ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Педагогічні функції військової дисципліни

Проблема педагогічних функцій військової дисципліни на сьогоднішній день у педагогічній літературі не розглядалась, але вищевикладений психологічний аналіз категорій «військова дисципліна» та «дисциплінованість» свідчать про те, що вони мають психологічний зміст та суттєво залежать, з одного боку, від педагогічного впливу на особовий склад, а з іншого - військова дисципліна сама безпосередньо позитивно впливає на військовослужбовців. У зв'язку з цим правомірно виокремити такі її педагогічні функції: адаптаційну, коригувальну, інтегративну.

Адаптаційна функція. Службу воїна можна поділити на три періоди: перший період - від прибуття у військову частину до прийняття Військової присяги; другий період- від прийняття Військової присяги до завершення першого року служби; третій період - від кінця першого року служби до моменту звільнення в запас. Перший період, незважаючи на порівняно короткий термін, особливо якщо порівнювати з іншими двома періодами, є досить важливим для формування дисциплінованої поведінки воїна. У цей період він набуває основних уявлень про суть, зміст та вимоги військової дисципліни. В цей період у воїна відбувається формування основних навичок, звичок і вмінь дисциплінованої поведінки, викристалізується його настанова до військової служби взагалі та військової дисципліни зокрема.

Діяльність воїна перебуває під постійним контролем. Ці дії скеровані на пристосування молодої людини до військового середовища і конкретних умов військової діяльності. В обставинах, що склалися, військова дисципліна, з одного боку, є метою всього військового виховання, а з іншого - вона допомагає молодому воїну успішно долати основні труднощі армійського життя. Процес адаптації, безумовно, триває в другому і третьому періодах, але ці процеси мають на цих етапах допоміжний характер і скеровані на вдосконалення навичок, звичок і вмінь дисциплінованої поведінки.

Коригувальна функція. Підтримання порядку та правил армійського життя не відбувається самостійно і спонтанно. Ситуація ускладнюється тим, що не всі військовослужбовці розуміють та беруть до виконання вимоги військових статутів та командирів, не завжди адекватно сприймають скерований на них виховний вплив. Тому необхідні коригувальні дії, особливо стосовно тих, які свідомо порушують військову дисципліну, не виконують вимоги військових статутів, накази командирів (начальників), порушують загальноприйняті моральні норми поведінки. У зв'язку з цим командирам слід вміло використовувати свої дисциплінарні права, щоб попередити порушення військової дисципліни особовим складом, а якщо воно відбулося, то на порушника, відповідно, з виховною метою треба здійснити необхідний педагогічний вплив, у тому числі й дисциплінарний.


Інтегративна функція. Високий рівень дисциплінованості підрозділу (частини) можливий тільки тоді, коли всі начальники та підлеглі, старші і молодші - від командира до останнього солдата в частині - сприймають не тільки цілі, а й методи, засоби, заходи виховання дисциплінованості. Ця функція військової дисципліни виявляється в згуртуванні підрозділу у справжні військові колективи, відбивається у здоровому СПК військового колективу, успіхах бойової та гуманітарної підготовки особового складу, свідомому підтриманні ним високої військової дисципліни тощо.

Про ефективність військової дисципліни наголошуємо тоді, коли відбувається взаємне доповнення вищевказаних функцій. Завдяки дисципліні ми можемо не тільки правильно та систематично адаптувати воїна до умов військової служби, а й формувати його особистість, вносити певні корективи в його психофізіологічну структуру, використовуючи відповідні виховні прийоми й засоби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Педагогічні функції військової дисципліни"
 1. Психолого-педагогічний зміст військової дисципліни
  Усвідомлення командирами (начальниками) суті військової дисципліни та її психолого-педагогічного змісту, основних показників і критеріїв оцінки с важливою передумовою формування у військовослужбовців дисциплінованості. Кожен офіцер має чітко уявити своє місце І роль у практичній діяльності зі зміцнення військової дисципліни, досконало оволодіти методикою аналізу дисциплінарної практики і стану
 2. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
 3. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 4. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 5. Методика психологічного дослідження
  В уніфікованому вигляді технічна методологія являє собою синтез методик психологічного дослідження. Поняття «.методика» визначає конкретні форми і способи використання методів дослідження, за допомогою яких відбувається глибоке пізнання різних психічних явищ. Порівняно з методологією, методика вирішує тактичні проблеми і має на меті розроблення певного алгоритму дослідницької діяльності в
 6. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 7. Педагогічне спілкування
  Відомо, що всі сучасні педагогічні концепції (педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка, особистісно орієнтована педагогіка) ґрунтуються на демократичному, рівноправному і гуманному спілкуванні та формуванні суб'єкт-суб'єктних взаємин у педагогічному процесі. В.Г. Кремень визначає роль спілкування у діяльності педагога так: «Спілкування з дітьми для нього - особистісно значуща цінність,
 8. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 9. Психологічне забезпечення: вітчизняний та іноземний досвід
  Як вітчизняний, так і іноземний досвід свідчать про те, що у всі часи проблема психологічного забезпечення життєдіяльності військ відігравала надзвичайно велику роль. Підтвердження цьому знаходимо в описах воєнних походів і перемог видатних полководців: Александра Македонського, О.В. Суворова, Наполеона І, МЛ. Кутузова та ін. Достатньо повно цю проблему висвітлювали у роботах наші
 10. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека