ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування

У психологічній науці категорія «особистість» належить до базових понять. Однак поняття особистості не є суто психологічним і вивчається усіма суспільними науками, у тому числі філософією, соціологією, педагогікою. З позиції психологічної науки особистість - це конкретна людина, узятий в системі його стійких соціально обумовлених психологічних характеристик, які виявляються в суспільних зв'язках і відносинах, визначають його моральні вчинки і мають суттєве значення для нього самого і оточуючих.

Слід зазначити, що в психологічній науці немає однозначної відповіді на питання про співвідношення в особистості біологічного і соціального, так як немає єдиної думки щодо того, наскільки біологічне начало впливає на розвиток особистості в цілому. Тому при вирішенні практичних завдань психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців слід враховувати як особистісні, так і індивідуально-психологічні особливості.

Інший, не менш дискусійне питання - це питання про структуру особистості. При розгляді структури особистості в неї зазвичай включають здібності, темперамент, характер, мотивацію і соціальні установки.

Здібності - це індивідуально стійкі властивості людини, що визначають його успіхи в різних видах діяльності. Темперамент включає в себе якості, від яких залежать реакції людини на інших людей і соціальні обставини. Характер містить якості, що визначають вчинки людини відносно інших людей. Мотивація - це сукупність спонукань до діяльності, а соціальні установки - переконання і відносини людей. Крім того ряд авторів включає в структуру особистості такі поняття, як воля і емоції. [3, с. 97; 7, с.105]

Формування особистості здійснюється в процесах соціалізації індивідів і спрямованого виховання: освоєння ними соціальних норм і функцій (соціальних ролей) шляхом оволодіння різноманітними видами та формами діяльності. Багатство яких визначає багатство особистості. Відчуження тих чи інших властивих цілісному родовому людині видів і форм діяльності (внаслідок суспільного розподілу праці, що закріплюється в класово-антагоністичному суспільстві його соціальною структурою) обумовлює формування односторонньо розвиненої особистості, яка сприймає власну діяльність як невільну, нав'язану ззовні, чужу. Навпаки, привласнення всієї цілісності історично сформованих видів і форм діяльності кожним індивідом у суспільстві, позбавленому класово-антагоністичних протиріч, - неодмінна передумова всебічного та гармонійного розвитку особистості.
Крім громадських, особистість набуває рис, які з специфіки умов життєдіяльності особливих соціальних спільнот, членами яких є індивіди, тобто класових, соціально-професійних, національно-етнічних, соціально-територіальних і статевовікових. Освоєння рис, притаманних цим різноманітним спільнотам, а також соціальних ролей, виконуваних індивідами у груповий і колективної діяльності, з одного боку, виражається в соціально-типових проявах поведінки і свідомості, а з іншого боку, надає особистості неповторну індивідуальність, так як ці соціально зумовлені якості структуруються в стійку цілісність на основі психофізичних властивостей суб'єкта. В якості суб'єкта соціальних відносин особистість характеризує активна творча діяльність, яка, однак, стає можливою і продуктивною завдяки оволодінню успадкованою від попередніх поколінь культурою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування "
 1. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 2. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія та ін ) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 3. Раціональне харчування
  Харчування продуктами, які могла в еволюції запропонувати живому організму природа, зумовило в кінцевому підсумку і формування організму людини, фізіологічні механізми якого орієнтовані на природні комплекси харчових речовин. Багато мільйонів років предки людини були вегетаріанцями, використовуючи достатню по білку, порівняно багату жирами і бідну вуглеводами їжу. Саме ці речовини
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 5. Основні напрямки валеологізації процесу навчання в школі
  валеологізації навчально-виховного процесу зумовлена ??необхідністю зміни сучасного процесу навчання в школі, яке є в даний час фактором, негативно впливає на стан здоров'я учнів. Проблема погіршення здоров'я підростаючого покоління останнім часом все частіше стає об'єктом уваги медиків, педагогів, батьків, широкої громадськості.
 6. Характеристика валеології як науки. Основні завдання валеології
  Основні завдання валеології: 1. Розробка і реалізація уявлень про сутність індивідуального здоров'я, пошук моделей його вивчення, методів оцінки і прогнозування. 2. На основі кількісної оцінки здоров'я індивіда розробка систем скринінгу і моніторингу за станом здоров'я населення. 3. Формування "психології здоров'я". 4. Розробка методології і методів
 7. Основні поняття валеології
  Валеологія (від грец «valeo» - здоров'я) - наука про здоров'я та здоровий спосіб життя. Об'єктом інтересу цієї науки є людина, як цілісна, саморегулююча система, а не набір органів. Людський організм - це єдність фізико-хімічних, енергетичних і емоційних компонентів. А здоров'я - це найдорожчий скарб, чим може володіти людина. Як відомо, здоров'я - не тільки
 8. Раціональне харчування
  Харчування продуктами, які могла в еволюції запропонувати живому організму природа, зумовило в кінцевому підсумку і формування організму людини, фізіологічні механізми якого орієнтовані на природні комплекси харчових речовин. Багато мільйонів років предки людини були вегетаріанцями, використовуючи достатню по білку, порівняно багату жирами і бідну вуглеводами їжу. Саме ці речовини
 9. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
  На відміну від взаємозв'язку акмеології з обществознанием, основною категорією, що характеризує її взаємодія з науками про людину, є творчість. Саме ця категорія визначає такі ключові для акмеології психологічні поняття, як майстерність, розвиток, зрілість, обдарованість, здібності, креативність, вдосконалення, евристика, рефлексіка, свідомість, особистість, індивідуальність і
 10. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
  Інтенсивно розвивається останнім часом у взаємодії з теорією управління, педагогікою і психологією акмеологія суттєво змінює акценти у сфері професійної підготовки кадрів і в системі безперервної освіти. При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів підготовки кадрів і вдосконалення їх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека