ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Постановка питань, визначення кола завдань, уточнення предмета дитячої психології

Серед психологів, активно займалися проблемами дитячого розвитку в перші десятиліття XX в., найбільш відомі А. Біне, Е. Мейман, Д. Селлі, Е. Клапаред, В. Штерн, А. Гезелл і деякі інші1.

Англійський вчений Дж. Селлі розглядав становлення психіки людини з позицій асоціативного підходу. Він виділяв розум, почуття і волю як основні складові психіки. Значення його робіт для практики дитячого виховання складалося у визначенні змісту перших асоціацій дитини і послідовності їх виникнення.

М. Монтессорі, послідовниця Селлі, спираючись на його висновки, розробила систему пізнавального розвитку дітей дошкільного віку2. Вона виходила з уявлення, що існують внутрішні імпульси дитячого розвитку, які потрібно пізнати і враховувати при навчанні дітей. Необхідно надати дитині можливість самому опановувати тими знаннями, до яких він схильний в даний час - період чутливості (до порядку, до деталей, до володіння руками і т.д.). М. Монтессорі надавала особливого значення вправам, спрямованим на тренування різноманітних відчуттів і рухів, на їх поступове ускладнення, вдосконалення та усвідомлення, що призводить до прогресу мислення. Ідеї ??Монтессорі щодо організації виховання і навчання дошкільнят виявилися вельми плідні, верб даний час в Росії за цими принципами працюють деякі дитячі сади або групи.

Німецький психолог і педагог Е. Мейман також основну увагу приділяв проблемам пізнавального розвитку дітей та розробці методологічних основ навчання. У запропонованій Мейманом періодизації розумового розвитку (до 16-річного віку) виділені три стадії: стадія фантастичного синтезу; аналізу; стадія розсудливого синтезу.

В організованій при лабораторії Меймана експериментальній школі розроблялися методи попередньої діагностики дітей, апробовувалися різні програми навчання і критерії формування класів (наприклад, за рівнем інтелекту, за інтересами, за стилем взаємодії з учителем).


Швейцарський психолог Е.Клапаред виступив з критикою рекапітуляціонних уявлень Холла, відзначаючи, що філогенез і онтогенез психіки мають загальну логіку і це призводить до певного подібністю рядів розвитку, але не означає їх тотожності. Клапаред вважав, що стадії розвитку дитячої психіки не призначені інстинктивно; він розвивав ідею саморозгортання задатків за допомогою механізмів наслідування та ігри. Зовнішні фактори (наприклад, навчання) впливають на розвиток, визначаючи його напрямок і прискорюючи темп.

Психічний розвиток Клапаред прирівнював до розвитку мислення і виділяв чотири етапи, орієнтуючись на зміну типу мислення. На першому етапі (до 2 років) відбувається переважно формування сприйняття, схоплювання зовнішнього вигляду предметів; на другому етапі (від 2 до 3 років) словесному - засвоюються назви предметів; на третьому (від 3 до 7 років) складається власне мислення, загальні розумові інтереси дитини; на четвертому (від 7до 12 років) формуються спеціальні інтереси і проявляються індивідуальні схильності індивіда.

Роботи Е.Меймана і Е.Клапареда заклали основи дитячої вікової психології, визначивши предмет, окресливши коло специфічних завдань і проблем. Розвиток дитячої психології, педології, педагогіки вимагало розробки нових достовірних і об'єктивних методів вивчення психічного розвитку дітей, в першу чергу пізнавального.

Французький психолог А. Біне став засновником тестологіче ського і нормативного напрямки в дитячій психології. Біне експериментально досліджував етапи розвитку мислення у дітей, ставлячи перед ними завдання на визначення понять (що таке «стілець», що таке «кінь» і т.д.). Узагальнивши відповіді дітей різного віку (від 3 до 7 років), він виявив три стадії у розвитку дитячих понять - стадію перерахувань, стадію опису та стадію інтерпретації.
Кожна стадія співвідносилася з певним віком, і Біне зробив висновок про існування певних нормативів інтелектуального развітія1.

На замовлення міністерства освіти Біне розробив метод виділення дітей, які відстають у розвитку від норми і, отже, потребують навчання в допоміжній школі. Пізніше їм були створені тести для загальної діагностики інтелектуального розвитку дітей від 3 до 18 років. Для кожного віку Біне підібрав підходящі завдання, що досліджують різні сторони інтелектуального розвитку, з варіаціями за ступенем складності. У них увійшли завдання на перевірку словникового запасу, рахунки, пам'яті, загальної обізнаності, просторової орієнтації, логічного мислення і т.д. За задумом Біне, завдання повинні бути розраховані на мінімальний досвід, який є у всіх дітей цього віку. Тільки так у рівних умовах діагностики виявляться діти з високими вродженими інтелектуальними передумовами, «здатні», але не мали спеціального навчання, і діти «навчені». За допомогою спеціальної шкали, сконструйованої учнем Біне Т. Симоном, розраховувався так званий розумовий вік дитини (рівень розвитку мислення).

Пізніше для більш точної діагностики німецький психолог В. Штерн запропонував ввести коефіцієнт інтелекту (IQ). Біне виходив з припущення, що рівень інтелекту (як вроджена здатність) залишається постійним протягом життя і спрямовується на вирішення різних завдань. Інтелектуальної нормою вважався коефіцієнт від 70 до 130%, розумово відсталі діти мали показники нижче 70%, обдаровані - вище 130%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Постановка питань, визначення кола завдань, уточнення предмета дитячої психології "
 1. Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
  Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і
 2. Кругова С.А. (Сост.). Введення в психологію методичний посібник, 1998
  Зміст Суб'єктивні очікування студентів від майбутнього вивчення курсу психологічної науки. Що означає слово психологія. Короткий екскурс в історію психології. Предмет, галузі, розділи і види психології. Цілі і принципи взаємодії викладача психології та студентів у навчальному процесі. Методи досліджень в психології. Визначення психіки. Свідомість Я. Психіка і нервова
 3. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і
 4. Ситуаційні завдання
  Завдання № 1. При бактеріологічному дослідженні мокротиння хворого на пневмонію був виявлений пневмокок 3 серовара. Яку реакцію ставлять для визначення сероварів пневмококів? Які техніка її постановки та обліку результатів? Завдання № 2. У мокроті хворого крупозної пневмонією був виявлений пневмокок, стійкий до препаратів пеніцилінового ряду. Які антибіотики можна використовувати для лікування
 5. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 6. Список літератури
  Анісімова Н.Л., Солнцева Л.І. Модель кабінету практичного психолога в дошкільному закладі для дітей з порушенням зору / / Дефектологія, 1996 - № 6 Лютий. Марцинковская Т.Д. Дитяча практична психологія: підручник. - Москва: Гардаріки, - 2000. 3. Попова М.В. Психологія як навчальний предмет в школі: Навчальний метод. посібник. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2000. 4. Психологічне забезпечення
 7. Предмет і завдання психології
  Предмет і завдання
 8. Практична психологія та її особливості
  Практична психологія - психологія, орієнтована на запити широкого кола освічених людей, як мінімум - людей достатнього рівня культур. Розуміння природи реального об'єкта при роботі практичного психолога має спиратися не тільки на певний предметне уявлення, яке є в психологічній науці (або її області), а й на ту реальність, в яку включений цей об'єкт,
 9. Види психологічних знань (по В.Н. Карандашева)
  Види психологічних знань Основні поняття: Життєва психологія - конкретні знання про людей, отримані, накопичені і використовуються людиною в повсякденному житті в ході історичного розвитку для здійснення впливу на певних людей. Буденна психологія - різновид життєвих знань; узагальнені знання про людей, отримані у відносно замкнутій групі
 10. Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Предмет військової психології. Основні принципи, методи та завдання військової психології. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Причини зростання ролі військової психології і її стан. Перспективи розвитку військової психології та шляхи впровадження її досягнень у військову
 11. Психологія праці та її специфіка
  У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 12. Введення
  В освітніх установах, де діти проводять більшу частину часу, гостро стоїть питання про необхідність створення спеціальних умов для надання психологічної допомоги. У першу чергу це - організація робочого місця практичного психолога. Створення робочого місця психолога багатогранний процес, що включає в себе матеріально-технічне оснащення, методичне та нормативно-правове
 13. Лекції. Життєва і наукова практична психологія. Частина 1, 2011
  Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології.
 14. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології
  Військова психологія - це галузь науки, що вивчає закономірності прояву психіки військовослужбовця. Об'єкт воєн. псих. - Військовослужбовці (військові колективи) проходять військову службу за призовом і контрактом, а також ті. хто може бути притягнутий до військової служби у воєнний час. Предмет військової психології - особливості прояву психіки військовослужбовця в різних умовах
 15. Практична значимість дослідження
  Практична значимість дослідження обумовлена ??низкою факторів, а саме: - адекватністю запропонованої теоретичної концепції актуальним завданням стратегічного розвитку російського суспільства і, в першу чергу, його людського потенціалу; - широкими можливостями використання розробленого і апробованого в ході дослідження теоретико-методичного підходу для вирішення широкого
 16. Публікації та пошук психологічної інформації
  Найважливіша професійна потреба психологів полягає в обміні науковою інформацією та досвідом практичної діяльності. Яким чином це відбувається? Психологи (як і вчені інших спеціальностей) інформують колег про отримані ними наукових результатах через публікацію книг, статей у наукових журналах і збірниках наукових праць. Психологічні книги можуть мати різного адресата. В
 17. Історія юридичної психології
  Юридична психологія - порівняно молода галузь психологічної науки. Спроби систематичного вирішення деяких завдань юриспруденції методами психології ставляться ще до XVIII і XIX століть. Однак формування юридичної психології як самостійної галузі психології та сфери практичної діяльності відбулося тільки на початку XX століття. Багато уваги тоді приділялася вивченню психології
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека