Збройних Сил Російської Федерації та розпорядку дня військової кафедри;

в) прибувати на заняття охайно одягненими і мати акуратну зачіску;

г) постійно відвідувати заняття, передбачені програмою навчання, брати участь у заходах, що проводяться військовою кафедрою;

д) берегти майно навчального закладу, дбайливо ставитися до озброєння, військову техніку та військово-навчальному майну, дотримуватися заходів безпеки при поводженні з зброєю, роботі з бойовою технікою та в інших випадках;

е) дотримуватися правил пожежної безпеки та режим секретності.

18. За успіхи в навчанні та активну участь у науковій роботі громадяни заохочуються відповідно до статуту освітньої установи.

За порушення обов'язків, передбачених цим Положенням або умовами контракту, до громадян можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення відповідно до статуту освітньої установи, аж до відсторонення від навчання на військовій кафедрі з розірванням контракту.

Відсторонення від навчання оголошується наказом ректора (керівника) освітнього закладу за поданням начальника військової кафедри.

19. Навчальні збори або стажування громадян є завершальним етапом курсу навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу.

20. Навчальні збори (тільки для громадян чоловічої статі) або стажування проходять всі громадяни, що пройшли теоретичний курс навчання у вузі і здали встановлені заліки та іспити за програмами підготовки офіцерів запасу.

У період проходження навчальних зборів або стажувань на громадян поширюються права та обов'язки призваних на військові збори громадян, перебувають в запасі, встановлені законодавством Російської Федерації.

Час проходження громадян на навчальні збори або стажування і назад в тривалість навчального часу зборів не зараховується.

21. Загальний план проведення навчальних зборів або стажувань у військових частинах розробляється Міністерством оборони Російської Федерації в установленому порядку.

22. Напрямок громадян на навчальні збори або стажування у військові частини здійснюється військовими комісаріатами за списками, підготовленими військовими кафедрами.

23. Під час проведення навчальних зборів або стажувань у військових частинах громадяни забезпечуються Міністерством оборони Російської Федерації військовими перевізними документами і продовольчо-дорожніми коштами на шлях прямування до місця проходження навчальних зборів або стажувань і назад, а також всіма іншими видами забезпечення (крім виплати стипендії) за нормами і в порядку, встановленими для громадян, призваних на військові збори. При цьому грошове забезпечення за період навчальних зборів та стажувань і витрати на відрядження за час знаходження на шляху прямування до місця проведення навчальних зборів або стажувань і назад громадянам не виплачуються.

Для проходження до місця проходження навчальних зборів або стажувань і назад громадянам видаються військові перевізні документи:

а) залізничним транспортом - у плацкартні вагони швидких або пасажирських поїздів;

б) морським транспортом - в каюти третьої категорії (крім авіакресел) судів транспортних ліній;

в) річковим транспортом - на місця третьої категорії суден транспортних ліній;

г) автомобільним транспортом - в жорсткі автобуси, а за їх відсутності - в м'які автобуси;

д) повітряним транспортом - на літаки, вертольоти, коли повітряний транспорт є єдиним засобом повідомлення.

24. Командири військових частин несуть відповідальність за організацію і якісне проведення з громадянами навчальних зборів або стажувань, за їх підготовку, виховання, стан військової дисципліни і підтримання внутрішнього порядку.

На командирів військових частин покладається:

а) організація та проведення навчальних зборів або стажувань;

б) розміщення громадян та забезпечення їх усіма видами постачання за встановленими нормами (крім виплати стипендії);

  в) виділення озброєння, військової техніки та автотранспорту (з водіями), військово-навчального майна, боєприпасів, моторесурсів, пально-мастильних та інших витратних матеріалів, необхідних для забезпечення занять і проведення навчальних зборів або стажувань;

  г) призначення начальника навчального збору, його заступників з виховної роботи, озброєнню і тилу, командирів і старшин рот (батарей) по числу формованих підрозділів, необхідної кількості медичного персоналу та кухарів.

  25. Залучати громадян під час проходження ними навчальних зборів або стажувань на господарські та інші роботи, не пов'язані із забезпеченням навчального процесу та їх побутового влаштування, забороняється.

  26. На начальника військової кафедри покладається:

  а) забезпечення своєчасного і організованого прибуття громадян у військову частину;

  б) призначення начальника навчальної частини - заступника начальника навчального збору або стажування;

  в) розробка плану проходження громадянами навчальних зборів або стажувань та забезпечення якісного проведення з ними занять;

  г) підбір громадян на посади командирів взводів, заступників командирів взводів, командирів відділень (розрахунків, екіпажів) та їх підготовка до виконання своїх посадових обов'язків;

  д) організація та проведення інструкторсько-методичних занять;

  е) здійснення контролю за підготовкою викладачів до занять і якістю їх проведення на навчальних зборах та стажуваннях;

  ж) організація та проведення державних випускних іспитів.

  27. Громадяни, які прибули для проходження навчальних зборів або стажувань у військові частини, розподіляються начальником навчальної частини - заступником начальника навчальних зборів по відділеннях (розрахунками, екіпажам), з яких створюються навчальні взводи і роти (батареї) у складі трьох-чотирьох взводів. Створені підрозділи складають навчальний збір.

  Начальником навчальних зборів або стажувань призначається один із заступників командира військової частини, на базі якої організуються і проводяться навчальні збори або стажування.

  Начальник навчальних зборів або стажувань є прямим начальником для всього особового складу навчальних зборів або стажувань.

  Начальником навчальної частини - заступником начальника навчального збору або стажування призначається офіцер військової кафедри. Заступниками начальника навчальних зборів або стажувань з виховної роботи, озброєнню і тилу, командирами курсантських рот (батарей) призначаються офіцери, а старшинами рот (батарей) - прапорщики (мічмани) військових частин.

  Командири взводів, заступники командирів взводів і командири відділень (розрахунків, екіпажів) призначаються з числа громадян, попередньо підготовлених на військових кафедрах до виконання обов'язків на цих посадах.

  Офіцери, прапорщики (мічмани) і сержанти (старшини) військових частин, виділені для проведення навчальних зборів або стажувань, оголошуються в наказі по військовій частині і на весь період зборів звільняються від виконання службових обов'язків за займаним штатним військовим посадам.

  Заміна посадових осіб, виділених для проведення навчальних зборів або стажувань, проводиться тільки у виняткових випадках.


  Військова техніка та автотранспорт військової кафедри можуть бути використані для забезпечення проведення навчальних зборів або стажувань.

  Особливості проведення навчальних зборів або стажувань громадян, що навчаються з тих чи інших військово-обліковими спеціальностями, визначають головнокомандувачі видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачі (начальники) родами військ, начальники головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації і директор Федеральної служби залізничних військ Російської Федерації .

  28. Громадяни, направлені на навчальні збори або стажування, забезпечуються у військових частинах предметами речового майна за нормою постачання речовим майном громадян, призваних із запасу на військові збори.

  29. У період екзаменаційної сесії громадяни складають заліки та іспити за програмами підготовки офіцерів запасу, кількість яких визначається програмами навчання, але не може перевищувати трьох заліків та трьох іспитів, включаючи і державний випускний, за весь період навчання.

  30. По завершенні навчання на військовій кафедрі громадяни складають державний випускний іспит. Залежно від військово-облікової спеціальності він проводиться у військовій частині або на військовій кафедрі освітньої установи.

  На проведення державного випускного іспиту виділяється не менше трьох днів (два дні на підготовку і один день на здачу (прийом) іспиту).

  31. До державного випускного іспиту допускаються громадяни, які пройшли повний курс навчання на військовій кафедрі та навчальні збори або стажування.

  Екзаменаційні квитки розробляються військовими кафедрами в обсязі навчальної програми та затверджуються головами екзаменаційних комісій.

  32. Для прийому державного випускного іспиту за програмами підготовки офіцерів запасу призначається екзаменаційна комісія.

  На військових кафедрах, які здійснюють навчання громадян за двома і більше військово-обліковими спеціальностями, екзаменаційна комісія може підрозділятися на підкомісії з кожної військово-облікової спеціальності.

  Головами екзаменаційних комісій (підкомісій) з прийому державного випускного іспиту, який проводиться у військах, призначаються командири військових частин, при яких проводяться навчальні збори або стажування.

  До складу екзаменаційних комісій включаються офіцери військових частин і військових кафедр, які мають вищу професійну освіту і спеціальність, відповідну профілю навчання громадян, крім того, до складу комісій можуть бути включені також представники освітніх установ.

  Голови екзаменаційних комісій (підкомісій) за відповідними військово-обліковими спеціальностями видів Збройних Сил Російської Федерації і родів військ призначаються наказами головнокомандувачів видами Збройних Сил Російської Федерації та командувачів родами військ, а по решті військово-обліковими спеціальностями - начальниками відповідних головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації та директором Федеральної служби залізничних військ Російської Федерації.

  Склад екзаменаційних комісій оголошується наказами командирів військових частин при проведенні іспитів у військах і наказами ректорів (керівників) освітніх установ при проведенні іспитів на військових кафедрах.

  33. По завершенні прийому державних випускних іспитів голови екзаменаційних комісій складають звіт, в якому вказують складу екзаменаційної комісії, кількість громадян, допущених до іспитів і фактично здали іспити, підсумки іспитів, позитивні сторони і недоліки в засвоєнні громадянами навчальної програми, вносять пропозиції щодо підвищення якості навчання громадян .

  Звіти подаються відповідно тим начальникам, наказами яких були призначені голови екзаменаційних комісій, а копії - командувачем військами військових округів.

  34. Атестаційні листи та облікові документи на громадян, які подаються до присвоєння військового звання офіцера з одночасним зарахуванням в запас Збройних Сил Російської Федерації, направляються начальником військової кафедри в установленому порядку в управління кадрів відповідних військових округів.

  35. Громадяни, які не склали державний випускний іспит за програмами підготовки офіцерів запасу, до присвоєння офіцерського військового звання не представляються.

  III. Управління навчанням громадян на військовій кафедрі

  36. Загальне керівництво навчанням громадян на військовій кафедрі здійснює ректор (керівник) освітнього закладу.

  Крім повноважень, визначених статутом освітньої установи, на нього покладається:

  а) укладення контрактів з громадянами на навчання за програмами підготовки офіцерів запасу;

  б) видання наказів про зарахування громадян для проходження навчання за програмами підготовки офіцерів запасу;

  в) розробка проекту штатного розкладу військової кафедри, узгодження його з федеральним органом виконавчої влади або засновником, у веденні якого знаходиться освітня установа, та подання на затвердження до Міністерства освіти Російської Федерації;

  г) прийом і звільнення співробітників військової кафедри, крім військовослужбовців;

  д) встановлення і зміна окладів грошового утримання співробітникам військових кафедр, крім військовослужбовців, відповідно до законодавства Російської Федерації;

  е) заохочення співробітників військової кафедри за досягнуті успіхи в роботі та залучення до дисциплінарної відповідальності (крім військовослужбовців) за упущення в роботі і проступки;

  ж) створення і розвиток навчально-матеріальної бази військової кафедри.

  37. Безпосереднє керівництво діяльністю військової кафедри здійснює її начальник.

  Начальник військової кафедри підпорядковується ректору (керівнику) освітнього закладу.

  Він організовує навчальний процес, методичну та наукову роботу, командирську підготовку військовослужбовців, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, вдосконалення і розвиток навчально-матеріальної бази і відповідає:

  а) за організацію підбору громадян, що задовольняють встановленим вимогам для проходження навчання, і укладення з ними від імені Міністерства оборони Російської Федерації контрактів про навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі і проходження військової служби за призовом після отримання військового звання офіцера;

  б) за вдосконалення навчального процесу та впровадження ефективних методів навчання;

  в) за атестацію випускників, котрі пройшли програму навчання;

  г) за підбір і розстановку викладацького, інженерно - технічного та навчально-допоміжного персоналу;

  д) за розробку і затвердження ректором (керівником) вузу функціональних обов'язків посадових осіб військової кафедри;

  е) за організацію роботи з атестації військовослужбовців, що проходять службу на військовій кафедрі;

  ж) за затвердження переліку внутрішніх документів, що регламентують діяльність військової кафедри.

  38. У своїй діяльності начальник військової кафедри керується інструкцією з організації та проведення навчального процесу на військових кафедрах при освітніх установах вищої професійної освіти, що розробляється Міністерством оборони Російської Федерації та погодженою з Міністерством освіти Російської Федерації.

  Всі розпорядження і вказівки начальнику військової кафедри віддаються тільки через ректора (керівника) освітнього закладу.

  39. В освітніх установах, де створені факультети військового навчання, їх діяльність регламентується цим Положенням.

  40. Професорсько-викладацький склад військової кафедри має право:

  а) обирати і бути обраним до вченої ради освітньої установи (факультету);

  б) брати участь в обговоренні найважливіших питань навчальної, наукової та виховної роботи на вчених радах освітньої установи (факультету);

  в) визначати методи і способи навчання громадян, що найповніше відповідають особливості освітньої установи та забезпечують високу якість навчального процесу;

  г) користуватися лабораторіями, аудиторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками, а також послугами обчислювальних центрів, навчальних та наукових підрозділів освітньої установи;

  д) застосовувати по відношенню до громадян, які проходять навчання на військовій кафедрі, заохочення і накладати дисциплінарні стягнення.

  41. Навчальне навантаження для професорсько-викладацького складу залежно від кваліфікації встановлюється начальником військової кафедри і не може перевищувати 900 годин в навчальному році.

  IV. Методична робота на військовій кафедрі

  42. Методична робота є складовою частиною навчального процесу і одним з основних видів діяльності професорсько-викладацького складу.

  Головними завданнями цієї роботи є вдосконалення методики навчання і виховання, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, удосконалення організації та забезпечення навчального процесу.

  43. Основними формами і видами методичної роботи на військовій кафедрі є:

  а) навчально-методичні (методичні) збори і наради, науково-методичні конференції та семінари;

  б) засідання кафедри і предметно-методичних комісій з питань методики навчання і виховання;

  в) методичні заняття (інструкторсько-методичні, показні, відкриті та пробні), а також лекції, доповіді, наради з питань методики навчання і виховання, загальної та військової педагогіки та психології;

  г) розробка і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

  д) проведення педагогічних (методичних) експериментів і впровадження їх результатів у навчальний процес, вивчення та реалізація в навчальному процесі вимог керівних документів, педагогічного досвіду та досвіду бойової підготовки військ;

  е) контроль навчальних занять.

  44. Навчально-методичні (методичні) збори проводяться перед початком або на початку навчального року (семестру).

  На зборах підбиваються підсумки роботи за період навчання, виробляються єдині погляди з питань навчальної та методичної роботи, в тому числі на методику проведення найбільш складних комплексних і польових занять, проводяться інструкторсько-методичні, показні заняття, організовується читання лекцій з військово-педагогічної та спеціальної тематики , даються вказівки про порядок реалізації в навчальному процесі вимог керівних документів та досвіду бойової підготовки військ.

  45. Методичні наради проводяться з метою вирішення конкретних питань навчальної роботи, в тому числі методики проведення навчань, комплексних занять, навчальних зборів або стажувань і забезпечення взаємозв'язку суміжних навчальних дисциплін.

  46. На науково-методичних конференціях і семінарах розглядаються результати наукових досліджень з проблем подальшого вдосконалення підготовки офіцерів запасу, питання наукової організації праці професорсько-викладацького складу, впровадження у навчальний процес нових методів і засобів навчання.

  Рекомендації науково-методичних конференцій затверджуються начальником, за рішенням якого вони проводилися.

  47. На засіданнях військової кафедри обговорюються питання вдосконалення структури та змісту навчальних дисциплін, методики проведення та матеріально-технічного забезпечення навчальних занять, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації особового складу кафедри, виконання наукових робіт та проведення педагогічних експериментів, інші питання.

  Рішення на засіданнях приймаються більшістю голосів, протоколи засідань підписуються начальником військової кафедри.

  48. На військовій кафедрі при необхідності можуть створюватися предметно-методичні комісії. До їх складу включаються викладачі, провідні спільну навчальну роботу з певної освітній програмі або її розділу. Голова предметно-методичної комісії обирається членами комісії та затверджується начальником кафедри. На засіданнях комісій обговорюються методичні матеріали, приймаються рекомендації з методики проведення занять, які відображаються в протоколі роботи комісії і підписуються її головою.

  49. Контроль навчальних занять проводиться начальником військової кафедри, його заступниками, начальниками циклів - старшими викладачами та старшими викладачами для визначення методичного рівня проведеного заняття, ступеня досягнення навчальних цілей, рівня підготовки викладача та учнів.

  Контроль навчальних занять може бути як плановим, так і неплановим. Докладний аналіз проведених занять та їх оцінка відображаються в журналі контролю навчальних занять і доводяться до відома викладацького складу кафедри.

  Контроль навчальних занять повинен забезпечувати перевірку занять, що проводяться кожним викладачем, не рідше одного разу на семестр.

  V. Наукова робота

  50. Основними завданнями наукової роботи є:

  а) розробка питань історії військового мистецтва;

  б) розробка питань будівництва та розвитку Збройних Сил Російської Федерації, підвищення їх боєготовності та боєздатності, військової теорії, практики та військової економіки з урахуванням перспектив розвитку засобів і способів збройної боротьби;

  в) розробка питань застосування у військовій справі наукових досягнень вузу;

  г) наукове обгрунтування перспектив розвитку і вдосконалення озброєння і військової техніки, розробка способів їх бойового застосування, експлуатації та ремонту;

  д) дослідження питань військової педагогіки та психології, методики навчання, планування та організації навчального процесу, розвитку навчально-матеріальної бази та інших актуальних проблем військової освіти.

  Спрямованість тематики наукової роботи повинна відповідати профілю військової кафедри і відображати практичні потреби військ в офіцерах запасу по конкретних військово-обліковими спеціальностями.

  51. Основними формами наукової роботи є:

  а) виконання фундаментальних, пошукових і прикладних теоретичних досліджень;

  б) експериментальна перевірка теоретичних висновків і положень в лабораторних умовах і на полігонах, узагальнення результатів досліджень та розробка рекомендацій;

  в) участь у розробці проектів статутів, настанов, положень, інструкцій, інструкцій та інших документів;

  г) підготовка дисертацій, підручників, навчальних посібників, військово - теоретичних праць, монографій, статей, доповідей, рецензій та висновків;

  д) підготовка і проведення наукових конференцій, семінарів, нарад та творчих дискусій та узагальнення результатів їх роботи;

  е) раціоналізаторська і винахідницька робота.

  52. Наукова робота організовується і проводиться відповідно до перспективного плану і плану роботи на навчальний рік.

  Перспективним планом визначаються основні напрямки наукової роботи військової кафедри.

  У план, що розробляється на навчальний рік на основі перспективного, включаються теми, передбачені планом наукової роботи освітньої установи (якщо такі передбачаються), за тематикою кафедр, теми дисертацій, що виконуються на кафедрі, а також плановані до розробки підручники і навчальні посібники.

  53. За результатами наукових досліджень представляються підсумкові, проміжні (приватні) звіти або робочі матеріали по окремих етапах роботи. Наукові висновки і пропозиції розглядаються на засіданнях кафедр, наукових семінарах та нарадах.

  Результати наукових робіт вважаються реалізованими, якщо вони використані:

  а) при вирішенні актуальних питань військової науки (включені в статути, настанови, положення, керівництва, інструкції та інші документи);

  б) при створенні нових та модернізації перебувають на озброєнні зразків озброєння і військової техніки, їх експлуатації, відновленні і ремонті, а також при проектуванні, будівництві та експлуатації спеціального обладнання та об'єктів;

  в) при написанні підручників, навчальних посібників, праць і монографій. Відповідальність за повну і своєчасну реалізацію результатів

  наукових робіт покладається на начальника військової кафедри.

  54. Раціоналізаторська і винахідницька робота організується і проводиться в порядку, встановленому Міністерством оборони Російської Федерації.

  55. Наукова робота громадян покликана сприяти підвищенню якості підготовки офіцерів запасу, розвитку в них творчого мислення, навичок проведення самостійних наукових досліджень і організації наукової роботи у своїй трудовій діяльності.


  Ця робота організовується у тісному взаємозв'язку з навчальним процесом, наукової, раціоналізаторської і винахідницької роботою військової кафедри.

  Наукові роботи громадян, які отримали заохочення за підсумками конкурсів, рішенням начальника кафедри можуть бути зараховані в якості курсових робіт (проектів, задач), а їх автори, крім того, можуть бути звільнені від складання іспиту (заліку) з відповідною навчальної дисципліни.

  VI. Підготовка та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу

  56. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в докторантурі, ад'юнктурі (очною, заочною) та шляхом соіскательства.

  57. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється при проведенні всіх видів навчальної, методичної та наукової роботи, в процесі самостійної роботи з удосконалення військових і спеціальних знань.

  Підвищення кваліфікації офіцерів-викладачів здійснюється на курсах (факультетах) перепідготовки та підвищення кваліфікації, на стажуванні у військах, у родинних військових освітніх установах професійної освіти, в установах, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони Російської Федерації та інших федеральних органів виконавчої влади, а також на навчаннях у військах, випробуваннях озброєння і військової техніки, в системі командирської та професійної підготовки.

  Підвищення кваліфікації викладачів з числа офіцерів, перебувають в запасі, здійснюється в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців цивільних федеральних органів виконавчої влади, на стажуванні в провідних військових освітніх установах професійної освіти, науково - дослідних установах і на підприємствах промисловості.

  Інші військовослужбовці підвищують свою кваліфікацію на зборах, навчаннях, в системі командирської підготовки і самостійно.

  58. Робота з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу організується навчальною частиною на основі планів підвищення кваліфікації, в який включаються навчання на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації та проведення стажувань.

  Крім того, на кожного новопризначеного викладача розробляється перспективний план його професійного становлення, розрахований на два роки.

  59. Стажування тривалістю від одного до трьох місяців офіцерів-викладачів може проводитися у військах, в установах, у військових освітніх установах професійної освіти, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони Російської Федерації та інших федеральних органів виконавчої влади.

  Стажування проводиться з метою вдосконалення військово-професійних знань та навичок роботи офіцерів-викладачів на відповідних командних, штабних, інженерних та інших військових посадах, вивчення ними досвіду бойової підготовки військ і використання його в навчальній та науковій роботі на кафедрі.

  Виїзд викладача у війська на термін не менше одного місяця для виконання службового завдання, пов'язаного з практичною діяльністю за фахом, рішенням начальника військової кафедри може бути зарахований йому як стажування.

  Військові частини, установи, військові навчальні заклади професійної освіти, підприємства та організації Міністерства оборони Російської Федерації, в яких проводяться стажування, визначаються начальниками, яким вони підпорядковані, за заявками військових кафедр освітніх установ.

  Викладачеві, який направляється на стажування, видається індивідуальне завдання, яке затверджується начальником кафедри. На основі індивідуального завдання викладач розробляє план стажування, що затверджується відповідним командиром (начальником) військової частини за місцем її проведення.

  Після закінчення стажування командир (начальник) військової частини направляє на військову кафедру відгук про його роботу. Письмовий звіт викладача про проходження стажування (виконанні індивідуального завдання) розглядається на засіданні військової кафедри.

  60. Офіцери військових кафедр, що направляються на стажування або на академічні, вищі та центральні офіцерські курси, а також на навчальні збори при заочній формі навчання в освітніх установах Міністерства оборони Російської Федерації або на екзаменаційні сесії в освітніх установах, зі штатів військових кафедр не виключаються.

  Для участі в командно-штабних, військових і спеціальних навчаннях допускається за погодженням з ректорами (керівниками) освітніх установ залучення не більше 10 відсотків облікової чисельності військовослужбовців військових кафедр одночасно терміном не більше 10 діб на рік з відривом від виконання службових обов'язків, в інших випадках відрив від виконання службових обов'язків військовослужбовців забороняється.

  Офіцерам військових кафедр, які направляються на стажування або для участі в командно-штабних, військових і спеціальних навчаннях, виплати на витрати на відрядження виробляються Міністерством оборони Російської Федерації.

  61. Командирська підготовка військовослужбовців на військових кафедрах проводиться з метою підвищення їх військово-професійних знань та методичних навичок і здійснюється відповідно до завдань, поставлених Міністром оборони Російської Федерації та начальниками, яким підпорядковані військові кафедри.

  Командирська підготовка на військових кафедрах проводиться у формі зборів та планових занять в строки, що визначаються відповідними керівними документами.

  Для проведення командирської підготовки ректорами (керівниками) освітніх установ виділяється один день на тиждень, вільний від занять.

  62. Програми та організаційні вказівки по командирської підготовки військовослужбовців розробляються головнокомандуючими видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачами родами військ, начальниками головних та центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, що здійснюють керівництво навчанням громадян за відповідними військовими спеціальностями, і директором Федеральної служби залізничних військ Російської Федерації.

  63. Присвоєння вчених звань військовослужбовцям військових кафедр проводиться у встановленому порядку.

  VII. Патріотичне виховання

  64. Патріотичне виховання - невід'ємна складова частина діяльності військових кафедр з підготовки громадян до виконання найважливіших соціальних функцій у різних сферах життя та конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.

  Завданнями патріотичного виховання є:

  а) формування та розвиток особистості, що володіє найважливішими якостями громадянина-патріота, здатної активно брати участь у творчому процесі життя суспільства, у зміцненні та вдосконаленні його основ, у тому числі в тих видах діяльності, які пов'язані з її захистом;

  б) цілеспрямована підготовка надійних захисників Вітчизни, що володіють необхідним рівнем готовності для його захисту.

  65. Військові кафедри постійно підтримують зв'язок з військовими частинами, військовими освітніми установами професійної освіти, надають допомогу громадським організаціям у проведенні військово-патріотичної роботи в освітніх установах.

  VIII. Навчально-матеріальна база військових кафедр

  66. Навчально-матеріальну базу військової кафедри складає комплекс матеріальних і технічних засобів, будівель і споруд, призначених для забезпечення якісної підготовки громадян за встановленими військово-обліковими спеціальностями відповідно до навчальних програм.

  Навчально-матеріальна база є матеріальною основою організації і проведення всього навчального процесу з громадянами і повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки і техніки.

  67. До навчально-матеріальній базі військових кафедр відносяться навчальний озброєння і військова техніка, лабораторне обладнання, навчально-тренувальні та інші технічні засоби навчання, прилади, наочні посібники, аудиторії, класи, кабінети-лабораторії, бібліотеки, викладацькі кімнати, лаборантські, інші навчальні та навчально -допоміжні приміщення, навчальні поля, спеціальні навчально-тренувальні комплекси, навчальні містечка, стройові плаци, тири, навчальні центри (полігони) та інші об'єкти, призначені для відпрацювання завдань загальновійськовому та спеціальної підготовки, навчальні майстерні, автомобільні гаражі, ангари, парки для гусеничних машин, причали, пункти технічного обслуговування, склади для зберігання військової техніки, зброї, приладів, військово-навчального та іншого майна, підручники і навчальні посібники.

  Для проведення командирської підготовки з військовослужбовцями військових кафедр і занять з громадянами, передбачених програмою, кафедри використовують при необхідності польову навчальну базу військових частин, військових освітніх закладів професійної освіти, навчальних центрів і полігонів Міністерства оборони Російської Федерації.

  68. Розміщення військової кафедри має забезпечувати її ізольоване розташування від інших кафедр і підрозділів освітнього закладу і можливість організації та підтримки внутрішнього порядку відповідно до вимог загальновійськових статутів Збройних Сил Російської Федерації. Виділяються військовій кафедрі навчальні приміщення обладнуються з дисциплін (розділів) програми навчання і повинні використовуватися тільки для занять і самостійної роботи.

  Аудиторії, лабораторії та інші навчальні приміщення, призначені для проведення занять, оснащуються технічними засобами навчання, табельними зразками навчального озброєння і військової техніки, приладами, агрегатами і макетами.

  Кількість навчальних та навчально-допоміжних приміщень, що виділяються для військової кафедри, має забезпечувати повне виконання програми навчання.

  Забороняється передавати, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування або в іншій формі будівлі, територію, озброєння, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і ресурси, виділені військовим кафедрам.

  69. Забезпечення військових кафедр наказами, директивами Міністра оборони Російської Федерації та іншими службовими документами проводиться відповідними органами військового управління.

  Для вивчення офіцерами наказів, директив, статутів, положень, настанов, керівництв, інструкцій та інших матеріалів, які на військові кафедри не відсилаються, військові кафедри прикріплюються до відповідних військовим частинам, військовим освітнім установам професійної освіти і установам Міністерства оборони Російської Федерації.

  70. Військові кафедри забезпечуються за їх заявками задовольняються органами Міністерства оборони Російської Федерації без стягування плати общевоинскими статутами Збройних Сил Російської Федерації, настановами, керівництвами, інструкціями, топографічними і морськими картами, підручниками та іноземною літературою.

  Для підвищення науково-методичної кваліфікації військовослужбовців, проведення виховних заходів щорічно за рахунок Міністерства оборони Російської Федерації організується підписка на необхідну військову періодичну літературу відповідно до норм, які затверджуються Міністром оборони Російської Федерації.

  71. Облік, списання та використання матеріальних засобів, переданих військовим кафедрам, проводяться в порядку, встановленому Міністерством оборони Російської Федерації.

  72. Табелі забезпечення військових кафедр озброєнням, військовою технікою, військово-навчальним майном розробляються і затверджуються в порядку, встановленому Міністерством оборони Російської Федерації та директором Федеральної служби залізничних військ Російської Федерації за узгодженням з Міністерством освіти Російської Федерації.

  IX. Внутрішня служба і внутрішній порядок на військових кафедрах

  73. Внутрішня служба і внутрішній порядок на військових кафедрах організовуються відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації з урахуванням особливостей розміщення військової кафедри та організації навчального процесу.

  Розпорядок дня та регламент службового часу військової кафедри розробляються начальником військової кафедри і затверджуються ректором (керівником) освітнього закладу.

  74. Для підтримання внутрішнього порядку на військовій кафедрі призначається наряд у складі чергового по військовій кафедрі (з числа офіцерів), днювальних по кафедрі і чергових по навчальним взводам (з числа громадян), чергового по парку (з числа навчально-допоміжного персоналу кафедри). Внутрішній наряд при виконанні своїх обов'язків керується Статутом внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації та інструкцією, затвердженою начальником кафедри.

  Чергові по військовій кафедрі і по парку залежно від умов розміщення, організації охорони і чисельності особового складу кафедри можуть призначатися на добу або на встановлений час згідно з наказом начальника військової кафедри.

  X. Керівництво та контроль за діяльністю військових кафедр

  75. Керівництво навчанням громадян за програмами підготовки офіцерів запасу здійснюється Міністерством оборони Російської Федерації (за військово-обліковими спеціальностями Залізничних військ Російської Федерації - Федеральною службою залізничних військ Російської Федерації), Міністерством освіти Російської Федерації, федеральними органами виконавчої влади та засновниками, у віданні яких перебувають ВНЗ.

  У федеральних органах виконавчої влади керівництво навчанням громадян здійснюють самостійні підрозділи (напрямки, відділи, відділення, групи) або особи, відповідальні за організацію навчання.

  76. Контроль за організацією та проведенням навчального процесу і надання допомоги військовим кафедрам здійснюється комісіями Міністерства оборони Російської Федерації відповідно до плану, затвердженого Міністром оборони Російської Федерації і узгодженим з Міністерством освіти Російської Федерації та іншими федеральними органами виконавчої влади.

  До складу комісій можуть входити представники Міністерства освіти Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади і засновників, у віданні яких перебувають освітні установи.

  XI. Фінансування навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу

  77. Фінансове планування асигнувань на навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу здійснюється Міністерством оборони Російської Федерації.

  78. Міністерство оборони Російської Федерації здійснює облік і контроль витрат на навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу відповідно до законодавства Російської Федерації.

  XII. Дотримання режиму секретності та ведення секретного діловодства

  79. Секретне діловодство на військових кафедрах організується і ведеться відповідно до Закону Російської Федерації "Про державну таємницю" та іншими нормативними правовими актами.

  Відповідальність за створення необхідних умов дотримання режиму секретності несуть ректори (керівники) освітніх установ і начальники військових кафедр.

  80. Для ведення секретного діловодства та зберігання секретних матеріалів на військових кафедрах наказами ректорів (керівників) освітніх установ виділяються спеціальні особи з секретних відділів (частин) освітніх установ, на яких покладається забезпечення зберігання, обліку та видачі секретних матеріалів.

  Зазначені особи підпорядковуються начальнику військової кафедри, а в порядку ведення секретного діловодства вони підконтрольні начальникам секретних відділів (частин) освітніх установ.

  XIII. Службове листування і звітність

  81. Начальнику військової кафедри в межах його повноважень надається право підпису службових документів, в цьому випадку службові документи оформляються на бланках освітньої установи.

  Начальники військових кафедр здійснюють службове листування з Міністерством оборони Російської Федерації (за підпорядкованістю військових кафедр), Міністерством освіти Російської Федерації, федеральними органами виконавчої влади та засновниками, у віданні яких перебувають освітні установи, з питань навчання громадян та проходження служби військовослужбовцями військових кафедр.

  82. Звітність про діяльність військових кафедр ведеться в порядку, встановленому Міністерством оборони Російської Федерації. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Додаток 2"
 1.  ЛІКУВАННЯ
    повинно бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2.  ЛІКУВАННЯ
    Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4.  8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
    Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5.  Література
    Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6.  ПОЛОГОВОЇ АКТ.
    це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ Диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
    Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8.  Акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
    Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9.  6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
    1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10.  1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
    Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 11.  Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
    Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 12.  . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
    Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 13.  Якість життя гінекологічних хворих
    В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 14.  Додатки
    Додатки
 15.  Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
    Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 16.  Лист пацієнта
    Індивідуальний № пацієнта Номер візиту Прізвище, ім'я, по батькові: Дата: день місяць рік. Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання, що стосуються Вашого стану за час, що минув після попереднього візиту: - Ваше загальний стан (відзначте вертикальною рисою на шкалі): Дуже Дуже гарне погане - Тривалість ранкової скутості: годин хвилин. 763 Додатку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека