ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Психологія розвитку та вікова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Плани семінарських занять

Тема 1: Предмет психології розвитку, її становлення в XIX-XXI століттях, завдання і актуальні проблеми сучасної науки

1. Предмет психології розвитку.

2. Формування предмета психології розвитку в ХIX-XX століттях.

3. Актуальні проблеми сучасної психології розвитку та вікової психології.

Запитання для самоконтролю:

1. Чим відрізняється предмет психології розвитку від предмета загальної психології?

2. У чому своєрідність методів психології розвитку?

3. Що стало причиною виділення психології розвитку в самостійну область психологічного знання?

4. Які методи об'єктивного дослідження процесу розвитку психіки були розроблені на початку ХХ століття?

5. У чому основні переваги педології, що забезпечили її широке розповсюдження на початку ХХ століття?

6. У чому полягає психічний розвиток з погляду біхевіоризму, гештальтпсихології, психоаналізу, гуманістичної психології?

7. Які основні положення психології розвитку у вітчизняній науці?

Практичні завдання:

1. Вивчення та реферування статті Е.Ф. Рибалко Актуальні проблеми вікової психології.

Тема 2: Методологія психології розвитку: принципи, категорії, методологічні положення

1. Принципи системності, розвитку та детермінізму в психології розвитку

2. Категоріальна система в психології розвитку та вікової психології

Запитання для самоконтролю:

1. Які основні принципи і категорії психології розвитку?

2. Які види детермінізму виділяють в психології?

3. Які дві основні форми розвитку психіки?

4. Які сторони розвитку психіки можна виділити?

5. Які трансформації зазнала категорія образу в психології розвитку?

6. Як розвивається діяльність в онтогенезі?

7. У чому роль спілкування в розвитку психіки?

8. Які підходи до дослідження особистості існують в психології

9. У чому роль переживань у процесі становлення психіки?

10. Яким чином змінюються мотиви і потреби в онтогенезі?

Практичні завдання:

1. Вивчення та реферування статті Б.Г. Ананьєва Про систему вікової психології [5].

2. Вивчення та реферування статті А.А. Митькина На шляху до системної психології розвитку. / / Психологічний журнал, Том 18, № 3, 1997.

Тема 3: Дослідницькі стратегії та методи психології розвитку1. Стратегії дослідження в психології розвитку.

2. Принципи та методи дослідження у віковій психології та психології розвитку.

3. Специфіка застосування емпіричних методів у психології розвитку (спостереження, бесіда, експеримент).

Запитання для самоконтролю:

1. Які дослідницькі стратегії існують в психології?

2. Перерахуйте загальні принципи дослідження психічного розвитку дитини.

3. Які основні особливості, переваги і недоліки методів бесіди, спостереження, експерименту.

4. Які існують види експерименту?

5. Поясніть поняття стратегій, методів і методик дослідження.

Практичні завдання:

1. Наведіть конкретні приклади використання різних стратегій і методів у дослідженні дитини.

2. Провести спостереження за дитиною дошкільного або молодшого шкільного віку за таблицею спостережень Скотта.

3. Застосувати метод бесіди в розмові з батьками дошкільника з метою визначення його готовності до школи.

4. Провести соціометричне дослідження в групі дошкільнят за методикою «Секрет Репиной».

5. Вивчення та реферування статті П.Ф. Каптерева «Про спостереженнях над дітьми».Тема 4. Проблема детермінант психічного розвитку; джерела, умови і рушійні сили розвитку, закони та закономірності.1. Специфіка психології розвитку дитини в порівнянні з розвитком тварин.

2. Проблема середовища і спадковості у розвитку людини.

3. Закони та закономірності розвитку дитини в різних психологічних напрямках.

Запитання для самоконтролю:

1. Який зміст концепції рекапитуляции, біхевіоризму, теорії трьох ступенів дитячого розвитку, концепції конвергенції двох факторів.

2. У чому роль спадковості у розвитку людини?

3. Яка роль середовища в розвитку людини?

4. Перерахуйте особливості розвитку дитини в порівнянні з розвитком тварин.

5. Які закономірності дитячого розвитку виділив Л.С. Виготський?

Практичні завдання:

1. Вивчення та реферування статей А. Валлона, Л.С. Виготського, Р. Заззо.

2. Побудова таблиці за джерелами, умовам, рушійним силам і факторам розвитку по різних психологічних школам (закордонної та вітчизняної).

3. Вивчення розумового розвитку дошкільників в ДОП з типовою і збагаченої розвиваючої середовищем.

4. Дослідження різних аспектів психічного розвитку (розумового, емоційного, соціального) в благополучних і неблагоподучних сім'ях.

Тема 5. Проблема періодизації психічного розвитку.1. Поняття і структура психічного віку.

2. Проблема критеріїв психічного розвитку.

3. Критерії психології віку в зарубіжній і вітчизняній психології розвитку (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін).

4. Литические і критичні періоди психології розвитку.

Запитання для самоконтролю:

1. Які структурні компоненти включає поняття «вік»?

2. Які фактори є основою психологічних периодизаций?

3. Як розрізняються вікові та функціональні періодизації?

4. Загальне і відмінність літичних і критичних періодів розвитку?

Практичні завдання:

1. Вивчення та реферування статті Л.С. Виготського «Актуальні питання вікової психології».

2. Вивчення та реферування статті Д.Б. Ельконіна «До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці».

3. Опишіть, як проявляються вікові кризи в ситуаціях з дорослими, однолітками і самим собою в ранньому, дошкільному, молодшому шкільному дитинстві, а також у підлітковому віці і ранньої юності.

Тема 6. Основні концепції розвитку особистості в зарубіжній психології.1. Теорія психодинамического розвитку особистості З. Фрейда.

2. Епігенетична концепція розвитку особистості Е. Еріксона.

3. Періодизація інтелектуального розвитку дитини по Ж. Піаже.

4. Розвиток моральної свідомості особистості за Л. Колбергом.

Запитання для самоконтролю:

1. Які основні стадії і їх значення виділяє З. Фрейд в розвитку дитини?

2. Перерахуйте основні завдання розвитку за Е. Еріксоном.

3. Які основні поняття інтелектуального розвитку в теорії Ж.Пиаже?

4. Які періоди, підперіоди і стадії розвитку виділяє Ж. Піаже, в чому їх специфіка?

5. Які рівні і стадії моральної свідомості описані Л. Колбергом?

6. Виділіть значення для психології розвитку теорій особистості З. Фрейда, Е. Еріксона, Ж. Піаже, Л. Колберга.

Практичні завдання:

1. Підготовка групової дискусії, використовуючи статтю Шапоревой А.А., Видрін К.А. Аналітичний огляд концепцій психічного розвитку людини з урахуванням сучасної культурно-історичної ситуації. / / Журнал прикладної психології, № 4-5, 2003.

2. Підготувати якісну характеристику кожного вікового періоду за поданнями З. Фрейда, Е. Еріксона, Ж. Піаже, Л. Колберга.

Тема 7: Основні концепції розвитку особистості у вітчизняній психології

1. Л.С. Виготський про стадіальності психічного розвитку.

2. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіну.

3. Періодизація розвитку особистості по А.В. Петровському.

Запитання для самоконтролю:

1. Як розглядає вітчизняна школа психології розвитку такі поняття: хід розвитку, умови, джерело, форма розвитку, специфіка розвитку і рушійна сила розвитку?

2. Які ключові поняття і зміст культурно-історичної теорії розвитку психіки Л.С. Виготського?

3. У чому полягає проблема навчання та розвитку в роботах Л.С. Виготського?

4. Які періоди і стадії дитячого розвитку розглядає Д.Б. Ельконін?

5. Які періоди розвитку особистості виділяє А.В. Петровський?

Практичні завдання:

1. Виділити загальне і відмінність в періодизації Л.
С. Виготського, Д.Б. Ельконіна, А.В. Петровського.

2. Охарактеризуйте провідні види діяльності та формують в них новоутворення відповідно до періодизації Д.Б. Ельконіна у всі вікові періоди з раннього дитинства до ранньої юності.

3. Виявіть зону актуального і найближчого розвитку в кожен період з раннього дитинства до ранньої юності.

Тема 8. Психологічні особливості дитини першого року життя1. Характеристика кризи новонародженості.

2. Структура і динаміка дитячого віку.

3. Соціальна ситуація розвитку немовляти.

4. Характеристика основних етапів мовного розвитку немовляти.

5. Пізнавальне, психомоторне і емоційний розвиток немовляти.

Запитання для самоконтролю:

1. У чому проявляється криза новонародженості?

2. У чому своєрідність етапу новонародженості у розвитку немовляти і які межі цього періоду?

3. Які новоутворення характеризують дитячий період розвитку?

4. Які умови мовного розвитку можна виділити у дитини першого року життя?

5. Яка роль дорослого в розвитку дитини дитячого віку?

Практичні завдання:

1. Скласти програму спостереження за проявом кризи 1-го року.

2. Розробити принципи та умови розвивального середовища для дитини дитячого віку.

3. Наведіть приклади випереджаючого розвитку орієнтування у формуванні поведінки дитини.

4. Побудова таблиці вікового розвитку дитини дитячого віку за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальному, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.

Тема 9. Психологія раннього віку1. Формування предметної та ігрової діяльності в ранньому віці.

2. Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку.

3. Прямоходіння, мовне спілкування і предметна діяльність як основні психологічні досягнення раннього віку.

4. Розвиток сприйняття, пам'яті і мислення у дитини раннього віку.

5. Витоки розвитку особистості в ранньому віці.

Запитання для самоконтролю:

1. Яким чином сприйняття впливає на розвиток мислення в ранньому віці?

2. Які види діяльності є найбільш значущими для розвитку сприйняття і мислення в перші роки життя і чому?

3. Перелічіть види та умови розвитку предметних дій в ранньому віці.

4. Які основні закономірності мовного розвитку можна виділити в ранньому дитинстві?

5. Які основні особистісні особливості характеризують дитини раннього віку?

6. Як розвивається самооцінка дітей у ранньому віці?

Практичні завдання:

1. Характеристика та підбір розвиваючих ігор для дітей раннього віку.

2. Описати прояви кризи 3-х років з рекомендаціями батькам щодо їх обліку.

3. Дайте характеристику розвитку дитини раннього віку, що виховується в умовах дефіциту спілкування.

4. Побудова таблиці вікового розвитку дитини раннього віку за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальному, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.Тема 10. Психологічна характеристика дошкільного віку.1. Характеристика ігрової діяльності та її розвиток протягом дошкільного віку.

2. Розвиток мотивів поведінки у дошкільному віці.

3. Формування самосвідомості в дошкільному віці.

4. Розвиток емоційної сфери дошкільника.

5. Інтелектуальний розвиток в дошкільному віці.

Запитання для самоконтролю:

1. Яким чином сприйняття впливає на розвиток мислення в дошкільному віці?

2. Які закономірності розвитку мислення дітей були описані Ж.Пиаже?

3. У чому проявляється егоцентризм дітей?

4. Які закономірності розвитку пізнавальних процесів виявлені у дитини дошкільника?

5. У чому полягають особливості емоційної сфери дошкільника?

6. Визначте значення ігрової діяльності для розвитку дитини дошкільного віку.

  7. Перерахуйте провідні мотиви поведінки дошкільника.

  8. Як змінюється ігрове поведінка дітей протягом дошкільного дитинства?

  9. Як розвивається самооцінка дітей у дошкільному віці?

  10. Яким чином, на думку Виготського, розвивається вольова регуляція пізнання і поведінки в дошкільному віці?

  Практичні завдання:

  1. Зібрати дитячі малюнки і простежити динаміку особистісного розвитку в дошкільному віці.

  2. Характеристика та підбір розвиваючих ігор для дітей дошкільного віку, їх класифікація і зміст.

  3. Розглянути форми розвитку спілкування з дорослими і однолітками в дошкільному віці, навести приклади.

  4. Побудова таблиці вікового розвитку дитини дошкільного віку за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальному, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.

  Тема 11. Психологічні питання готовності дитини до навчання в школі  1. Характеристика різних підходів до розуміння сутності психологічної готовності до навчання.

  2. Характеристика інтелектуальної готовності дитини до навчання.

  3. Особистісна готовність до школи: зміст і способи її розвитку.

  4. Поняття соціальної готовності до навчання.

  5. Прояви вольової готовності до навчання.

  6. Наукові основи розробки програм діагностики готовності до навчання.

  Питання для самоконтролю:

  1.Какова складові психологічної готовності дитини до навчання в школі?

  2. Які існують види готовності до школи, в чому полягає їх зміст?

  3. Які розроблені програми діагностики готовності до навчання?

  4. Як виявляється неготовність до школи по кожному з параметрів?

  5. У чому специфіка педагогічної та психологічної готовності до шкільного навчання?

  Практичні завдання:

  1. Підібрати і проаналізувати діагностичні методики по визначенню психологічної готовності дітей 6-7 років до навчання в школі.

  2. Розробити програму і описати процедуру діагностики психологічної готовності до школи (обгрунтування, план дослідження, критерії оцінки за методиками, загальні висновки, список літератури, додаток).

  Тема 12. Психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра

  1. Описати прояви кризи 7 років.

  2. Специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого школяра.

  3. Характеристика навчальної діяльності як провідної в молодшому шкільному віці.

  4. Характеристика основних новоутворень молодшого шкільного віку (теоретичний аналіз, внутрішній план дії, рефлексія), особливості їх формування у навчальній діяльності.

  5. Особливості розвитку уваги, пам'яті, мислення, уяви в молодшому шкільному віці.

  6. Основні напрямки розвитку інтелекту в молодшому шкільному віці

  7. Психологічні проблеми неуспішності молодших школярів.

  8. Робота з обдарованими дітьми в молодшому шкільному віці.

  Питання для самоконтролю:

  1. Які потенційні можливості розвитку в період молодшого шкільного віку?

  2. У чому полягає психологічний сенс кризи 7 років?

  3. Як змінюється пізнавальна мотивація у молодшому шкільному віці?

  4. Як впливає стиль спілкування вчителя на психічний стан першокласника?

  5. Яка роль однолітка в психічному розвитку молодшого школяра?

  6. У чому полягає специфіка навчальної діяльності?

  7. Які можна виділити умови становлення навчальної діяльності в молодшому шкільному віці?

  8. Що таке індивідуальні особливості дитини і як вони впливають на розвиток його особистості?

  9. Які групи причин викликають неуспішність у молодшому шкільному віці?

  10. У чому полягають можливості й обмеження розумової діяльності молодших школярів?

  11. Яким дітям може бути важко вчитися в школі і чому?

  Практичні завдання:

  1.
 Визначити умови та чинники розвитку мотивації досягнення успіху у молодших школярів.

  2. Підібрати і проаналізувати методики діагностики інтелектуального та особистісного розвитку молодших школярів.

  3.Виделіть варіанти вирішення проблеми соціально-психологічної адаптації молодших школярів на початку шкільного навчання і її рішення.

  4. Побудова таблиці вікового розвитку дитини молодшого шкільного віку за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальному, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.

  Тема 13. Психологічні особливості розвитку в підлітковому віці.  1. Особливості соціальної ситуації розвитку в підлітковому віці.

  2. Характеристика спілкування з однолітками як провідної діяльності підліткового періоду.

  3. Характеристика основних новоутворень підліткового віку.

  4. Причини виникнення та зміст психологічної кризи у підлітків.

  5. Розвиток пізнавальних процесів в підлітковому віці.

  6. Комплексна характеристика підліткового віку в працях зарубіжних і вітчизняних психологів.

  Питання для самоконтролю:

  1. Які зміни відбуваються у відношенні до дорослих і однолітків в підлітковому віці?

  2. Яка роль підліткового віку у формуванні особистісної та соціальної ідентичності?

  3. У чому полягає психологічний зміст почуття дорослості?

  4. Як змінюється самосвідомість і самооцінка в підлітковому періоді?

  5. Які існують психологічні теорії підліткового віку?

  6. Як здійснюється перехід до дорослого статусу в підлітковому віці?

  7. Які новоутворення характерні для підліткового віку?

  Практичні завдання:

  1. Охарактеризувати причини утрудненою адаптації до навчання в середній школі, шляхи її подолання.

  2. Виділити основні проблеми і протиріччя особистісного розвитку в підлітковому віці.

  3. Описати і проаналізувати умови виникнення та зовнішні ознаки підліткових об'єднань.

  4. Побудова таблиці вікового розвитку підлітка за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальному, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.

  Тема 14. Психологія юнацького віку.  1. Проблема переходу від підліткового до юнацького віку у вітчизняній та зарубіжній психології.

  2. Характеристика основних новоутворень юнацького віку.

  3. Проблема особистісного і професійного самовизначення.

  4. Когнітивний розвиток в юнацькому віці.

  5. Становлення взаємин з дорослими і однолітками в юнацькому віці.

  Питання для самоконтролю:

  1. Як змінюється тимчасова перспектива в юності?

  2. Як змінюються самосвідомість і самооцінка в юнацькому періоді?

  3. Як протікає процес розвитку в ранній юності?

  4. Яким чином юнаки вирішують проблему самовизначення?

  5. Яка роль рефлексії в юнацькому віці?

  Практичні завдання:

  1.Виделіте труднощі та відхилення у розвитку в ранній юності.

  2. Соціально-психологічні проблеми формування світогляду у сучасних старшокласників.

  3. Побудова таблиці вікового розвитку юнаки за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальної, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.

  4. Складання психологічного портрета старшого школяра, що переживає кризу юності, пов'язаний з набуттям ідентичності (за Е. Еріксоном).

  Тема 15. Психологія зрілого віку.  1. Соціальне значення періоду зрілості.

  2. Характеристика періодів і завдань розвитку в зрілому віці.

  3. Особливості пізнавального розвитку дорослої людини.

  4. Причини виникнення, зміст і прояви криз розвитку в зрілому віці.

  5. Зміни у розвитку особистості в залежності від соціальних умов і досягнень.

  Питання для самоконтролю:

  1. Що характеризує період психологічної зрілості?

  2. Який зміст і значення криз, що виникають протягом періоду зрілості?

  3. На які періоди поділяють зрілість і які специфічні особливості кожного періоду?

  4. Яке значення періоду зрілості в житті людини?

  5. Яка специфіка потреб людини в зрілому віці?

  6. Які можливості особистісного розвитку людини та її особливості в зрілому періоді життя?

  7. Яка роль сім'ї в житті зрілої людини?

  8. Як можна охарактеризувати соціальну ситуацію розвитку зрілої людини?

  Практичні завдання:

  1. Розглянути батьківство і його роль у розвитку дорослих.

  2. Закономірності та умови професійного розвитку в зрілому віці.

  3. Побудова таблиці вікового розвитку людини зрілого віку за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальному, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.  Тема 16. Психологія похилого віку.  1. Біологічні та соціальні критерії та фактори старіння.

  2. Когнітивні зміни в похилому віці.

  3. Завдання розвитку в похилому віці.

  4. Компенсаторні механізми в період старіння.

  Питання для самоконтролю:

  1. З чим пов'язані психічні зміни, що спостерігаються в процесі старіння?

  2. У чому полягає роль механізмів компенсації та адаптації до вікових змін?

  3. Як відбувається зміна когнітивних функцій при старінні?

  4. Які умови підтримки високої якості життя в пізньому віці?

  5. Які критерії соціально-психологічної адаптації в пізньому віці?

  6. З чим пов'язана соціальна ситуація розвитку літніх людей?

  7. Як проходить соціалізація в літньому віці?

  8. У чому полягає зв'язок вікових змін особистості в літньому віці з самовосприятием і сприйняттям своєї ситуації?

  9. Які можливості особистісного розвитку людини в пізньому періоді життя?

  Практичні завдання:

  1. Зіставити різні теорії і пояснення процесу старіння.

  2. Виділити фактори довголіття.

  3. Побудова таблиці вікового розвитку людини похилого віку за критеріями: соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність, провідний психічний процес, коротка характеристика вікових змін в пізнавальному, емоційному, ціннісному і соціальному розвитку.

  Тема 17. Психологія вікових криз  1. Визначення віку в культурно-історичної теорії.

  2. Визначення віку в теорії діяльності.

  3. Основні положення концепції вікових криз у вітчизняній психології.

  4. Проблема переходу в західних дослідженнях.

  5. Структура вікової кризи.

  Питання для самоконтролю:

  1. У чому суть розбіжності в розумінні вікових криз в культурно-історичної теорії та теорії діяльності?

  2. Дайте характеристику криз дитинства.

  3. Що спільного між віковими новоутвореннями?

  4. У чому зміст вікової кризи?

  5. Охарактеризуйте послідовність виникнення вікових новоутворень.

  6. Охарактеризуйте механізм суб'єктивації вікового новоутворення.

  7. У чому специфіка соціальної ситуації розвитку в критичний період?

  8. Визначте структуру вікової кризи і дайте характеристику етапів кризи.

  9. Вкажіть на схожість і відмінність симптомів кризи одного року і трьох років.

  Практичні завдання:

  1. Виявити загальне і специфіку вікових криз дитинства, отроцтва і дорослості.

  2. Дати загальний аналіз вікових новоутворень. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Плани семінарських занять"
 1.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ
    Практичні заняття Заняття 1. а) Організація роботи інфекційного стаціонару і протиепідемічного режиму в ньому. б) Методика обстеження інфекційного хворого. Заняття 2 - 3. Черевний тиф, паратифи А і В. Заняття 4 - 5. Сальмонельоз та інші гострі діарейні інфекційні захворювання. Заняття 6 - 7. Дизентерія (шигельоз). Заняття 8 - 9. Ангіна. Заняття
 2.  Железникова Л.І., коляда В.Б. Коляда Є.В., Слухай Є.Ю.. Історія медицини, 2010
    У навчально-методичному посібнику представлені план лекцій, семінарів та логічна схема семінарських занять, включаючи контрольні питання, тести з історії медицини, перелік питань до заліку. Видання буде корисним при самопідготовці до занять і заліку. Дане видання перероблено і доповнено відповідно до сучасних вимог, що пред'являються до навчально-методичними посібниками. Для студентів
 3.  ДОДАТОК 1. Вимоги для підготовки доповідей та рефератів
    Для підготовки до семінарських занять необхідно відповідно до обговорюваною темою, уважно опрацьовувати потрібні розділи основної літератури та лекцій. Крім того, слід ознайомитися з додатковими джерелами; Кожен студент на протязі циклу в обов'язковому порядку готує ре-фератівний доповідь. Вимоги до доповіді: Доповідь має бути написаний за наступною схемою: а) план доповіді;
 4.  Успенський В.Б., Чернявська А.П.. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003
    У навчальному посібнику розкриваються особливості діяльності педагога-психолога, вимоги до його особистості, характеризуються шляху його підготовки і професійного зростання. Професія розглядається в структурі реформованої системи освіти Росії. Зміст навчального посібника відповідає Державному освітньому стандарту за спеціальністю «Педагогіка і психологія». Методичне
 5.  ВСТУП
    Вивчення історії медицини має велике значення для виховання майбутнього лікаря. Знання передумов виникнення та основних етапів розвитку світової та вітчизняної медицини сприяє формуванню наукового мислення та етики студентів, розширює їх соціальний, медичний і загальнокультурний кругозір; на основних досягненнях вітчизняної медицини, прикладах з життя та діяльності видатних вчених
 6.  Додаток № 2
    Проводиться заключне анкетування. Обговорення персональних «Ромашок». Рефлексія заняття. Учасники висловлюють свої враження від заняття. Ритуал прощання. АНКЕТА 1. Як ти вважаєш, чи потрібні веннослужащім заняття психологічного тренінгу, навчання методам саморегулящіі? 2. Чи були для тебе заняття в тренінговій групі корисними, цікавими? 3. У чому,
 7.  Гігієнічне нормування позакласних і позашкільних занять дітей і підлітків
    Загальноосвітня і виховна робота з учнями не вичерпується навчальними заняттями в школі і вдома. Досягненню цієї ж мети допомагають участь у громадській роботі, заняття в різноманітних гуртках, спортивній школі і т.д. Всі види громадської роботи не повинні займати більше 4-5 годин на тиждень в старших класах і 3-4 годин - в молодших. Питання про додаткові позашкільних заняттях вирішується
 8.  Введення
    Предмет «Науково-практичні основи здоров'я» (НСЗ) входить в цикл факультативних дисциплін, призначених для студентів третього курсу всіх спеціальностей Східно-Сибірського державного технологічного університету і спрямований на формування у них здорового способу життя (ЗСЖ). Його викладання ведеться відповідно до розпорядження № 2749р від 3 квітня 2008 р. кафедрою «Соціальні
 9.  Реферат. Приблизний план роботи психолога з вагітними, 2004
    УРАО, психологічний факультет. Дисципліна - Медична педагогіка Схема проведення занять з вагітними. Приблизні теми
 10.  Обсяг і структура курсу
    Вивчення дисципліни проходить протягом одного семестру в обсязі 80 годин, з яких: 36 годин відведено лекційним заняттям, 44 годин - проведення семінарських і практичних занять, колоквіумів та самостійної роботи під керівництвом викладача (групових теоретичних занять). Форма підсумкового контролю - диференційований залік за результатами проміжного контролю, здійснюваного на
 11.  Схема проведення занять
    Заняття повинні проводитися по підгрупах. У першу підгрупу треба включити жінок, що знаходяться на ранньому терміні вагітності (I триместр), у другій підгрупі можна об'єднати вагітних II і III триместрів. Кількість пацієнток - 5-6 жінок у кожній підгрупі. Заняття оптимально проводити по вихідних днях, в післяобідній час. Тривалість одного заняття приблизно 40-60 хвилин -
 12.  ВСТУП
    До Методичних рекомендацій з ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЛІКУВАЛЬНОГО педіатричний, медико-профілактичний, стоматологічний факультет І МВСО КАЗАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Мета викладання дисципліни «історія медицини» - вивчення історії, закономірностей і логіки розвитку лікування, медицини, медичної діяльності та її лікарського забезпечення в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека