ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей, 2011 - перейти до змісту підручника

Практична новизна і значимість дослідження

На прикладі предметної області «хімія» обгрунтовано новий методологічний підхід до побудови освітнього процесу відповідно до диференційно-інтеграційним принципом розвитку та поданням про ментальні структурах, що складаються в процесі освоєння цієї предметної області. У ході формуючого експерименту отримані дані, які збагачують наукові уявлення про роль навчання в психічному розвитку і відкривають нові можливості для розробки психологічно обгрунтованих освітніх технологій і інструментарію оцінки якості хімічної освіти.

Вперше розроблено діагностична психологічна технологія «GreatСhemist», призначена для оцінки рівня сформованості та корекції концептуальних структур, що лежать в основі хімічних здібностей. За результатами її застосування можна визначити рівень знань з тем (точність), зону актуального і зону найближчого розвитку спеціальних здібностей (час реакції складного вибору), оцінити розвиваючий потенціал освітніх програм.


Вперше на основі диференційно-інтеграційної методології розроблена інноваційна програма шкільного навчання, що дозволяє не тільки швидко і міцно освоювати знання з предмета «хімія», а й забезпечує розвиток загальних і спеціальних хімічних здібностей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практична новизна і значимість дослідження "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  практично відсутні. Мета дослідження: Визначити клініко-морфологічні прояви, психологічний статус і якість життя у пацієнтів з ускладненим і неускладненим перебігом виразкової хвороби для підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів. Завдання дослідження 1. Вивчити клінічні прояви захворювання у хворих з неускладненою формою виразкової
 2. Р
  практичне завдання: з'ясувати небезпека дії іонізуючих випромінювань і визначити можливості ефективного захисту від променевих поразок. Все більшого значення в Р. набуває проблема первинних, початкових механізмів біологічної дії іонізуючих випромінювань на молекулярному та клітинному рівнях. Р. тісно пов'язана з фізикою, хімією, цитологією, генетикою, фізіологією, імунологією та ін
 3. Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці
  практичної медицини. Установа централізованого органу управління медико-санітарною справою - Народного Комісаріату охорони здоров'я Білорусії (НКОЗ) - відбулося згідно з декретом від 21 січня 1919 року. У складі комісаріату був організований санітарно-епідеміологічний відділ, який мав підрозділи: санітарний, епідеміологічний та соціальної медицини, зокрема туберкульозну і
 4. Основні розділи вчення про вищої нервової діяльності
  практичними навичками, пов'язаними з вивченням предмета. Наприклад, будучи непогано знайомі з теорією фізики чи хімії, такі учні вагаються провести елементарні хімічні досліди, починають зіпсувався господарський електроприлад і т.п. Водночас голий практицизм, не підкріплений основами теорії, також може обмежити пізнавальні здібності учня. Розумне поєднання при навчанні
 5. ВСТУП
  практичній конференції молодих вчених і студентів ЮКГМА (м. Шимкент, 1998 р.); засіданні товариства неврологів Південно-Казахстанської області (м. Шимкент, 1998 р.); спільному засіданні кафедр нервових хвороб, професійних хвороб ЮКГМА та медичного факультету МКТП (м. Шимкент, 1999 р.). Впровадження в практику Нейропсихологічні методи впроваджені для діагностики хронічної
 6. "Акме" в художньо-творчій діяльності
  практичному плані не може здійснюватися без її конкретизації, адже категорія художньо-творчої діяльності об'єднує різні її види: живопис, скульптуру, поезію, прозу, музичну композицію, багато видів сценічної виконавської діяльності та ін Очевидно, що характер, та й результативність дослідження "акме" у живописі буде істотно відрізнятися від досліджень "акме"
 7. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПСИХОЛОГА ЯК ВЧЕНОГО: ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТИПОЛОГІЯ
  практично неординарно проявили себе на різних теренах, щоб конкретизувати знання факторів, які необхідні, щоб по-справжньому конструктивно допомагати якомога більшій кількості людей досягати справжнього акме у своєму розвитку. Укладаючи, необхідно відзначити, що А. Маслоу був абсолютно правий, коли наполегливо підкреслював, що людей, їх психологію, логіку їхніх вчинків і характер
 8. Саморозуміння суб'єкта як проблема психології людського буття
  практичних завдань. Для них дуже істотними виявляються екзистенційні питання про сенс життя і своє місце в людському світі. Отже, дослідження саморозуміння є, безумовно, перспективною, але, на жаль, поки мало вивченою областю психології людського
 9. Актуальність дослідження
  новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що любов розглянута як унікальне і складне явище, що включає в себе еротичний, сексуальний, ціннісно-смисловий, емоційно-поведінковий, когнітивно-поведінковий, онтогенетический, процесуальний та культурний аспекти, що виявляється в потребі будувати особливі відносини з партнером. Запропоновано авторське розуміння феномена любові
 10. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  практична значимість, визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, формулюються гіпотези і положення, що виносяться на захист, називаються використані
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека