Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

ПРЕДМЕТ, МЕТА, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕ ПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ

Стратегії, тактики та наукового прогнозу в питаннях здоров'я навчає наука валеологія. І як кожна наука, вона має свій предмет наукового пізнання, свій об'єкт досліджень, свою мету, свої концептуальні та методологічні основи і принципи побудови системи валеологічної освіти.

Предметом валеології на сучасному етапі її розвитку є спосіб життя, що забезпечує оптимальне існування, онтогенез та діяльність людини; це індивідуальне здоров'я людини та його механізми.

Отже, найближчим завданням валеології є не статистичне нормування, а розроблення системи індивідуальної класифікації всіх чинників, що позитивно впливають на здоров'я людини. Паралельно з вивченням етіології здоров'я необхідним є й пошук методів дослідження валеогенезу.

Мета валеології - розроблення методів формування, збереження, відновлення, зміцнення здоров'я людини й розширення резервних можливостей організму (збільшення кількості та якості здоров'я).

Об'єктом досліджень у валеології є здорова людина й людина з порушеним станом здоров'я, однак здатним до саморозвитку, самовідновлення, тобто людина, що знаходиться у перехідному стані між здоров'ям і хворобою.

Методологічні основи валеології сформульовано українськими вченими-валеологами Г. Апанасенком та Л. Поповою (1998 p.):

1. Валеологія розглядає здоров'я людини як самостійну соціально-медичну категорію, сутність якої може бути кількісно та якісно схарактеризована прямими показниками, і якою можна керувати (формувати, зберігати, зміцнювати).

2. Між здоров'ям і хворобою існує перехідний стан. При цьому здоров'я розглядається як загальніша категорія порівняно з передхворобою. Передхвороба й хвороба - окремі випадки здоров'я, коли його рівень знижений або наявні його дефекти.

3. Підхід до людини та її здоров'я, який використовується у валеології, - інтегративний (системний), холістичний (цілісний). Методи впливу - переважно немедикаментозні, природні.

Валеологія як нова галузь наукових знань виникла на межі наук про людину та її здоров'я й розвивається на основі системного і діалектичного підходу з урахуванням генотипу, фенотипу та онтогенезу людини. Незважаючи на наявні суперечності у трактуванні категорії "здоров'я", концептуальні основи валеології можна вважати у загальних рисах розробленими (В.
Колбанов, 2000 p.):

- накопичено матеріали досліджень, які дають підстави стверджувати, що якість і кількість здоров'я можна виміряти та оцінити;

- встановлено, що резерви здоров'я не безмежні,але в більшості людей вони недостатньо мобілізуються в дитинстві, майже не задіяні у зрілому віці, внаслідок чого легко згасають у старості;

- визначено сучасну стратегію валеології: перехід від громадської системи охорони здоров'я до індивідуальної діяльності творення здоров'я;

- визначено, що підвищення рівня індивідуального здоров'я - це не лише лікування, санація, оздоровлення хворих, не лише профілактика функціональних відхилень, а перш за все - збільшення потенціалу здоров'я за рахунок формування його резервів;

- зроблено перші спроби розробити критерії здоров'я й методи оцінки соматичного статусу людей різних вікових категорій;

- створюється методична база діагностики й прогнозування функціональних станів та резервних можливостей організму й психіки, розвиваються методи донозологічної діагностики;

- розробляється система безперервної валеологічної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРЕДМЕТ, МЕТА, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕ ПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ"
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2
  Яким чином проблеми сьогодення впливають на стан здоров'я людини? 2. Які об'єктивні причини стали передумовою виникнення нової науки - валеології? 3. Хто є засновником валеології? 4. Що таке валеологія? Дати її визначення. 5. Предмет, мета, завдання та об'єкт валеології. 6. Які методологічні основи валеології? 7. Концептуальні засади науки про здоров'я людини. 8. Що таке
 2. Известные синдромы
  Делирий. Клинические признаки. Наиболее полно клинические проявления делирия описаны у больных с алкоголизмом. Симптоматика обычно развивается в течение 2-3 сут. Первыми проявлениями надвигающегося приступа бывают невозможность сосредоточиться, беспокойная раздражительность, дрожь, бессонница и плохой аппетит. Примерно в 30% случаев ведущими начальными проявлениями бывают одна или несколько
 3. О
  +++ обволакивающие средства, см. Слизистые средства. +++ обезвреживание мяса, см. Условно годное мясо. +++ обеззараживание воды, освобождение воды от микроорганизмов, патогенных для животных и человека. Методы О. в.: хлорирование, кипячение, озонирование, обеззараживание ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком, токами высокой частоты и др. Чаще применяют хлорирование воды, используя
 4. Х
  +++ хабертиоз (Chabertiosis), гельминтоз жвачных, преимущественно овец, вызываемый нематодами Chabertia ovina и Ch. rishati рода Chabertia семейства Strongylidae, паразитирующими в толстых кишках. Встречается повсеместно. Нематоды белого цвета, сравнительно крупные, с характерным тупым и скошенным головным концом (рис.). Длиной 13-26 мм, шириной 0,56-0,91 мм. Развиваются по стронгилидному
 5. МІСЦЕ ВАЛЕОЛОГІЇ СЕРЕД ІНШИХ НАУК
  Становлення науки про здоров'я людини проходить склйдно. Виникає багато перешкод об'єктивного й суб'єктивного характеру. Почати хоча б із того, що досі не впорядковано спеціальну термінологію, навіть поняття "здоров'я" трактується неоднозначно. Не визначено чітко місце валеології серед інших наук. Є спроби ототожнити її з гігієною. Так, науковці Інституту екогігієни та токсикологи (м. Київ) Н.
 6. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 7. Валеологія як наука
  Сучасна епоха ставить перед біологічним видом Ноmо sapiens складні завдання, що випливають із тенденції та напрямку суспільного розвитку* Це, перш за все, прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні зміни - соціальні, економічні, технологічні і навіть кліматичні. Усе це ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Тому характерною
 8. Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку.
  Валеологія - комплекс знань в їх практичному доповненні про фізичне, психічне і моральне здоров'я людини при її взаємодії з оточуючим середовищем; про збереження і закріплення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактику захворювань, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорового життя. Валеологію як науку про здоров'я індивідуума, суспільства
 9. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, АНЕМИЯХ, ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК, САХАРНОМ ДИАБЕТЕ, ВИРУСНОМ ГИПАТИТЕ, ТУБЕРКУЛЕЗЕ
  Одно из самых тяжелых экстрагенитальных патологий у беременных являются заболевания сердечно-сосудистой системы, и основное место среди них занимают пороки сердца. Беременных с пороками сердца относят к группе высокого риска материнской и перинатальной смертности и заболеваемости. Это объясняют тем, что беременность накладывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему женщин.
 10. Структура вируса гриппа
  П. В. ШОППИН И Р. В. КОМПАНС (P. W. CHOPPIN, Я. W. COMPANS) I. ВВЕДЕНИЕ Изучение вируса гриппа в течение длительного времени находилось «а передовом рубеже структурных исследований в вирусологии. Вирус гриппа одним из первых был изучен: помощью электронной микроскопии (Taylor et al., 1943), и при использовании именно этого объекта в качестве модели было "оказано, что некоторые вирусы
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека