Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія , анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаПатологічна фізіологія
« Попередня Наступна »
І. А. Ерюхин, С. А. Шляпников. Екстремальне стан організму. Елементи теорії та практичні проблеми на клінічній моделі важкої поєднаної травми, 1997 - перейти до змісту підручника

Патофізіологічна структура першого кластера

При оцінці гемодинамічних характеристик першого кластера слід зазначити, що він характеризується значною напругою насосної функції серця. Ударний індекс (УІ) значно перевершує такий у контрольній групі - 0.051 і 0.037 л/м2 відповідно. Підвищено і серцевий індекс (СІ=5.101 в першому кластері і 2.82 л / (хв - м2) - у контрольній групі). На рис. 4.2 представлені взаємини між основними гемодинамічними показниками, характерними для першого кластера та контрольної групи. Для наочності і можливості порівняння вони зазначені у відсотках.

На представленому графіку чітко видно, що різко підвищені показники першого кластера, що характеризують разову продуктивність серця, збільшено середній артеріальний тиск. Враховуючи високу частоту серцевих скорочень, можна укласти, що на тлі підвищеної разової продуктивності хвилинна зросте в ще більшому ступені. У той же час індекс загального периферичного опору залишається в межах норми. Такі взаємини. визначаються при аналізі патофізіологічного профілю. відповідного першому кластеру, свідчать про існування диспропорції між продуктивністю серця і периферичним опором, що характерно для стресової реакції.

При вивченні показників кисневого бюджету в першому кластері відзначається виразна тенденція до значного збільшення доставки кисню - індекс потоку кисню дорівнює 590 мл / (хв - м2) при підвищенні індексу споживання кисню до 162% по відношенню до нормальних значенням, при цьому артеріо-венозний градієнт кисню зріс до 4.953 об% при 2.924 в контрольній групі.

Рис. 4.2.

Взаємовідносини гемодинамічних показників у контрольній групі (100%) з відповідними показниками першого кластера.

* - Достовірні відмінності (р <0.05).При зіставленні показників кисневого бюджету в спостереженнях, що відносяться до першого кластеру, зі значеннями контрольної групи (рис. 4.3) встановлено, що на тлі артеріальної гіпоксемії (Ра02=64 мм рт.
ст.) між змінними, визначальними патофізіологічний тип кластера, зберігаються взаємини, що свідчать про збереженої вентиляції легенів - хвилинна альвеолярна вентиляція (МАВ)=66 мл / кг ваги. Вона залишається практично на рівні значень контрольної групи для індексу потоку кисню (що характеризує доступне для споживання кількість кисню) при значному збільшенні його споживання - практично в 1,6 рази. Мабуть, це пояснюється посиленням енергетичних витрат у тканинах: у них йде посилена екстракція кисню при збереженому аеробному типі синтезу енергетичних ресурсів.

Беручи до уваги, що в розглянутій вибірці практично всі постраждалі мали важку механічну травму, яка завжди відрізняється вираженою крововтратою, представляється досить важливим оцінити ступінь і величину цієї крововтрати в спостереженнях, відповідних профілям отриманих патологічних кластерів.Рис. 4.3.

Взаємовідносини показників кисневого бюджету в контрольній групі (100%) з відповідними показниками першого кластера.Тут ч далі - МПК І - індекс хвилинного потоку кисню.

* - Достовірні відмінності (р <0.05).

При дослідженні структури ознак, що характеризують ступінь заповнення крововтрати, які увійшли в профіль, об'єднаний першим кластером, слід підкреслити, що всі основні показники мали найвищі значення серед інших кластерів. Це свідчить головним чином про достатній поповненні крововтрати в цій групі, хоча ступінь тяжкості травми, оцінена за шкалою ISS, була практично однаковою у першому - третьому кластерах (в середньому 27 балів). Фактичний об'єм циркулюючої крові (ОЦК) склав 58.7 мл / кг, при цьому дефіцит фактичного ОЦК був всього 18% від належного. Однак глобулярні обсяг (ГО) склав 1.278л, а дефіцит фактичного глобулярного об'єму від належного - 63%. Ці дані підтверджуються відносно низькими показниками гематокриту (Ht) (30%), і гемоглобіну (106 г / л). Представлені показники графічно відображені на рис.
4.4. Як і на попередніх малюнках, порівняльний аналіз проводиться в процентних відносинах у зв'язку зі значною розбіжністю масштабів ознак.Рис. 4.4.

Зіставлення показників ОЦК в контрольній групі (100%) з відповідними показниками першого кластера.* - Достовірні відмінності (р <0.05).Серед інших показників метаболізму, характерних для першого кластера, слід віднести помірне підвищення рівня креатиніну в крові - 0.165 ммоль / л, в той же час рівень сечовини залишався в межах нормальних значень - 5.73 ммоль / л. Рівень білка в крові серед всіх кластерів був найвищим у першому - 69 г / л. Показники печінкової функції - рівень білірубіну, активність трансаміназ - були на верхній межі нормальних значень, так само як і рівень глюкози. При вивченні показників системи регуляції агрегатного стану крові було виявлено незначне напруження, як згортаючого потенціалу, так і протизгортальної активності.

Загальна кількість лейкоцитів було помірно підвищений - 8.9 х109 к / л, при цьому кількість паличкоядерних лейкоцитів (10.1%) було лише незначно підвищений, а кількість лімфоцитів як абсолютне (0.872-109 к / л), так і відносне (9.8%), було знижено.

Таким чином, проведене дослідження основних патофізіологічних характеристик першого кластера дозволяє вважати його повною мірою профілем "такожгіпердинамічні реакції", яка проявляється різким посиленням як разової, так і хвилинної продуктивності серця, значним посиленням споживання кисню, сохраняющимся аеробним типом метаболізму на тлі практично відновленого об'єму циркулюючої крові. Незважаючи на деякі кількісні відмінності, якісні взаємини між ознаками мають таку ж структуру, як і в класифікації JHSiegel і співавт. [34], за якою цей кластер носить назву "профіль такожгіпердинамічні стресової реакції".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " патофизиологическая структура першого кластера "
 1. Характеристика отриманих кластерів
  Кожен з виділених кластерів відрізняється один від одного переважанням змін окремих аналізованих ознак. Це визначає особливість конкретного кластера і дозволяє в ході аналізу зіставити отриманий функціональний профіль з характерними тільки для нього патофизиологическими механізмами. Це дозволить більш наочно і образно оцінювати розвивається патологічний процес в ході
 2. Патофізіологічна структура другого кластера
  При дослідженні гемодинамічних особливостей другого кластера насамперед відзначається різке зниження насосної функції серця. Визначається мінімальна (порівняно з іншими кластерами) разова продуктивність серця - УІ=0.0191 л/м2. Порівняння з контрольною групою показує достовірні відмінності: t=-6.82, р=0.000. За рахунок значної тахікардії (ЧСС=105.9 уд / хв), серцевий індекс
 3. Патофізіологічна структура третього кластера
  До гемодинамічним особливостям третього кластера слід віднести перш за все достовірно низьку по відношенню до нормальних значень разову продуктивність серця - ударний індекс (УІ)=0.027 л/м2 (t=6.77, p=0.000). У той же час за рахунок тахікардії серцевий індекс досягає цілком задовільного рівня - СІ=2.521 л / (хв - м2) (значення серцевого індексу в контрольній групі - 2.82
 4. Патофізіологічні механізми гіпертрофічної кардіоміопатії
  До основних патофизиологическим механізмам ГКМП, обумовленим головним чином гіпертрофією лівого шлуночка і визначальним перебіг захворювання, відносяться: 1. Зміни систолічної функції лівого шлуночка; 2. Освіта динамічного градієнта тиску в порожнині лівого шлуночка; 3. Порушення діастолічним властивостей лівого шлуночка ; 4. Ішемія міокарда; 5. Зміни
 5. Ф.І. Вісмонт. Запалення (патофізіологічні аспекти), 2006

 6. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  ГНТ - гіперчутливість негайного типу РИА - радіоімунного аналіз РАСТ - радіоаллергосорбентний тест ІФА - імуноферментний аналіз МАСТ - множинний аллергосорбентний тест ЗВТ - специфічна імунотерапія (десенсибілізація) МНС - головний комплекс гістосумісності АПК - антігенпрезентірующіх клітини ГЗТ - гіперчутливість уповільненого типу ІЛ -
 7. Критерії ідентифікації лейкозів
  Виходячи з вищевикладеного, можна говорити про таких критеріях ідентифікації лейкозів: - наявність і кількість незрілих і бластних клітин у периферичній крові, їх кількість у кістковому мозку; - морфологічні особливості лейкозних клітин-бластів (розмір і форма ядер, структура ядерного хроматину, вираженість нуклеол, ядерно-цитоплазматичні співвідношення, вакуолізація цитоплазми); -
 8. Навчальний посібник. Типові патологічні процеси. Патофізіологія обміну речовин., 2008

 9. Панкреатити
  Ця глава познайомить читача з основами нормальної фізіології і патофізіології підшлункової залози. Дані нормальної фізіології та анатомії необхідні для розуміння і правильного визначення патологічних станів підшлункової залози. Наведені типові клінічні ситуації використані для ілюстрації найважливіших патофізіологічних концепцій, найбільш часто зустрічаються в клінічній
 10. МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ
  Патофізіологічна сутність місцевої анестезії полягає в блокаді нервових волокон, що проводять ноцицептивні (больові) імпульси як безпосередньо в області операції на етапі трансдукції (термінальна і інфільтраційна анестезія), так і на шляху до спинного мозку (провідникова, епідуральна і спінальна анестезія). Методи місцевої анестезії: 1) термінальна; 2) інфільтраційна; 3)
 11. Клінічні кореляції
  У цьому розділі коротко будуть розібрані основні причини нудоти і блювоти і на клінічних прикладах деталізовані патофізіологічні механізми, які обговорювалися вище. Розглянутий перелік порушень не можна вважати абсолютно вичерпним для повної диференціальної діагностики причин нудоти і блювоти. Більш детальна диференціальна діагностика наведена в
 12. Система функціонального комп'ютерного моніторингу при неускладненому перебігу раннього постшоковом періоду
  Система функціонального комп'ютерного моніторингу була розроблена з метою раннього розпізнавання і профілактики виникаючих ускладнень у постраждалих з механічними пошкодженнями, особливо синдрому системної запальної реакції. У зв'язку з цим було проведено зіставлення клініко-лабораторних показників з показниками системи ФКМ у постраждалих, які перенесли важку механічну травму з
 13. Роль різних причин у виникненні дідівщини в Радянській Армії
  Всі причини можна розділити на дві групи: загальні причини першого рівня і приватні причини другого рівня. При цьому приватні причини другого рівня, як правило, є наслідком загальних причин першого
 14. Система функціонального комп'ютерного моніторингу в діагностиці станів, "загрозливих" розвитком синдрому системної запальної реакції
  Успішне лікування синдрому системної запальної реакції і сепсису як однією з його форм має грунтуватися, перш за все, на ранній діагностиці. Як правило, лікування запущених станів, що проявилися в повну клінічну картину, на жаль, малоефективно і призводить в основному до несприятливих результатів. Це положення давно і добре відомо практичним лікарям, проте методи ранньої
 15. Загальні психолого-акмеологические закономірності особистісно-професійного становлення в умовах вищої професійної освіти
  Процес вищої професійної освіти представляється як трансформація освітніх процесів як «безлічі індивідуальних форм розвитку і перетворення можливостей» з урахуванням наступності стадій становлення людського в людині і тих психологічних новоутворень, які з'являються в освітньому процесі, націленому на створення умов конструювання, побудови
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека