Головна
Педіатрія / Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Едвард Морган-мол., Мегід С. Михайло. Анестезіологія: книга 2-я. - Пер. з англ. - M.-СПб.: Видавництво БРШОМ-Невський Діалект, 2000. 366 с., Мул., 2000 - перейти до змісту підручника

Пороки серцяПорок може вражати будь-який з чотирьох клапанів серця. Виділяють стеноз, недостатність і їх поєднання. Стеноз атріовентрикулярного клапана (мітрального або трикуспідального) знижує ударний об'єм за рахунок зменшення преднагруз-ки шлуночка, в той час як стеноз полулунного клапана (аорти або легеневого стовбура) знижує ударний об'єм за рахунок збільшення післянавантаження шлуночка (гл. 20). Недостатність клапана викликає зниження ударного об'єму, не впливаючи на преднагрузку, постнагрузку, загальну і локальну скоротність. При кожному скороченні ефективний ударний обсяг у цьому випадку зменшується на величину обсягу регургітації. При недостатності атріовентрикулярного клапана частина ударного обсягу під час систоли повертається в передсердя, а при недостатності полулунного клапана частина ударного обсягу повертається в шлуночок під час діастоли.


Оцінка функції шлуночка


1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ Криві ШЛУНОЧКА
Графічне відображення залежності величини серцевого викиду або ударного об'єму від предна-грузки дозволяє оцінити характер патологічного стану і ефекти медикаментозної терапії. Нормальні функціональні криві для правого і лівого шлуночка представлені на рис. 19-8.
Діаграми "тиск-об'єм" шлуночка ще більш корисні, тому що вони описують скоротність незалежно від величин перед-і післянавантаження. На такий діаграмі визначаються дві точки: точка закінчення систоли (TOC) і точка закінчення діастоли (ТОД) (рис. 19-9). Перша відображає систолічну функцію, друга більшою мірою відображає діастолічну функцію. При будь-якому стані скоротливості всі можливі TOC розташовуються на одній лінії: це значить, що величина співвідношення між конечно-систолічним об'ємом і звичайно-систолічним тиском постійна.
2. ОЦІНКА СИСТОЛІЧНОЮ ФУНКЦІЇ
Рис. 19-8. Функціональні криві для лівого і правого шлуночків
Зміна внутрижелудочкового тиску протягом систоли (dP / dt) визначається першою похідною на кривій шлуночкового тиску і часто використовується як показник скоротливості. Скоротність прямо пропорційна величині dP / dt, але для безпомилкового виміру цієї вели-

чини потрібно встановити в шлуночок високоточний катетер. Форми кривих артеріального тиску спотворені через вплив властивостей судинного русла, проте початкова швидкість підвищення тиску (нахил кривої) все ж може бути використана для приблизної оцінки; чим ближче до шлуночку розташований артеріальний катетер, тим точніше буде екстраполяція. Застосовність показника dP / dt обмежена ще й тим, що на його значення впливають преднагрузка, постнагрузка і ЧСС. Різні коригуючі коефіцієнти лише частково компенсують ефекти даних факторів на dP / dt.
Фракція викиду
Фракція викиду шлуночка - частина кінцево-діастолічного об'єму, виганяв з шлуночка під час систоли, - найбільш часто використовуваний в клініці показник систолічної функції. Фракцію викиду (ФВ) розраховують за допомогою наступного рівняння:
ФВ=(КДО-КСО) / КДО,
де КДО - кінцево-діастолічний об'єм; KCO - звичайно -систолічний об'єм. У нормі ФВ становить приблизно 0,67 ± 0,08. ФВ вимірюють у передопераційному періоді за допомогою катетеризації серця, ізотопної сцинтиграфії, трансторакальной або черезстравохідної ЕхоКГ. ФВ правого шлуночка можна виміряти, встановивши катетер з малоінерційними термісторами в легеневу артерію. На жаль, якщо ЛСС зростає, зниження ФВ правого шлуночка більшою мірою відображає величину післянавантаження, ніж скоротність.
3. ОЦІНКА діастолу іческого ФУНКЦІЇ
діастолічної функції лівого шлуночка в клініці визначають методом допплер-ЕхоКГ. Вимірюють максимальну швидкість кровотоку через мітральний клапан під час двох фаз діастоли: раннього діастолічного наповнення і перед-сердньої систоли. У нормі велика частина крові надходить у лівий шлуночок у фазу раннього діастолічного наповнення, а при діастолічної дисфункції - під час систоли передсердь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пороки серця "
 1. Диференціальна діагностика СТЕНОКАРДІЇ.
  У першу чергу необхідно правильно встановити діагноз стенокардії і визна-лити її форму. Для цього потрібно детально проаналізувати наявний больовий синдром в лівій половині грудної клітини і дані зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу ЕКГ (депресія або підйом сегмента ST і негативний або високий загострений зубець Т) Далі необхідно провести диференціальну діагностику
 2. КАРДІОМІОПАТІЇ .
  В останні роки кардіоміопатії привертають до себе все більшу увагу кардіологів у зв'язку з тим, що вони стали частіше діагностуватися і, мабуть, значно збільшилася їх справжня частота. За висновком ВООЗ назву "кардіоміопатії" позначає уз-кую групу поразок міокарда невідомої етіології, важливішого-шими проявами яких є кардіомегалія і прогрес-сірующая серцева
 3. КЛІНІКА
  діллятаціонной кардіоміопатії обумовлена, в першу чергу, розвитком серцевої недостатності, тромбоемболіями та порушеннями ритму. З факторів, що передують появі перших симптомів захворювання, найбільш часто зустрічаються перенесена інфекція, алкогольний ексцес, пароксизмальна тахікардія. Однією з найбільш ранніх і характерних скарг хворих є задишка, спершу при фізичному
 4. набутих вад серця
  Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
 5. 2.6. Фібриляція передсердь
  Ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь передбачає дві базові стратегії: стратегію контролю ритму (відновлення синусового ритму або стратегію контролю ЧСС (уражень ритму до 80-90 уд. В 1 хвилину). В алгоритмі дій при встановленні ФП першим етапом є вибір однієї з стратегій. При виборі стратегії лікування ФП необхідно в першу чергу уточнити наявність протипоказань до
 6. Оральні контрацептиви - сучасний підхід
  Переваги трифазної контрацепції та монофазних препаратів, що містять прогестагени третього покоління: a. низький вміст гормонів забезпечує зменшення інгібуючого впливу на гіпоталамо-гіпофізарну систему при збереженні високої контрацептивної ефективності. b. у багатофазних препаратах що коливаються співвідношення естрогену і прогестагену імітують циклічні зміни рівня
 7. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПРИ пізньогогестозу
  Типові помилки при веденні вагітних з пізніми гестозами: 1. недооцінка важкості стану в жіночій консультації 2. несвоєчасна госпіталізація 3. неадекватна терапія 4. запізніле розродження в умовах стаціонару 5. нераціональне ведення пологів. Після пологів у таких жінок розвивається найважча еклампсія, компенсаторно-пристосувальні функції при цьому
 8. ВАГІТНІСТЬ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  Екстрагенітальна патологія - це все соматичні захворювання, які є у вагітної. Якщо ці захворювання знаходяться в стадії компенсації, то пологи можуть протікати нормально. Проблеми, які необхідно вирішити, якщо у вагітної є цукровий діабет: 1) питання доцільності вагітності 2) планування сім'ї при цукровому діабеті 3) питання контрацепції:
 9. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ПРИ ВАДАХ СЕРЦЯ
  Серед усіх екстрагенітальних захворювань на першому місці за показником материнської смертності стоять захворювання серцево-судинної системи - 80-85%. Дана патологія стоїть але другому місці за показником перинатальної смертності. Фізіологічні зміни, що у серцево-судинній системі під час вагітності. Під час вагітності виникають виражені
 10. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРИНАТОЛОГІЇ
  Перінатологія - це наука про розвиток і функціональному становленні плода та новонародженого в перинатальному періоді. У 1968 році відбувся перший міжнародний конгрес перинатології. Розділи перинатології: 1) перинатальна патологія 2) перинатальна біохімія 3) перинатальна фармакологія 4) перинатальна ендокринологія та ін Проблеми перинатології.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека