ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Оцінка ефективності виховання військовослужбовців

Ефективність виховання слід розуміти як досягнення планованого рівня вихованості військовослужбовців у встановлені виховним процесом терміни. Рівень вихованості військовослужбовців та військових колективів визначається на основі об'єктивних критеріїв (показників) шляхом послідовного накопичення, аналізу та узагальнення відомостей про нові якостях військовослужбовців, військових колективів, отриманих в результаті виховного впливу.

При оцінці ефективності виховання військовослужбовців Збройних Сил враховуються оцінка виховної роботи посадових осіб та оцінка морально-психологічного стану військовослужбовців.

Основними критеріями ефективності виховної роботи виступають:

- ступінь забезпечення цілеспрямованості виховного процесу: подання вихователя про систему і кінцевих цілях виховання; вміння вихователя ставити конкретні виховні завдання, виходячи з цілей, і домагатися бажаного результату; наступність завдань виховання; спрямованість планування і характер виховних заходів; вміння аналізувати й оцінювати досягнення цілей;

- ступінь розвитку особистісних якостей вихователя: наявність і ступінь розвитку психолого-педагогічної культури, педагогічної майстерності та педагогічної етики; ступінь особистої дисциплінованості; наявність мотивів до самовиховання та самоосвіти;

- ступінь забезпечення єдності процесу навчання і виховання: використання виховного впливу занять з бойової та суспільно-державної підготовки, правильної організації повсякденної діяльності військової частини (підрозділу);

- ступінь диференціації та індивідуалізації виховної діяльності: знання психофізіологічних особливостей особистості; знання національних рис і традицій особового складу; облік умов і результатів виховання до служби в армії і під час її ; надання конкретної педагогічної допомоги, організація взаємодопомоги;

- ступінь розвитку колективістських почав у військових частинах (підрозділах): наявність ініціативи знизу; підготовленість молодших командирів до проведення виховної роботи з підлеглими; спрямованість активу; розвиненість самодіяльних почав у військовослужбовців; контроль за виконанням громадських завдань і доручень та інше;

- ступінь згуртування військових колективів: ставлення військовослужбовця до колективу і військового колективу до військовослужбовця; колективна оцінка вчинків і проступків військовослужбовців; ступінь взаємодопомоги в колективі; ступінь сформованості громадської думки, традицій, звичаїв; займане місце військовослужбовця в колективі;

- ступінь взаємозв'язку і взаємодії суб'єктів виховання у виховному процесі: здійснення планування, що виключає формалізм у виховній діяльності; координація виховної роботи; використання виховного потенціалу громадських організацій та батьків військовослужбовців; взаємодія з військовими і регіональними засобами масової інформації; особисті контакти з самими військовослужбовцями і інше;

- ступінь взаємини об'єктів і суб'єктів системи виховання: співвідношення у виховній роботі заходів заохочення і примусу ; повагу до особистого і колективного думку; ступінь педагогічного співробітництва та співтворчості; домінуюча тональність у взаєминах; гуманізація військово-службових взаємин і інше;

- ступінь виховного аспекту в організації різних видів військової діяльності військовослужбовців, що забезпечують розвиток активності і творчості суб'єктів виховання: створення умов для формування пріоритетів і мотивів свідомої військової діяльності; ступінь залучення всіх військовослужбовців у спільну, колективну діяльність; здійснення періодичної змінюваності видів військової діяльності; стимулювання ініціативи і творчості та інше;

- ступінь раціонального використання часу, відведеного на виховання: здатність виділити головне у виховній роботі; вміння оптимально використовувати всі наявні засоби виховання; недопущення шаблонів у виховній роботі; участь командирів (начальників), посадових осіб Збройних Сил усіх ступенів у виховній роботі; досягнення поставлених виховних цілей у встановлені терміни.

Оцінюючи вищеназвані критерії, можна з достатньою мірою достовірності охарактеризувати ефективність виховної роботи, при цьому необхідно проаналізувати і уста-новить:

а) в інформаційно-пропагандистській роботі:

- чи є заняття з суспільно-державної підготовки (гуманітарних і соціально-економічних дисциплін у військово-навчальних закладах) основною формою інформаційно-виховної роботи для військовослужбовців;

- в якої міри вдається формувати у учнів науковий світогляд, переконання, уявлення, моральні норми і принципи поведінки;

- наявність системи взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, відомчими, громадськими та іншими організаціями в інтересах формування у військовослужбовців високих духовно-моральних і психологічних якостей, гордості за приналежність до Збройних Сил, готовності виконати військовий обов'язок, прагнення досконало оволодіти військовими знаннями та навичками;

- якість проведення конкретних заходів, направлених на підвищення престижу військової служби, авторитету Збройних Сил, об'єктивність інформації про приклади мужності і героїзму військовослужбовців;

- організацію проведення військових ритуалів і заходів, присвячених дням військової слави (переможним днях) Росії, традиціям збройного захисту Вітчизни, пам'ятним датам в історії виду Збройних Сил, роди військ Збройних Сил, військово-навчального закладу;

- відповідність тематики поточного інформування інформаційним потребам військовослужбовців;

- участь керівного складу в інформуванні підлеглих;

- наявність в розпорядку дня часу для щоденного перегляду і прослуховування інформаційних програм російського радіо і телебачення;

- організацію передплати на періодичні друковані видання, регулярність їх отримання та поширення у військовій частині (підрозділі), військово-навчальному закладі;

- відображення в стінній друку наочної агітації військової та державної символіки Росії, бойових традицій, вітчизняної військової історії, досвіду навчання і виховання військовослужбовців .


Стан інформаційно-виховної роботи оцінюється «задовільно» або «незадовільно»;

б) в роботі по зміцненню правопорядку і військової дисципліни:

- ефективність роботи посадових осіб військової частини (підрозділу), військово-навчального закладу щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни, об'єктивність в оцінці стану військової дисципліни;

- діяльність командування щодо збереження життя і здоров'я військовослужбовців, недопущення вчинення правопорушень стосовно місцевого населення, профілактиці злочинів, пов'язаних із зберіганням та збутом наркотичних засобів, а також вживання наркотиків і спиртних напоїв;

- наявність практичної допомоги посадовим особам військової частини (підрозділу), військово- навчального закладу у підтримці правопорядку, зміцненні військової дисципліни, проведенні аналізу стану військової дисципліни та правопорядку, розтині причин пригод, злочинів, грубих дисциплінарних проступків, підготовці висновків і пропозицій щодо їх профілактики.

Стан роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни оцінюється відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення перевірок у Збройних Силах Російської Федерації «задовільно» або «незадовільно»;

в ) у військово-соціальної роботи:

- чи є військово-соціальна робота складовою частиною виховної роботи і ступінь її відповідності законодавству Російської Федерації, правових актів Міністерства оборони з соціальних питань;

- діяльність командування військової частини (підрозділу), військово-навчального закладу щодо забезпечення прав, гарантій і пільг військовослужбовців та членів їх сімей, передбачених законодавством Російської Федерації;

- організацію вивчення соціальних процесів серед військовослужбовців військової частини (підрозділу), військово-навчального закладу, вироблення пропозицій командуванню щодо попередження НЕ-гатівних соціальних явищ та участь посадових осіб виховної роботи в їх реалізації;

- проведення роботи з роз'яснення правових актів Міністерства оборони з соціальних питань, правовому вихованню військовослужбовців;

- своєчасність розгляду скарг і пропозицій;

- проведення юридичних консультацій та надання адресної допомоги у разі порушення соціальних прав військовослужбовців.

Крім того, перевіряється наявність посад і укомплектованість органів виховної роботи фахівцями військово-соціальної роботи.

Метою оцінки стану військово-соціальної роботи є визначення рівня реалізації встановлених законодавством прав і пільг військовослужбовців та членів їх сімей військової частини (підрозділу), військово-навчального закладу.

Стан військово-соціальної роботи оцінюється «задовільно» або «незадовільно»;

г) у психологічній роботі:

- вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високої мотивації до оволодіння військової спеціальністю (професією), підтримання здорового морально-психологічного клімату у військовій частині (підрозділі), військово-навчальному закладі;

- психологічний аналіз службової діяльності, навчально-виховного процесу та вироблення заходів з підвищення їх ефективності;

- вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців, соціально-психологічних процесів у військових колективах і прогнозування їх розвитку;

- організацію психологічної допомоги та психологічної реабілітації військовослужбовців, які отримали психічну травму;

- психологічну профілактику порушень військової дисципліни, девіантної поведінки;

- організацію заходів психологічного забезпечення вартової і внутрішньої служб;

- методичне забезпечення занять з бойової підготовки в інтересах формування психологічної стійкості військовослужбовців;

- наявність підрозділів психологічної допомоги та реабілітації, укомплектованість фахівцями психологічної роботи та ефективність їх діяльності.

Психологічна робота оцінюється «задовільно» або «незадовільно»;

д) в культурно-дозвільної роботі:

- організацію та ефективність роботи з формування естетичними, художніми засобами морально-етичних та культурних якостей, вихованню військовослужбовців у дусі патріотизму, вірності Військовій присязі, військовому обов'язку, безмежної відданості своєму народові й Батьківщині;

- наявність матеріально-технічної бази культурно -дозвільної роботи (клубу, бібліотеки, музею, читального залу) та її використання в культурному обслуговуванні військовослужбовців;

- систему взаємодії військових закладів культури із засобами масової інформації, відомчими, громадськими та іншими організаціями в інтересах культурно -дозвіллєвого обслуговування військовослужбовців;

- рівень роботи по залученню військовослужбовців та членів їх сімей до національних і загальнолюдських культурних і моральних цінностей, самодіяльної творчості, організацію повноцінного дозвілля курсантів і слухачів з метою підтримання на належному рівні їх фізичного і морально-психологічного стану;

- періодичність демонстрації художніх фільмів, їх репертуарно-тематичну спрямованість в інтересах виховання військовослужбовців, відвідування театрів, музеїв, концертних залів, стадіонів, інших культурно-видовищних і спортивних установ;

- забезпеченість військової частини (підрозділу), військово-навчального закладу технічними засобами виховання, обладнанням по закріпленій номенклатурі, застосування технічних засобів виховання у виховному процесі;

- правильність витрачання грошових коштів, виділених на проведення виховної роботи за відповідними статтями кошторису Міністерства оборони.


Стан культурно-дозвільної роботи оцінюється «задовільно» або «незадовільно».

Морально-психологічний стан військовослужбовців - це стан психіки окремої військовослужбовця чи психології військового колективу (формування) в даний час і в конкретній обстановці, що виявляється в бойовій (службової) активності військовослужбовців, їх готовності до бойових дій. Морально-психологічний стан військовослужбовців визначається і оцінюється за спеціальними методиками.

Основні параметри та методики оцінки морально-психологічного стану військовослужбовців як у мирний, так і у воєнний час включені в проект Настанови з морально-психологічного забезпечення та проходять апробацію у військах.

Морально-психологічний стан військовослужбовців оцінюється відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення перевірок у Збройних Силах Російської Федерації «задовільно» або «незадовільно».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Оцінка ефективності виховання військовослужбовців"
 1.  Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003
    виховання військовослужбовців російської армії, основи виховання, теорія і технології виховання військовослужбовців у сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Викладаються цілі, завдання, принципи, методи і форми виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. При розгляді концепцій, теорій і технологій виховання аналізуються різні підходи і погляди .. Навчальний посібник
 2.  Основні положення
    виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації »(Додаток № 3 до Наказу МО РФ № 70 від 11 березня 2004 року), яка являє собою систему поглядів, понять, ідей, цільових установок, пріоритетних напрямів, принципів, методів, форм і зв'язків між ними в галузі виховання військовослужбовців. Основною метою Концепції є визначення змісту, місця і ролі
 3.  Історико-педагогічний аналіз виховання військовослужбовців в російській армії і на флоті
    вихованню військовослужбовців. Одним із шляхів теоретичних і практичних узагальнень, подальшого вдосконалення виховання командного і рядового складу в сучасних умовах є вивчення багатого досвіду розвитку теорії та практики виховання військовослужбовців у різні періоди історії нашої країни. Звісно ж необхідним у навчальному посібнику дати рамки і коротку характеристику цих
 4.  Формовані знання, навички та вміння
    оцінки взаємин військовослужбовців у підрозділі; - виховні технології в роботі з військовослужбовцями; - форми, методи і засоби морально-психологічного забезпечення діяльності військово-морських підрозділів. г) володіти: - ефективними способами навчання, виховання, психологічної підготовки військовослужбовців і військових колективів в сучасних умовах; - необхідними
 5.  Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни
    оцінки роботи редколегії стінного друку, редакторів бойових листків, іншого активу підрозділу; - які, коли пройшли збори особового складу, які рішення приймалися, що виконано; - якість організації проведення занять, інформування; - участь військовослужбовців у суспільному житті подразделнія; - загальна оцінка стану військової дисципліни, правопорядку в підрозділі,
 6.  Державно-патріотичне виховання військовослужбовців
    виховання
 7.  Методика виховання військовослужбовців частини
    виховання військовослужбовців
 8.  Система принципів виховання військовослужбовців
    виховання
 9.  Особливості організації виховання військовослужбовців-жінок
    виховання
 10.  Зміст військово-професійного виховання військовослужбовців
    виховання
 11.  Характеристика основних методів і форм виховання військовослужбовців
    виховання
 12.  Теоретичні основи духовно-морального виховання військовослужбовців
    виховання
 13.  Зміст виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації
    виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської
 14.  Організація виховання різних категорій військовослужбовців частини
    виховання різних категорій військовослужбовців
 15.  Теорія і практика комплексного підходу до змісту виховання військовослужбовців
    виховання
 16.  Теорія і практика виховання військовослужбовців в арміях зарубіжних держав
    виховання військовослужбовців в арміях зарубіжних
 17.  Педагогічні технології виховання військовослужбовців різних категорій
    ефективності.
 18.  Сутність, основні завдання та напрямки інформаційно-пропагандистської роботи
    ефективність всієї системи виховання особового складу у підрозділах, мотивацію повсякденній діяльності військовослужбовців. Інформаційно-пропагандистська робота - це цілеспрямоване комплексне використання органами військового управління, військовими засобами масової інформації, офіцерами і прапорщиками (мічманами), засобів і методів інформаційного впливу на особовий склад у цілях
 19.  Курсова робота. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби), 2011
    виховання Військово-патріотичне виховання: сутність, зміст, система Ефективність військово-патріотичного виховання та її критерії Висновок Список джерел та
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека