ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія особистості військовослужбовця, 2004 - перейти до змісту підручника

Поняття психології особистості військовослужбовця

Особистість, як психологічне явище, формується на основі свідомості, носієм якого є конкретна людина. Отже, для більш повного розуміння сутності і природи особистості військовослужбовця ми повинні простежити її поява і розвиток в онтогенезі.

Ні в кого не виникає сумніву, що людина на світ народжується вже людиною. У цьому виявляється генетична зумовленість виникнення природних передумов для розвитку власне людських ознак і якостей. Це фіксується в понятті «індивід», що підтверджує родову приналежність людини.

На думку відомого вітчизняного психолога А. Н. Леонтьєва, поняття "індивід" виражає неподільність, цілісність і особливості конкретного суб'єкта, які виникають вже на ранніх ступенях розвитку життя. З його точки зору, індивід - це продукт біологічної еволюції, в ході якої відбувається не тільки процес діфферентаціі органів і функцій, але також і їх інтеграція і взаємне "злагодження". Слідчий-но, індивід - це людина, як одинична природна істота, особина, при-належна до людського роду. Він виступає продуктом, насамперед, філогенетичного розвитку, носієм вроджених якостей.

Проте сказати про людину, що він "індивід", значить не сказати майже нічого. Адже до нього в рівній мірі можна віднести немовляти і дорослої людини, мислителя і ідіота, високоосвіченої людини цивілізованого суспільства і неохайного до крайності п'яницю. Подальші характеристики повинні якось виділити її в цьому світі. Адже з'явившись одного разу на світ людина продовжує свій фізичний і психічний розвиток і досягає якісно нового рівня - особистісного.


Вітчизняна психологія виходить з того, що особистість - це конкретна людина, представник певної спільноти (наприклад, військового соціуму), який усвідомлює себе в навколишньому світі, що займається соціально-значущої (наприклад, військово-професійної) діяльністю і наділений певними індивідуальними психологічними особливостями. Це індивід, як суб'єкт соціальних відносин і свідомої діяльності, так як характеризується включеністю в суспільні відносини і являє собою певне системне якість індивіда. А з цього боку під особистістю можна розуміти певну якість конкретної людини (індивіда), що відбиває його ставлення до навколишнього світу і визначальне характер його діяльності.

У психологічній структурі особистості виділяються три групи психічних явищ: психічні процеси (пізнавальні та емоційно-вольові), психічні освіти і психічні властивості.

У той же час, кожна людина, як особистість, не тільки має властиві лише йому особливості нервової системи (психіку), а й формується і розвивається в різних соціальних умовах, що складає своєрідне

зміст його психології. Це явище отримало назву індивідуальності, що відбиває своєрідне поєднання психічних і психологічних особливостей конкретної людини.

Як видно з наведених міркувань, основна відмінність між розумінням суті особистості вітчизняної та окремими представниками зарубіжної психологічної науки полягає в тій чи іншій оцінці співвідношення біологічного і соціального факторів у її становленні та розвитку.
Зупинимося детальніше на аналізі цього явища.

Вітчизняна психологія, вважаючи суспільне середовище сутністю особистості, не заперечує, що і біологічні фактори впливають на можливості людини. Вона виходить з того, що людина, як природна істота, розвивається в конкретних соціальних умовах, що призводить до його психологічної еволюції. Природні дані людини, що становлять ядро ??його природних сил, неабиякою мірою визначають його успіх у різної діяльності, впливають на настрій, працездатність, розвиток індивідуальних властивостей особистості. Природні передумови розвитку індивіда, його нервова система, переважні вади фізичного розвитку владно впливають на формування його індивідуально-психологічних якостей. Ті чи інші вади фізичного і психічного розвитку людини змушують його уникати різних видів діяльності, бажаного спілкування з подібними собі, що неминуче позначається на його розвитку як особистості.

Виходячи з цього, можна констатувати, що особистість постійно зберігає на собі відбиток своєї біологічної, природної організації. Але питання полягає в тому, як зрозуміти співвідношення природного і соціального в особистості. І тут важливо усвідомити, що природні органічні боку існують в структурі особистості як соціально-обумовлені її елементи. Адже біологічне, входячи в особистість людини, стає соціальним і далі існує (психологічно) в соціально-психологічній формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття психології особистості військовослужбовця "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в умовах військової діяльності.
 2. Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
  поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
 3. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових колективах. Попередження і подолання конфліктів. Методика
 4. Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом, 2010
  психологічних наук. Спеціальність: 19.00.01 - загальна психологія, психологія особистості, історія
 5. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок, 2010
  психології індивідуальних відмінностей, а також роботи Маклакова А. Г., Перфілова О. В. та ін, присвячені проблемам професійного психологічного відбору військовослужбовців. Практична значущість дослідження полягає у виявленні соціально-демографічних і психологічних характеристик військовослужбовців жінок і
 6. Іванов А., Жуматій Н.. Реабілітація особистості військовослужбовців, постраждалих в бойових діях, 2003
  психологам, військовим психологам, курсантам і слухачам військових інститутів та університетів, магістрам, ад'юнктам, викладачам
 7. Лекції. Особистість професіонала. Частина 2, 2011
  психолога. Модель фахівця з Маркової. Поняття професіограми по Маркової. Протипоказання для роботи в якості психолога. Професійна компетентність психолога. Професійні здібності психолога
 8. Методологічні проблеми військової психології
  поняттями військової психології. У деяких дослідженнях військових психологів можна було спостерігати «Термінологічну всеїдність": використання понять з одних «пояснювальних систем", методик з інших, а інтерпретація отриманих результатів часто здійснювалася на рівні «здорового глузду». «Фельдшерізм» не оминула й військової психології. В даний час військово-психологічна наука отримала
 9. Психологія у сфері соц. відносин
  психології є 1) соціальна психологія особистості, 2) соціальна психологія відносин та взаємодії, 3) соціальна психологія малих і 4) великих соціальних груп. Концепції та методи соціальної психології мають велике прикладне значення. Соціальна психологія в різноманітних прикладних питаннях стає однією з найбільш популярних галузей сучасної психології. В даний час у
 10. Методологічні проблеми військової психології
  поняттями військової психології. У деяких дослідженнях військових психологів можна було спостерігати "Термінологічну всеїдність": використання понять з одних "пояснювальних систем", методик з інших, а інтерпретація отриманих результатів часто здійснювалася на рівні "здорового глузду". "Фельдшерізм" не минув і військової психології. В даний час військово-психологічна наука
 11. Додаток 5
  психологом і військовослужбовцям, що звернулися за допомогою, в процесі якого психолог виявляє і демонструє йому логічні помилки в його міркуваннях або роз'яснює причини його теперішнього стану. При цьому психолог знайомить військовослужбовця з певними аргументами зі спеціальної літератури. Раціональна психотерапія звернена до розуму і розуму людини. Спираючись на логіку як науку про
 12. 3
  поняття, близьке до закону. Крім необхідних, істотних, стійких, повторюваних відносин вона включає і загальну тенденцію розвитку країни. У військово-педагогічному процесі діють і проявляються закони та закономірності різного рівня і порядку. До них відносяться: найбільш загальні, філософські закони розвитку суспільства, природи і мислення; закономірності соціального плану; закономірності
 13. Висновок
  психології екологічної свідомості і поведінки. Оскільки «свідомість є єдність знання і відносини, що створюється і проявляється в діяльності і спілкуванні», то, відповідно, під екологічною свідомістю розуміється сукупність екологічних уявлень, існуючого ставлення до природи, а також відповідних стратегій і технологій взаємодії з нею. Психологія екологічної свідомості
 14. Теоретичний підхід до розуміння особистості військовослужбовця
  зрозуміти психологію військовослужбовця, його необхідно сприймати як повноправного громадянина держави, представника певної верстви суспільства, члена військового колективу, що виконує конституційний обов'язок по захисту своєї Вітчизни. Водночас особистість воїна - це також і його індивідуально-психологічні особливості, властивості і домінуючі психічні стани. При цьому в структуру
 15. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості в сучасній науці. Соціокультурна типологія життєвих стратегій особистості. Акмеологія: зміст роль, специфіка прояву. Акмеологія в особистісному розвитку людини. Особистісна культура як акмеологічний феномен. Фактори розвитку особистісного акме.
 16. Реферат. Професійно обумовлені деструкції особистості психолога, 2010
  психолога Професійно обумовлені деструкції особистості психолога. Тренінгові вправи і психотехніки у розвитку професійно-важливих якостей (ПВК) психолога: здатність планувати
 17. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і функції. Предмет, об'єкт і завдання
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека