Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Психологічні особливості агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп, 2006 - перейти до змісту підручника

Поняття про професійний психологічний відбір

Сучасні Збройні сили Росії при вирішенні завдань комплектування військових частин і підрозділів , а також підготовки військових фахівців активно використовують можливості професійного психологічного відбору. При цьому у заходах з професійного психологічного відбору задіяні не тільки фахівці-психологи, а й командири військових частин і підрозділів. З практичної сторони проблема професійного психологічного відбору зводиться до вирішення двох основних завдань: визначення вимог, що пред'являються до людини тією чи іншою професією, і оцінка наявності

у конкретної людини індивідуально-психологічних професійно важливих якостей, що дозволяють йому успішно освоювати і здійснювати дану діяльність.

Доцільність і можливість проведення професійного психологічного відбору обумовлена ??існуванням відносно стійких індивідуальних відмінностей між людьми, які можуть бути настільки значні, що деякі військовослужбовці, незважаючи на достатню здоров'я і активне прагнення оволодіти певною діяльністю, фактично не можуть досягти необхідного мінімуму професійної майстерності. Вони не тільки значно довше інших і з великими труднощами оволодівають професійною діяльністю, а й працюють гірше за інших, частіше допускають помилки і прорахунки, є винуватцями аварій і в цілому володіють меншою надійністю в роботі.

При цьому слід мати на увазі, що професійний психологічний відбір не поділяє людей на кращих і гірших, його завданням є визначення тих видів професійної діяльності, в яких можуть найкращим чином реалізуватися специфічні для кожної людини особистісні особливості.
Тому професійний психологічний відбір, з одного боку, допомагає людині досягти в житті певних висот, а з іншого - забезпечує найбільш ефективне використання здібностей індивіда в інтересах усього суспільства.

У загальних рисах сутність професійного психологічного відбору може бути визначена як виявлення та оцінка характерних для людини стійких психофізіологічних, психічних і соціально-психологічних властивостей, а також співвіднесення їх з тими якостями, які необхідні для успішного оволодіння конкретної професійною діяльністю і подальшого ефективного виконання посадових обов'язків. Таким чином, професійний психологічний відбір слід розглядати в соціальному і особистісному аспектах.

Соціальний аспект безпосередньо пов'язаний з практичними потребами суспільства. Так, на сучасному етапі розвитку російського суспільства раціоналізація підготовки кваліфікованих фахівців та управління персоналом в процесі трудової (у тому числі військової) діяльності є невідкладним завданням державної соціально-економічної політики. Найбільш істотним елементом її вирішення служить оцінка придатності людини до тієї чи іншої професії (спеціальності) за загальнокультурним і освітньому критеріями з урахуванням наявних правових норм, за станом здоров'я, рівнем фізичного розвитку і, нарешті, по психологічними критеріями, що і є завданням професійного психологічного відбору .

Особистісний аспект професійного психологічного відбору пов'язаний з потребами, інтересами й життєвими планами кожної конкретної людини. Цей аспект полягає в об'єктивізації та поглибленні знань людини про самого себе і створення на цій основі реальних уявлень про свої можливості, здібності.


Стосовно до військової служби особистісний аспект професійного психологічного відбору має особливе значення щодо громадян, бажаючих вступити на військову службу за контрактом. У цьому випадку людина сама приймає рішення про укладення контракту, а завдання проведених по відношенню до нього заходів професійного психологічного відбору полягає, по-перше, в орієнтації кандидата на найбільш підходящу для нього військову посаду, а по-друге, у визначенні професійної придатності до тих військовим посадам, які є вакантними.

Не менше значення особистісний аспект професійного психологічного відбору має і для призовників, оскільки його результати, отримані у військових комісаріатах ??в період початкової постановки громадян на військовий облік, можуть допомогти молодим людям прийняти обгрунтовані рішення про надходження у військові освітні установи професійної освіти або підготовці у відповідних освітніх установах за військово-обліковими. спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин.

Слід зазначити, що професійний психологічний відбір являє собою лише частину професійного відбору, до складу якого входять також медичний відбір і оцінка освітньої та фізичної підготовленості. Всі види професійного відбору спрямовані на оцінку різних груп властивостей і характеристик людини. Тому професійний психологічний відбір оцінює лише психологічні якості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття про професійний психологічний відбір "
 1. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як« якість життя ». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 2. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 3. Типологія індивідуальних психічних особливостей
  Зі сказаного вище стає зрозумілим, що кожна людина в силу своїх гено-і фенотипічних особливостей відрізняється притаманними тільки йому психофізіологічними якостями. Індивідуальні особливості психіки людини слідом за І.П. Павловим у вітчизняній літературі називають типами вищої нервової діяльності (ВИД). Є кілька класифікацій типів ВНД, кожна з яких використовує свої
 4. Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
  Головна мета будь-якого навчального посібника - це засвоєння учнями якогось набору позитивного матеріалу, без якого неможливе розуміння предмета даної науки. Але існує ще більш важлива мета - викликати у студента інтерес до історії фармації, бажання самому покопатися в джерелах, погортати праці видатних представників науки. Найпрекрасніша мрія викладачів, поки ще погано реалізована на
 5. Додаток
  Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти. Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 6. Система організації медичної допомоги
  Російська структура громадської охорони здоров'я Охорона здоров'я як система лікувально-профілактичних, протиепідемічних, реабілітаційних медичних заходів та установ різних форм власності має наступну структуру: - лчебно-профілактичні установи (амбулаторії, поліклініки, лікарні, диспансери тощо)? установи охорони здоров'я та МП жінкам і дітям? установи
 7. Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
  Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 8. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 9. Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
  На «плечах» лікарів і медичних сестер лежить важкий тягар відповідальності за якість надаваних медичних послуг. Російське суспільство досі сприймає медичних працівників як якусь категорію людей, одягнених в білий одяг і дали клятву Гіппократа, які повинна працювати на благо того самого суспільства, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Наприклад, в отриманні гідної заробітної
 10. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 11. Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності
  Як ми вже показали, необхідність синтетичного підходу до дослідження професійної діяльності неодноразово підкреслювалася багатьма дослідниками. Такий підхід повинен включати в себе розгляд цілісних характеристик особистості, змістовно об'єднують всі психічні явища, лише формально представлені в схемі діяльності. Водночас ми спеціально звернули увагу на те
 12. Розробка методу математичного моделювання продуктивної професійної діяльності
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості, будучи акмеологическое проектом, спрямованим на вдосконалення та корекцію професійної майстерності як цілого потребує, крім того, в таких методиках діагностування наявного стану професійної майстерності, які дозволяли б виявляти, по можливості виражаються математично, характеристики його цілісності і за їх
 13. психотехнологических методи аналізу, критерії та показники продуктивної професійної діяльності
  Розробка психотехнологических методів аналізу продуктивної професійної діяльності може йти за двома основними напрямками, тісно взаємодіє один з одним в рамках єдиного психотехнологических проекту. Розрізняються ці два напрямки досліджень з тим одиницям, які методично приймаються в їх рамках в якості граничних одиниць аналізу діяльності. Одне з цих
 14. Особистісні якості в системі професійної майстерності кадрів управління та проблема їх вдосконалення
  У різних дослідженнях, що проводяться з метою виявлення найбільш важливих компонентів професійної майстерності керуючих, вносять найбільший внесок у забезпечення продуктивності усієї професійної діяльності, автори приходять до того висновку, що, крім різного роду процесуальних навичок, істотний, а часом і вирішальний внесок у досягнення високої ефективності управлінської
 15. Програма тренінгу, екзаменаційна процедура
  Вхідний процедурою тренінгу є вибір учасниками ігрових імен та розробка ними спільно з тренерами-керівниками груп ігрових іміджів. Ігровий імідж, виступаючи, з одного боку, як елемент створення ігрової макроситуації тренінгу, а з іншого, - істотно необхідним інструментом впровадження та відбору ефективних психотехнологій, є важливим методичним елементом тренінгу.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека