ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття про психологічне здоров'я і його критерії

Дослідження індивідуальних і групових психологічних особливостей військовослужбовців - важливий , але в певному сенсі попередній етап у діяльності психолога, що дозволяє отримати об'єктивну інформацію для подальшого її врахування при прийнятті управлінського рішення. Дослідження індивідуальних психологічних особливостей військовослужбовців дозволяє виявити осіб з тими чи іншими психологічними труднощами, отже, потребують надання психологічної допомоги.

Психологічна допомога надається з метою збереження психічного здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей, службовців і цивільного персоналу військової частини. Це пов'язано з тим, що в умовах військово-професійної діяльності людина неминуче стикається з численними проблемними ситуаціями, які вимагають певного рівня психічного ресурсу людини для їх успішного подолання. Враховуючи надзвичайне різноманіття взаємозв'язків конкретної людини з навколишнім середовищем (соціальної, фізичної), у відповідності з існуючими в психології підходами (Б.С. Братусь, Л.Н. Собчик, Б.Я. Шведін, А.Ю. Федотов та ін) правомірним представляється виділити наступні групи суб'єктивної складності ситуацій та рівні психічного здоров'я людей.

1. Клас ситуацій на духовний і життєвий сенс діяльності, чому відповідає духовний рівень психічного здоров'я.

2. Клас ситуацій особистісного ставлення до навколишнього, чому відповідає характерологический рівень психічного здоров'я.

3. Клас ситуацій на якість психофізичного взаємодії з навколишнім, чому відповідає психофізичний рівень психічного здоров'я.

Чим більше енергетичних зусиль вимагає ситуація певного класу, тим більше ймовірність зниження психічного ресурсу відповідного рівня і розбалансованості психічного здоров'я людини.

Таким чином, об'єктом психологічної допомоги є військовослужбовці, які відчувають проблеми і труднощі особистісного зростання, подолання важких ситуацій і розлади психічного здоров'я. При цьому під психічним здоров'ям розуміється комплексне багаторівневе якість життєдіяльності, що виражає відповідність психофізичного стану і самопочуття, орієнтування та поведінки рівню розвитку, психофізіологічних зусиллям і витратам організму, потребам і цілям особистісного розвитку, а також готівковим адаптивно-компенсаторним можливостям психіки людини.

Для визначення необхідності надання психологічної допомоги дуже важливі як суб'єктивне відчуття психологічного неблагополуччя самим військовослужбовцям, так і узагальнені уявлення про норму психічного здоров'я, що дозволяють з певною часткою ймовірності визначити наявність відхилень від неї у конкретної людини. Норма в психології - це прийняті в даному суспільстві на конкретному етапі його історичного розвитку певні правила і вимоги до різних параметрів проявів психічної активності людини. Розрізняють такі аспекти в розумінні норми.

А) Норма як оптимальний стан об'єкта. З цієї точки зору норма представляє найбільш стійкий стан об'єкта, найбільше відповідає певним умовам і завданням його функціонування, що забезпечує відповідність поведінки людини соціальним нормам.

Б) Норма як вихідний початок для порівняння та оцінки. У даному випадку формальний критерій, за яким відбувається порівняння людей з певних аспектів, виводиться на основі статистичної обробки результатів та аналізу їх розподілу, отриманих у великої кількості людей.
Проте надзвичайно важко охарактеризувати становище людини щодо норми, якщо взяти за основу порівняння не один, а систему показників. Вийде, що "нормальних" людей буде меншість.

В) Норма як відсутність відхилень (негативний логічний критерій). Відповідно до цього підходу нормальним буде визнаний той чоловік, у якого в результаті обстеження буде встановлено відсутність ознак, що відносяться до різного роду психічних відхилень.

Г) Норма як описова характеристика необхідних позитивних якостей особистості (позитивний логічний критерій).

Зазначимо найбільш загальні критерії, що характеризують норму психічного здоров'я:

- відповідність суб'єктивних образів відбиваним об'єктів дійсності, а також відповідність і відповідність характеру реакцій зовнішніх подразників, значенням життєвих подій;

- адекватний віку рівень зрілості емоційно-вольової та пізнавальної сфер особистості;

- здатність до адаптації в мікросоціальних відносинах;

- здатність до самоврядування власною поведінкою, його зміні залежно від зміни ситуацій, розумному плануванню життєвих цілей і підтримання активності в їх досягненні;

- критичний підхід до обставин життя, почуття відповідальності за потомство і близьких членів сім'ї.

Іншими словами, "нормальний" людина - це людина, відповідний в головних своїх психічних проявах основним тенденціям половозрастного розвитку та соціальним нормам конкретного суспільства. Відхилення від цієї норми можуть мати тимчасовий або постійний характер, а також різну ступінь вираженості - від більш "загострених" окремих рис характеру (акцентуація) до різного роду невротичних станів і деформацій особистості. Дані психологічні особливості конкретної людини знаходять вираження в його поведінці, що відрізняється, як правило, від загальноприйнятих поглядів. У поєднанні з порушенням соціальних (правових і моральних) норм така поведінка характеризується як девіантна (відхиляється). Саме ці військовослужбовці є об'єктом найбільш пильної уваги посадових осіб, і в першу чергу психолога військової частини.

Однак коло осіб, які потребують надання їм психологічної допомоги, не обмежується суб'єктами відхиляється. Дуже часто людина, потрапляючи в незвичні для нього умови, ситуації життєдіяльності, не може самостійно знайти вихід з ситуації, обстановки, правильно визначити для себе найкращу лінію поведінки або, простіше кажучи, не володіє необхідними навичками прийняття рішень, взаємодії з іншими людьми і т.п .

Доцільно виділити чотири групи ситуацій життєдіяльності за рівнем їх суб'єктивної складності для людини:

1. Комфортні, що вимагають від людини мінімальних енергетичних витрат. Об'єктивно необхідні на ранніх статевовікових етапах розвитку для набору психічного ресурсу для дорослого життя чи його відновлення при втомі, виснаженні.

2. Проблемні, повсякденно-життєві. Їх вирішення вимагає виборчої активності людини. При сприятливому дозволі такі ситуації супроводжуються інтелектуальним і особистісним ростом. В іншому випадку відбуваються зниження, виснаження психічного ресурсу певного рівня, наростання втоми, розчарувань, підвищення проблемності самої ситуації для людини.

3. Важкі ситуації, пов'язані з великими енергетичними навантаженнями на тлі прояву різних факторів труднощі: ризику, небезпеки, раптовості події, високої інтелектуальної і психофізичної складності виконуваної діяльності, розв'язуваної задачі; негативного групового впливу; несприятливих природно-кліматичних впливів; смисловий суперечливості чи девальвації цінностей, що лежать в основі колишніх смислів, і т.
д..

4. Екстремальні, пов'язані з позамежними смисловими, характерологическими, психофізичними навантаженнями, тобто перевищують адаптивно-компенсаторні можливості людини і супроводжуються порушенням психічного здоров'я, виснаженням резервів і можливими патологічними порушеннями психіки і організму.

Військова служба неминуче супроводжується значними психічними та фізичними навантаженнями. Зміна ритму життя, статутний порядок дня, регламентований режим поведінки, неможливість усамітнитися, підвищена відповідальність, незвичні природно-географічні умови - все це висуває підвищені вимоги до стану психічного і фізичного здоров'я військовослужбовців. Ще більш потужні передумови для формування психічної патології у військовослужбовців виникають в умовах ведення бойових дій. Необхідність вижити в обстановці смертей і руйнувань, негативні враження, морально-психологічна непідготовленість, страх не впоратися з обов'язками, почуття провини перед загиблими, порушення режиму сну і відпочинку і багато іншого є основними факторами негативного впливу на психіку військовослужбовців.

Найбільш типова за рівнем суб'єктивної труднощі для більшості військовослужбовців ситуація адаптації до умов військової служби. Під терміном "адаптація" розуміється, з одного боку, стійкість особистості до умов середовища, а з іншого - процес пристосування біосистеми людини до мінливої ??обстановці. Процес адаптації воїна до умов служби вимагає величезної нервового праці, пов'язаної з відмовою від більшості звичок і схильностей, вироблених протягом багатьох років, підпорядкування своєї поведінки новим вимогам.

Процес адаптації протікає складніше і частіше супроводжується різними нервово-психічними розладами у осіб, які перенесли ураження центральної нервової системи, мають відхилення у домашньому вихованні, а також слабкий адаптаційний потенціал. Утруднена адаптація може спостерігатися і у осіб, які мають будь-які дефекти будови тіла або зовнішнього вигляду (надлишкова повнота або надмірна худоба, великі ніс, вуха, криві ноги, невеликий за розміром статевий член і т.п.). Найчастіше саме ці люди стають об'єктом насмішок і знущань з боку інших, а названі недоліки - предметом власних тяжких переживань цих воїнів.

Посилювати негативні психологічні прояви можуть не тільки індивідуальні особливості конкретного військовослужбовця, а й ті умови макро-і мікросоціального середовища, в яких здійснюється його життєдіяльність (відносини у військовому колективі, розрив звичних зв'язків, несприятливі вести з дому , відсутність уваги і дефіцит шанобливого ставлення з боку командирів і т.п.).

Виявлено, що психічні ресурси в ситуаціях, пов'язаних з професійною діяльністю, виснажуються пропорційно наростанню втоми, психічної травмованості і обернено пропорційно професійної підготовленості і готовності до виконання завдань за рахунок сформованості необхідних психофізичних якостей, вміння довільно входити в оптимальне психологічний стан і швидко і повно відновлюватися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття про психологічне здоров'я і його критерії "
 1. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 2. Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
  Визначення поняття . Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімке накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого століття, після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
 3. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 4. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 5. Клімактеричний синдром
  Визначення поняття. Клімактеричний синдром - це своєрідний клінічний симптомокомплекс, що розвивається у частини жінок в період згасання функції репродуктивної системи на тлі загальної вікової інволюції організму. Його наявність ускладнює фізіологічний перебіг клімактеричного періоду і характеризується вазомоторними, ендокринно-обмінними і нервово-психічними порушеннями. Найбільш типові
 6. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 7. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
    I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності) . 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 8.  ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
    Реймонд Мацієвич, Джозеф Б. Мартін (Raymond Maciewicz, Joseph В. Martin) Біль відноситься до найбільш поширених суб'єктивних ознаками хвороби. Хоча в кожному випадку природа, локалізація і етіологія болю різні, майже половину всіх хворих, які звертаються до лікаря, перш за все турбує біль. Правильне лікування хворих з очевидним обмеженим болючим процесом (наприклад, переломом
 9.  ОСНОВИ неоплазією
    Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 10.  Плацентарний бар'єр у анестезіологічному плані. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів, що використовуються в акушерській анестезіології
    У результаті описаних вище змін чутливість організму вагітної жінки до фармакологічних препаратів змінюється. Велике значення для раціонального застосування фармакологічних засобів, що використовуються для надання анестезіологічної допомоги вагітним жінкам, мають і особливості трансплацентарного переходу того або іншого фармакологічного засобу. Відомо, що
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека