ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Підходи до розуміння загальнолюдських цінностей

При здійсненні життєвих виборів і вчинків людина може опиратися на свої уявлення про «справедливе» і «необхідне», але якщо вона не впевнена у своїх уявленнях, то вона неминуче звертається до подібних уявлень, які склалися в культурі, тобто до загальнолюдських цінностей.

Однозначного трактування загальнолюдських цінностей у сучасній науці немає. Виділяють 5 підходів до їх розуміння [2, c.322-324]:

1) релігійний підхід: християнські заповіді - основа загальнолюдських цінностей. Ніхто не заперечує ролі християнства у становленні сучасної європейсько-американської культури, але: мало хто знає ці заповіді; і як бути з представниками інших релігійних конфесій, атеїстами?

2) правовий підхід ґрунтується на прийнятих і підписаних багатьма країнами документах: «Всезагальна декларація прав людини», «Конвенція про права дитини» та ін. Але й ці документи мало хто знає.

Наприклад, «Всезагальна декларація прав людини», ст.23, п.2: «Кожній людині, без будь-якої дискримінації, гарантується рівна оплата за рівну працю...» [3].

На жаль, багато прав у таких документах залишаються чистою декларацією, тобто не можуть співіснувати з реальними загальнолюдськими цінностями.

3) виділення різних рівнів людських потреб. Наприклад, варіант, запропонований А.Маслоу. Але часто вищі рівні потреб, пов'язані з ідеалами добра, краси, істини, справедливості та самоактуалізації зовсім байдужі для більшості людей.
Їх більше хвилюють прості, зрозумілі й корисні для життя речі, а вищі потреби - це тільки для обраних.

4) виділення первинного блага - це почуття власної гідності; воно багато в чому визначає життєвий «успіх» і відчуття «життя, яке склалося».

В основі цього почуття лежить принцип мотивації (чи «Аристотелівський принцип», відображений ним в «Нікомаховій етиці», кн.7 та 10), коли при інших рівних умовах людські істоти отримують задоволення від реалізації своїх здібностей (вроджених і набутих) і це задоволення зростає по мірі росту цих здібностей чи їх складності).

Почуття власної гідності, самоповаги включає два аспекти:

- відчуття людиною своєї власної значимості, її тверде переконання в тому, що її концепція власного блага, життєвого плану заслуговує реалізації (це припускає володіння раціональним життєвим планом, який задовольняв би «Аристотелівський принцип», переконання в тому, що наша особистість і наші справи оцінені та схвалюються іншими людьми, яких також поважають та асоціація з якими приносить задоволення);

- впевненість у власних здібностях (хоча люди володіють різними здібностями, в упорядкованому суспільстві для кожної людини повинна знайтися хоча б одна асоціація, де вона могла б реалізувати свої здібності та бути гідно оціненою, тому в суспільному житті необхідно уникати оцінок того, чиє життя є більш цінним, інакше завжди буде обмежуватися гідність яких-небудь груп населення чи окремих особистостей).


Усього цього досягається шляхом суспільного договору, який ґрунтується не на ідеї «всезагального братства та любові», а на ідеї погодження різноспрямованих інтересів людей і неминучих компромісів.

5) виділення загальнолюдських цінностей на основі ідеї професійного та особистісного самовизначення і пошуку головного смислу своєї праці й усього життя.

Є.О.Клімов виділив такі загальнолюдські цінності: постійне покращання, репродукування собі подібних (включаючи і турботу про здоров'я, материнство, дитинство, охорону природи); покращання предметного світу, створення нових засобів виробництва, розширення асортименту товарів та послуг, постійне підвищення їх якості; поважне ставлення до індивідуальних особливостей кожного, удосконалення суспільства на основі ідеї соціальної справедливості, розвиток правових систем і наближення їх до інтересів та потреб людей; взаємозбагачення, взаємообмін набутим досвідом і почуттями, які переживаються, розвиток засобів комунікації між людьми, удосконалення засобів заохочення людини до культури.

На жаль, багато людей далекі від цих цілей і цінностей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підходи до розуміння загальнолюдських цінностей"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 2. Мораль та її соціально-психологічна детермінація. Психологічне підґрунтя моральності особистості
  Мораль є тією частиною філософії, яку значно більше тлумачать, але щонайменше виконують А.Б.Княжнін Проблема сучасного суспільства - падіння морального рівня людей - загальна причина багатьох соціальних проблем. Частково проблема моральності пов'язана з економічними труднощами, але в будь-якому випадку психологія не може залишатися осторонь від процесів, які протікають у суспільстві та
 3. Поняття, структура та категорії моральної свідомості
  Моралі не існує поза свідомістю та відносинами. Говорячи, про структуру моралі, можна виокремити такі її компоненти: - моральну свідомість (основні норми, принципи, мотиви, ціннісні орієнтації, категорії: добро, зло, обов'язок, відповідальність, справедливість, сенс життя, ставлення до смерті, щастя, моральна самосвідомість людини, честь, гідність, совість, сором); - моральну діяльність
 4. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 5. ПАРОСТКИ НОВОГО, СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕВОЛЮЦІЇ. МОРАЛЬНЕ ПРОБУДЖЕННЯ ЛЮДСТВА І ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ СПОСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ
  Людський мозок працює з надзвичайно низьким коефіцієнтом корисної дії: він використовує лише 3...4 % своїх максимальних можливостей. Очевидно, решта 96...97 % містять несподівані таємниці, небачені можливості людини. Відомо також, що зона максимальної ясної свідомості і психічної діяльності порівняно невелика: на свідомому рівні переробляється 102 біт інформації за секунду, на несвідомому - 10е
 6. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Антропогенез (грец. anthropos - людина; genes -зародження, походження) - процес еволюційно-історичного формування людини. Антропогенез є предметом спеціального розділу антропології. Антропогенез розглядає походження людини як біологічного виду і тісно пов'язаний з приматологією, палеоантропологією, деякими розділами геології, а також із археологією. Біологічна система - сукупність
 7. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 8. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Адаптація (лат. adaptatio - пристосування) - сукупність реакцій пристосування живого організму до зміни умов існування, вироблених в процесі тривалого еволюційного розвитку (філогенезу) і здатних перетворюватись, удосконалюватись протягом індивідуального розвитку (онтогенезу). Термін запропоновано канадським ученим Г. Сельє в 1936 році. Адаптація - це цілеспрямована системна реакція організму, що
 9. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ СТАРІННЯ
  Загалом, теорій старіння існує багато. На сьогодні їх понад 500. Одна з найсучасніших - теорія перекисного окиснення ліпідів і накопичення в організмі вільних радикалів, які ушкоджують мембрани білків та ферментів. Вільні радикали в організмі утворюються внаслідок дії оксидантів, тобто окисників, і в першу чергу - кисню. Вони обов'язково мають бути присутні у кожній клітині, беручи участь у
 10. Здоров'я та хвороба
  СТРУКТУРА ВАЛЕОЛОГІЯ ЯК НАУКИ ВАЛЕОЛОГІЯ Предмет валеології - індивідуальне здоров'я людини, його механізми. Проаналізуємо більш конкретно цю категорію. Здоров'я та хвороба - основні категорії наукового пізнання в медицині. Так як це пов'язано з людиною, що проживає в суспільстві, то ці категорії мають медико-соціальний характер, тобто здоров'я і хвороба - соціально-детермінований стан
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека