ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

Педагогічна діагностика відхиляється у військовослужбовців

Відомо, що в сучасних умовах практично вичерпані можливості скільки -небудь помітних екстенсивних резервів у педагогічній праці офіцерів і сержантів з важкими вихованцями. У роботі з ними необхідний поворот до інтенсифікації виховання, профілактики і перевиховання, в тому числі і перехід від «педагогіки заходів», «різних комплексів практичних заходів» до гнучкого і оперативного управління поведінкою важких військовослужбовців на основі діагностичної та прогностичної діяльності офіцерів і сержантів у частинах (на кораблях) і підрозділах. Тим часом педагогічне діагностування і прогнозування відхиляється у важких військовослужбовців не займають належного місця в превентивної практиці офіцерів. Отримані результати свідчать, що педагогічній діагностиці поведінки військовослужбовців за призовом командири рот і батарей відводять в середньому не більше 5% робочого часу (в роботі з важкими - 10%), а командири взводів, відділень і розрахунків - менше 2%, при цьому не виділяючи категорії «важких». Причини слабкого стану діагностичної та прогностичної діяльності різних категорій армійських (флотських) вихователів полягають, з одного боку, в недостатній мотивації і потреби в даному виді превентивної діяльності, з іншого - у відсутності науково обгрунтованих програм вивчення особистості військовослужбовців і практично застосовних методів дослідження; з третьої - у низькій базової підготовленість під час навчання у ВВНЗ до роботи з даною категорією підлеглих.

Для того, щоб визначити сутність педагогічної діагностики та прогнозування стосовно до досліджуваних проблемі, доцільно порівняти роботу лікаря і армійського (флотського) вихователя. Перший, як відомо, починає із з'ясування причин хвороби, ставить діагноз, потім прогнозує її розвиток і тільки після цього виписує ліки. Офіцеру видається важливим також передусім «заглянути» у минуле свого підопічного, побачити умови формування його особистості до служби в армії (на флоті); після цього визначити стан і перспективи поведінки; потім на основі поставленого діагнозу прогнозувати майбутнє поведінка воїна.

Дане емпіричне порівняння дозволяє визначити сутність педагогічної профілактики та прогнозування відхиляється військовослужбовців як специфічний вид спільної превентивної діяльності вихователів і виховуваних з вивчення причин відхиляється важких військовослужбовців, постановці його діагнозу і прогнозу в армійських (флотських) умовах , пошуку шляхів та умов ефективної профілактики і перевиховання в частинах (на кораблях) і підрозділах.

На основі педагогічних вимог виявляється об'єкт і предмет педагогічної діагностики та прогнозування як специфічного виду превентивної діяльності. Об'єкт складають важкі військовослужбовці строкової служби з різними відхиленнями в поведінці і превентивна діяльність офіцерів щодо їх попередження і подолання в армійських (флотських) умовах, а предметом - зміст, організація та методика педагогічної діагностики та прогнозування у частинах (на кораблях) і підрозділах.

Специфіка об'єкта і предмета, а також педагогічні вимоги до них зумовлюють мету і основні завдання діагностичної та прогностичної діяльності офіцерів і сержантів з важкими вихованцями. Її мета полягає у визначенні на основі діагнозу і прогнозу відхиляється у воїнів необхідних напрямків, шляхів та умов процесу його попередження та подолання в частинах (на кораблях) і підрозділах. Відповідно до даної метою вирішуються такі завдання:

- вивчення, розпізнавання, аналіз різних відхилень у поведінці військовослужбовців та їх основних причин;

- прийняття рішення або постановка діагнозу для досягнення певної мети;

- прогноз розвитку відхиляється і його викорінення;

- узагальнення інформації про стан і результативності процесу попередження і подолання відхиляється у важких вихованців та ін

Залежно від вирішення конкретних завдань в превентивної роботі використовуються різні види педагогічної діагностики та прогнозування відхилень у поведінці воїнів, а саме:

1) за часом (на початку військової служби, через 0,5 - 1 рік і врешті її);

2) за характером постановки діагнозу і прогнозу (за першими ознаками педагогічної труднощі, за видами занедбаності, по комплексу відхилень у поведінці);

3) за ступенем достовірності отримання діагнозу і прогнозу (достовірний, ймовірний, малоймовірний, під питанням, помилковий);

4) за ступенем складності проведення (вибірковий, нескладний , комплексний, складний);

5) за характером опису (тезовий, короткий, розгорнутий, повний) і ін

Зміст педагогічної діагностики та прогнозування, їх об'єкта та предмета, цілей і завдань дозволяє визначити умовні етапи організації та методики діагностичної та прогностичної роботи офіцерів і сержантів з важкими військовослужбовцями в частинах (на кораблях) і підрозділах.

Таблиця 1

Етапи педагогічної діагностики та прогнозування

відхиляється військовослужбовців за призовом

Розглянемо структуру організації та методики педагогічної діагностики та прогнозування офіцерами відхиляється у важких військовослужбовців.

На попередньому етапі здійснюється організаційно-методична підготовка різних категорій офіцерів до діагностичної та прогностичної діяльності з вивчення відхиляється у важких вихованців. Структура дослідження на даному етапі наступна.

Загальна характеристика

Мета: психолого-педагогічна підготовка різних категорій армійських (флотських) вихователів до діагностичної та прогностичної роботи з важкими військовослужбовцями.

Об'єкт: зміст, організація та методика педагогічної діагностики та прогнозування.

Основні користувачі: командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів та їх заступники.

Методичний інструментарій: спостереження, вивчення результатів діяльності, аналіз спеціальної літератури, анкетування, опитування, бесіда, інтерв'ю, лекція, семінар, дискусія, самооцінка та ін

Критерійний апарат: достовірність діагнозу прогнозу; цілеспрямованість, широта, різнобічність і глибина діагностичної та прогностичної діяльності; загальний педагогічний потенціал, специфічний теоретичний потенціал, загальний прикладної потенціал і специфічний прикладної потенціал офіцерів.


Експертна група: командири частин (кораблів) та їх заступники, офіцери структур виховної роботи та ін

Хід дослідження.

1.Подбор і інструктування різних категорій офіцерів у частинах (на кораблях) і підрозділах:

- проведення групових та індивідуальних бесід з командуванням частин (кораблів) і підрозділів у метою якісного підбору вихователів для експериментальної роботи;

- вивчення практичного запиту;

- формулювання проблеми;

- висунення робочої гіпотези;

- вибір методів діагностики та прогностики.

2.Виявлення мотивів і потреб в діагностичної та прогностичної діяльності:

- усвідомлення необхідності і важливості даного виду превентивної діяльності;

- визначення свого місця і власних можливостей в діагностиці та прогностиці відхиляється у важких воїнів;

- прояв гуманної позиції в спілкуванні з вихованцями;

- наявність чіткої соціально-педагогічної позиції з даної проблеми;

- уявлення про суперечностях і труднощах проведення педагогічної діагностики та прогнозування у частинах і підрозділах.

3.Виделеніе основних знань, навичок і умінь діагностичної та прогностичної діяльності:

- оволодіння змістовними знаннями;

- формування організаційних і методичних навичок і вмінь.

4. Визначення рівня психологічної та педагогічної готовності офіцерів до діагностичної та прогностичної діяльності:

- розуміння особливостей даного виду превентивної діяльності;

- оволодіння теорією і практикою виявлення важких воїнів;

- використання педагогічних можливостей військових колективів та інших категорій вихователів у процесі вивчення відхиляється військовослужбовців.

5.Комплексность підготовка офіцерів до практичної діагностичної та прогностичної діяльності:

- здійснюється відповідно з виявленим рівнем психологічної та педагогічної готовності до організації та проведення педагогічної профілактики та прогнозування в частинах (кораблях) і підрозділах;

- включає в себе систему спеціальних заходів з урахуванням рівня підготовленості офіцерів (достатнього, задовільного і низького).

Результати дослідження зіставляються шляхом порівняння початкового і кінцевого зрізів діагностичної та прогностичної підготовленості офіцерів, що брали участь в діагностичній роботі.

У ході основного етапу педагогічної діагностики та прогнозування здійснюється психолого-педагогічне вивчення особистості важких військовослужбовців та превентивної діяльності офіцерів у частинах (на кораблях) і підрозділах. Структура дослідження на даному етапі представлена ??наступна.

Загальна характеристика

Мета: розробка надійних в теорії і доступних для практики способів вивчення важких військовослужбовців, прогнозування їх поведінки та оцінки результативності превентивної діяльності офіцерів.

Об'єкт: типи важких військовослужбовців з різними відхиленнями в поведінці і превентивна робота офіцерів з ними.

Основні користувачі: командири частин і підрозділів, їх заступники, офіцери штабу та служб частин (кораблів), прапорщики і сержанти.

Методичний інструментарій: бесіда, опитування, анкетування, експертна оцінка, вивчення документів, соціометрія, хронометрія, спостереження, складання характеристик, твір інтерв'ю, створення ситуацій, вивчення біографій, самооцінка, психолого-медичне обстеження, метод «балотування» та ін

Критерійний апарат: позитивні зміни в спрямованості поведінки і дисциплінованості, результати навчання, відносинах до основних видів військової діяльності, співвідношенні позитивних і негативних якостей, відносинах до превентивних впливів і самоісправленію, стан психічного і фізичного здоров'я.

Експертна група: командири з'єднань і частин (кораблів), їх заступники, офіцери структур виховної роботи та ін

Хід дослідження

1.Проведение оціночної діагностики відхиляється військовослужбовців за призовом:

- накопичення первинної інформації та складання самого загального уявлення про важких військовослужбовців;

- вивчення сутності, характеру та наявність у досліджуваних вихованців негативних якостей особистості з подальшою їх класифікацією;

- виявлення негативних симптомів відхиляється до служби в армії і під час її;

- вивчення позитивних якостей у військовослужбовців, динаміки їх формування і розвитку, пошук умов їх проявів;

- визначення основних факторів негативного поведінки особистості до служби в армії (флоті) і під час її;

- виявлення основних причин різних відхилень у поведінці призовної молоді та умов їх прояву у військовослужбовців;

- уточнення характеру прояву різних відхилень у поведінці воїнів під час служби в армії (на флоті);

- проведення психолого-медичного обстеження важких вихованців;

- постановка попереднього діагнозу, в якому зазначаються перші ознаки педагогічної труднощі воїнів з негативними якостями особистості, визначаються основні соціально-педагогічні та психологічні причини відхилень у поведінці, обгрунтовуються типи важких воїнів і ознаки їх відхиляється, даються початкові рекомендації з профілактики та перевихованню соціально і педагогічно запущених, важковиховуваних військовослужбовців.

2.Осуществленіе прогнозування відхиляється у важких військовослужбовців:

- поглиблене вивчення поведінки важких військовослужбовців та систематичні спостереження за ними;

- вдосконалення наявних знань і відомостей про перевоспітуемих воїнів та характер відхилень в їх поведінці;

- внесення обгрунтованих пропозицій про можливі негативні наслідки відхилень як результату ігнорування і неприйняття профілактичних і перевоспітательних заходів після постановки початкового діагнозу;

- визначення рівня поглиблення педагогічної труднощі вихованців, причин і умов переходу їх педагогічної занедбаності в трудновоспитуемость, а останньою - в соціальну занедбаність;

- складання контуру позитивного поведінки важких воїнів стосовно специфіки їх служби та діяльності в частинах (кораблях) і підрозділах;

- проведення коригування поставленого діагнозу стосовно конкретних військовослужбовцям або їх групах;

- формулювання попереднього прогнозу, в якому передбачалися можливі варіанти розвитку і прояву різних відхилень у поведінці військовослужбовців, поточне планування процесу профілактики і перевиховання, комплекс тактичних превентивних впливів на важких вихованців та взаємодій з ними.


  3.Прогностіческая діагностика включає передбачення і вивчення можливих результатів превентивної діяльності офіцерів, зокрема:

  - В ході здійснення соціального замовлення та практичного запиту;

  - При постановці цілей і завдань профілактики і перевиховання;

  - У процесі навчання і виховання шляхом постановки і вирішення завдань превентивного характеру;

  - При реалізації принципу індивідуального та диференційованого підходу до важким вихованцям;

  - При використанні профілактичних і перевоспітательних можливостей військових колективів підрозділів і частин;

  - У процесі керівництва різними видами військової діяльності;

  - В ході превентивних впливів і взаємодій;

  - При раціональному використанні спеціального часу, відведеного на виховання, профілактичні та перевоспітательние заходи;

  - У взаєминах об'єктів і суб'єктів превентивної діяльності;

  - В особистісних проявах офіцерів при профілактиці та перевихованні важких військовослужбовців.

  Результати дослідження зіставляються шляхом порівняння початкового та проміжного зрізів превентивної діяльності офіцерів за підсумками діагнозу і прогнозу відхиляється у важких військовослужбовців у частинах (на кораблях) і підрозділах.

  На заключному етапі діагностичної та прогностичної діяльності офіцерів ставиться остаточний діагноз, формулюється перспективний прогноз, розробляється і коректується програма превентивної діяльності офіцерів в експериментальних частинах (на кораблях) і підрозділах. Структура дослідження на даному етапі наступна.

  Загальна характеристика

  Мета: відповідно із заключним діагнозом і перспективним прогнозом розробити та здійснити комплексну модель превентивної роботи офіцерів з важкими воїнами.

  Об'єкт: важкі воїни з різними відхиленнями в поведінці.

  Основні учасники: командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів, їх заступники, прапорщики і сержанти.

  Методичний інструментарій: аналіз характеристик, складання самохарактеристик, порівняльний аналіз, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка, експертна оцінка та ін

  Критерійний апарат: позитивні зміни в спрямованості поведінки і дисциплінованості, результати у навчанні, відносинах до основних видів військової діяльності, співвідношенні позитивних і негативних якостей, відносинах до превентивних впливів і самоісправленію, стані психічного та фізичного здоров'я, характер відхилень у поведінці.

  Експертна група: командування частин (кораблів) і підрозділів, офіцери структур з виховної роботи та ін

  Хід дослідження

  1.Постановка заключного діагнозу включає:

  - Остаточний розподіл важких воїнів за типами педагогічної труднощі;

  - Уточнення причин, умов, обставин прояви негативної поведінки військовослужбовців в конкретних частинах (на кораблях) і підрозділах;

  - Обгрунтування основних відхилень у поведінці важких воїнів і шляхів їх виправлення;

  - Оцінка результатів профілактики і перевиховання (соціальна і педагогічна занедбаність, трудновоспитуемость воїнів подолані повністю, частково, не подолані).

  2.Формулірованіе перспективного прогнозу включає:

  - Обгрунтування всього спектру можливих чи бажаних варіантів позитивного і негативного поведінки важких військовослужбовців протягом всієї армійської (флотської) служби і після неї;

  - Порівняння результатів превентивної роботи офіцерів у частинах (на кораблях);

  - Перспективне планування превентивної діяльності офіцерів і сержантів;

  - Визначення комплексу стратегічних профілактичних і перевоспітательних впливів на важких воїнів і взаємодій з ними.

  3.Разработка системи і моделі превентивної діяльності офіцерів і сержантів та її коригування включають:

  - Підготовку офіцерів до превентивної роботі з важкими воїнами в експериментальних частинах і підрозділах;

  - Вдосконалення індивідуальної виховної роботи з перевоспітуемимі військовослужбовцями;

  - Посилення превентивних можливостей військових колективів у педагогічній профілактиці та перевихованні військовослужбовців з поведінкою, що відхиляється;

  - Активізацію процесу самоперевоспітанія важких військовослужбовців та керівництво ним;

  - Реалізацію на практиці моделі превентивної діяльності офіцерів та її коригування в міру необхідності.

  Результати дослідження зіставляються шляхом порівняння проміжного і підсумкового результатів превентивної діяльності на основі остаточного діагнозу і перспективного прогнозу відхиляється у військовослужбовців у частинах і підрозділах.

  Розмежування етапів педагогічної діагностики та прогнозування відхиляється у важких воїнів певною мірою умовно. Воно необхідне для надання процесу профілактики і перевиховання плановості, послідовності, комплексності і керованості. Все це дозволяє за допомогою безперервної діагностичної та прогностичної діяльності офіцерів здійснити поглиблене вивчення важких воїнів, виявити і спрогнозувати у них відхилення в поведінці, організувати і провести превентивну роботу з попередження та подолання відхиляється у військовослужбовців у частинах (на кораблях) і підрозділах.

  Таким чином, педагогічна діагностика і прогнозування відхиляється у важких військовослужбовців є важливою складовою частиною превентивної діяльності офіцерів і являє собою складний синтез знань, навичок і вмінь вихователів з вивчення, аналізу та використання отриманої інформації для управління процесом профілактики і перевиховання в частинах (на кораблях) і підрозділах.  Питання для самоконтролю

  1. Назвіть основні етапи педагогічної діагностики відхиляється.

  2. Обгрунтуйте основні критерії педагогічної діагностики різних видів відхиляється.

  3. Назвіть основні форми і види педагогічної діагностики. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Педагогічна діагностика відхиляється у військовослужбовців"
 1.  Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
    педагогічного процесу; потрібно, щоб він не тільки розумів, яким має бути цей процес, а й умів практично його вести ». Найважливіший фактор і результат розвитку - досягнення того рівня, коли воно стає саморозвитком, коли дитина з «об'єкта зовнішніх впливів» перетворюється на «суб'єкта життя; суб'єкта розвитку». На підставі комплексу ідей переважно А.Н. Леонтьєва Д.Б.
 2.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    педагогічного, психотерапевтичного плану, здійснюваних як самим психологом, так і іншими військовослужбовцями за його рекомендаціями щодо до відхилень у поведінці окремих військовослужбовців і військового колективу в цілому. Коригуючий вплив передбачає обгрунтоване знання відповідної норми. Цей момент роботи передбачає надання психологічної допомоги військовослужбовцям зі
 3.  Розлади мови
    педагогічної допомоги для підготовки до шкільного навчання. Інтелектуальний розвиток дітей з моторною і сенсорної алалією може наближатися до норми. У ряді випадків спостерігається затримка інтелектуального розвитку різного ступеня вираженості, що залежить від тяжкості ураження центральної нервової системи, вираженості алаліческіх розладів, почала лікувально-педагогічних заходів, динаміки
 4. А
    педагогічна, а також психологія праці та управління, свідомості і діяльності, мислення, рефлексії, творчості, спілкування, особистості, обдарованості і індивідуальності. Становлення творчості в сфері управління, освіти, науки, техніки та інших областях соціальної практики багато в чому пов'язане з її прогресивним розвитком, а також з подоланням як об'єктивних протиріч професійної
 5.  Актуальність проблеми дослідження
    педагогічної системи Росії, яка виступає простором корекції та розвитку підлітка з делінквентною поведінкою (Кузьміна Н.В., 1966; Борисова О.М., 1997; Деркач А.А., 1998; Зазикін В.Г., Маркова А.К. , 2000; Вершловскій С.Г., 2007; Каганов А.Б., 2007; Бодальов А.А., 2007; Змановский Є. В., Рибников В. Ю., 2010; Менделевич В. Д., 2007,2010 та ін.) За останній час значно
 6.  ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
    педагогічний супровід підготовки військового фахівця ». - СПб. : ВМедА. - 2004. - С. 94 - 101 (0,8 д.а.). 19. Бєлов, В.Г. Військово-професійна орієнтації молоді як необхідний компонент підготовки до військової служби / В.Г. Бєлов / / Матеріали наук. практ. конф. науково-дослідної лабораторії психолого-педагогічної служби. - СПб. : ВМНЗ, 2002. - С. 154 - 159 (0,5 д.а.). 20.
 7.  Педагогічні професії та спеціальності
    педагогічної професії та її спеціальностей. Професія - рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки. До педагогічних професій належать: вихователь дошкільного закладу, вчитель, педагог додаткової освіти, соціальний педагог, тренер, викладач вузу. Зазвичай професії підрозділяються на кілька спеціальностей, під якими розуміється обмежений
 8.  Психологічна підтримка творчо обдарованих школярів і учнів з проблемами
    педагогічно запущені, що мають проблеми в емоційному розвитку. Учитель в шкільному класі не завжди розпорядженні достатній час для того, щоб приділити цим дітям стільки уваги, скільки вони вимагають. Більше того, він може не володіти знаннями, необхідними для роботи з цими категоріями учнів. Програми загальноосвітньої школи також не розраховані на них, не враховують особливостей
 9.  Сфери і види діяльності психологів
    педагогічного, психотерапевтичного плану, здійснюваних як самим психологом, так і іншими особами за його рекомендаціями по відношенню до відхилень у поведінці окремих людей або груп. Коригуючий вплив передбачає обгрунтоване знання відповідної норми. Цей момент роботи передбачає надання психологічної допомоги нужденним в ній людям тільки з боку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека