ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Психологічні особливості агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп, 2006 - перейти до змісту підручника

Передумови розробки теоретичних конструктів

Основною теоретичною передумовою для розглянутих вище, а також і для більш ранніх спроб співвіднести уявну агресію (ТАТ) з фактично спостережуваної є протиставлення тенденцій до агресії і її гальмування. Прикладом може служити розроблена Ольвеусом [D. Olweus, 1972] концепція розрізнення звичної агресивної тенденції і тенденції звичного гальмування. Він пише:

«Звичні агресивні тенденції індивіда становлять схильність оцінювати певний клас ситуацій як фрустраційної, загрозливих і (або) шкідливих. Оцінка, яка веде до значенням активації, перевищує певний індивідуальний рівень, тягне активацію тенденцій індивіда заподіяти шкоду чи викликати занепокоєння. Аналогічно, звичні індивіду тенденції придушення агресії становлять схильність оцінювати власні агресивні тенденції і (або) реакції як небезпечні, неприємні, викликають занепокоєння або недоречні; оцінка, яка веде до значенням активації, переважаючому певний мінімальний рівень, тягне активацію тенденцій індивіда до придушення, уникненню або осуду прояви агресивних тенденцій ».

Цією концепцією встановлюється приблизна зв'язок між трьома змінними: ступенем ситуаційного спонукання, силою стійкої тенденції (мотивом) і силою сиюминутно акуталізована тенденції (мотивацією), причому значення цих змінних враховуються паралельно, як в плані стимулювання агресії, так і в плані її гальмування.Аналогічних поглядів дотримується Корнадт [H.-J. Kornadt, 1974], також грунтуються свій аналіз на двох гіпотетичних мотивах-агресії і придушенні агресії. На його думку, вся послідовність подій починається з викликається небудь перешкодою, загрозою або завданої суб'єкту болем афекту гніву. Якщо в результаті когнітивних процесів оцінювання ситуація буде сприйнята як «дійсно заслуговує гніву», то актуальне мотиваційний стан розчленовується на процеси постановки агресивної мети, планування ведуть до неї дій та передбачення можливих наслідків досягнення мети. Мотив гальмування виявляється при цьому вирішальним детерминантом в мотиваційному процесі очікування негативних наслідків агресії, таких, як почуття провини або страх перед покаранням.

Звертаючись до аналізу базуються на цих концепціях методик вимірювання та отриманих за їх допомогою результатів, варто ненадовго повернутися до раннім дослідженням агресії на основі ТАТ, бо вже вони вказали на необхідність розрізнення у сфері агресії стійких мотиваційних тенденцій пошуку і уникнення.
Відносини між релевантним агресії вмістом оповідань по ТАТ («уявна агресія») і агресивністю, що проявляється в безпосередньо спостерігається поведінці суб'єкта («спостережувана агресія»), спочатку склали дещо суперечливу картину. Між цими видами агресії були виявлені і позитивні відносини, і негативні, і відсутність будь-яких відносин [В. U. Murstein, 1963, гл. 11; В. Molish, 1972; D. Varble, 1971]. Негативні кореляції відповідали широко поширеній в психоаналізі поданням про зворотне співвідношення цих змінних: в силу соціальних заборон агресія, не маючи можливості проявитися в повсякденному житті, знаходить заміщає вираз у фантазіях. Інші можливі пояснення зворотній залежності відносяться до особливостей вибірки (переважання випробовуваних з тенденцією гальмування агресії), картинок ТАТ (представлені на них ситуації не вселяють побоювань), ключових категорій аналізу (охоплюють головним чином тенденції гальмування) або ж попереднього досвіду навчання піддослідних (в якій мірі вони в минулому після вчинення агресії отримували соціальну підтримку) [см.: Е. Klinger, 1971, р. 320 і далі]. Відсутність кореляцій дозволяло припустити, що використовувані категорії аналізу не розрізняють тенденцій потягу і уникнення, що вибірки досліджуваних за своїм складом різнорідні і що одна частина зображених на картинках ТАТ ситуацій представляється для здійснення агресивної дії небезпечною, а інша - безпечною. Відповідно позитивні кореляції могли бути пояснені посиланням на відрекомендовуються безпечними зображення ситуації, підбором випробовуваних зі слабкими тенденціями гальмування агресії і т. д.

Найбільш тонким з розроблених до цих пір засобів аналізу змісту є проективна методика вимірювання агресивності та гальмування агресії як двох стійких мотиваційних тенденцій агресивної поведінки, запропонована Корнадтом [H.-J. Kornadt, 1973; 1974; 1983].

В якості стимульного матеріалу він використав серію з 8 картинок, зображували персонажів-чоловіків, причому ситуація кожного типу - нейтрально, слабо, середньо і сильно стимулировавшая поява релевантного агресії змісту - була представлена ??двома картинками. Внутрішня узгодженість паралельних форм тесту становила r=0,50, ступінь узгодженості оцінок експертів для обох мотиваційних тенденцій наближалася до 0.90. Показники обох тенденцій між собою не корелювали. Категорії аналізу були аналогічні розробленим для мотиву досягнення і охоплювали наступні категорії змісту:

"Мотив агресії.
(1) Потреба в відплату, (2) діяльність, інструментальна для досягнення відплати, (3) позитивний емоційний стан і агресивні переживання; (4) очікування успіху; (5) досягнення мети (6) символи агресії і пов'язані з нею предмети; (7) знецінюються агресію критика висміювання агресії; (8) табуйовані вираження.

Мотив гальмування агресії. (1) Потреба в уникненні зовнішніх наслідків агресії (покарання або страх покарання); (2) потреба в уникненні внутрішніх наслідків агресії (каяття, почуття провини), (3) діяльність, інструментальна для уникнення зовнішніх наслідків агресії; (4) діяльність, інструментальна для уникнення внутрішніх наслідків агресії; (5) переживання релевантні гальмування агресії; (6) страх перед покаранням або який-небудь небезпекою; (7) каяття, почуття провини; (8) чекання неприємних наслідків агресії; (9) зрив агресивної дії, його невдале здійснення; (10) символи покарання та пов'язані з ним предмети; (11) покарання; (12) оціночні висловлювання оповідача, що заперечують агресивність дій; (13) раптове переривання агресивного події . (Мотив гальмування агресії може бути далі підрозділі на страх провини і страх покарання.)

Для перевірки конструктної валідності поряд з іншими використовувався прийом актуалізації мотивації. Результати одного з таких досліджень [H.-J. Kornadt , 1974] представлені в табл. 1. Випробовувані-студенти були розділені на експериментальну і контрольну групи зрівняні (за допомогою опитувальника Басса-Дарки) по агресивності і по тенденції гальмування. Як і очікувалося, показники як агресивності так і гальмування агресії зазнали фрустрації піддослідних експериментальної групи виявилися вищими, ніж відповідні показники контрольних досліджуваних. Надалі валідність проективної методики Корнадта була підтверджена дослідженнями, пов'язаними з гіпотезою катарсису, до чого ми ще звернемося.

Середні значення отриманих за допомогою ТАТ показників агресії і її гальмування в ній тральних умовах і після провокує гнів фрустрації

[H.-J. Kornadt, 1976, р. 571]Табл. 1« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передумови розробки теоретичних конструктів "
 1. Розвиток концептуальних уявлень з проблеми аутопсихологической компетентності
  Проведений логіко-історичний аналіз розвитку проблеми аутопсихологической компетентності дозволив реконструювати основні етапи та напрямки наукових досліджень у цій області (див. сх . 2). Першим етапом у генезі проблеми аутопсихологической компетентності особистості є її первісна постановка в контексті вивчення процесів суб'єкта і особистості, саморегуляції (самоврядування),
 2. СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ СМИСЛУ життя і АКМЕ з іншими поняттями
  Як стають великими або видатними - це акмеологія теж повинна досліджувати Одним з головних завдань, що вирішуються новою наукою акмеології, є встановлення закономірностей і механізмів, що визначають такий тип розвитку людей як індивідів, особистостей і суб'єктів діяльності, який означає досягнення ними найбільш високого рівня в цьому розвитку. А конкретніше - рівня, коли, ставши
 3. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу фундаментальних досліджень виявлено історико-наукові передумови, принципи і підходи вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді. Акмеологические ресурси психологічного здоров'я особистості не відразу знайшли необхідну чіткість у розумінні сутності цієї проблеми. Проблема філософського осмислення здоров'я, його змісту
 4. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  Формування уявлень про людину як носія особливого виду активності - діяльності та суб'єкті життєдіяльності, про організацію як про психосоциальном і культурний феномен, про тісний взаємозв'язок між особистісно-професійним розвитком людини і корпоративним розвитком організації, між індивідуальним і груповим акме призвело до необхідності розробки нових підходів до проблеми
 5. Підходи до дослідження особливостей іміджу Збройних Сил Росії
  Теоретичний аналіз характеристик молоді як суб'єкта формування іміджу ЗС РФ показує ключову роль у цьому процесі соціальної ідентичності та дозволяє припустити, що місце, займане індивідами в просторі, утвореному векторами громадської, групою, особистісної та військової ідентичності, пов'язані з особливостями сприйняття Збройних Сил РФ. Висування цієї гіпотези базується на
 6. Тема: бактеріологія, мікології, протозоологов
  Систематика і номенклатура мікроорганізмів. Об'єкти вивчення мікробіології. Прокаріоти (бактерії), їх відмінність від мікробів еукаріотів (найпростіші, гриби) за структурою, хімічним складом, функції. Сучасні підходи до систематики мікроорганізмів. Таксономічні категорії : царство, відділ, сімейство, рід, вид. Внутрішньовидові категорії: біовар, серовар, фаговар, морфовар, культивар.
 7. КОНТРАЦЕПЦІЯ ПІСЛЯ АБОРТУ
  Планування сім'ї має величезне значення для збереження здоров'я жінки і дитини, у зв'язку з чим актуальність проблеми штучного аборту та контрацепції не викликає сумніву. Штучний аборт, питома вага якого як методу регулювання народжуваності в нашій країні дуже високий, часто є причиною різних захворювань. Число абортів, вироблених у світі, коливається від 36 до 53
 8. . ОЖИРІННЯ
  Джерольд М. Олефскі (Jerrold М, Olefsky) Здатність запасати харчову енергію у вигляді жиру виявляється життєво важливою в умовах обмеженості і непостійного надходження їжі. На відміну від глікогену або білка для накопичення тригліцеридів не потрібно вода або електроліти, вони відкладаються в основному у вигляді чистого жиру; еквівалент 1 г жирової тканини близький до повного теоретичного і
 9. судинних захворювань головного мозку
  Дж. Ф. Кістлер, А. X. Роппер, Дж. Б. Мартін (J. Ph. Kistler, AH Ropper, J. В. Martin) У розвинених країнах судинні захворювання головного мозку служать третьою за значимістю причиною смертності після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Крім того, у дорослих серед всіх нервових хвороб судинні ураження частіше інших приводять до інвалідності. Їх поширеність
 10. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною , задовільною,
 11. З
  + + + захворюваність у ветеринарії, показник поширення хвороб тварин; обчислюється за певний період часу ставленням (у%) кількості хворих тварин до загального поголів'ю або до 1 тис., 10 тис., 100 тис. голів. Розрізняють З. приватну (за окремими видами хвороб, наприклад ящуром, туберкульозом), групову (наприклад, з інфекційних хвороб) і загальну (по всіх хвороб). Рівень і
 12. Ветеринарія Росії до XVIII століття
  Розвиток ветеринарії в цей період можна простежувати по рукописних робіт. У Х11 - Х1У століттях у Києві з'явилися переклади з латинської та грецької мов збірок відомостей про тварин, анатомії тварин, написаної Андрієм Везалієм, підручників і посібників з фармакопеї, інших книг з природознавства. Іван III (1462-1505) заснував у Москві друкарню, де була надрукована, перекладена
 13. ОСНОВИ КВЧ-ТЕРАПІЇ
  Вкрай високочастотна терапія (КВЧ) - лікувальне застосування електромагнітних хвиль міліметрового діапазону. Досвід застосування в клінічній практиці цього виду терапії складає вже більше 20-ти років і показує високу ефективність при лікуванні широкого кола захворювань. Вкрай високі частоти займають діапазон 30-300 ГГц (діапазон довжин хвиль - 10-1 мм). Особливістю даного частотного
 14. Лікування дилатаційною кардіоміопатії
  У зв'язку з тим, що етіологія і патогенез ДКМП остаточно не встановлені, лікування цього захворювання до теперішнього часу залишається неспецифічним і симптоматичним. Воно базується на корекції та профілактики основних клінічних проявів захворювання та його ускладнень: застійної серцевої недостатності, порушень ритму і тромбоемболій. Лікування застійної серцевої недостатності
 15.  ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
    Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 16.  Історія розвитку санітарної охорони поверхневих водойм. Джерела забруднення. Заходи по санітарній охороні водних об'єктів
    Під санітарної охороною водних об'єктів увазі комплекс заходів (законодавчих, організаційних, економічних, планувальних, наукових, технологічних, санітарно-технічних), що забезпечують такий стан водних ресурсів, яке дає можливість використовувати їх для господарсько-питного водопостачання населення, купання, фізичної культури, лікувально -оздоровчих цілей, а також
 17.  Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
    Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 18.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 19.  Валеологія як наука, її цілі і зміст
    ВАЛЕОЛОГІЯ (valeo, латинська. - Здраствувати, бути здоровим, logos, грец. - Ученье, наука) - наука про здоров'я здорових. Вперше цей термін був введений І.І.Брехманом в 1981-82 році. Дещо пізніше інші автори (Ю.П.Лісіцін, В.П.Петленко та ін, 1987) запропонували ще один термін для назви цієї науки - санології (від лат. Sanus - здоровий). В даний час цей термін використовується при
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека