ГоловнаПсихологіяВступ до професію «Психолог»
« Попередня
Успенський В.Б., Чернявська А.П.. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003 - перейти до змісту підручника

Додаток 9

Норми професійної психологічної етики *

* Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик / Упоряд. А.А.Рукавішніков, М.В.Соколова. Ярославль, 1991.1. Загальні етичні принципи психодіагностичного обстеження1.1. Психолог, запитувач у людини в ході обстеження відомості про його особу або допускає, щоб йому довірили цю інформацію, робить це тільки після того, як обстежуваний повністю усвідомив мети обстеження, а також цілі і способи використання цієї інформації.

Коментар. Для ефективності обстеження може бути необхідно приховувати від випробуваного справжню мету тестування і специфіку інтерпретації його відповідей, проте особистість не повинна піддаватися якого б то не було тестуванню обманним шляхом.

1.2. Будь-яка людина має право відмовитися від участі в психологічному обстеженні або експерименті і тим самим захистити від небажаного втручання свій внутрішній світ.

1.3. Коли обстеження проводиться в інтересах будь-якої установи, обстежуваний повинен бути повністю проінформований щодо використання отримуваних результатів. Бажано також пояснити, що адекватна оцінка його особи буде вигідна самому випробуваному.

1.3.1. Результати обстеження, проведеного на особисте прохання та в інтересах обстежуваного, не можуть бути надані будь-якому установі, якщо випробуваний не дає на це згоди.

1.3.2. Якщо обстеження проводиться в інтересах особистості і з ініціативи організації (школи, підприємства, вузу, суду тощо), то для використання отриманих результатів в рамках цієї організації додаткової згоди обстежуваного не потрібно. Для передачі отриманої інформації за межі організації необхідна згода обстежуваного.

1.3.3. Якщо в силу необхідності захисту інтересів суспільства або прав громадян результати психодіагностичного обстеження повинні бути повідомлені іншій особі або в офіційний орган, обстежений повинен бути поставлений до відома про це.

1.3.4. Зобов'язання зберігати професійну таємницю втрачає силу, якщо положення закону зобов'язує психолога повідомити про отриманої інформації.

1.4. При тестуванні дітей до 16 років в області навчальних досягнень, навичок і умінь достатнім є згода шкільного чи педагогічної ради, в разі ж оцінки особистості необхідно індивідуальне згоду дитини та її батьків. На прохання батьків їм повинні бути повідомлені результати тестування дитини з дотриманням умов, зазначених у пунктах 1.6 і 1.7. Щодо передачі відомостей іншим людям дотримуються вимоги пункту 1.3 (всіх його підпунктів). Представниками дитини в даному випадку є його батьки.

При психодіагностичне обстеження підлітка 16 років і старше потрібно тільки його згода.

1.5. Щоб уникнути неправильного поводження з тестовими даними необхідно, щоб доступ до них підлягав суворому контролю.

Коментар. Доцільно виробити точні критерії для збереження, знищення та доступності відомостей про індивіда.

1.6. При повідомленні результатів тестування необхідно враховувати особливості тієї людини, якій вони призначаються.

Коментар. Наприклад, при повідомленні тестових результатів школяра слід пам'ятати, що емоційна причетність батьків або вчителів до життя дитини може перешкоджати розумного розумінню фактичної інформації.


1.7. Індивіду не повинні повідомлятися результати його обстеження без їх інтерпретації фахівцем. У ряді випадків необхідний також відповідний коментар фахівця.

Коментар. Навіть якщо тест ретельно проведений і вірно інтерпретований, повідомлення тестових результатів індивіду без можливості обговорити їх більш детально може йому зашкодити. Наприклад, школяр може бути дуже спантеличений, дізнавшись, що він погано виконав тест здатності до навчання; серйозні порушення в розвитку особистості можуть бути посилені, якщо йому повідомити результати його тестування.

Крім загальних принципів, що використовуються в роботі з психодіагностичними тестами, є ряд вимог до осіб, пов'язаних у своїй професійній діяльності з розробкою і застосуванням тестів. Це можуть бути особи трьох категорій:

а) психолог-псіхометріст, що займається розробкою і адаптацією психодіагностичних методик;

б) психолог-користувач, який використовує у своїй роботі психодіагностичні методики ;

в) фахівець-непсіхолог, що працює в суміжних з психологією областях (вчитель, лікар, соціолог, економіст тощо) і застосовує у своїй роботі окремі психодіагностичні методики.3. Вимоги до педагога-користувачеві3.1. Психологом-користувачем є особа, яка має психологічну освіту, працює за цією спеціальністю в дослідницьких і практичних установах та використовує в своїй роботі психодіагностичні методики.

3.1.1. Кваліфікація користувача повинна бути не нижче тієї, яка вказана в керівництві до тесту.

Коментар. Вимога, щоб тести використовувалися тільки кваліфікованими експериментаторами, покликане захистити індивіда від неправильного використання тесту. Кваліфікація користувача повинна відповідати типу тесту. Так, наприклад, для правильного застосування індивідуальних тестів інтелекту і більшості особистісних тестів потрібно відносно тривалий період інтенсивного навчання і спостереження за процесом тестування, в той час як для тестування навчальних досягнень потрібна мінімальна психологічна підготовка. Слід також зауважити, що студенти, які брали участь у навчальному тестуванні, зазвичай не готові до самостійного проведення тестів або до правильної інтерпретації тестових показників.

3.2. Психолог усвідомлює межі своєї компетентності і обмеженість своїх коштів і не пропонує своїх послуг, а також не використовує методів, які не задовольняють професійним стандартам, встановленим в конкретних областях дослідження.

3.3. Психолог-користувач повинен бути здатний правильно вибрати тест, виходячи з поставленого перед ним завдання і особливостей обстежуваного людини або вибірки. Він несе всю відповідальність за правильне застосування тесту та інтерпретацію його результатів, а також за дотримання етичних норм по відношенню до обстежуваного.

3.4. У своїй діяльності психолог повинен завжди дотримуватися принцип «не нашкодь». Це стосується головним чином до повідомлень як зверненим до випробуваному, так і про нього. Психолог повинен висловлювати свою думку, усне або письмове, з обережністю.

Коментар. Користувач повинен уникати суб'єктивізму, який перешкоджає правильному судженню стосовно випробовуваних, а також виключати будь-яке можливе негативний вплив на них, що виникає з його поведінки. При інтерпретації даних обов'язково слід розглядати поряд з найбільш вірогідною і альтернативну діагностичну гіпотезу.


5 березня Психолог-користувач забезпечує ретельне дотримання всіх стандартних вимог при використанні методики. Він не має права відхилятися від стандарту у використанні методики, вносити модифікації у вже видану методику і поширювати скориговані інструктивні матеріали. Робота по модифікації та адаптації методики проводиться лише за згодою автора тесту або організації, що володіє правом на дану методику.

3.6. Неприпустимо тестування поштою.

Коментар. Виконання індивідом будь-яких тестів не може бути правильно оцінене за допомогою бланків, що висилаються і повертаються поштою. Такий спосіб не тільки не забезпечує контроль за дотриманням умов тестування, але також передбачає інтерпретацію тестових показників без залучення необхідної для цього інформації про індивіда. У цих обставинах результати тесту можуть виявитися марними і навіть шкідливими.

3.7. У своїй професійній діяльності психолог-користувач керується своїми знаннями та досвідом, на основі яких він самостійно приймає рішення і особисто несе за нього відповідальність. У сумнівних і суперечливих випадках психолог зобов'язаний проконсультуватися з експертом у відповідній області та об'єктивно розглянути отримані рекомендації.

Коментар. У разі, якщо обстежуваний перебуває на лікуванні, результати якого можуть змінитися внаслідок втручання психолога останній може діяти тільки за згодою лікаря.

8 березня. Користувач має право збирати статистичний і психологічний матеріал по виданим методиками з метою публікації наукових статей та відсилання цих матеріалів розробникам методик.4. Вимоги до спецалісти-непсіхологам4.1. В якості користувачів психодіагностичних методик можуть виступати фахівці в суміжних з психологією областях: вчителі, лікарі, соціологи, інженери, економісти та ін

4.2. Фахівці-непсіхологі мають право використовувати тільки деякі добре теоретично і психометрически обгрунтовані методики не потребують спеціальних знань при інтерпретації результатів (наприклад, тести навчальних досягнень або професійної вмілості). Методики, не забезпечені однозначною стандартною інструкцією, необхідними показниками надійності та валідності, що вимагають паралельного використання високопрофесійних методів, не можуть використовуватися фахівцями-психологами.

4.3. Користувач-непсіхолог повинен попередньо проконсультуватися з психологами, які працюють у цієї практичної галузі, про те, які саме методики можуть бути застосовані для вирішення поставлених завдань.

Коментар. Якщо психологи попереджають користувача про те, що правильне використання методики вимагає загальних знань з психодіагностики або спеціальної підготовки з оволодіння методикою, то користувач зобов'язаний або вибрати іншу методику, або пройти відповідну підготовку, або залучити до проведення психодіагностики психолога, або відмовитися від проведення психодіагностики.

4.4. Користувач, який отримує доступ до психодіагностичних методик, автоматично бере на себе зобов'язання щодо дотримання всіх вимог професійної таємниці, слід всім етичним нормам у проведенні обстеження по відношенню до випробуваному і третім особам.ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Додаток 9"
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику ; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  програми їх дії на 3 групи: 1. Препарати, які надають переважне дію на тонус вен (нітрати, молсидомин). 2. Препарати, що діють переважно на тонус артеріол (фентоламін та інші a-блокатори, апрессин). 3. Змішані вазодилятатори (нітропрусид натрію, празозин, трімазозін, каптоприл). Існують відносні показання застосування вазоділята-торів
 3. хронічна серцева недостатність
  додатком їх дій. У цих препаратів спостерігається чіткий дозозалежний ефект. Максимальні дози фуросеміду 2000 мг на добу. При призначенні етакріновоі кислоти, враховуючи ототоксическое дію, доза не повинна перевищувати 150-200 мг на добу. Після в / в введення ефект настає через 5-15 хвилин, зберігається протягом години, при пероральному застосуванні, відповідно 30 хвилин і 5-6 годин.
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  додаток) лікар-терапевт самостійно призначає Коаксил табл. 12,5 мг № 30 по 1 табл. 3 р / добу. внутрішньо до їди. Курс лікування - 30 днів і більше. При припиненні лікування рекомендується поступово зменшувати дозу препарату протягом 7-4 днів. Одночасне призначення коаксила з інгібіторами МАО неприпустимо (піразидол, іналамід). При заміні терапії інгібіторами МАО на лікування коаксилом необхідно
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Докладання його дії є гладком'язових клітина міометрія. Через спеціальні білки-рецептори на мембрані цитоплазми за участю АТФ, естрогенів і кальцію він знижує потенціал спокою клітини, генерується потенціал дії, з'являється здатність до спонтанного збудження і скорочення. Подібно окситацин діють простагландини, брадикінін і серотонін. 3 рівень -
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  додаток № 2). Вагітних навчають правилам особистої гігієни та готують до майбутнього материнства в "Школах материнства", організованих в жіночих консультаціях з використанням демонстративних матеріалів, наочних посібників, технічних засобів і предметів догляду за дитиною. До відвідування "Школи материнства" слід залучати всіх жінок з ранніх термінів вагітності. Вагітним слід роз'яснювати
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  прикладання сили при її введенні. Першою вводять ліву ложку щипців. Стоячи, лікар вводить в піхву чотири пальці правої руки (полуруку) в ліву половину таза, відокремлюючи голівку плоду від м'яких тканин родового каналу. Великий палець залишається зовні. Взявши лівою рукою ліву гілку щипців, рукоятку відводять в праву сторону, встановлюючи її майже паралельно правому паховому згину. Верхівку ложки
 9.  6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
    додаток). - впливу на меридіани Чун Май і Жень Май. Китайські цілителі вважають статеві органи країнами життя, з'єднаними з усіма іншими залозами і органами, особливо з гіпофізом, з нирками, печінкою, легенями і серцем. Щоденні гігієнічні прокладки мають наступні властивості: - нормалізують рН-баланс слизової і шкіри зовнішніх статевих органів; - знижують рівень
 10.  1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
    додатки модулюючого дії статевих гормонів. Можливо, для предовуляторного підйому гонадотропінів необхідний різкий викид ГОЛ. Це припущення підтверджується демонстрацією раптового падіння концентрації рецепторів ГЛ, яке збігається з передовуляторним підйомом гонадотропінів [94]. Є докази і предовуляторного підйому ГЛ [93]. Останній був недавно продемонстрований в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека