ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія, 2001 - перейти до змісту підручника

Предмет педагогічної психологи

Педагогічна психологія також є галуззю психології. Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Це наука, яка вивчає закономірності процесу засвоєння людиною соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу. Педагогічна психологія виникла у другій половині XIX ст. Засновником української і російської педагогічної психології був психолог і педагог К.Д. Ушинський (1823-1871). Велику роль у її становленні відіграли українські психологи і педагоги П.Д. Юркевич (1826-1874), О.Ф. Лазурський (1874-1917) та ін.

Психологи основну увагу у педагогічній психології зосереджують на вивченні психологічних закономірностей навчання і виховання дітей, підлітків, юнаків і дорослих людей. Педагогічна психологія диференціювалась на декілька галузей знань. Серед них - психологія навчання, психологія виховання, психологія учителя.

Предмет психології навчання. Психологія навчання є галуззю педагогічної психології. Психологія навчання вивчає закономірності розвитку особистості, виникнення психологічних новоутворень у людей різних вікових груп під час їх навчання. Психологи, які працюють у галузі психології навчання, спрямовують свої зусилля на пошук і створення оптимальних умов, що сприяють керуванню процесом навчання, яке включає засвоєння учнями знань, умінь і навичок, мотиви і цілі їх учіння, ставлення до навчання та інші проблеми. На основі даних психології навчання розробляються методи навчання і виховання.

Предмет психології виховання. Предметом психології виховання є дослідження психологічних закономірностей формування особистості в умовах цілеспрямованої організації педагогічного процесу, тобто вивчення процесів, які здійснюються при взаємодії вихователя і вихованця, а також дослідження взаємодії між вихованцями. Психологія виховання вивчає, як формується моральна самостійність підростаючої особи, як складається у неї морально-вольова сфера. Дослідники з проблем психології виховання зосереджували і зосереджують свої зусилля на формуванні у підростаючої особистості моральних уявлень, понять, принципів, переконань, дій, почуттів, звичок, що виражають позитивне ставлення дітей, підлітків, юнаків до України, батьків, вчителів, інших оточуючих людей, до української мови та інших мов, до навчання і праці, до прав і обов'язків, до себе самого.

Предмет психології учителя. Психологія учителя є галуззю педагогічної психології.
Психологія вчителя вивчає психологічні проблеми, що включають вчителя як спеціаліста з притаманними йому функціями, пов'язаними з навчанням і вихованням учнів у школі, класним керівництвом, проведенням позакласної роботи, зв'язками з батьками і громадськістю. Особливе місце тут займають взаємовідносини вчителя і учнів, взаємини між вчителями, шкільним керівництвом, створення сприятливого психологічного клімату у навчальних класах, у школі тощо. До проблем цієї галузі психологічних знань входять і психологічні питання формування вчителя не тільки як вузького спеціаліста-предметника, а й мислителя, громадського діяча, який формує погляди й переконання оточуючих людей, допомагає їм формувати національну свідомість, сприяє зміцненню добробуту людей незалежної України через пропаганду гуманних ідей, духовності тощо.

Вікова психологія мас тісні зв'язки з іншими науками про людину. Вона, насамперед, зв'язана із філософією як наукою, від якої відокремились всі галузі психології. Особливо зв'язані з філософією різноманітні теоретичні положення вікової психології.

Після відокремлення психології від філософії певний час існувала одна галузь знань - психологія, яка вивчала і вивчає закономірності виникнення, розвиток і формування психіки у людини, тварини. Пізніше відбувся процес диференціації психології. Так виникла генетична психологія, яка у свою чергу відпочкувала вікову, порівняльну психологію та психологію народів. Цілком природньо, що вікова психологія зв'язана з цими галузями знань, які об'єднуються у генетичну психологію. (Порівняльна психологія досліджує філогенез психіки шляхом порівняння основних форм психіки тварин і людини; психологія народів вивчає історичний розвиток психіки людини шляхом зіставлення психології різних племен, народів і націй).

Вікова психологія зв'язана з педагогічною психологією та її галузями. Цей зв'язок обумовлений тим, що розвиток людини відбувається в умовах навчання, виховання та збагачення соціальним досвідом. Педагогічна психологія досліджує психологічні основи навчально-виховного процесу. Ця галузь знань розділилась на психологію навчання і психологію виховання. Вікова психологія зв'язана й з іншими галузями психології.

Серед них:

1) диференціальна психологія - галузь психології, що вивчає індивідуальні і групові відмінності у психіці людей, як впливають на ці відмінності статеві особливості, особливості організму, його нервової системи тощо.
З цієї галузі знань вийшла Індивідуальна психологія, яка вивчає індивідуальні особливості психічних функцій людини, і групова психологія, що вивчає психологію поведінки соціальних груп. Спільним тут є з'ясування особливостей прояву психічних функцій у людей, різних за віком, які входять до цих соціальних груп;

2) соціальна психологія, що вивчає взаємовідносини людей у малих групах, колективах та їх вплив на психіку і діяльність підростаючої особистості, яка формується у певних життєвих групах, колективах, сім'ї, виконуючи у них певні функції і ролі;

3) психологія праці, що вивчає психологічні проблеми трудової діяльності, зокрема, інженерну психологію, яка розглядає об'єктивні закономір-ності процесів інформаційної взаємодії людини і технічних засобів за певних умов природного і соціального середовища. Наприклад, тут вікова психологія дає дані про мікровікові особливості людей приблизно у межах від 18 до 60 років;

4) геронтопсихологія, що вивчає психічні функції, пов'язані зі старінням організму, зміною форм активності людей похилого віку тощо;

5) психологія важковиховуваних осіб різних вікових груп;

6) спеціальна психологія, яка вивчає психологічні особливості аномальних дітей і дорослих;

7) психогігієна, яка вивчає заходи, спрямовані на збереження й зміцнення психічного здоров'я людей різних груп тощо.

Вікова психологія зв'язана із Іншими галузями психології, але цей зв'язок не позбавляє вікову психологію свого предмета дослідження. Видатні психологи і педагоги Я.А. Каменський, К.Д. Ушинський та ін, вказували на тісний зв'язок психології і, зокрема, вікової психології з педагогікою - наукою, що розробляє мету, зміст, методи та форми навчання й виховання підростаючого покоління. Вікова психологія зв'язана і з окремими галузями педагогіки. Наприклад, з дошкільною педагогікою, яка вивчає закономірності виховання дітей дошкільного віку, спираючись насамперед на дані вікової психології і дані інших психологічних та педагогічних галузей знань. Вікова психологія пов'язана з віковою анатомією й фізіологією та з їх диференціальними галузями: шкільною гігієною, педіатрією, психоневрологією. Цей зв'язок обумовлений тим, що на всіх вікових етапах розвитку особистості необхідною умовою є нормальне функціонування нервової системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Предмет педагогічної психологи"
 1. Гриншпун И. Б.. Введение в психологию, 1994
  Общее представление о науке. Наука и другие способы познания. Классификация наук. . Раздел II. Предмет и объект психологии. Становление предмета психологии: основные подходы. Донаучная психология. Направления научной психологии в Западной Европе и США Психоанализ Бихевиоризм Гештальтпсихология Гуманистическая психология Трансперсональная психология. Основные направления отечественной
 2. Лекции. Введение в специальность, 2005
  Предмет психологии. Ее особенности, структура, задачи, методы и основные направления развития. Понятие психологии. Особенности психологии как науки. Соотношение житейской и научной психологии. Предмет и задачи психологии. Структура современной психологии. Основные методы психологии. Становление психологии как науки. Развитие психологии в рамках философии и естествознания. Античная и
 3. Вступ
  Навчальний посібник «Вікова і педагогічна психологія» розрахований, перш за все, на викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей психології. У пропонованому посібнику систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології, необхідні майбутньому вчителю,
 4. Маклаков.. Общие основы военной психологии,
  Возникновение и развитие военной психологии. Взгляды выдающихся русских полководцев (А. В. Суворова, М. И. Кутузова, П. С. Нахимова, С. О. Макарова, М. И. Драгомирова) на проблемы психологического обеспечения деятельности военнослужащих. Развитие военно-психологической мысли в XX в. Становление отечественной военной психологии. Военная психология как отрасль современной науки, ее структура и
 5. Лекции. Житейская и научная практическая психология. Часть 1, 2011
  Виды психологических знаний. Классификация наук. Критерии психологии как науки. Место психологии в системе наук. Наука. Основные функции науки. Основные этапы становления психологии как науки. Особенности психологической науки. Отличие научного познания от других видов познания. Отрасли психологии. Соотношение научной и житейской психологии. Сравнение научной и житейской психологии.
 6. Понятие «профессия психолог»
  В общественном мнении наиболее распространено представление о психологе как о врачевателе души, умеющем глубоко проникать в мысли и чувства людей, способном понять их тайные замыслы, помочь им изменить свою судьбу. Предмет работы психолога не психика человека, а его душевное состояние, внутренний мир. Психолог не лечит, в прямом смысле этого слова, а помогает человеку обрести гармонию, как с
 7. Учебное пособие. Военная психология и ее прикладные аспекты, 2008
  Военная психология как отрасль психологической науки. Предмет военной психологии. Основные принципы, методы и задачи военной психологии. Состояние и перспективы развития военной психологии как науки и пути внедрения ее достижений в войсковую практику. Причины возрастания роли военной психологии и ее состояние. Перспективы развития военной психологии и пути внедрения ее достижений в войсковую
 8. Кругова С.А. (сост.). Введение в психологию методическое пособие, 1998
  Содержание Субъективные ожидания студентов от предстоящего изучения курса психологической науки. Что означает слово психология. Краткий экскурс в историю психологии. Предмет, отрасли, разделы и виды психологии. Цели и принципы взаимодействия преподавателя психологии и студентов в учебном процессе. Методы исследований в психологии. Определение психики. Сознание Я. Психика и нервная
 9. Ответы к зачету. Введениe в профессию психолог, 2012
  Понятие «профессия психолог». Практическая психология и ее особенности. Виды профессиональной деят-ти психолога. Особенности профессиональной подготовки психолога в России. Комплекс профессионально-психологических знаний, умений и навыков. Реализация функций профессион. дея-ти. Деятельность психолога в образовании. Психолог в экономике. «Модель специалиста» психолога. Психологія в
 10. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека