ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
А. Деркач, В . Зазикін .. Акмеологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Прикладні наукові напрямки акмеології

Як і у будь-який інший нової науки, в розвитку акмеології чітко проглядаються дві тенденції - до інтеграції акмеологічного знання і його диференціації. Прояв цих тенденцій є закономірним: те ж саме відбувалося приблизно чверть століття тому з психологічною наукою, коли деякі її теоретичні положення переглядалися на основі системного підходу.

Інтегративні тенденції в акмеології обумовлені необхідністю подальшої роботи по створенню її теорії та методології. Диференціація є природним наслідком формування її нових напрямків на стику з іншими науками. Інтегративні тенденції були відображені при розгляді теоретико-методологічних основ акмеології, представлених в першому розділі книги. Зупинимося детальніше на тенденції диференціації.

В даний час в акмеології формуються наукові напрямки, які претендують на відносно самостійний статус:

1) педагогічна акмеологія;

2) військова акмеологія;

3) соціальна акмеологія;

4) юридична акмеологія;

5) акмеологія діяльності в особливих і екстремальних умовах та ін .

Іншими словами, можна констатувати, що крім загальної акмеології досить інтенсивно розвиваються і її прикладні напрями, що дає підставу говорити про формування прикладної акмеології. Це відрадний факт, що свідчить про поступальний розвиток акмеології, її інтегративному характері, привабливості для інших наук, адже прикладні напрями зазвичай формуються на стику різних наукових дисциплін.

Які особливості даного процесу диференціації і його тенденції?

Як можна охарактеризувати вже сформовані напрямки прикладної акмеології і формуються нові?

У першу чергу слід підкреслити, що процеси диференціації, формування нових напрямків прикладної акмеології здійснюються відповідно з логікою розвитку самої акмеології.
Тому відмітною особливістю цих процесів є специфічність одержуваного наукового знання, але в той же час має тісні теоретико-методологічні зв'язку з їх родової наукою, якою є загальна акмеологія. Конкретизуючи цю думку, можна сказати, що якщо в загальній акмеології багато проблем вирішуються на рівні знань узагальнюючого характеру, то в прикладних її напрямах - на рівні знання особливого. Крім того, якщо відповідно до загальним характером одержуваного знання головним предметом загальної акмеології є закономірності та механізми прогресивного розвитку зрілої особистості при досягненні нею вершин, то в предметі її прикладних напрямків обов'язково відображається розвиток особистісно-професійний, пов'язане зі специфікою професійної діяльності і взаємодій, умовами їх здійснення. Тому наукові цілі різних напрямків прикладної акмеології на стратегічному рівні відповідають цілям загальної акмеології. У той же час їх об'єкти і предмети мають певні відмінності, також зумовлені специфікою професійної діяльності, в якій і здійснюється особистісно-професійний розвиток до рівня професіонала. Виходячи з цього, можна запропонувати узагальнюючі формулювання об'єкта і предмета прикладних напрямів акмеології.

Об'єктом прикладних напрямків акмеологічних досліджень є прогресивно розвивається зріла особистість, самореалізується в конкретному виді професійної діяльності та досягає в ній вершин професіоналізму.

Предметом є закономірності, механізми, умови і фактори, що сприяють високим професійним досягненням в конкретній галузі діяльності, розвитку професіоналізму особистості та діяльності.

Завдання прикладних напрямків акмеології в цілому також повинні відповідати загальним акмеологическое, але при цьому обов'язково відображати професійну специфіку.


Інший аспект диференціації полягає в тому, що прикладні напрями акмеології формуються, як нами вже підкреслювалося, на стику з іншими науками і сферами практики, де особливо гостро стоїть зараз проблема професіоналізму і де існують сприятливі умови для сприйняття акмеологічних ідей. Саме тісні зв'язки багатьох наук з практикою обумовлюють притягальну силу акмеології, адже немає такої сфери практичної діяльності, в якій не відчувалася б гостра потреба в професіоналах високого класу.

Тому-то першими прикладними напрямами акмеології стали ті, які жорстко орієнтовані на професійні сфери, безпосередньо пов'язані з буттям і життєдіяльністю людини, але за якими «коштує» якась наука, в якій проблема професіоналізму є однією з найактуальніших. Так з'явилися педагогічна акмеологія, військова, соціальна, управлінська акмеологія та ін

У процесі становлення напрямків прикладної акмеології зустрічається чимало труднощів. До труднощами загального характеру слід насамперед віднести недостатність прикладних власне акмеологічних досліджень в конкретних областях професійної діяльності. Однак зустрічаються труднощі і іншого порядку, зокрема, відсутність загальноприйнятих еталонів високого професіоналізму. Це є істотним гальмом, зокрема, для розвитку політичної, управлінської та юридичної акмеології.

Такі загальні характеристики процесів диференціації на даному етапі розвитку акмеології, які дозволяють зупинитися на деяких видах прикладної акмеології, що стали самостійними і оформились як наукові напрями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прикладні наукові напрямки акмеології "
 1. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
  На відміну від взаємозв'язку акмеології з обществознанием, основною категорією, що характеризує її взаємодія з науками про людину, є творчість. Саме ця категорія визначає такі ключові для акмеології психологічні поняття, як майстерність, розвиток, зрілість, обдарованість, здібності, креативність, вдосконалення, евристика, рефлексіка, свідомість, особистість, індивідуальність і
 2. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 3. Робоча команда як соціально-психологічне поле колективного "акме"
  Хоча традиційно акмеологія як наука про шляхи досягнення висот професіоналізму, а в найбільш концентрованому (особливому) вираженні - як наука, звернена до вершинних його проявам, до, так би мовити, суперпрофесіоналізм (термін А. К. Маркової), має справу з індивідуальним суб'єктом, тим не менш і життєві спостереження, і дані соціальних наук про людину говорять про те, що предметом уваги
 4. "Акме" в художньо-творчій діяльності
  План 1. Вступ (постановка проблеми). 2. Про ракурсі вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 3. Об'єкт, предмет, цілі та завдання вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 4. Базові критерії, що характеризують "акме" в художньо-творчої діяльності. 5. Методологічні принципи дослідження "акме" в художньо-творчої діяльності. 6.
 5. Прикладна акмеологія в структурі акмеологічного знання
  Акмеологическое знання, незалежно від його рівня, характеризується двома функціями: пояснення і перетворення відповідного комплексу проблем (об'єкта - предмета). Ділення акмеології на теоретичну і емпіричну пов'язано з рівнем знання (теоретичне і емпіричне). Поділ на фундаментальні та прикладні теорії - з орієнтацією (функцією) акмеології: чи вирішує вона власне наукові
 6. Методологічні основи фундаментальної і прикладної акмеології
  Акмеологія, як будь-яка нова наука, яка перебуває у стані метанаучной рефлексії, знаходить свій парадигмальний статус у системі всіх трьох підстав: філософському, гуманітарному, соціально-науковому. При цьому під акмеологической парадигмою розуміється не тільки її самостійність, що розмежовує на якісному рівні одне наукове знання від іншого, коли наявне знання про людину не може
 7. Критерії виділення прикладних областей акмеології
  Аналіз розвитку акмеологічного знання дозволяє виділити наступні критеріальні підходи формування прикладних областей акмеології: 1. Побудова об'єктно-предметного поля акмеології в системі суспільних і соціальних відносин говорить про правомірність економічної, політичної, педагогічної, управлінської, соціальної, соціокультурної і т. п. акмеології, де для всіх цих
 8. Проблема професіоналізму в політиці
  Сьогодні в Росії складається шар людей, для яких політика стає основним заняттям (на все життя або на певний період часу, наприклад, термін роботи виборного органу влади). З цієї точки зору можна говорити про перетворення політичної діяльності в професію. Разом з тим, як показує російська і світова практика, тривалість виконання обов'язків не визначає
 9. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 10. Феномен "технологія"
  Сучасним технологіям відводиться роль глобального фактора, основний рухової сили розвитку суспільства, що творить нову цивілізацію. Аналізуючи суспільні явища, вітчизняні та зарубіжні дослідники використовують "соціальні", "інформаційні", "педагогічні" технології, "психотехнології", технології "управління", "прогнозування", з'являються "технології популізму", "технології
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека