ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Броневицький Г. А.. Психологія управління психічними станами моряків, 2002 - перейти до змісту підручника

Положення, що виносяться на захист

1.Положеніе про концепцію психічних станів військових моряків в тривалих плаваннях в формулюванні: психічні стани військових моряків являють собою відносно самостійну групу стійких психічних явищ, які проявляються в їх духовності і формуються в процесі інформаційної адаптації на вищому психічному рівні відображення на основі душевно-психічної парадигми.

2.Положеніе про зростання впливу психічних станів військових моряків на ефективність діяльності корабельного екіпажу в тривалих плаваннях. З найбільшою силою воно виявляється в головних областях службової діяльності особового складу, особливо, у вирішенні бойових завдань; в забезпеченні безаварійності плавання; в несенні корабельних вахт; в дотриманні статутних вимог і корабельних правил військової організації.

3.Положеніе про динаміку психічних станів особового складу кораблів, що відображає основні особливості окремих періодів тривалого плавання, обумовлену об'єктивними факторами певних районів Світового Океану (кліматичними та гідрометеорологічними), стратегічною обстановкою, особливостями служби на кораблях основних класів і типів, рівнем фізичної, моральної та психологічного навантаження на воїнів, цілеспрямованістю і дієвістю роботи з управління ними, що дозволяє при підготовці і походу враховувати очікувані умови, прогнозувати можливі причини для їх виникнення та вживати заходів щодо створення сприятливих передумов, локалізації та усунення психогенних факторів.

4. Положення про психічні стани корабельного колективу є відносно самостійним і стійким соціально-психологічним фактором, в якому виявляється ступінь активності корабельного екіпажу при вирішенні завдань плавання і його ставлення до основних подій і явищ, що характеризує життя і діяльність особового складу в поході.

5. Розроблену систему управління психічними станами моряків у поході включає:

- систематичне вивчення та облік об'єктивних і суб'єктивних факторів тривалого плавання, що роблять позитивний або негативний вплив на їх формування і розвиток;

- методику прогнозування індивідуальних і колективних психічних станів особового складу за періодами походу;

- педагогічну технологію проведення морально-психологічної підготовки особового складу до походу;

- рекомендовані в дослідженні форми і методи індивідуальної та колективної психопрофілактики та психотерапії негативних психічних станів особового складу в поході;

- сформульовані пропозиції з надання психологічної допомоги особовому складу корабля в тривалому плаванні.


Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що:

1. Вперше здійснено наукова розробка психічних станів військових моряків, уточнено розуміння їх сутності як цілісних, відносно самостійних і стійких психічних явищ, що проявляються у формі духовності людини, яка формується на основі душевно-психічної парадигми в процесі адаптації до умов тривалих плавань на вищому психічному рівні відображення.

2. Розкрита залежність між психічними станами особового складу та якістю виконання бойових завдань, безаварійної експлуатацією бойової техніки і зброї, несенням ходових вахт, дотриманням вимог військової дисципліни на кораблі.

3. Проаналізовано динаміку психічних станів особового складу за періодами походу та доведено можливість їх прогнозування та обліку при постановці кораблям завдань на бойову службу, а також при виробленні командиром рішення на їх виконання.

4. Обгрунтовано концепцію, визначено сутність та розкрито зміст психічних станів корабельного колективу, розглянуто їх вплив на вирішення завдань бойової служби залежно від соціально-психологічних особливостей основних груп особового складу на кораблі та умов їх службової діяльності.

5. Розкрито зміст процесу управління психічними станами військових моряків і обгрунтовані найбільш оптимальні шляхи керівної діяльності командирів щодо їх формування в інтересах успішного вирішення бойових завдань у тривалих плаваннях.

6. Розглянуто психолого-педагогічні основи спрямованого формування психічних станів військових моряків у процесі виховної роботи та морально-психологічної підготовки корабельного екіпажу до походу. Проаналізовано систему педагогічних впливів командирів на психічні стани підлеглих і методика психологічної допомоги особовому складу в поході.

Таким чином, у проведеному дослідженні обгрунтовано новий напрямок у психологічній науці - індивідуальні та колективні психічні стану особового складу як прояви духовності моряків при виконанні бойових завдань в тривалих плаваннях.
У завершеною формі цей напрямок викладено в якості концепції психічних станів військових моряків, а також розроблених і апробованих шляхах управління ними в різних умовах бойової діяльності корабельних екіпажів.

Воно дозволяє на науковій основі здійснювати вивчення психічних станів особового складу і управляти їх формуванням і розвитком в інтересах служби. Рекомендована для цього методика, засоби і способи практичної діяльності розроблені з урахуванням посадових обов'язків командирів кораблів і корабельних підрозділів, особливостей їх виконання в типових умовах тривалого плавання і повної відповідності сучасним вимогам до керівним кадрам.

Вони розраховані на підвищення ефективності виховної роботи в складних умовах реформування Військово-Морського Флоту на основі розвитку та утвердження нових форм власності і ринкових відносин на всебічну активізацію духовного потенціалу військових моряків у бойовому потенціалі Флоту.

Використання пропозицій та рекомендацій, викладених у проведеному дослідженні, в монографіях та інших публікаціях, сприяє підвищенню ефективності в діяльності командирів і офіцерів-вихователів з прогнозування можливого виникнення характерних для очікуваних умов плавання індивідуальних і колективних психічних станів, а також у плануванні заходів з управління ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Положення, що виносяться на захист "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  положення, що виносяться на захист 1. У період, що передує виникненню ускладнення, у значної частини пацієнтів клінічна симптоматика не вкладається в типову клініку ускладнень виразкової хвороби. 2. Структура слизової оболонки антрального відділу шлунка має відмінності у пацієнтів з різними формами ускладнень і неускладненій на виразкову хворобу. 3. Існують особливості
 2. ВСТУП
  положення дисертації повідомлені на 2-й Міжнародній науковій конференції «Екологія, радіація, здоров'я» (Семипалатинськ, 1998 р.); Республіканської науково-практичної конференції молодих учених і студентів ЮКГМА (м. Шимкент, 1998 р.); засіданні товариства неврологів Південно-Казахстанської області (м. Шимкент, 1998 р.); спільному засіданні кафедр нервових хвороб, професійних хвороб ЮКГМА і
 3. Актуальність дослідження
  покладені в основу розробки тренінгових програм для корекції міжособистісних відносин, заснованих на
 4. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  положення, що виносяться на захист, називаються використані
 5. Основні положення, що виносяться на захист
  захисту від впливів на середовище організації); 4 етап - контрольно-регулювальний (організаційна самооцінка, аналіз збігу циклів розвитку організації і професіонала, тренінг володіння методами захисту від впливу на середовище організації); 5 етап - впроваджувальний (вироблення рекомендацій та впровадження методики «Акмеограмма як засіб формування акмеологічної середовища»), що включає стратегії і
 6. Введення
  положення, обумовлені: принципом єдності свідомості та діяльності (Л.С. Виготський, СЛ. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв); комплексним і системним підходом до аналізу проблеми (Б.Г. Ананьєв, Н . В. Кузьміна, Б.Ф. Ломов), акмеологической концепцією освіти (А.А. Бодальов, Н.В. Кузьміна, А.А. Реан); ідеєю гуманізації вищої освіти (Н.В. Кузьміна, В.А. Сластенін); теоретико-методологічною базою
 7. Теоретична значимість дослідження
  положень і висновків містить рішення нової наукової проблеми - розгляд вищої професійної освіти як акмеоріентірованного процесу. Вперше на науково-методологічному рівні досліджено феномен особистісно-професійного становлення як форми прояву самоорганізації потенційно відкритої системи. Розширено та уточнено категоріальний апарат акмеології та психології. Дане
 8. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  положення, що виносяться на захист; вказана наукова новизна, теоретична і практична значущість результатів дослідження. У першому розділі «Сучасна вища професійна освіта як предмет психолого-акмеологічного осмислення» представлені характеристика сучасної вищої професійної освіти і освітній потенціал акмеології. Відзначається, що дослідження
 9. Положення виносяться на захист
  1. У чоловіків розуміння-прийняття маніпуляції проявляється значимо частіше, ніж у жінок, для яких більш типово розуміння-відкидання маніпуляції. 2. Існують вікові відмінності: чоловіки і жінки більш схильні розуміти маніпуляцію по типу розуміння-відкидання, ніж юнаки і дівчата, і мають більш низький рівень макіавеллізм. 3. Люди з типом розуміння-прийняття маніпуляції характеризуються
 10. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  положення, що виносяться на
 11. Положення, що виносяться на захист
  1. Методологічне розуміння психолого-акмеологічної сутності та ефективного розвитку професійного здоров'я фахівця визначається підходами до дослідження даного явища, а саме генетичним, аксіологічними, системно-структурним, синергетическим, особистісним, діяльнісним, суб'єктним, акмеологическое, що розкривають процес розвитку професійного здоров'я фахівця. 2.
 12. Методи дослідження
  положення психологічної концепції еліт, проводилася з опорою на порівняльно-історичний метод. У пошуку та розкритті шуканого матеріалу був використаний метод аналогії, що дозволив залучити вже наявні в науці дані, що розкривають сутнісні аспекти еліти, як зіставлення з явищами, що вивчаються в області психології еліт. Особлива увага приділялася контент-аналізу, завдяки
 13. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  положення, що виносяться на захист, розкрито методологічні основи і методи дослідження, визначена наукова новизна, теоретична значущість роботи, її практична цінність і представлена ??апробація
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека