Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Перспективи вітчизняного руху за якість продукції

На початку XXI століття проблема якості стала одним із пріоритетів світового розвитку. В останні десятиліття в більшості країн світу дозріло тверде переконання, що висока якість продукції, товарів і послуг - реальна матеріальна основа ефективності економіки, зміцнення безпеки, захисту навколишнього середовища, засіб для вирішення соціальних завдань розвитку суспільства і в кінцевому рахунку - створення гідних умов життя людей . Змінилося ставлення до якісних і кількісних показників, що вимірює щаблі розвитку. Економічні успіхи, як окремих компаній, так і держав виявилися поставленими в залежність від уміння управляти своєю діяльністю за критеріями якості. Така загальносвітова тенденція, і вона заслуговує самої серйозної уваги з боку всіх верств російського суспільства, в тому числі і від медичних працівників.

Економічні та соціальні умови в нашій країні стрімко змінюються, відбуваються структурні зміни в економіці, розвивається конкуренція, вітчизняний ринок медичних послуг відкрився для товарів закордонних виробників, розширюються асортимент і номенклатура товарів і послуг, прискорюються темпи оновлення продукції . Вимоги споживачів до якості в охороні здоров'я швидко ростуть. Все це пред'являє цілком нові, високі вимоги до роботи вітчизняної промисловості, індустрії медичних послуг, органів управління охороною здоров'я.

Органами законодавчої і виконавчої влади Російської Федерації зроблено чимало для адекватного реагування на вимоги нового часу. Прийнято низку важливих заходів щодо захисту прав споживачів, підвищенню інтересу підприємств і медичних установ до випуску високоякісної продукції (послуг), розвитку таких засобів забезпечення якості, як стандартизація та метрологія, по захисту споживчого ринку за допомогою сертифікації. Для заохочення підприємств і організацій-лідерів засновані премії Уряду Російської Федерації в області якості.

Багато колективів російських підприємств промисловості і сфери послуг почали, хоч і повільно, оновлювати форми організації управління виробництвом за критеріями якості. Поступово збільшуються інвестиції в нову техніку і передові технології, в розробку та освоєння нових, сучасних виробів. Активізувалася робота по створенню ефективних систем управління якістю.

Істотну роль у розвитку цього процесу відіграє науково-технічна громадськість. Завдяки її ініціативі в країні проводяться конкурси у сфері якості. Придбала масовий і стійкий характер Програма «100 кращих товарів Росії», яка охопила практично всі регіони. Успішно здійснюються ретельно розроблені за участю територіальних органів Держстандарту Росії регіональні програми «Якість» в Санкт-Петербурзі, Ярославлі, Волгограді, Саратові, Самарі, Ульяновську, в республіках Татарстан, Башкортостан, Чувашія, в Ставропольському краї і деяких інших суб'єктах Російської Федерації. Слід зазначити, що вітчизняна охорона здоров'я як галузь народного господарства поки належним чином не представлено в цій програмі.

Серйозне досягнення в останні роки спостерігаються в питаннях взаємодії державних установ та громадськості, спрямовані на поліпшення якості в різних секторах народного господарства. Найбільш чітко це проявляється у взаємодії Держстандарту Росії з Академією проблем якості, МГО «МАК - СовАсК» та регіональними комісіями з якості при главах адміністрацій суб'єктів Російської Федерації. З ініціативи громадськості, підтриманої Урядом Російської Федерації, Держстандарт Росії спільно з іншими міністерствами і відомствами, науковими установами та громадськими об'єднаннями розробив проект Концепції національної політики Росії в галузі якості продукції та послуг.

Закономірним і знаменною подією є створення Всеросійської організації якості, покликаної об'єднати зусилля громадськості щодо поліпшення якості продукції, товарів і послуг в Росії, сприяти поширенню знань про якість, накопичених як у Росії, так і за кордоном, виробленні адекватних форм роботи в області якості, що відповідають сучасній гострої ситуації. Таким чином, складаються реальні передумови для формування національного руху за якість, створено організаційні форми його підтримки.

Однак констатація позитивних зрушень в організації та здійсненні діяльності у сфері якості жодною мірою не повинна приховувати серйозних проблем з якістю вітчизняної продукції, товарів і послуг, зокрема проблем низької якості послуг у вітчизняній охороні здоров'я. Практично у всіх галузях народного господарства, в тому числі і в галузі охорони здоров'я, різко скоротилася дослідна та проектно-конструкторська база. В результаті виробництво в потрібні терміни товарів і послуг високого технологічного рівня і якості в сучасній Росії не має достатнього матеріального та інтелектуального забезпечення.

На вітчизняний споживчий ринок медичних послуг проникає чимало низькоякісної та фальсифікованої продукції, що викликає законне невдоволення в суспільстві і знижує безпеку в сфері споживання. Через низьку конкурентоспроможність частка продукції обробних галузей економіки в російському експорті незначна, і її збереження в таких розмірах в найближчій перспективі, а в майбутньому тим більше, катастрофічно небезпечно, особливо у зв'язку з майбутнім вступом Росії до Світової організації торгівлі (СОТ).

Багато фахівців з управління якістю, враховуючи тенденції економічного і соціального розвитку у світі, будучи впевненими в необхідності зростання національного багатства та добробуту громадян РФ шляхом підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на внутрішньому і світовому ринку, вважають за необхідне найближчим часом реалізації кількох напрямів забезпечення якості.


Поліпшення якості вітчизняної продукції, товарів і послуг є реальним, дієвим і ефективним засобом виходу з кризи і прискореного вирішення завдань економічного і соціального розвитку нашої країни.

Підвищення якості управління, впровадження систем менеджменту якості на підприємствах і в організаціях, а також у регіональних і федеральних органах державного управління підвищує ефективність усіх видів діяльності.

Рішення проблем сталого поліпшення якості управління і вироблених продуктів вимагає від учасників процесу виробництва товарів і послуг, органів державного управління - координації та вдосконалення організаційних форм, безперервних, активних, цілеспрямованих дій у сфері законодавства та сфері освіти.

Для реалізації цих напрямків вітчизняні фахівці з управління якістю вважають, що потрібно цілеспрямована програма дій на різних рівнях управління народним господарством сучасної Росії, яка в першу чергу повинна координувати дії як по вертикалі, так і по горизонталі управління .

Усім суб'єктам Російської Федерації, підприємствам, корпораціям, фірмам в найближчі два роки необхідно розробити програми, спрямовані на реальне поліпшення якості і підвищення конкурентоспроможності вироблених продукції і послуг, використовуючи для цієї мети як вітчизняний, так і міжнародний досвід, узагальнений в міжнародних стандартах ISO серії 9000, і приступити до наполегливої ??реалізації цих програм.

Держстандарту Росії, міністерствам і відомствам послідовно, з урахуванням реально складається ситуації і перспектив на споживчому ринку слід здійснювати заходи по послідовному і системного реформування системи державної стандартизації, знімаючи перешкоди на шляху активної діяльності вітчизняних підприємців і одночасно зміцнюючи дисципліну з дотримання вимог до якості товарів і послуг. Необхідно активізувати роботу щодо зміцнення системи єдності вимірювань і підвищенню ролі метрологічного забезпечення діяльності в галузі оцінки відповідності продукції та послуг встановленим вимогам.

Керівникам підприємств усіх форм власності слід вжити заходів з відновлення, а також розвитку та створенню нових проектно-конструкторських і дослідницьких підрозділів там, де це потрібно для забезпечення високої якості і конкурентоспроможності продукції, впровадження нових наукоємних технологій та виробів.

Міністерству освіти Росії, Держстандарту Росії, Академії проблем якості належить розробити спільний план організаційних і методичних заходів щодо формування системи безперервної освіти в області якості. Доцільно, щоб така система в повному обсязі стала функціонувати з 2007-2008 року. Одночасно слід вжити заходів щодо збільшення числа підготовлюваних фахівців для роботи в службах управління якістю продукції, стандартизації, метрології та сертифікації, активізувати роботу з підготовки відповідних наукових кадрів.

У системі охорони здоров'я РФ в останні роки надії фахівців з стандартизації та управління КМП були пов'язані з повсюдним впровадженням медичного страхування і формуванням ринку страхових послуг. Провідниками ідеології стандартизації та підвищення КМП в охороні здоров'я, на їх думку, повинні були бути відносно незалежні від чиновників страхові медичні організації, які виступали як юридичні особи, що здійснюють медичне страхування і мають державну ліцензію на право займатися медичним страхуванням. Страхові медичні організації були покликані

- здійснювати діяльність з обов'язкового медичного страхування на некомерційній основі на основі договорів з ЛПУ на надання медичної допомоги застрахованим громадянам та на надання медичних, оздоровчих та соціальних послуг;

- контролювати обсяг, терміни і якість медичної допомоги відповідно до умов договору;

- захищати інтереси застрахованих.

Роль страхових медичних організацій в організації фінансування визначена законом «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації», проте в переважній більшості регіонів вона зведена до формального присутності на ринку медичних послуг. Наприклад, в Хабаровському краї з усіх існуючих в регіоні страхових організацій до 2005 року жодна не була представлена ??в системі обов'язкового медичного страхування.

Позбавлення страхових медичних організацій можливості працювати в системі обов'язкового медичного страхування і наділення територіальних фондів ОМС ДВФО правом прямого фінансування лікувально-профілактичних закладів (Хабаровський край і ЄАО до 2006 року), по суті, повертало організацію фінансування охорони здоров'я до бюджетно-розподільчої моделі, що і відбувалося у вище зазначених суб'єктах РФ з 1993 року. У присутності хронічного фінансового дефіциту галузі охорони здоров'я, неспроможності органів виконавчої влади регіонів ДВФО в повному обсязі виконати свої зобов'язання щодо забезпечення гарантій населенню з надання медичної допомоги та наявність «псевдостраховщіка» у вигляді Територіальних фондів ОМС фінансові ризики надання медичних послуг кратно зростали і важким тягарем лягли на плечі населення регіону.

Про роботу по стандартизації медичних послуг та впровадженні сучасних систем управління КМП в ЛПУ цих суб'єктів РФ мова вже не йшла. Протягом останнього десятиліття робилися, як правило, безуспішні спроби вирішувати проблеми фінансового забезпечення виробництва медичних послуг без урахування їх якісного компонента.

Сьогодні в більшості суб'єктів РФ ДВФО поки ще немає адекватної відповідності нормативної (стандартизованої) і фактичної вартості наданих медичних послуг, немає об'єктивних критеріїв виміру.
А оскільки ці вимірювання суб'єктивні, то створюються умови для отримання оплати в повному обсязі виробником медичних послуг від страхових компаній за неякісну медичну допомогу. Наявність сертифіката у лікаря, на жаль, не гарантує стандартного (прийнятного) рівня якості медичної допомоги споживачам.

Будучи об'єктом тривалих політичних дебатів, галузь охорони здоров'я повинна відповідати за показники своєї роботи, включаючи пояснення негативних явищ з боку здоров'я населення регіону. Ідеологія безперервного управління якістю вимагає відкритого, чесного вивчення помилок і причин неефективності, які, по суті, і надають сприятливі можливості для вдосконалення галузі. Ця відкритість виглядає дитячою наївністю в тому випадку, коли одна і та ж інформація може бути з готовністю перетворена на зброю для наступу на того, хто виявив причини неналежного КМП. А головне, як може галузь охорони здоров'я регіону підтримувати «безперервне вдосконалення» в той історичний період, коли її ресурси мають бути обмежені. КМП «коштує» грошей, а в медицині найближчого десятиліття в РФ коштів буде не більше, а менше.

Досвід роботи зарубіжних колег показує, що лікарі та керівники ряду організацій охорони здоров'я? (Непгу Ford Health Systems, Detroit SSM Health System, Park Nicollet Medical Сепtег, West Paces Ferry Hospital та ін) у відносно короткий проміжок часу зрозуміли, що занепокоєння з приводу незастосовності методу «безперервного управління якістю» в медицині більше грунтується на міфах, ніж на фактах. Вони вважають, що «відповідність запитам споживача» - непогане визначення якості медичного обслуговування, тому організації, які прагнуть залишитися ефективними і авторитетними в період зменшення ресурсів, повинні якомога точніше визначити свої потреби, включаючи оцінку того, до якої міри медичне втручання відновлює або зберігає здоров'я. На думку цих організацій, пацієнти очікують від охорони здоров'я здорового, розуміє і розумного ставлення. Споживачі медичних послуг справедливо обурюються, коли система охорони здоров'я не виконує таких основних вимог, як відповіді? На питання населення, відкритий доступ до інформації про здоров'я, полегшення страждань і т.п.?

  Збільшуючи вартість, зазначені вище організації охорони здоров'я в США порахували, що вони зможуть компенсувати відсутність якості в процесі роботи. На виправлення шлюбу витрачається занадто багато зайвих зусиль, подвоюється трудомісткість. Витрати, обумовлені низькою якістю (втрати, дублювання, ненадійність і т.д.), традиційно складали 25-40% витрат на виробництво товарів і послуг. Ті ж експерти з управління якістю в умовах промислового виробництва, які наважилися піти до медичних установ для організації робіт із забезпечення якості, дають аналогічні або ще більш високі оцінки витрат, обумовлених низькою якістю медичної допомоги.?

  Чим краще ці ЛПУ, які проводять реорганізацію, зрозуміють причини низької якості медичних послуг, тим повніше будуть їхні уявлення про те, де і з яких причин виникає брак. Звичайно, деякі дефекти обслуговування повинні аналізуватися лікарем і тільки лікарем; але виявляється, що причини більшості недоліків лікування не можна пояснити посиланнями на міф «Лікуючий лікар - ось причина!».

  Часто «неправильні» дії відбуваються не в межах однієї функціональної? Області, такий, як медицина, догляд за хворими, фармакологія або управління, а в прикордонних областях або при перетині функціональних областей. Висловлюючись технічно, медицина, як старомодне виробництво, схиляється до режиму найбільшого сприяння для виконання своїх функцій за рахунок споживача і при високих фінансових витратах. Цей висновок однаково справедливий як для сучасної лікарні, так і для потокової лінії складання автомобілів.?

  У демонстраційній програмі TQM Мічиганського університетського госпіталю одній групі дослідників було доручено перевірити причини відстрочки виписки хворих, що призводило до браку ліжок для нових пацієнтів. Оскільки при виконанні цього завдання було недоцільно залучати лікарів, медсестер, службовців і технічний персонал, оскільки вони зазвичай рідко розмовляли один з одним, група зіткнулася з численними випадками неправильного розуміння свого завдання у відділеннях, чиє безперешкодне спілкування було логічно доцільним для нормального функціонування «процесу виписки ». Просто поставивши завдання, визначивши потреби і поглибивши знання про те, як насправді функціонував процес виписки, група змогла скоротити середній час перебування нових пацієнтів в приймальних покоях в очікуванні вільної лікарняного ліжка з 3,1 години до 21 хвилини. Щоб досягти цього, не знадобилося ні цента, достатньо було просто домогтися взаєморозуміння між взаємозалежними функціональними підрозділами ЛПУ.

  Сучасна медична допомога являє собою складну систему, яка передбачає взаємодію лікарів, медсестер та іншого медичного персоналу, складних інформаційних систем, величезної кількості фармацевтичної продукції, а також складних приладів, обладнання та правил проведення процедур. Для досягнення високих результатів ці складні елементи повинні бути правильно підібрані, а удосконалення залежатимуть від процесів лікування та управління, які організовують всі ці численні елементи. Організувати це взаємодія непросто. Реформи системи охорони здоров'я задумані для збільшення свободи і готовності ЛПУ виявити і використовувати свої можливості для кращої координації всіх елементів виробництва медичних послуг. Метод TQM призначений для вирішення цих завдань. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Перспективи вітчизняного руху за якість продукції"
 1. В
    перспективи для вивчення генетики вірусів, отримання нових штамів за допомогою різного ряду мутагенів, складання генетичних карт деяких зоопатогенних вірусів. Використання електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, ультрацентрифугирования, радіоактивних ізотопів, хроматографії та ін методів молекулярної біології дозволило встановити тонку структуру вірусів, розшифрувати
 2. М
    перспективно виведення порід і ліній птиці, генетично резистентних до М. б. Підозрілу щодо захворювання птицю негайно видаляють. При значних спалахах М. б. доцільний забій всіх птахів неблагополучних груп з подальшим очищенням і дезінфекцією приміщень, обладнання та інвентарю. Обов'язкова дезінфекція пуху і пера. Літ.: Борисова С. П., Нейролімфоматоз, в кн.: Хвороби птахів, 2 изд.,
 3.  ІХС: стенокардія (шифр 120)
    перспектива збереження в подальшому опорної функції кінцівки; 46 стадія - гангрена стопи або гомілки, що вимагає високої ампутації. Психологічний статус при ІХС: стенокардії. Оцінюється тип ставлення пацієнта до захворювання, можливість співпраці з пацієнтом і його сім'єю, керованість факторами ризику. Прогнозується прихильність пацієнта до лікування, можливість сімейної підтримки.
 4.  Нервизм
    перспективи в
 5.  Система реєстрації та обліку в лікувально-профілактичних установах
    перспективна система оплати праці персоналу, на наш погляд, повинна будуватися на підставі відповідності виконання планових показників видів, обсягів і якості наданих медичних послуг, у вигляді моделей кінцевих результатів (МКР) у числовому вираженні, фактично досягнутим показникам. Існує безліч методик оцінки діяльності лікувально-профілактичних установ з точки зору
 6.  Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
    перспективу. Витоки стандартизації ХХ століття Вся історія розвитку вітчизни протягом XX століття визначила інший підхід до взаємин стандартів і якості. Як відомо, офіційна історія стандартизації в СРСР почалася в 1925 року, коли був створений Комітет стандартизації при Раді праці і оборони. Необхідність у державному органі з стандартизації пояснювалося різними причинами:
 7.  Передумови впровадження перспективної моделі управління якістю та ефективністю медичної допомоги в умовах ринку
    перспективи реалізації проекту, знизити ступінь невизначеності і ризику для розробників. Разом з тим вартість таких послуг? дослідження та визначення сприятливих економічних умов, попередній техніко-економічний аналіз проектної ідеї, техніко-економічні дослідження варіантів проектних рішень до прийняття інноваційного рішення, навіть по невеликим і середнім проектам
 8.  Індустріальна модель управління якістю медичних послуг - реальність чи утопія?
    перспективу. Впровадження розроблених в рамках проекту пропозицій дозволить перевести одну з галузей регіональної стоматології на сучасні технології виробництва послуг, що забезпечить з одного боку - зростання продуктивності праці в ЛПУ стоматологічного профілю, а з іншого - споживачів послуг високоякісними зубними протезами. Основною ідеєю розглянутого проекту є
 9.  СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ
    Рух на висоті больового синдрому. Болі симетричні локалізуються переважно в кистях і великих суглобах, рідше має поширений характер, зачіпаючи нижньощелепні, грудіноключічно, тазостегнові суглоби і хребет. Іноді біль супроводжується ранковою скутістю, тугоподвижностью і больовими контрактурами. Поліартрит - супроводжується ексудатівна проявами, часто
 10.  Хронічна серцева недостатність
    перспектив на поліпшення ФК у пацієнта немає. Критерії тяжкості лівошлуночкової систолічної дисфункції (згідно з американською кардіологічний асоціації). Спосіб оцінки тяжкості може бути застосований лише до систолічної дисфункції лівого шлуночка (фракція викиду (ФВ) нижче 35%). ФВ в межах 35-45% (NYHA) або 40-50% (Європейська кардіологічна асоціація) розцінюється як
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека