ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008 - перейти до змісту підручника

Поняття відповідальності в психології

Відповідальність - найважливіша властивість особистості. Термін «відповідальність» має пряме відношення до різних областей психології. Зміст цього поняття аналізується у зв'язку з вивченням особистості, когнітивних процесів, психології управління, морального виховання. У «Словнику сучасної російської літературної мови» дається таке тлумачення поняття відповідальності: «Відповідальність - це що покладаються на кого-небудь або взяте ким-небудь зобов'язання звітувати в яких-небудь своїх діях і прийняти на себе провину за можливі їх наслідки». Відповідальність має безпосереднє відношення до виконання зобов'язань, під якими розуміють «обіцянку або договір, що вимагають від прийняв їх безумовного виконання».

У психологічному словнику відповідальність розуміється як здійснюваний у різних формах контроль над діяльністю суб'єкта з точки зору виконання ним прийнятих норм і правил. Розрізняють зовнішні форми контролю, що забезпечують покладання на суб'єкт відповідальності за результати його діяльності (підзвітність, караність і т.п.) і внутрішні форми саморегуляції його діяльності (почуття відповідальності, почуття обов'язку).

Слово «відповідальність» було введено в науковий обіг А. Бейном у книзі «Емоції і воля» (1865 р.). Відповідальність пов'язують з питанням караності, так як будь-яке питання, що виникає при обговоренні цього терміна, є питанням обвинувачення, засудження і покарання. Дж.Ст.Мілль (XIX століття) так само, як і А.Бейн, пов'язують відповідальність з покаранням.

У психологічній літературі розглядається широке коло питань, пов'язаних з визначенням параметрів відповідальної поведінки, шляхів і засобів виховання відповідального ставлення до суспільно корисної діяльності, виявлення механізмів формування відповідальності. Так, вітчизняний дослідник проблеми психології відповідальності К.Муздибаев зазначає, що етимологічно слово відповідальність походить від дієслова «віщати» і відноситься до старослов'янського поняттю віче, означало рада, домовленість, згоду.

Відповідальність завжди ставилася до певного суб'єкта і відображала обсяг завдань і обов'язків особистості, тобто межі боргу. Борг є обов'язок людини перед кимось або перед своєю совістю. Совість ж являє собою усвідомлення і переживання відповідальності, засновані на самооцінці виконання обов'язків. В якості суб'єкта відповідальності можуть виступати: окрема особистість; група як певна спільність людей; держава як якась макроструктура. Наявність інстанції, перед якою суб'єкт може і повинен тримати відповідь за свої дії, є важливим регулятором суспільного життя. Такими інстанціями можуть бути:

1) суспільно значуща особа (наприклад, президент, король, керівник компанії тощо);

2) соціальна група (політична партія, організація, суспільство і т.д.);

3) історично сформовані етичні, моральні, релігійні та інші вимоги.

Існують різні види відповідальності. Наприклад, виділяють політичну, юридичну, моральну, професійну, соціальну та ін
В якості одного з критеріїв соціальної відповідальності беруться рольові обов'язки та соціальні відносини, що зумовлюють їх.

Усвідомлення особистістю своєї відповідальності визначається цілою низкою чинників. До них відносяться пізнавальні, мотиваційні, характерологічні, ситуативні та інші. У процесі еволюції відповідальності виникає внутрішній механізм контролю. Суб'єкт, насамперед, відповідає за свої дії перед самим собою, а не перед зовнішньою інстанцією. Наявність інстанції як такої є важливим фактором, що регулює не тільки індивідуальну, а й суспільне життя. Кількість інстанцій, перед якими людина несе відповідальність, досить велике.

Психологічною передумовою відповідальності є можливість вибору, тобто свідомої переваги певної лінії поведінки. Вибір може здійснюватися в ускладнених умовах, наприклад, в конфліктних, де стикаються інтереси окремо взятої особистості, групи людей чи суспільства. Для особистості особливу значимість представляє проблема вибору свого «Я». Тут якраз і виникає проблема «бути чи не бути» або «бути чи здаватися». Для людини «бути» означає бути людиною, відстоювати свої життєві позиції і нести за них відповідальність. Вибір «здаватися» означає відмову від відповідальності.

Людині властиво приписувати відповідальність або зовнішнім силам (нагоди, долю і т.п.), або власним здібностям, прагненням. Залежно від цього формуються певні стратегії поведінки людини, які укладаються в рамки поняття «локус контролю».

У вітчизняній психології виділяються чотири напрямки в дослідженні відповідальності:

1. У рамках першого напряму, який висвітлює проблему виховання відповідальності на різних вікових етапах, займалися: К.А.Клімова (1968), Т.В.Морозкіна (1984), В.М.Піскун (1988), Т.Н.Сідорова ( 1987), Л.С.Славіна (1956), Н.М.Тен (1980) та ін Важливим є те, що в дослідженнях показано основні параметри, умови формування, провідні чинники, що впливають на процес становлення відповідальності, а також структура соціальної відповідальності в єдності когнітивного, мотиваційного та поведінкового компонентів.

2. У рамках другого напрямку відповідальність розглядається як соціально - психологічний феномен в умовах спільної діяльності. Даними дослідженнями займалися В.С.Агеев (1982), Е.Д.Дорофеев (1990), Л.А.Сухінская (1978) та ін, підкреслюючи соціальність цієї якості, обумовлену генетично. У даних роботах вивчення відповідальності відбувається в рамках реальної трудової діяльності, розкриваючи, основні референти відповідальності: емоційні, когнітивні, поведенческо-вольові.

3. До третього напряму належать роботи В.А.Горбачевой (1985), К.Муздибаева (1983), А.Л.Слободского (1976), в яких досліджується проблема формування відповідальності в конкретній діяльності, причому діяльності провідної на даному етапі розвитку особистості. Соціальна відповідальність розглядається, як схильність особистості дотримуватися в своїй поведінці загальноприйнятих у суспільстві соціальних норм, виконувати рольові обов'язки і її готовність дати звіт за свої дії.


4. Четвертий напрямок - Л.І.Дементій (1988, 1990) запропонувала застосувати типологічний підхід для дослідження відповідальності, розглядаючи її, як гарантування особистістю досягнення результату (а тому - забезпечення способу його досягнення) власними зусиллями при заданому рівні складності і обмеженому часі з урахуванням можливих несподіванок, труднощів, тобто оволодіння цілісністю ситуації та побудова оригінального контуру діяльності.

У військовій психології, в тому числі в роботі Н.Н.Семененко відповідальність характеризує особистість з точки зору виконання нею якихось соціальних чи моральних вимог. Однак поняття це багатогранно. У його історичному розвитку існує кілька векторів: від колективної до індивідуальної, від зовнішньої до внутрішньої, психологічної, від ретроспективної (відповідальність за минуле, вина) до перспективної (відповідальність за майбутнє, обов'язок).

Внутрішня структура професійної відповідальності військовослужбовців включає в себе:

а) знання про професійну відповідальність, про норми і правила, через які реалізується це якість - когнітивний компонент;

б) ієрархія мотивів професійно відповідальної поведінки - мотиваційний компонент;

в) емоційна стабільність і стійкість військовослужбовців, а також прояв вольових зусиль при досягненні мети - емоційно-вольової компонент.

Поведінковий компонент - виражається у виборі та здійсненні певної лінії поведінки.

Таким чином, професійна відповідальність - це інтегративну якість військовослужбовця, що виявляється в його здатності приймати обгрунтовані рішення у сфері своєї професійної діяльності, проявляти наполегливість і сумлінність у їх реалізації та готовності відповідати за їх результати і наслідки. Взаємозв'язок чотирьох компонентів професійної відповідальності курсантів може бути представлена ??наступним чином:Виходячи з сутності і структури професійної відповідальності військовослужбовця, виступаючої в єдності когнітивного, мотиваційного, емоційно-вольового і поведінкового компонентів, Н.Н.Семененко виділяє основні її показники Семененко М.М., 1998):

- ступінь обгрунтованості прийнятого рішення у сфері професійної діяльності;

- емоційна стабільність і наполегливість щодо його реалізації;

- сумлінність у виконанні своїх функціональних обов'язків;

- готовність відповідати за результати і наслідки своєї діяльності.

Професійна відповідальність не з'являється сама по собі, вона починає формуватися з початком трудової діяльності, у військовослужбовця-із закликом до Збройних сил.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття відповідальності в психології "
 1. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
  поняття, що використовуються для позначення гіперчутливості, зазвичай об'єднують терміном гиперпатия. При деяких формах невралгії (таких, як невралгія трійчастого нерва) переважає приступообразная, ріжучий біль при відсутності інших об'єктивних ознак дисфункції нервової системи. Навпаки, каузалгия, наступна за пошкодженням нерва, характеризується тривалої важкої пекучим болем,
 2. Психологічний статус пацієнта
  поняття, введене в ужиток російської медицини Р.А. Лурія в 1935 р. (див. Лурія Р.А. Внутрішня картина хвороби і ятрогенні захворювання (5-е изд.). - М.: Медицина, 1977. - 112 с). За визначенням Р.А. Лурія, внутрішня картина хвороби - все те, що відчуває і переживає хворий, вся маса його відчуттів, не тільки місцевих болючих, але і загальне самопочуття, самоспостереження, його уявлення про
 3. Школа і сім'я
  поняття слова «партнер», пояснивши дітям, що мається на увазі людина, з яким зв'язується взаємний інтерес. Глибина відносин в розрахунок не приймається. Ви, шановний колега, цілком можете застосувати до себе цей тест. Можливо, деякі питання допоможуть вам розібратися в собі. 1. Наявність постійного партнера, на твою думку, має принести тобі: а) різноманітність; б) почуття захищеності;
 4. Шкідливі звички, їх профілактика та корекція
  поняття «звикання» в психології пояснюється як негативне навчання, ефект якого полягає у відсутності реакції на стимул. Спробуємо розібратися в цих поняттях детальніше. Візьмемо спочатку дорослі звички. Куріння. Ця звичка розвивається як залежність дихального центру від речовин, що викликають додаткову його стимуляцію. У більшості випадків курити починають в підлітковому
 5. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  поняття «спосіб життя» є такі аспекти, як трудова, соціальна, інтелектуальна (психологічна установка , характер розумової діяльності), фізична і медична активність. Тобто в проблемі здоров'я насамперед виділяються соціальні та особистісні передумови і лише в останню чергу - медичні. У цьому відношенні становлять інтерес дані про залежність окремих захворювань
 6. Умови і спосіб життя
  зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво продовжити життя - це мистецтво не вкорочувати її. Зараз
 7. Організація валеологических послуг. Центри та служби
  поняття «паспорт здоров'я людини». Норми виявляються в процесі функціонального тестування і характеризують діапазон оптимального функціонування та адаптаційні можливості, як відносно окремих систем, так і всього організму в цілому Отримана в центрах інформація повинна дозволити з урахуванням величини адаптаційного потенціалу та умов праці виділити основні фактори ризику,
 8. ВСТУП
  понять: а) біологічні можливості людини, б) соціальне середовище, в) природно-кліматичні умови. За даними відомого вченого, академіка РАМН Ю.П. Лісіцина, що є визнаним авторитетом в галузі профілактичної медицини та санології, першорядним питанням здоров'я є здоровий спосіб життя, який займає близько 50-55% питомої ваги всіх чинників, які обумовлюють
 9. Юридичні засади шлюбу
  поняття про анатомію і фізіологію інтимних відносин дуже неправильні, перекручені і насичені інформацією з різних бульварних джерел і відеофільмів. Хоча, заради справедливості, потрібно зазначити, що центральне телебачення (ОРТ - I програма, II канал РТ, V канал С.Петербурга, ТВ-6), в особі В. Познера, Ю. Меньшової та інших провідних, приділяє велику увагу цій проблемі , залучаючи лікарів,
 10. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  зрозуміти, чому з тонучого корабля сильні чоловіки рятують в першу чергу дітей і жінок, а не самих себе, треба ще і ще раз повернутися до того, що життя людини і щастя людини - це людське життя і людське щастя. Саме це виділяє людину з тваринного світу з його рівнем власне-біологічного благополуччя. Істинно по-людськи може бути щасливий лише той, хто
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека