Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Євсюкова Н.И.. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія, 2009 - перейти до змісту підручника

Додаток 5

1 розділ. Теоретико-методологічні основи патріотичного виховання та формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах.

(Короткий зміст курсу лекцій для підготовки педагогів до патріотичного виховання)

Тема 1. Ідеї ??патріотичного виховання в історії педагогічної думки

Основне завдання - ознайомити вчителів з розвитком історії патріотичного виховання.

1. Історія виховання патріотизму (від античності до Візантії, в стародавній Русі, 18-19 століття в Росії, до революції і після революції, радянський період, пострадянський період). Особливості концепції виховання у Стародавній Греції. Система підготовки патріотів, захисників, воїнів у Візантії і західноєвропейських державах. Висловлювання К.А. Гельвеція, Я.А. Коменського про патріотичне виховання.

Історія Росії - це історія незалежної самостійної держави Російської. У Росії дворянсько-аристократична підготовка до захисту Вітчизни спиралася на російські звичаї, російський національний характер. Військовий патріотизм виховувався народними звичаями життєвим укладом наших предків. Російський філософ Н.О. Лоський про месіанство російської людини. Філософи, педагоги, соціологи (А.Ф. Афанасьєв, А.П. Куніцин, А.Н. Радищев, В.С. Соловйов, К.Д. Ушинський, І.М. Ястребцов та ін) зверталися до концепції російської ідеї як феномену російської духовності, неповторності та самобутності російської культури, наповненою змістом культурно-історичних цінностей своєї батьківщини. Формування російської національної самосвідомості і його реалізація в ідеях вітчизняних мислителів дореволюційного періоду. Вплив невдалої війни з Японією (1910 р.) на поліпшення підготовки молоді до військової служби в школах Росії. Зміна змісту питань патріотичного виховання в післяжовтневий період підпорядковувалося цілям комуністичного виховання і завданням міжнародних відносин у суспільстві. Педагогічні дослідження (А.С. Макаренко, В.А Сухомлинського, М.А. Терентія та ін) проблеми патріотичного виховання в радянському періоді. Актуальність питань патріотичного виховання молоді в 30-40-ті роки, в період Великої Вітчизняної війни ХХ століття. У 50-60-ті роки ХХ століття педагогічні дослідження, присвячені даній проблемі. Взаємозв'язок патріотичного виховання з іншими напрямами виховної роботи в 70-80-ті роки ХХ століття, визначила ефективність патріотичного виховання учнів різних вікових; можливості різних видів діяльності учнів у патріотичному вихованні. У 90-ті роки ХХ століття, болючий період бродіння в Росії у зв'язку із змінами політичних та економічних орієнтирів у розвитку країни, концептуальних основ виховання і освіти підростаючого покоління. Особлива значимість нинішнього періоду нашої Батьківщини у розвитку ідей, які звернені до Батьківщині і спрямовані на патріотичне виховання молоді.

Тема 2. Педагогічний аналіз концепцій патріотичного виховання

(виховання патріотизму в сім'ї, в школі, вплив праці та релігії на виховання патріота)

Аналіз педагогічних концепцій і поглядів вчених на патріотичне виховання і формування готовності у юнацтва до захисту Вітчизни. Патріотизм як одне з провідних моральних якостей, що характеризують загальнолюдські цінності. Світоглядний рівень відображення дійсності патріотичних цінностей. Теоретична модель патріотизму, запропонована радянськими вченими (А.Г. Агаєвим, В.А. Караковским, Б.Т. Лихачовим, Р.Я. Мирський, Ф.Я. Муромським, П.Н. Федосєєвим та ін.) Строго регламентований процес патріотичного виховання дітей та підлітків, що сприяє виконанню рекомендацій в обов'язкових рамках державних документів. Певні корективи, пропоновані вітчизняними вченими для подолання деформації патріотизму на сучасному етапі суспільного розвитку для розвитку морального та патріотичного виховання юнацтва. Роль сучасної школи у вихованні російського патріота і громадянина. Важлива роль Російської Православної церкви в патріотичному вихованні юнацтва протягом століть. Величезна роль російських офіцерів у патріотичному, військово-патріотичному та професійному військовому навчанні та вихованні юнацтва.

Література:

1. Афонасий, А.Ф. Думки про виховання / А.Ф. Афонасий / / Антологія педагогічної думки в Росії у першій половині 19 століття / сост. П.А. Лебедєв. - М.: Педагогіка, 1987. - С. 394-402.

2. Башилов, Б. Історія російського масонства / Б.
Башилов. - Вип. 1 і 2. - М.: Русло: Громада. - 1992. - 556 с.

3. Бердяєв, Н.А. Доля Росії / Н.А. Бердяєв. - М.: Думка, 1990. - 211 с.

4. Бєлінський, В.Г. Повне. зібр. соч: в 13-ти тт. / В.Г. Бєлінський; ред. колегія: Н.Ф. Бєльчик та ін - М.: АН СРСР, 1954. - Т. 4. - 863 с.

5. Бєлінський, В.Г. Статті та рецензії 1841-1844 / В.Г. Бєлінський / / І.. зібр. соч.: в 13-ти тт. - М., 1954. - Т. 5. - 863 с.

6. Бєлінський, В.Г. Статті про Пушкіна (1843-1846 р.р.) / В.Г. Бєлінський / / І.. зібр. соч.: в 13-ти тт. - М., 1954. - Т. 7. - С. 97-579.

7. Волков, А.П. Підготовка молоді до захисту Росії. Проблеми та шляхи їх вирішення (1985-1991 рр..) / А.П. Волков. - М.: ГА НД, 1992. - 105 с.

8. Гельвецій, А.С. Про людину, його розумових здібностях і його виховання / А.С. Гельвецій / / Хрестоматія з історії зарубіжної педагогіки / сост. Піскунов А.І. - М.: Просвещение, 1971. - С. 259.

9. Здравомислов, А.Г. Потреби. Інтереси. Цінності. / А.Г. Здравомислов. - М.: Политиздат, 1986. - 221 с.

10. Лутовінов, В.І. У патріотизмі молоді - майбутнє Росії: посібник для педагогів, керівників освітніх установ і організацій роботи з молоддю / В.І. Лутовінов. - М., 1999. - 208 с.

11. Лушніков А.М., Історія педагогіки: навч. посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів / А.М. Лушніков. - 2-е вид. - Єкатеринбург: Урал. держ. пед. ун-т. 1994. - 370 с.

Тема 3. Концептуальні основи підготовки педагогів до патріотичного виховання

Концепція патріотичного виховання грунтується на принципах науковості, демократизму, пріоритетності історичної та культурної спадщини Росії, її духовних цінностей і традицій, системності, наступності у вихованні патріотизму з урахуванням вікових особливостей і інтересів різних страт населення, різноманіття форм, методів, засобів цієї діяльності, її спрямованості на розвиток особистості юнака-патріота Росії.

Організація підготовки фахівця педагога до патріотичного виховання учнів спирається на такі концептуальні ідеї:

§ процес патріотичного виховання становить цілісну, багатовимірну й багаторівневу систему;

§ організація педагогами патріотичного виховання є перекладом суспільного досвіду в особистісне якість вихованця - патріотизм, при використанні різних форм і методів навчально-виховної роботи;

§ патріотичне виховання здійснюється в цілісному педагогічному процесі;

§ включеність особистості в різноманітні напрямки виховної роботи, в ході якої відбувається формування її суспільної спрямованості;

§ прояв у діяльності психологічної структури особистості (потреби, мотиви, емоції);

§ прояв і розвиток в діяльності комплексу індивідуальних і соціально-типових рис людини;

Результатом патріотичного виховання є:

§ формування патріотизму як моральної якості, його проявляється в патріотично-спрямованої діяльності відносини з суспільством та іншими людьми;

§ відродження у російських юнаків почуття гордості та відповідальності, формування готовності до творення на благо Вітчизни, до його захисту; розвиток властивих кожній людині почуття гордості і власної гідності;

§ виховання нетерпимості до приниження, до будь-яких форм насильства, які можуть стати опорою розвитку патріотизму як моральної якості особистості.

Психолого-педагогічна діяльність вчителів з патріотичного виховання юнаків допризовного віку спирається на сукупність принципів, до яких відносяться:

§ зв'язок теорії і практики;

§ вміння підійти творчо до вирішення нового професійного завдання;

§ наукова компетентність патріотичного виховання;

§ високий рівень практичного вміння володіння професійною майстерністю;

§ переконання педагога в соціальній значимості патріотичного виховання;

§ можливість індивідуальної самореалізації, патріотичної спрямованості особистості вчителя;

§ прояв позитивного емоційного ставлення до виховного процесу .

Основні напрямки з формування патріотизму у юнацтва визначають характер змісту діяльності патріотичного виховання в школі та інших освітніх установах, включають наступне:

§ педагогічне та методичне напрямок, створення необхідних умов для оптимізації виховного процесу (особливе значення має підняття авторитету Збройних Сил), що впливають на формування патріотичних настроїв та поведінки;

§ вивчення героїчного минулого нашого народу;

§ ознайомлення учнів з родами військ та особливостями служби;

§ ознайомлення з вимогами до особистості, які пред'являють умови служби в частинах до особистих якостей людини;

§ формування і розвиток пізнавального, емоційно -вольового компонента як головна складова психологічної готовності до служби в армії.


Для здійснення діяльності з патріотичного виховання юнацтва та формування готовності до військової служби педагогу необхідно знати і вміти:

§ коротку історію патріотичного виховання;

§ сутність і зміст виховної роботи з юнаками допризовного віку;

§ основні цілі, принципи, напрями патріотичного виховання; психолого-педагогічні умови морального розвитку юнаків;

§ психологічні особливості юнацького віку;

§ чинники, що визначають індивідуальний розвиток;

§ педагогічне стимулювання самореалізації юнаків;

§ формування мотиваційно-ціннісного ставлення до виконання свого громадянського обов'язку;

§ формування уявлень про ратній праці воїна;

§ формування особистісних рис патріота, майбутнього воїна;

§ проводити діагностику рівня готовності до служби в армії (мотивації, ціннісних орієнтацій, психологічної готовності);

§ розробляти зміст нових діагностичних анкет і опитувальників;

§ планувати роботу по консультації педагогів і батьків;

§ розробляти зміст і методику проведення лекцій, бесід, круглих столів, тренінгів, конференцій;

§ здійснювати взаємодію з батьками, адміністративними органами, військовими комісаріатами, військово-патріотичними клубами, військово-спортивними таборами, засобами масової інформації.

Науково-методичний аспект вирішення завдань формування у юнаків патріотичних якостей особистості полягає у вихованні на основі вивчення історичного минулого народу і держави. Особливе місце у вирішенні виховної завдання займає історія Великої Вітчизняної війни та Російської армії. Прикладом на лекціях можуть служити використання спеціально підібраних сюжетів з історії, символів, гасел. Проведення тематичних конференції та круглих столів необхідно проводити із залученням найбільш підготовлених до цього ветеранів війни, учасників бойових дій, військових фахівців, працівників військкомату.

Посилити увагу до формування якості патріотизму на основі прикладу яскравою персони не тільки історичного плану, а й сучасника нинішніх допризовників. Реальний герой повинен витіснити «екранного», що б'є на ефект і не має нічого спільного з справжніми загальнолюдськими цінностями.

Для функціонування безперервності системи патріотичного виховання юнаків допризовного віку необхідно проводити заняття, приурочені до знаменних дат, знати аудиторію, на яку спрямована виховна діяльність, ті процеси, які в ній відбуваються. Проводити науково обгрунтований моніторинг (відстеження за допомогою анкет) інтересів і тенденцій у юнацькому середовищі та ефективності виховної діяльності в ній. Враховувати зрослу ступінь самостійності сучасних юнаків, їх бажання слідувати власним вибором у прийнятті важливих рішень, слід частіше включати в технологію виховного процесу елементи відкритого обговорення проблем з поставленої теми. Прояв творчої активності в організації патріотичного виховання юнаків в області застосування гри і тренінгів. Гра і тренінг як метод цілком застосовні в патріотичному вихованні і формуванні готовності до служби Збройних силах. Вони надають можливість юнакові відчути свої духовні сили, відкривають здатність бачити за поверхневої оболонкою внутрішню сутність, розуміти те, що приховано для слабкого інтелекту, доставляють задоволення і приносять велику радість. Велике значення при організації лекційних занять історико-патріотичної спрямованості та змісту, сюжетно-рольової гри, військово-спортивних ігор відводиться принципу самоврядування. Самоврядування, викликаючи до життя ініціативу, відкриває необмежені можливості для постійного вдосконалення шкільного колективу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Додаток 5"
 1.  ЛІКУВАННЯ
    повинно бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2.  ЛІКУВАННЯ
    Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4.  8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
    Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5.  Література
    Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6.  ПОЛОГОВОЇ АКТ.
    це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ Диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
    Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8.  Акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
    Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9.  6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
    1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10.  1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
    Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 11.  Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
    Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 12.  . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
    Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 13.  Якість життя гінекологічних хворих
    В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 14.  Додатки
    Додатки
 15.  Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
    Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 16.  Лист пацієнта
    Індивідуальний № пацієнта Номер візиту Прізвище, ім'я, по батькові: Дата: день місяць рік. Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання, що стосуються Вашого стану за час, що минув після попереднього візиту: - Ваше загальний стан (відзначте вертикальною рисою на шкалі): Дуже Дуже гарне погане - Тривалість ранкової скутості: годин хвилин. 763 Додатку
 17.  СУЧАСНІ АНТІБАКТЕРІЛЬНИЕ ПРЕПАРАТИ В ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ Захворювань геніталій
    Антибактеріальні речовини і місце докладання їх дію-вия {foto6} Пеніциліни Пеніциліни є групу добре які препаратів. Вони надають бактерицидний ефект на бактерій, який обумовлений пригніченням синтезу клітинної стінки. Спочатку вузький ан-тібактеріальний спектр пеніцилінів був розширений за допомогою вимірюв-вати структури бічних ланцюгів. Однак наявність в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека