ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
А. Деркач, В. Зазикін .. Акмеологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Педагогічна акмеологія

Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є одним з найбільш розроблених напрямів прикладної акмеології. Власне, інтенсивний розвиток саме педагогічної акмеології і послужило потужним імпульсом для становлення загальної акмеології та її прикладних напрямків. Педагогічна акмеологія - наука про шляхи досягнення професіоналізму в праці педагога.

Джерелами педагогічної акмеології, як і загальної акмеології, є праці Н. В. Кузьміної та представників її наукової школи.

Зміст педагогічної акмеології в чому визначається акмеологічного підходу до специфіки праці в даній професійній області. Предметна область педагогічної акмеології широка. Сьогодні в ній на передній план вийшли боку і рівні професіоналізму педагога, а також умови і закономірності досягнення вершин професійної зрілості особистості педагога. У той же час в її предметну область входять:

а) закономірності та механізми досягнення вершин не тільки індивідуальної, а й колективної діяльності, пов'язаної з вирішенням педагогічних завдань;

б) дослідження процесів поетапного становлення вчителя-акмеології;

в) мотиви професійних досягнень у педагогічній діяльності;

г) траєкторії досягнення професіоналізму в галузі педагогіки.

Зміст педагогічної акмеології визначається наступним:

1) специфікою професіоналізму педагога;

2) своєрідністю поєднання об'єкта, умов, способів і технологій діяльності, результатів наукових досліджень, що акумулюються в праці педагога.

Педагогічна акмеологія сприяє досягненню педагогом вершин професіоналізму, який проявляється не тільки у високій результативності діяльності, а й у наступному:

а) в гуманістичної орієнтації на розвиток особистості учнів засобами окремих навчальних предметів;

б) у виборі педагогом способів своєї діяльності з урахуванням мотивів, ціннісних орієнтації, цілей учнів;

в) у підготовці учнів до наступних етапів педагогічного маршруту.


У акмеологічному розумінні педагогічний професіоналізм розглядається як стійкі властивості суб'єкта, що забезпечують високу продуктивність педагогічної діяльності, її гуманістичну спрямованість.

Педагогічна акмеологія виявляє рівні і етапи професіоналізму діяльності та зрілості особистості педагога. Основними з них є рівні:

1) оволодіння професією;

2) педагогічної майстерності;

3) самоактуалізації педагога в професії;

4) педагогічної творчості.

На високих рівнях професіоналізму педагог проявляє себе таким чином:

а) ерудит;

б) фахівець за покликанням;

в) майстер;

г) діагност;

д) гуманіст;

е) самодіагност;

ж) новатор;

з) учасник педагогічного співробітництва;

і) дослідник, що освоїв акмеологические технології переходу від одного рівня професіоналізму і зрілості до іншого. Педагогічна акмеологія визначає наступне:

1) траєкторію зростання як індивідуально обраного педагогом шляхи досягнення професіоналізму;

2) шляхи подолання професійних деформацій особистості педагога (емоційного «вигорання» і « професійного насичення і виснаження »).

В даний час вже розроблені акмеографіческіе опису та перші варіанти акмеограмм педагогів, які знаходять все більше практичне застосування.

У проблематиці педагогічної акмеології часто зустрічаються дослідження співвідношень і взаємозв'язку акмеології та педагогіки. Обидві вони - науки про людину, що вивчають різні сторони становлення людини як активного члена суспільства і як неповторної особистості. Педагогіка вивчає становлення особистості в процесі освіти, здійснюваного в ході навчання і виховання.

У розділі дидактики як теорії навчання педагогіка виявляє фактори, що сприяють ефективному засвоєнню учнями знань, умінь, способів вчення і методів мислення.
У сучасних умовах велика увага приділяється особистісно-орієнтованого навчання, розробці нових проблемно-пошукових методів навчання, нових засобів навчання у вигляді інформаційних технологій, нових дистанційних форм навчання.

У розділі теорії виховання педагогіка розглядає становлення особистості людини в ході засвоєння ним соціальних норм і стандартів і вироблення власної системи відносин, ціннісних орієнтації, активної життєвої позиції.

Увага дослідників цього напрямку направлено також на виявлення зв'язків між загальної та педагогічної акмеології. Акмеологія розглядає не будь-які процеси розвитку в ході навчання і виховання, а ті, які означають просування до вершин зрілості, мають висхідний, випереджаючий характер. Вона приділяє велику увагу тому, як людина в процесі засвоєння соціальних і професійних нормативних вимог визначає для себе оптимальну індивідуальну стратегію (акмеограмму) досягнення вершин професіоналізму і зрілості з урахуванням неповторного поєднання своїх потреб, можливостей і здібностей. На відміну від педагогіки акмеологія вивчає співвідношення загального особистісного розвитку людини з професійним, взаємозв'язок етапів його соціалізації і професіоналізації.

У педагогічній акмеології чимало безперечних наукових досягнень, які чекають свого фундаментального узагальнення. Водночас широке предметне поле педагогічної акмеології, висока значимість її як науки, що дає практично важливі результати, зумовлюють її рух «як вшир, так і вглиб».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічна акмеологія "
 1. Педагогічна акмеологія
  педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології в праці педагога. -
 2. Сутність педагогічної акмеології
  педагогічної акмеології визначається специфікою праці в даній професії. Об'єктом праці педагога є психіка іншої людини, що є активним співучасником педагогічного процесу, що володіє своїми цілями, мотивами, своєю логікою поведінки, а також що знаходиться в процесі становлення та розвитку. Цілі і завдання у праці педагога різноманітні і варіюють від глобальних цілей, заданих
 3. Види професійної компетентності педагога
  педагогічної діяльності (навчальної, розвиваючої, виховної, діагностичної, корекційної, самообразовательной та ін); - повноцінне гуманістично орієнтоване педагогічне спілкування, спрямоване на забезпечення співробітництва з іншими учасниками педагогічного процесу (з учнями, з колегами - педагогами, з адміністрацією); - зрілість особистості педагога,
 4. Акмеологические технології у праці педагога
  педагогічні технології - це процедури, що включають систему завдань, способи досягнення педагогом високих рівнів професіоналізму, а також підпорядковану їм сукупність методів, технік і прийомів. Педагогічні акмеологические технології можуть відрізнятися по тому, хто їх здійснює (сам педагог чи педагогічний акмеології, його консультує і супроводжуючий у професійному розвитку), по
 5. ВСТУП
  педагогічному університеті ім . К. Е. Ціолковського, Північно-Осетинському державному університеті, ряді вищих навчальних закладів Санкт-Петербурга, Воронежа, Шуи та інших міст. Під керівництвом лідерів цих напрямків успішно захищені сотні кандидатських і докторських дисертацій, створено наукові школи, побачили світ десятки монографій та збірок. Настільки стрімке становлення і розвиток
 6. Прикладні наукові напрямки акмеології
  педагогічна акмеологія, 2) військова акмеологія; 3) соціальна акмеологія; 4) юридична акмеологія; 5) акмеологія діяльності в особливих і екстремальних умовах та ін Іншими словами, можна констатувати, що крім загальної акмеології досить інтенсивно розвиваються і її прикладні напрями, що дає підставу говорити про формування прикладної акмеології. Це відрадний факт,
 7. Введення
  педагогічна, управлінська, політична, військова, медична, інформаційна, етнічна акмеологія. Показано специфіку професійної діяльності, критерії високого рівня професіоналізму в різних професіях. Акмеологические технології описані як програми, що включають системи завдань і способів просування фахівця до вершин професійної та особистісної зрілості. Підручник покликаний
 8. Предмет і понятійний апарат акмеології
  педагогічних концепцій розвитку дитини; - геронтологія [від грец. gerontos - старий + логія, букв, наука про старців] - сукупність медико-біологічних і психологічних наук, які вивчають явища старіння людини; - акмеологія [від грец. akme - вищий ступінь чого - або + логія, букв, наука про вершини] - сукупність наук, які вивчають вершини у розвитку окремої людини і спільності людей і
 9. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
  педагогічна, соціальна і інженерна, психофізіологія і патопсихологія і т. п. Зрозуміло, різні знання (накопичені як у загальній психології, так і в її прикладних областях) постійно використовуються в конкретних акмеологічних дослідженнях і розробках у формі тих чи інших фрагментарних відомостей про психічних можливостях людини. Однак особливий інтерес викликають ті галузі психології,
 10. Вивчення процесу оволодіння людиною професією
  педагогічних, психофізіологічних, психогенетических, віково-психологічних, соціально-психологічних, диференційно-психологічних досліджень та , зрозуміло, досліджень з психології праці, пов'язаних з піднятою проблемою. Проведення співвіднесення один з одним одержуваних даних і зведення їх в систему, як би це не було важко, теж здійснює зараз акмеологія. З точки зору
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека