ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Корчемний П . А.. Військова психологія: методологія, теорія, практика, 2010 - перейти до змісту підручника

Додаток N 1

Настанова з організації психологічної підготовки військовослужбовців в частині (варіант).

Командир частини приймає рішення щодо психологічного забезпечення бойової підготовки та затверджує план її організації та проведення з метою досягнення професійної та психологічної підготовленості кожного військовослужбовця в полку: необхідного рівня професійної майстерності, фізичної та психологічної стійкості воїнів. На основі прийнятого рішення ставить завдання командирам підрозділів, своїм заступникам, начальникам служб і родів військ, що мають в підпорядкуванні підрозділи, з його реалізації в ході підготовки до занять з бойової підготовки, під час їх проведення і після завершення - з метою досягнення професійної та психологічної підготовленості до бойової роботи всіх категорій особового складу частини.

У ході занять: контролює та аналізує діяльність підрозділів полку з формування в них професійної та психологічної підготовленості кожного фахівця (рівня розвитку навичок професійної діяльності, фізичної витривалості та психологічної стійкості при цьому). Здійснює підведення підсумків підготовки, організації та проведення занять з бойової підготовки з урахуванням рівня професійної та психологічної підготовленості до виконання бойових завдань кожним фахівцем частини при впливі на нього всієї сукупності психогенних факторів сучасного бою. Ставить завдання посадовим особам полку з моделювання труднощів (психогенних факторів) майбутньої діяльності кожного фахівця частини в умовах

сучасного бою для формування у воїнів професійної підготовленості, фізичної витривалості та психологічної стійкості при цьому. Начальнику штабу - ставить завдання щодо організації взаємодії всіх посадових осіб полку, відповідальних за формування професійної підготовленості, фізичної витривалості та психологічної стійкості кожного фахівця в частині на етапах планування труднощів (психогенних факторів) їх професійної діяльності і бою у всіх видах бойової підготовки, в ході її організації та проведення, а також при підготовці до підведення підсумків проведених занять. Заместітелюкомандіра частини - на вироблення методичного задуму кожного планованого заняття з бойової підготовки особового складу бойових підрозділів з метою досягнення у нього професійної підготовленості, фізичної витривалості та психологічної стійкості при виконанні професійної діяльності в сучасному бою; на організацію контролю і надання допомоги командирам цих підрозділів при підготовці та проведенні кожного заняття в суворій відповідності з його методичним задумом; на необхідність аналізу навчальної діяльності кожного фахівця з метою досягнення ним необхідного рівня професійної підготовленості, фізичної витривалості та психологічної стійкості в умовах впливу психогенних факторів реального бою; на участь у підведенні підсумків занять з бойової підготовки. Заступникам командира частини, начальникам родів військ і служб, які мають безпосередньо підпорядковані підрозділи: по псіхологічческому забезпечення всіх видів занять з бойової підготовки особового складу частини спільно з начальником штабу, заступниками командира частини, начальниками родів військ і служб з метою досягнення методичного задуму кожного заняття з формування у воїнів професійної підготовленості, фізичної витривалості та психологічної стійкості в умовах впливу на них психогенних факторів реального сучасного бою при виконанні ними профессіанальний діяльності. Начальнику штабу і психологу частини: ставить завдання з планування, організації та проведення занять з начальниками служб, командирами підрозділів, з їх психологічним активом з вивчення рівнів психічної напруженості воїнів, форм прояву негативних психічних станів при виконанні ними професійної діяльності в умовах впливу на них психогенних факторів сучасного бою; ступенів розпаду психіки людини та психології військового колективу при цьому; по оволодінню прийомами і способами попередження і подолання цих станів, а також щодо припинення і ліквідації їх наслідків у крайніх випадках; Усім посадовим особам: ставить завдання по аналізу рівнів психічної напруженості військових фахівців в динаміці дій при виконанні ними професійних обов'язків на кожному занятті з бойової підготовки; по оцінці їх професійної підготовленості, фізичної витривалості та психологічної стійкості до діяльності в умовах впливу на них психогенних факторів реального бою (у взаємодії з іншими посадовими особами частини); по володінню навичками самостійно управляти своїми психічними станами при цьому. Всім посадовим особам виховних структур командир частини ставить завдання аналогічні завданням психолога частини, а також з надання методичної допомоги командирам підрозділів та начальникам служб у застосуванні у практиці проведення конкретних занять з бойової підготовки різних психолого-педагогічних теорій, прийомів, способів і засобів для ефективного навчання підлеглих їм військових фахівців. Начальник штабу:

1. На етапі планування: для забезпечення психологічної безпеки військовослужбовців, стану захищеності їх психіки від різного роду погроз організовує взаємодію офіцерів штабу частини заступника командира з бойової підготовки, психолога (посадових осіб виховних структур) при аналізі основних заходів бойової підготовки, рекомендованих загальним планом вищого штабу, з метою охоплення ними всіх фахівців частини: від командира полку до рядового військовослужбовця та створення умов для їх насичення психогенними факторами сучасного бою; забезпечує їх доведення до командирів підрозділів, які на основі плану

частини готують свій план бойової підготовки , деталізований під кожного військового фахівця з урахуванням впливів на нього психогенних факторів бою в ході кожного заняття;

при плануванні конкретного заняття (наприклад, щотижневих комплексних занять частини) враховує насичення занять психогенними факторами бою для впливу на кожного спеціаліста;

враховує рекомендації психолога частини з планування заходів для навчання командирів підрозділів, їх заступників з виховної роботи, психологічного активу управлінню психічними станами підлеглих військовослужбовців при впливі на них в ході бойової підготовки психогенних факторів бою, а також з навчання всього особового складу частини методикам саморегулювання своїх станів при цьому з урахуванням специфіки їх функціональних обов'язків.

2. В ході занять штаб частини спільно з офіцерами виховних структур, із заступниками та начальниками служб здійснює контроль, аналіз і корекцію їх організації та методики поведінки. При цьому за допомогою психологічного аналізу виявляється динаміка розвитку в кожній навчально-бойовій ситуації психічних станів фахівців, що беруть участь в ній, що фіксується на спеціальних бланках МПДО. З їх допомогою розкривають причини труднощів і помилок у професійній підготовці, невідповідності обстановці рівня психічних станів учнів, перенапряженності і зривів у їх діяльності.

3. Надалі ці завдання повинні представляти собою методику психологічного впливу при підготовці воїнів відповідних спеціальностей для формування у них психологічної стійкості в подібних ситуаціях діяльності.


Після виконання кожного заняття з бойової підготовки (або кожного етапу) оцінюється

ступінь сформованості рівня З.У.Н. діяльності в подібних ситуаціях, в реальному бою і ступінь психологічної стійкості до впливу психогенних факторів;

формується банк ситуацій діяльності спеціалістів, які вирішують навчально-бойові завдання, на основі системно-ситуативного аналізу (ССАД) і методу послідовної динамічної оцінки діяльності (МПДО), з обов'язковим урахуванням динаміки мотивів, психічних станів учнів;

в подальшому банк ситуацій діяльності використовується в подальшій системі підготовки професіоналів військової справи шляхом їх моделювання у відповідних формах бойової підготовки. Заступник командира частини.

1. На етапі планування занять з бойової та психологічної підготовки. Спільно з психологом частини формулює методичний задум кожного заняття з бойової підготовки в інтересах формування у воїнів професійної та психологічної підготовленості (стану захищеності психіки від різних загроз сучасного бою) організовує підготовку командирами підрозділів, начальниками служб і родів військ прийомів, способів і засобів для здійснення психологічної підготовки в ході всіх занять з бойової підготовки. При плануванні занять з фізпідготовки домагається комплексування елементів професійної діяльності, спеціальної, фізичної підготовки та психологічного регулювання станів військовослужбовців.

2. У ході кожного заняття здійснює контроль за рівнем досягнення учнями професійної майстерності, фізичної витривалості та психологічної стійкості кожною категорією військових фахівців з урахуванням терміну служби (попереднього досвіду) і конкретної специфіки діяльності:

аналізує діяльність керівників занять по: застосуванню прийомів, способів і засобів, що забезпечують формування у підлеглих їм військових фахівців професійної майстерності та фізичної витривалості; володінню навичками регуляції їх станів в ході професійної діяльності; озброєнню їх навичками саморегуляції своїх станів.

3. При підведенні підсумків здійснює аналіз та оцінку рівня методичного забезпечення кожного заняття адекватним набором прийомів, способів і засобів для формування у кожного військового фахівця необхідної підготовленості до ефективного виконання професійних функцій, фізичної витривалості при

цьому і володіння навичками регулювання своїх психічних станів в умовах напруженості, а також навички командирів з управління психологічними станами своїх підлеглих у ході виконання професійних дій.

4. Після проведення занять: організовує діяльність командирів підрозділів щодо заповнення бланків методики послідовної динамічної оцінки (МПДО) діяльності військових фахівців у ході конкретних занять з різних видів бойової підготовки;

спільно з психологом частини створює банк ситуацій професійної діяльності фахівців в різних видах бойової підготовки; спільно зі штабом частини планує використання банку накопичених ситуацій діяльності фахівців шляхом їх моделювання для підготовки нових професіоналів в процесі занять з бойової підготовки. Командири підрозділів, заступники командира частини, начальники служб і родів військ, що мають безпосередньо підпорядковані підрозділи:

1. На етапі планування:

виходячи з основних заходів плану бойової підготовки з урахуванням специфіки різних категорій, яких навчають воїнів і терміну їх служб, планують набір прийомів, способів і засобів моделювання впливу на кожного фахівця всієї сукупності психогенних факторів сучасного бою та професійної діяльності, прогнозують динаміку розвитку їх станів при цьому, рівні психічної напруженості, передбачають заходи попередження, припинення та ліквідації наслідків, можливих негативних психічних реакцій окремих воїнів і груп; забезпечують в плані комплексування заходів професійної діяльності кожного фахівця фізичної, навантаження і при цьому необхідного рівня психічної напруги;

ускладнення плану кожного наступного заняття, доповнення його елементами новизни з метою досягнення військовослужбовцями навичок професійної діяльності, фізичної витривалості і психічної стійкості при цьому;

2. У ході занять: навчають воїнів професійної діяльності в умовах фізичного навантаження, впливу на них психогенний факторів сучасного бою і самої діяльності фахівців, фіксують рівні їх психічної напруженості при цьому, застосовують прийоми, способи і засоби регулювання їх психічних станів і озброюють воїнів методами саморегулювання своїх станів в процесі виконуваної діяльності;

в динаміці занять посилюють професійні та фізичні навантаження, що збільшують психічне напруження, вводять елементи новизни; аналізують і оцінюють рівні професійної підготовленості до діяльності кожного, хто навчається фахівця, його фізичної витривалості, навички саморегулювання своїх психічних станів і рівні психічної стійкості при цьому.

3. При підведенні підсумків: оцінюють професійну підготовленість, фізичну витривалість і психологічну стійкість кожного фахівця в ході виконуваних ним дій.

Після проведення занять з бойової підготовки заповнюють бланки методики послідовної динамічної оцінки (МПДО) діяльності підлеглих їм військових фахівців в умовах впливу на них моделей психогенних факторів реального бою в процесі занять з БП з урахуванням динаміки мотивів і психічних станів воїнів.

Використовують створений банк ситуацій професійної діяльності військових фахівців для подальшого їх моделювання молодим воїнам в інтересах формування у них професійної підготовленості, фізичної витривалості та психологічної стійкості.

Начальник медичної служби. У мирний час: аналізує рівень поіхофізіологіческіх навантажень на військовослужбовців з урахуванням строків їх служби в ході занять з фізпідготовки і в процесі професійної підготовки, здійснює контроль психофізіологічних станів військовослужбовців; планує заходи з дотримання особистої гігієни військовослужбовців, умов адекватного відпочинку і відновлення фізичних і психічних сил і контролює їх

  виконання посадовими особами. При плануванні занять з бойової підготовки в особливих умовах (у перервах між бойовими діями, в разі фізичного і психічного перевтоми, зниження працездатності психіки): планує застосування фармакологічних препаратів типу «Корамін", «Кордіамін» по 40-50 крапель на шматочках цукру всередину через 8-9 годин для забезпечення стійкості і концентрації уваги, виключення ознак сонливості, для посилення обміну речовин і поліпшення споживання кисню мозком; планує заходи з дотримання особистої гігієни військовослужбовців, якісному приготуванню їжі; створенню умов для спокійного сну, в тому числі із застосуванням стимуляторів сну , типу амінезін або літичних сумішей, типу амідопірин, анальгін, димедрол в ін'єкціях.

  Начальник фізичної підготовки і спорту.

  1. При плануванні занять з фізпідготовки:

  формулює методичний задум кожного заняття з фізичної підготовки в інтересах формування у воїнів фізичної витривалості, вольових якостей і психологічної стійкості в умовах впливу фізичних і психічних навантажень;

  планує при цьому застосування прийомів, способів і засобів регулювання психічних станів військовослужбовців як керівником заняття, так і самостійно (методи саморегулювання) відповідно до динамікою самого заняття.


  2. У ході заняття з фізичної підготовки аналізує і контролює реалізацію спланованих заходів відповідно до методичним задумом.

  3. При плануванні занять з професійної підготовки спеціалістовобеспечівает в плані кожного заняття облік заходів необхідних для формування високої фізичної витривалості та психологічної стійкості до перенесення навантажень професійної діяльності військовослужбовців.

  4. При проведенні занять аналізує та оцінює рівень психічної напруженості воїнів при подоланні змодельованих труднощів професійної діяльності, їх здатність долати фізичні і

  психічні навантаження (саморегулировать свої стану), а також навички регулювання психічних станів підлеглих командирами підрозділів, як організаторами занять.

  Психолог частини:

  забезпечує психологічну безпеку військовослужбовців, стан захищеності психіки від різного роду погроз сучасного бою, з цією метою здійснює психологічну експертизу кожного запланованого заходу (завдання), яка дозволяє заміряти кількість включених до нього психогенних факторів бою із загального числа їх можливого набору, для впливу на кожного військового фахівця частини і підрозділи в ході бойової підготовки; прогнозує рівні психічної напруженості, які повинні будуть або можуть виникнути при цьому у конкретних воїнів в динаміці виконання завдань, обсяг необхідної їм психологічної допомоги а так само рівні можливої ??професійної та психологічної їх підготовленості після завершення майбутніх навчальних дій , прогнозує ефективність майбутньої діяльності військових фахівців або її можливий зрив; пропонує заходи щодо навчання командирів підрозділів, їх заступників з виховної роботи, психологічного активу управлінню психічними станами підлеглих їм військовослужбовців при впливі на них психогенних факторів бою: рекомендує заходи щодо навчання військовослужбовців частини методикам саморегулювання своїх станів при цьому, з урахуванням специфіки їх функціональних обов'язків;

  надає допомогу командирам підрозділів, начальникам служб частини в застосуванні в практиці бойової підготовки різних теорій, прийомів і способів ефективного навчання підпорядкованих їм військових фахівців (з урахуванням закономірностей ефективного функціонування людської психіки); з урахуванням заходів мобілізаційної готовності надає їм допомогу в організації

  та проведенні таких занять з новоприбулими військовослужбовцями для доукомплектування частини.

  У ході занять: планує, організовує та проводить заняття з командирами підрозділів, з їх психологічним активом з вивчення рівнів психічної напруженості, форм прояву негативних психічних станів воїнів в умовах впливу на них факторів сучасного бою, ступенів розпаду психіки людини та психології військового колективу, а також заходи щодо їх попередження, припинення і в крайніх випадках з ліквідації наслідків; навчає їх прогнозувати динаміку розвитку цих психічних станів у воїнів в різних ситуаціях бойової підготовки; виявляти об'єктивно існуючі у військових колективах психологічні контури поширення неофіційної інформації, чуток, нарікання, невдоволення, в яких завжди можна виявити генератора чуток і передавальні ланки поширення інформації; спільно із заступником командира частини формулює методичний задум кожного заняття з бойової підготовки в інтересах формування у воїнів професійної та психологічної підготовленості, готує набір прийомів, способів і засобів для організації психологічної підготовки в ході занять з бойової підготовці для кожного фахівця з урахуванням специфіки його діяльності; в ході занять оцінює ступінь захищеності їх психіки від різних загроз сучасного бою; озброює посадових осіб, психологічний актив частини і підрозділи знаннями про симптоми бойових психічних реакцій, про поведінку осіб, які належать до категорій «тимчасові психічні втрати »і« санітарні психічні втрати ", про методи надання їм першої і подальшої психологічної допомоги. планує, організовує та проводить заняття з командирами підрозділів, з їх психологічним активом з оволодіння методами переконання, роз'яснення, навіювання,

  активізації інтелектуально-професійних і моторних дій воїнів: призову, використання особистого прикладу в складних ситуаціях, правильного доведення мотивуючої інформації, застосування заохочень, примусів, відволікання уваги від несприятливих факторів, проведення психокорекційного спілкування в ситуаціях напруженої діяльності, а так само методів групової та індивідуальної психотерапії .

  планує організовує і проводить з ними ж заняття з навчання методам самовоздействия для подальшого навчання цьому воїнів: самопереконання, самонавіювання, самопоощреніе, самопрінужденія, аутогенних прийомів саморегуляції,

  самокорекції, медитації, цигуна та інших.

  планує, організовує та проводить заходи з підготовки фахівців нештатних груп психологічної допомоги (психологічного активу) підрозділів частини.

  надає методичну допомогу ЗКП і командирам підрозділів у заповненні бланків МПДО для подальшого їх використання при підготовці воїнів відповідних спеціальностей для формування у них пофессіональной підготовленості та психологічної стійкості в діяльності в подібних навчальних ситуаціях і в реальному бою.

  Посадові особи виховних структур: На етапах підготовки, проведення занять з бойової підготовки та підведення їх підсумків мають завдання щодо психологічного забезпечення цього виду діяльності аналогічні завданням психолога. Крім того вони надають методичну допомогу командирам підрозділів та начальникам служб у застосуванні у практиці проведення конкретних занять з бойової підготовки різних психолого-педагогічних теорій, прийомів, способів і засобів ефективного навчання підпорядкованих їм військових фахівців (з урахуванням закономірностей ефективного функціонування людської психіки). У ході занять. Здійснюють аналіз, допомога і корекцію діяльності командирів і психологічного активу підрозділів щодо застосування ними методів впливу на воїнів з метою управління їх психічними станами і навчання фахівців методам саморегулювання своїх станів в умовах впливу труднощів професійної діяльності і психогенних факторів сучасного реального бою.

  Вживають заходів для запобігання психічного перенапруження воїнів, зриву діяльності, розкладання психології військового колективу. На етапі проведення занять з бойової підготовки: готують рекомендації командирам підрозділів щодо психологічного забезпечення ефективності бойового навчання воїнів. Цими рекомендаціями повинен закінчуватися доповідь заступника командира частини з виховної роботи при аналізі будь-якого заняття з бойової підготовки або стану бойової підготовки в полку за певний період часу. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Додаток N 1"
 1.  Додаток 2
    Сан ПиН 2.3.2.1324-03 «Гігієнічні вимоги до термінів придатності та умов зберігання харчових продуктів» Умови зберігання, терміни придатності особоскоропортящіхся і швидкопсувних продуктів при температурі 4 + / -2 оС (крім пунктів 39-42, 56) {foto25} Продовження додатка 2 {foto26} {foto27} Продовження додатка 2 {foto28} {foto29} Продовження додатка 2
 2.  Угольникова Є.Г. (Сост.). Збірник завдань з медичної генетики, 2011
    Збірник завдань з медичної генетики Складено за різними літературними джерелами викладачем медичної генетики Енгельського медичного коледжу Угольникова Е. Г. Зміст: Пояснювальна записка Основні закономірності спадковості Спадковість і патологія. Генні хвороби. Спадковість і патологія. Методи вивчення спадковості людини. Медико-генетичне
 3.  Оформлення додатків
    Додатки (Додатки) нумерують великими буквами українського алфавіту (так і пишемо: додаток А, додаток Б і т.. Д.). Коли в тексті ви посилаєтеся на додаток, по робите це в круглих дужках, наприклад: (дів. дод. А, стор. 54). Додаток обов'язково носить назву: тобто пишемо «додаток А», а нижче - що це таке, наприклад: Додаток А. Анкета, застосована для встановлення зв'язку питань комерційної торгівлі
 4.  Додаток 1
    Норми санітарного одягу, санітарного взуття та санпринадлежностями для працівників підприємств громадського харчування {foto23} Продовження додатка 1
 5.  Додаток 3
    Оціночна шкала якості соняшникової олії, що використовується як фритюру {foto37} Додаток 4 Оціночна шкала кулінарних жирів, що використовуються як фритюру {foto38} Додаток 5 Схема обліку використання фритюрних жирів
 6.  Програма психологічного дослідження екологічної свідомості військовослужбовців
    Збір отриманих результатів соціально-психологічного дослідження було проведено в 25 пожежної частини 6 ОГПС міста Тула в період з 01.03.2007 р. по 15.05.2007 р. В якості експериментальної групи виступили співробітники 25 пожежної частини 6 ОГПС міста Тула в кількості 20 осіб, в якості контрольної групи виступили курсанти 5 курсу Тульського артилерійського училища в кількості 20 чоловік.
 7.  Додаток
    Таблиця відповідей на питання анкети Додаток 2 Зразки бланків 1. Бланк для соціометричного дослідження: 2. Бланк анкетування: a. Для військовослужбовців за контрактом b. Для військовослужбовців за
 8.  Додаток 5
    Донесення про підсумки психологічної роботи в (найменування військової частини) за 200 р. (період) 1) Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками зимового періоду навчання і за навчальний рік у
 9.  Додаток 6
    Донесення про результати соціально-психологічного вивчення поповнення призову весна (осінь) 200 року в (найменування військової частини) 1) Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками зимового
 10.  Додаток 3
    Додаток
 11.  Додаток 1
    Додаток
 12.  Додаток 4
    Додаток
 13.  Додаток 1
    Додаток
 14.  Додаток 2
    Додаток
 15.  Додаток 1
    Додаток
 16.  Додатки
    Додатки
 17.  Додатки
    Додатки
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека