ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Успенський В.Б., Чернявська А.П.. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003 - перейти до змісту підручника

Педагогічна та психологічна література

У попередньому розділі були дані поради по роботі з книгою. У цьому - порекомендуємо коло читання майбутньому педагогу.

Коли ж виникла педагогічна література, які її основні жанри? Цей розділ літератури - один з найдавніших. Ймовірно, першими педагогічними книгами були підручники. Давньоєгипетські папіруси, наприклад, вже містять навчальні завдання школярам.

Мабуть, підручник - самий соціально значимий жанр не тільки педагогічної літератури. Що вступає в життя молодь знайомиться з узагальненим досвідом поколінь за підручниками. За навчальним книгам, написаним Я.А. Коменським, вчилася вся Європа півтори сотні років. Підручники, створені Л.М. Толстим, К.Д. Ушинским, витримували по декілька десятків видань.

За створення навчальних книг бралися не тільки педагоги, а й найбільші вчені. Наприклад, геніальним М.В. Ломоносовим було написано кілька підручників. Не випадково і те, що серед перших друкованих книг, в тому числі і у нас на Русі, були абетки, букварі.

В даний час майже з кожного навчального предмету для школи видані альтернативні підручники. Майбутньому вчителю їх, звичайно, треба мати і знати.

Перші думки, пов'язані з узагальненням досвіду виховання, усвідомленням його мети, організацією, можна знайти в працях стародавніх філософів: Демокрита, Конфуція, Платона, Аристотеля.

Дві тисячі років тому римським педагогом Марком Фабіем Квінтиліаном був створений капітальна праця «Виховання оратора», в якому висловлено чимало прогресивних, що не застарілих досі ідей про виховання і навчання дітей.

Серед педагогічної літератури Київської Русі виділяється «Повчання» Володимира Мономаха.

Найбільш відомим теоретичним працею середньовіччя, що поклав початок педагогіці як науці, з'явилася «Велика дидактика» Яна Амоса Коменського. У ній чеський мислитель-гуманіст і педагог сформулював основні закони, цілі виховання і навчання, розкрив організаційні початку школи, в тому числі обгрунтував класно-урочну систему.

У XVI-XVIII ст. з'явився своєрідний жанр - трактат. Один з перших трактатів, який цитують до цих пір, належить перу Д. Локка і називається «Думки про виховання». Ще більшу популярність і величезний вплив на розвиток педагогіки мав роман Ж.Ж. Руссо «Еміль, або Про виховання».

Навряд чи треба перераховувати всі значні педагогічні праці. Назвемо лише деякі: «Лебедина пісня» І.Г. Песталлоцці, «Нариси лекцій з педагогіки» І.Ф. Гербарта, «Керівництво до освіти німецьких вчителів» А. Дістервега, «Людина як предмет виховання» К.Д. Ушинського, роботи Д. Дьюї, Р. Штейнера, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинського. Природно, що з читанням педагогічної класики не слід поспішати. Розуміння названих робіт вимагає певної загальної та педагогічної культури, але і нехтувати ними не можна. Хтось із великих фізиків сказав, що він не знає нічого практичніше гарну теорію. Не тільки спадщина класиків, але й роботи наших сучасників Б.З. Вульфова, Л.В. Занкова, І.Я. Лернера, В.А. Караковський, Л.І. Новікової, Н.В. Кузьміної, М.М. Поташника повинні стати предметом уваги студентів, які готуються бути педагогами.

Класиків вітчизняної психології вже кілька десятиліть вважається С.Л. Рубінштейн, автор підручника «Основи загальної психології», що вийшов в 1940 р. і з тих пір неодноразово перевидавався. У підручнику подано докладний і різносторонній теоретичний аналіз основних психічних процесів (увага, пам'ять, мислення) і підходу до діяльності.

В педагогічну психологію великий внесок внесли Л.С. Виготський і П.П. Блонський. Підхід до розвитку дитини Л.С. Виготського - один з провідних у сучасній психології. Роботи Б.Г. Ананьєва, К.К. Платонова, Б.М. Теплова в області психології особистості та індивідуальності також з'явилися основою для розробки даних напрямків у вітчизняній психології. А.Н. Леонтьєв став основоположником теорії діяльності.

Серед сучасних робіт в області вікової та педагогічної психології особливо виділяються підходи Б.
Д. Ельконіна і В.В. Давидова, що розробили теорію розвиваючого навчання. В області психології діяльності широко відомі праці В.Д. Шадрикова і В.М. Дружиніна. Р.С. Нємов - автор ряду підручників, навчальних посібників і практичних посібників з психології.

В даний час видається велика кількість літератури з психології, в тому числі перекладної. Серед переведених в Росії зарубіжних видань корисними у навчанні та майбутній роботі можуть бути, поряд з роботами класиків психології, підручники - наприклад, Д. Майерса «Соціальна психологія», Г. Крейда «Психологія розвитку» та ряд інших.

Великим розділом педагогічної літератури є методичні видання. Їх завдання - допомогти викладачеві у підготовці та проведенні уроків, в позакласній роботі. Спрощено можна сказати, що методика - це педагогіка викладання певного предмета.

Педагогічна публіцистика з'явилася з виникненням журналів і газет. Уже в XIX в. у різних країнах стали виходити спеціальні періодичні педагогічні видання. А. Дистервег випускав в Німеччині журнал «Рейнські листки для виховання і освіти». У Росії виходив «Журнал Міністерства народної освіти», який у свій час редагував К.Д. Ушинський. Саме в журналах вийшли його програмні статті «Про користь педагогічної літератури», «Про народність у громадському вихованні», «Три елементи школи», «Праця в її психічному і виховному значенні». Студентам доцільно ознайомитися з ними. До речі, в Росії є хороша традиція - друкувати педагогічні матеріали в самих різних, здавалося б, зовсім профільних виданнях. Так, знаменита стаття Н.І. Пирогова «Питання життя» була вперше опублікована у військово-морському журналі.

В даний час в Росії видається близько 30 педагогічних журналів. Умовно їх можна розділити на кілька груп: академічні, які розглядають переважно теоретичні питання («Педагогіка», «Питання психології»), видання офіційних установ, насамперед Міністерства освіти («Народна освіта», «Вісник освіти», «Вісник вищої школи» та т. д.), методичні видання, орієнтовані на надання допомоги вчителям-предметникам («Хімія в школі», «Математика в школі», «Фізкультура в школі»). У цій групі виділяється журнал, який слід читати всім студентам: це «Виховання школярів». Він призначений класним керівникам. Дуже корисний кожному журнал «Сім'я і школа», що має більш ніж столітню історію. Його назва говорить за себе, це видання висвітлює передусім проблеми сімейного виховання.

В останні роки з'явилася низка журналів, що видаються громадськими організаціями: «Педагогічний факультет товариства" Знання "», «Класний керівник», «Культура», «Народна освіта», «Педсовет», «Російська освіта »і т. п. З міжнародних видань слід відзначити« Кур'єр ЮНЕСКО ».

Крім журналів видається ряд педагогічних газет: «Учительська газета», «Перше вересня», «Педагогічний вісник», «Педагогічний калейдоскоп», «Відкритий урок», «Психологічна газета».

Серед педагогічної літератури для нас цікаво виділити книги, присвячені праці вчителя. Їх можна поділити на наукові і художні. У першій групі відзначимо «Книгу про вчителя» Ф.Н. Гоноболіна, «Як вести за собою» А.І. Лутошкина, «Вчительське учнівство» К.Г. Митрофанова, «Нариси психології праці вчителя» Н.В. Кузьміної, «Педагогіка рефлексії» Б.З. Вульфова і В.М. Харькіна, «Учитель: майстерність і натхнення» А.В. Мудрика. Багато писав про вчителя Л.Ф. Спірін, що видав недавно професіограму викладача.

В останні роки вийшли такі корисні для педагога книги, як «Відкрити людини» Ю.Н. Честніка, «Вчимося керувати собою і дітьми» В.І. Лещинського і С.В. Кульневич, «Ефективний учитель: практичні рекомендації психологів для педагогів» А.А. Крупенина і І.М. Крохіна.

У художній літературі тема вчителя, школи знайшла широке відображення.
Ймовірно, родоначальником цього напрямку слід вважати Франсуа Рабле, який написав пережив століття роман «Гаргантюа і Пантагрюель». Про дореволюційній російській школі цікаво написано в повістях «Гімназисти» Н.Г. Гаріна-Михайлівського і «Повістях мого життя» К.Г. Паустовського. Кожному педагогу слід прочитати «Республіку ШКІД» Г. Бєлих і Л. Пантелєєва, «Педагогічну поему» і «Прапори на баштах» А.С. Макаренко - це наша художня педагогічна класика.

Не можна пропустити такі твори, як «Перший учитель» Ч. Айтматова, «Пробачте нас» Ю.В. Бондарева, «Уроки французького» В.Г. Распутіна, «Ніч після випуску» В.Ф. Тендрякова, «Завтра була війна» Б.Л. Васильєва. Дві книги С. Соловейчик «Час учнівства» і «Вчення із захопленням» хочеться рекомендувати особливо для уважного прочитання.

Поряд з літературою педагогічна професія добре показана золотим фондом вітчизняного кіно. Радимо переглянути такі фільми, як «Сільська вчителька», «Доживемо до понеділка», «Велика перерва».

Нам здається, що майбутній педагог-психолог повинен працювати з усіма жанрами педагогічної літератури, збагачуючи себе теоретично, методично і емоційно як професіонала.Основні поняття: самостійна робота, самоосвіта, лекція, семінар, теза, конспект, педагогічна періодика, підручник, методичні журнали та література.Проблемні питання та практичні завдання1. З якими педагогічними дисциплінами ви ознайомилися в процесі допрофесійної підготовки?

2. Ознайомтеся з навчальним планом факультету. Припустімо, які дисципліни професійної підготовки для вас більш значущі.

3. Складіть індивідуальні плани самостійної роботи на тиждень, місяць.

4. Відвідайте бібліотеку, ознайомтеся з бібліографічним відділом. Користуючись каталогом, знайдіть книгу (статтю) про учительському працю, складіть анотацію.

5. Складіть план, тези, конспект однієї і тієї ж статті або глави книги (за завданням викладача).

6. Чи правильно ви працюєте на лекціях? Перевірте себе за рекомендаціями, даними в посібнику. Дотримуйтесь ім.

7. Приступите до створення педагогічної «скарбнички».

8. Щомісяця переглядайте хоча б два педагогічних журналу. Регулярно робіть виписки.

9. Виберіть з газет найбільш зацікавив вас матеріал. Обговоріть його на семінарському занятті.

10. Напишіть рецензію на одну з педагогічних книг (узгодити з викладачем).

11. Підготуйтеся до обговорення книги або фільму про вчителя, школі.Тести для самоконтролю

1. На який блок навчальної підготовки майбутнього вчителя виділяється найбільше часу:

а) загальнокультурний, б) психолого-педагогічний; в) предметний?

2. Що є основою навчання студентів у вузі:

а) слухання лекцій; б) робота на семінарських заняттях; в) самостійна робота?

3. З чого слід починати підготовку до семінару:

а) з підбору літератури; б) ознайомлення з його планом; в) читання конспекту лекцій або підручника?

4. Який вид запису прочитаного є найбільш повним:

а) конспект; б) тези; в) каталожна картка?

5. Який вид навчальних занять у ВНЗ є провідним:

а) семінари, б) практичні роботи, в) лекції?

6. Який найпоширеніший тип педагогічних видань:

а) підручник; б) журнал; в) монографія?

7. Як називається роман А.С. Макаренко, в якому відображена історія колонії ім. М. Горького:

а) «Прапори на баштах», б) «Марш 30-го року»; в) «Педагогічна поема»?

8. Як називається журнал, що видається Міністерством освіти Росії:

а) «Народна освіта», б) «Педагогіка»; в) «Педсовет»?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічна та психологічна література "
 1. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
 2. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ психофізіологічної реабілітації В ендокринної гінекології
  Стеблюк В.В., Бурлака Є.В., Шакало І.М. Е СЛІ зародження терміну "терапія" сягає своїм корінням у глибину віків, в часи єгипетських фараонів і Гіппократа, то термін "реабілітація" представляє лінгвістичну новинку. Він запозичений медициною у юриспруденції. Для юристів реабілітація означає "відновлення в колишніх правах" (Словник російської мови в 4-х томах. - М., 1983). Перше
 3. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, ВИХОВУЄ, РОЗВИВАЄ
  З чого починається хірургія - Шлях у чудовий світ хірургії починається з мрії, інтересу і схильності до неї. Н.І. Мирон - Мрія! Як багато з'єднуємо ми в цьому слові надій і бажань. Мрія завжди окрилює людину. П.К. Ощепков - Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Н.І. Мирон - Щоб схильність до хірургії проявилася,
 4. Зміст діяльності кабінетів діагностично-прогностичного блоку .
  Кабінет загальної функціональної діагностики: - визначення кількісної міри ризику появи найбільш поширених загальнопатологічних синдромів; - антропометричні обстеження та складання норфограмм; - оцінка резерву адаптації основних функціональних систем і всього організму; - вимірювання кількості здоров'я. Оснащення кабінету: автоматизовані системи
 5.  ПЕРЕДМОВА
    Представлена ??Вашій увазі книга «Валеологія» є першим в Росії навчальним посібником для студентів, в якому відображені численні теоретичні, практичні та нетрадиційні фактори, що впливають на стан здоров'я людини. Написана у вигляді осмисленого, переробленого і апробованого часом інформаційного матеріалу з соціальної медицини, гігієни,
 6.  ВСТУП
    Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 7.  Вічна проблема
    Дана тема, як правило, викликає підвищений інтерес у студентів. Та це й зрозуміло, вік слухачів - це вік любові, влюбливості, пізнання один одного, пізнання чи очікування незвіданих раніше відчуттів. Хоча все це давно відомо, теоретично осмислено і, мабуть, більшість давним-давно знає (як їм здається) все або майже все про питання статі, взаємовідносин та інтимних стосунків між
 8.  Проблеми, про які не говорять вголос
    Чоловіки мріють, і цілком серйозно, володіти досконалим фалосом. Вважається, що це фізичний доказ їх здібностей, як коханців, і викликає захоплення з боку задоволених, які розуміють толк в інтимності, жінок. Начебто примітивно стоїть питання про чоловічої компетентності, але ... так воно часто буває. Фалос (penis) завжди вважався характеристикою мужності, якщо хочете
 9.  РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
    1. Вплив екологічних факторів на здоровий спосіб життя. Зарубін Г. П. Навколишнє середовище і здоров'я. М., 1989. С. 7-15. Брехман П.К. Валеологія - наука про здоров'я. М., 1990. С. 219-271. Петровський В.В. Популярна медична енциклопедія. М., 1989. С. 547-548. Екологічна проблема та технічні науки. М., 1980. С. 180-186. Ляхтер В.М. Економіка, техніка, екологія. М., 1985. С.
 10.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека