ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Успенський В.Б., Чернявська А.П .. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003 - перейти до змісту підручника

Педагогічні професії та спеціальності

Опції педагога істотно різняться залежно від характеру педагогічної професії та її спеціальностей.

Професія - рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки. До педагогічних професій належать: вихователь дошкільного закладу, вчитель, педагог додаткової освіти, соціальний педагог, тренер, викладач вузу. Зазвичай професії підрозділяються на кілька спеціальностей, під якими розуміється обмежений (внаслідок поділу праці) вид діяльності в рамках однієї професії.

Так, у найбільш масовій педагогічної професії - учительській - виділяється велика кількість спеціальностей: учитель початкових класів, учитель історії, учитель математики, географії і т. д. Своєрідною, як би подвійний є професія педагога-психолога , про особливості якої розказано в главі 4.

Зараз же відзначимо, що кількість педагогічних професій і спеціальностей постійно зростає. Так, наприклад, 10 років тому в нашій країні практично не було соціальних педагогів. В останні роки стала затребуваною професія шкільного педагога-психолога. У зв'язку з скороченням в школах груп продовженого дня знижується потреба у відповідних вихователях, зате з'являється необхідність у звільненому класного керівника (термін не зовсім вдалий), основною функцією якого є організація виховної роботи в класі. Починають відроджуватися професії гувернера і домашнього вчителя.

У розвивається системі освіти виявляються дві, здавалося б, протилежні тенденції: посилення вузької спеціалізації та інтеграція професійно-педагогічної діяльності. Помічено, що якщо педагог володіє кількома суміжними спеціальностями, то у нього більше можливостей для реалізації міжпредметних зв'язків, для встановлення контакту з вихованцями.

Педагог-психолог як професія. Вчителі не завжди розуміють, як знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, виявити і максимально розвинути його здібності, впоратися з проблемами, що виникають у навчально-виховному процесі. Причин тому декілька: брак часу на уроці, завантаженість навчальними справами, що не дозволяє приділити належну увагу виховній роботі, брак спеціальних психологічних знань. Водночас у вітчизняній і зарубіжній психології накопичена велика інформація, яка дає можливість побудувати навчання і виховання в школі на основі знання закономірностей психічного та особистісного розвитку дітей шкільного віку.

Компетенція педагога-психолога дозволяє своєчасно фіксувати якісні зміни в психічному розвитку учнів, враховувати їх вікові та індивідуальні особливості і на основі цього допомагати педагогічному колективу школи максимально ефективно використовувати засоби і методи навчально-виховної роботи. Саме тому виникла необхідність введення в школах посади педагога-психолога, який володіє глибокими теоретичними і практичними знаннями як у педагогіці, так і в психології.

Що ж входить в компетенцію педагога-психолога? Відповідь на це питання дає «Загальна характеристика спеціальності 031000 Педагогіка і психологія (див. Додаток 2). Відразу обмовимося, що більш докладно завдання, форми і методи роботи педагога-психолога будуть описані у наступних розділах даної допомоги. У цьому розділі мова піде лише про саму загальній характеристиці професії.

1. Психологічне забезпечення освітнього процесу. Даний напрямок є одним з основних у роботі педагога-психолога і включає в себе різноманітні види діяльності. Для того щоб забезпечити освітній процес, психолог повинен мати відповідні знання про особливості його протікання, вікових особливостях дітей, розвитку їх пізнавальної сфери (уваги, пам'яті, мислення, мови) і сфери спілкування.
Він повинен вміти проводити спостереження за дітьми і діагностику (психологічне тестування і опитування) з метою виявлення перерахованих вище особливостей. На основі результатів спостереження та діагностики педагог-психолог організовує роботу по корекції і розвитку у дітей здібностей, умінь і якостей особистості, необхідних для успішного засвоєння знань.

Педагог-психолог проводить роботу як з «звичайними» учнями, так і з обдарованими учнями, і дітьми, що мають проблеми в навчанні чи поведінці. Для цього він також повинен володіти відповідними знаннями, методами діагностики, корекції та розвитку в області роботи з обдарованими, з відстаючими дітьми та з дітьми, що мають відхилення у поведінці.

Вчителі, адміністрація школи і батьки також є учасниками процесу утворення. Педагог-психолог організовує і проводить роботу і з ними. Це може бути просвітництво (навчання педагогів і батьків основам психологічних знань), консультування, допомога у вирішенні складних випадків у процесі навчання і виховання.

2. Робота з соціалізації і формування загальної культури особистості, в тому числі психологічної культури учнів, педагогів і батьків. У процесі соціалізації дитина засвоює досвід, накопичений людством, норми і правила, які допоможуть йому стати повноправним громадянином і членом сучасного йому суспільства. Соціалізація здійснюється насамперед у сім'ї та школі, при цьому сім'я більше впливає на формування норм поведінки і ціннісних орієнтації дитини, а школа - на загальну соціальну орієнтацію. У цьому зв'язку важливо, в якому середовищі зростає і формується дитина, які норми, цінності, психологічні знання та навички він засвоює. Крім освіти, педагог-психолог покликаний проводити роботу з корекції соціального оточення дитини (у разі необхідності), формуванню у нього відповідних навичок поведінки в сучасному демократичному суспільстві. Робота з розвитку особистості дитини, її вміння спілкуватися з людьми у найрізноманітніших ситуаціях - частина діяльності педагога-психолога з соціалізації дитини.

3. Сприяння охороні прав особи. Охороною прав дитини займаються кілька державних служб (наприклад, органи соціального забезпечення, органи освіти). Займаються нею і некомерційні (правозахисні та громадські) організації. Однак вони не мають безпосередніх зв'язків з дітьми, тому педагог-психолог, що користується довірою дитини, що спостерігає його в реальній ситуації навчання та спілкування в сім'ї, покликаний стати свого роду «адвокатом», що звертають увагу відповідних служб і організацій на реальне обмеження прав дитини в сім'ї або в школі. У своїй роботі він керується Декларацією прав дитини, прийнятою Генеральною асамблеєю ООН (Додаток 1), вимоги якої обов'язкові до виконання і на території Росії, а також Законом «Про освіту» та іншими законодавчими актами.

4. Робота з гармонізації соціального середовища освітньої установи. Кожне освітній заклад має свою соціальну середу, яка поділяється на зовнішню (мікрорайон школи; вплив на школу вимог з боку суспільства в цілому і мікросоціуму в особі батьків, інших освітніх установ, підприємств та організацій) і внутрішню (соціально-психологічний клімат у педагогічному та учнівському колективах школи). У взаєминах із зовнішнім середовищем провідну роль відіграють адміністрація школи і педагогічний колектив. Педагог-психолог може внести свою лепту, займаючись психологічним просвітництвом батьків, готуючи учнів до самостійного життя з урахуванням соціального замовлення суспільства, профілю роботи, регіональних вимог, а також специфіки підприємств і навчальних закладів.

Велику роль педагог-психолог грає в гармонізації внутрішнього середовища освітньої установи.
Взаємовідносини у тріаді адміністрація - педагог - учень не завжди протікають гладко і вимагають пильної уваги з боку педагога-психолога. Те ж відноситься і до спілкування всередині педагогічного та учнівського колективів. Діагностика проблем у спілкуванні, оптимізація взаємодії - лише частина роботи педагога-психолога в цьому напрямку. Великої уваги вимагають і діти з поведінкою, що відхиляється.Основні поняття: педагог, учитель, професія, спеціальність, педагогічні здібності, педагогічна спрямованість, педагогічна майстерність, педагогічна техніка, професійна компетенція, соціалізація, соціальне середовище.Проблемні питання та практичні завдання1. Чи згодні ви з твердженням, що в міру розвитку суспільства роль педагогічної діяльності зростає? Чому?

2. Підготуйтеся до дискусії на одну з тем, яку визначить викладач: «Престижний чи педагогічні професії?», «Учительська професія:« за »і« проти »,« Яким бути сучасному педагогу? »

3. Перевірте себе за тестами на готовність працювати з людьми.

4. Проаналізуйте, які професійно значущі якості у вас розвинені добре, які - недостатньо.

5. Спробуйте сказати коротку фразу дитині з максимальною кількістю відтінків.

6. Спробуйте за допомогою пантоміміки пояснити своєму товаришеві якесь нескладне завдання («здай книгу в бібліотеку» і т. п.).

7. Напишіть творчу роботу на одну із пропонованих тем: «Учитель у моєму житті», «Мій педагогічний ідеал», «Я можу стати педагогом, тому що ...»

8. Чому виникла необхідність введення в освітніх установах посади педагога-психолога? Які його основні функції?Тести для самоконтролю

1. Яка основна соціальна функція (призначення) педагога:

а) передає узагальнений досвід старших поколінь, б) вчить дітей; в) виховує дітей?

2. Чим насамперед обумовлюється велика зайнятість педагога:

а) постійною необхідністю працювати над собою (підвищувати професіоналізм), б) великою кількістю нарад; в) необхідністю брати велику кількість уроків, щоб заробити?

3. Яке моральне якість є найважливішим для педагога:

а) любов до дітей, б) відповідальність; в) патріотизм?

4. Який компонент педагогічної діяльності пов'язаний з умінням встановлювати і підтримувати контакт з людьми:

а) конструктивний; б) комунікативний; в) ціннісно-орієнтаційний?

5. Що таке професійна педагогічна спрямованість:

а) сукупність стійких мотивів, що орієнтують особистість на педагогічну діяльність; б) комплекс якостей особистості, що забезпечують успішність педагогічної діяльності; в) стійкий інтерес до педагогічної діяльності?

6. Педагогічна майстерність - це:

а) високий рівень розвитку педагогічних здібностей; б) високий рівень володіння професійної педагогічної технікою; в) комплекс якостей, що забезпечують високий рівень професійної педагогічної діяльності?

7. Що таке педагогічна техніка:

а) основні способи роботи з учнями; б) вимоги до організації педагогічного процесу; в) сукупність умінь, навичок, прийомів, що дозволяють управляти педагогічним процесом?

8. Яка основна задача педагога-психолога в школі:

а) проводити дослідження, б) здійснювати психологічну допомогу дітям у навчанні та розвитку; в) допомагати вчителям у вирішенні виникаючих проблем?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічні професії та спеціальності "
 1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 2. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
  З чого починається хірургія - Шлях у чудовий світ хірургії починається з мрії, інтересу і схильності до неї. Н.І. Мирон - Мрія! Як багато з'єднуємо ми в цьому слові надій і бажань. Мрія завжди окрилює людину. П.К. Ощепков - Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Н.І. Мирон - Щоб схильність до хірургії проявилася,
 3. Методи раннього активного виявлення
  Робота з виявлення туберкульозу у підлітків проводиться за напрямками: 1) масова щорічна туберкулінодіагностика, 2) масова флюорографія ; 3) обстеження при зверненні за медичною допомогою. Туберкуліноді агностика проводиться шляхом застосування проби Манту з 2ТЕ ППД-Л щорічно незалежно від результатів попередніх проб. За результатами проби виділяють наступні групи для
 4. Види компенсацій і порядок їх надання
  Відповідно до статті 225 Трудового кодексу республіки Білорусь працівник, зайнятий на роботах із шкідливими і (або ) небезпечними умовами праці, має право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, оплату праці у підвищеному розмірі, безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на оплачувані перерви за умовами праці,
 5. Місце фізичної культури в підтримці та зміцненні рівня здоров'я дорослих
  У сучасному суспільстві, де важка фізична праця протягом короткого, з точки зору розвитку людства, періоду часу виявився витісненим машинами і автоматами, людини підстерігає небезпека, про яку вже згадувалося, - гіпокінезія. Саме їй приписується в значній мірі переважна роль в широкому поширенні так званих хвороб цивілізації. У цих умовах
 6.  Валеологическое освіту і психічне здоров'я
    Високі темпи науково-технічного розвитку, лавина інформації, яка щодня обрушується на людину, збільшений рівень напруженості міжособистісних контактів роблять дуже потужний вплив, особливо на його психіку. Рівень психічного здоров'я сучасної людини і особливо дітей знизився, що загрожує украй неприємними наслідками нинішньому і наступним поколінням.
 7.  Зміст діяльності кабінетів діагностично-прогностичного блоку.
    Кабінет загальної функціональної діагностики: - визначення кількісної міри ризику появи найбільш поширених загальнопатологічних синдромів; - антропометричні обстеження та складання норфограмм; - оцінка резерву адаптації основних функціональних систем і всього організму; - вимірювання кількості здоров'я. Оснащення кабінету: автоматизовані системи
 8.  Лікарський контроль і медичні поради
    Фахівці допоможуть Вам об'єктивно визначити стан здоров'я і дати правомірний рада та рекомендації щодо зміцнення здоров'я, визначити адекватні форми занять, розробити методику занять і реабілітаційних заходів, пов'язаних з поліпшенням розумової і фізичної працездатності в період Вашої індивідуальної діяльності. Медичне обстеження, наприклад, студенти вузів повинні
 9.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 10.  Валеологія як наука, її цілі і зміст
    ВАЛЕОЛОГІЯ (valeo, латинська. - Здраствувати, бути здоровим, logos, грец. - Ученье, наука) - наука про здоров'я здорових. Вперше цей термін був введений І.І.Брехманом в 1981-82 році. Дещо пізніше інші автори (Ю.П.Лісіцін, В.П.Петленко та ін, 1987) запропонували ще один термін для назви цієї науки - санології (від лат. Sanus - здоровий). В даний час цей термін використовується при
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека