Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Предмет, функції та завдання дисципліни

Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції.

Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися психолог у ході своєї професійної діяльності.

Мета курсу:

- оволодіти уявленнями про: соціальні, етичні норми у роботі психолога, співвідношення та роль етичних норм у суспільстві, міжособистісні стосунки та шляхи їх гармонізації;

- знати: цінності та соціальні норми, які повинен сповідувати та яких повинен дотримуватися у своїй професійній діяльності психолог, поняття «свобода», «відповідальність», «духовність», «толерантність», «компетентність», «професійна кооперація», «захист інтересів клієнта», «конфіденційність», «етичні правила психологічних досліджень», проблеми та завдання кваліфікованої пропаганди психології;

- використовувати: основи міжособистісного спілкування, шляхи конструктивного розв'язання міжособистісних конфліктів, основні моральні норми та цінності, правила етикету та положення етичного кодексу та ін.;

- володіти уміннями визначати життєві цінності та орієнтири (свої та інших людей), аналізувати власний досвід ефективного спілкування, ефективно спілкуватися та співпрацювати, керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, відрізняти моральність та аморальність та ін.

Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання: поглиблювати знання студентів про моральні взаємини, основні моральні норми та цінності українського суспільства та людства, правила етикету, правила культури поведінки; удосконалювати вміння керуватися в поведінці та у своїй професійній діяльності моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя, відрізняти моральність та аморальність, дотримуватися етичних норм у повсякденному житті, контролювати, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими, здійснювати вибір у складних ситуаціях, орієнтуючись на моральні цінності; формувати позитивне ставлення й мотивацію до застосування моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності та етичні норми; збагачувати досвід моральних взаємин з однолітками, батьками, викладачами, знайомими й незнайомими людьми; стимулювати пізнавальний інтерес студентів до етичного знання, до основ моральної культури.


Зміст предмету передбачає формування в студентів здатності:

1. Орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її з системою моральних цінностей демократичного суспільства та положеннями етичного кодексу психолога.

2. Робити свідомий вибір моделей поведінки, орієнтуючись на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських моральних цінностей, насамперед на доброчинність, гідність, чуйність, товариськість, доброзичливість, благородство й сучасні норми етикету та керуючись положеннями етичного кодексу психолога.

3. Оцінювати власну поведінку та поведінку інших з позиції добра та зла, моральних норм та етикетних правил, вимог міжкультурного спілкування та демократичної толерантності.

4. Користуватися розмаїттям засобів мовного етикету, дотримуватися мовної культури та етикету спілкування.

5. Застосовувати моделі неконфліктної поведінки й досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання.

Дисципліна «Етичний кодекс психолога» реалізує практично всі функції, властиві психологічній науці:

? Теоретико-пізнавальна функція допомагає розкрити суть, природу морально-етичних проблем, які виникають у процесі професійної діяльності психолога та в повсякденному житті та ін.

? Світоглядна функція синтезує сучасні наукові уявлення про етичні норми, принципи, цінності, кодекси, стандарти та їх використання у процесі професійної діяльності психолога, сприяє виробленню певного бачення роботи психолога-професіонала на етичних засадах та ін.

? Гуманістична функція полягає в дотриманні норм етики та моралі у процесі здійснення практичної роботи психологом-професіоналом, взаємодії з іншими людьми.


? Комунікативна функція полягає у систематизації знань з даної дисципліни, передачі інформації наступним поколінням та ін.

? Прогностична функція дозволяє побачити який вплив застосовані практичним психологом методи, форми, прийоми роботи, дотримання етичного кодексу, норм, стандартів психолога будуть здійснювати на клієнта; уявити і зрозуміти віддалену перспективу, правильно та всесторонньо оцінити її.

? Аксіологічна функція дозволяє визначити реальні й уявні цінності у житті та діяльності людей, вплетених до даної галузі.

? Практична функція полягає у виробленні практичних рекомендацій щодо попередження виникнення, а також вирішення етичних проблем у процесі практичної діяльності психолога й використанні їх на практиці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Предмет, функції та завдання дисципліни"
 1. Валеологія як наука
  Сучасна епоха ставить перед біологічним видом Ноmо sapiens складні завдання, що випливають із тенденції та напрямку суспільного розвитку* Це, перш за все, прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні зміни - соціальні, економічні, технологічні і навіть кліматичні. Усе це ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Тому характерною
 2. НОВІ ВАЛЕОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ
  Санкт-Петербурзький учений В. Сиренський запро вадив поняття валеологічного підтримання, що означає систему заходів щодо підтримання людини в розкритті її внутрішніх резервів, досягненні успіху в будь-якій справі, в тому числі й у творенні здоров'я. Валеологічне підтримання - це система, яка озброює людину знаннями й уміннями, необхідними для зміцнення віри у власні сили, що потрібні для
 3. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 4. Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку.
  Валеологія - комплекс знань в їх практичному доповненні про фізичне, психічне і моральне здоров'я людини при її взаємодії з оточуючим середовищем; про збереження і закріплення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактику захворювань, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорового життя. Валеологію як науку про здоров'я індивідуума, суспільства
 5. Внесок в розвиток валеології українських вчених
  Засновником науки про здоров'я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають І.І.Брехмана, який працював у Владивостоку. Саме він сформулював методологічні основи збереження та зміцнення здоров'я практично здорових осіб. Під час своїх досліджень ролі адаптогенів, наслідком чого став запропонований ним новий науковий напрям - фармакосанація ("ліки" для здорових), він дійшов висновку про
 6. Спілкування як царина людської моральності та соціально-психологічний процес. Парадигма спілкування у сучасній культурі
  Єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері) Спілкування у його людинотворчій функції - одна з центральних тем філософії ХХ ст., за своїм походженням і змістом воно - продукт вітчизняної психології та філософії. Різноманітний світ людських відносин виступає сферою безпосередньої реалізації моральності, насамперед у тому своєму аспекті, в якому він
 7. Культура спілкування та етикет психолога
  Спілкування - це мистецтво взаємодії людей. Культуру спілкування можна визначити як наявні в суспільстві та житті людини форми плекання спілкування як такого, форми його структурування й ціннісно-смислової організації, а також їхню реалізацію безпосередньо в стосунках між людьми [10, c.358]. Етика спілкування - сукупність моральних норм, правил та уявлень, що регулюють поведінку та стосунки
 8. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 9. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 10. Вступ
  Ще зовсім не так давно мікробіологія займалась також вивченням і вірусів. Але останні дуже і дуже своєрідні об'єкти, які різко відрізняються своїми біологічними властивостями від інших груп мікроорганізмів. Маніпуляції з ними вимагають розробки спеціальних методик, які відрізняються від загальноприйнятих в мікробіології. Це послужило основою для виділення вчення про віруси в самостійну область
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека