ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Основи рейтингового контролю ефективності навчального процесу у військовому вузі

Недостатність інформації про особисті особливості навчальної діяльності конкретного курсанта (слухача) протягом усього періоду вивчення ним навчальної дисципліни, як правило, міститься в одиночних оцінках, що виставляються при усному або письмовому опитуванні, виконанні контрольної роботи і т. д., призводить до необхідності оцінювати його за середнім балом. Однак орієнтація на середній рівень курсантів і слухачів чинить негативний вплив не тільки на формування якості знань, а й позбавляє здатних навчаються можливості максимально розкрити свій індивідуальний потенціал.

У сучасній дидактиці вищої військової школи рішення цієї проблеми пов'язується насамперед із розробкою різних рейтингових способів оцінювання, особливістю яких є визначення рангу (місця) учня, яке він займає при вивченні дисципліни в навчальній групі, навчальному потоці і т. д. Перехід до рейтингових оцінками дозволяє, з одного боку, відобразити в великому діапазоні індивідуальні здібності курсанта (слухача), а з іншого - збільшити змагальність вчення, об'єктивізувати оцінки, враховуючи не тільки одноразові результати контролю, а й особливості роботи протягом семестру. Саме встановлення рейтингу навчається сприяє мобілізації його самостійності та активності при виконанні навчальної програми і в кінцевому рахунку покращенню його професійної підготовки. Кожен вид навчальної діяльності має свою "вартість", "ціну" (ваговий коефіцієнт). Тому призначення рейтингу за оцінку залежить від вагового коефіцієнта виду заняття і від рівня складності завдань, виконуваних навчаються. Таким чином, "вартість" роботи, виконаної курсантом (слухачем) бездоганно, є кількісною мірою якості його навченості з тієї сукупності вивченого ним навчального матеріалу, яка була необхідна для успішного виконання цього завдання. Слід підкреслити, що в ході розробки рейтингової системи контролю військовий викладач має право сам самостійно розставити акценти у виборі балів за видами занять.

До основних переваг рейтингового контролю у військовому вузі слід віднести:

по-перше, можливість управління пізнавальною діяльністю курсантів і слухачів з використанням цілісної системи рейтингових балів. У даному випадку мова йде не тільки про нарахування їх обучающемуся за виконання конкретних навчальних завдань, а й про заохочувальних балах, які можуть бути додані йому за активність на заняттях, своєчасність виконання навчальних завдань і творчий підхід до їх вирішення, участь у науковій роботі, виступ з доповідями на конференціях, участь у конкурсах наукових робіт тощо

По-друге, використання військовою викладачем шкали з уніфікованими рейтинговими градаціями сприяє залежно від потреби керувати пізнавальною діяльністю здійснювати моніторинг успішності навчання курсантів та слухачів з даного навчального предмету і обчислювати індивідуальний рейтинг кожного з них за певний період навчання (місяць, семестр, навчальний рік).

По-третє, широке інформування всіх учасників навчального процесу про його результати, яке викликає живий інтерес більшості курсантів і слухачів насамперед через можливість зіставлення результатів свого навчання з результатами товаришів. При цьому підвищуються мотивація до навчання, змагальність, активізуються амбіції суб'єкта навчання, що сприяє формуванню такого важливого для навчається якості, як уміння раціонально, з урахуванням своїх сил, розпоряджатися наявними ресурсом часу.

По-четверте, можливість при оцінці успішності курсанта (слухача) відстежувати динаміку і оцінювати плідність його роботи протягом усього періоду навчання, враховуючи при цьому її напруженість і результативність, а також своєчасно виявляти і коригувати причини зниження успішності.

По-п'яте, використання методу педагогічного тестування в умовах рейтингової системи оцінки і контролю знань, навичок і умінь курсантів і слухачів дозволяє різко знизити при нарахуванні рейтингових балів вплив таких суб'єктивних факторів, як особистість викладача і самого учня , їх взаємини і т. п.

По-шосте, наявність серйозної математичної підтримки всієї рейтингової системи дає можливість повністю автоматизувати процес нарахування відповідних балів та подання кінцевих результатів контролю в презентабельною формі.


Педагогічна практика застосування в російських військових вузах рейтингових систем контролю свідчить про наступні позитивні тенденції, що намітилися при цьому: підвищується ритмічність і системність у роботі курсантів і слухачів; індивідуалізація навчання набуває конкретних форм і зміст; рівень навчальної самоорганізації при підготовці до занять характеризується розвитком ініціативи і творчості учнів; кількість традиційних "заборжників" за різними формами контролю зменшується і т. п.

На конкретному прикладі обгрунтуємо особливості організації рейтингового контролю курсантів і слухачів у військовому вузі.

Виходячи з посилки, що курсант (слухач) при вивченні навчальної дисципліни здатний заробити максимально 100 балів, його рейтинг можна представити в наступному вигляді:

, (7.1)

де

- бали, набрані в результаті поточного контролю;

- бали, набрані в результаті рубіжного контролю;

- бали, набрані в результаті підсумкового контролю.

При визначенні нормують вагових коефіцієнтів, що враховують цінність кожного виду контролю і призводять отримані результати до 100-бальною шкалою, вираз для розрахунку рейтингу навчається, можна представити у вигляді

, ( 7.2)

де

- нормуючі вагові коефіцієнти.

Рейтингова система, розроблена тільки на принципі оцінки накопичення знань, на практиці виявляється не дуже динамічною і мало стимулює пізнавальну діяльність курсантів і слухачів. При усуненні цих недоліків для розрахунку рейтингу може бути використана наступна формула:

, (7.3)

де

- рейтинг, що враховує рівень накопичення знань;

- рейтинг, що враховує стабільність роботи курсантів і слухачів;

- штрафний рейтинг, що враховує несвоєчасну звітність і заборгованість за результатами контролю.

Підсумковий рейтинг формується з умови максимального значення при ідеальній роботі (активна поточна робота з оцінкою "відмінно", регулярність звіту по рубіжним видам контролю з оцінкою "відмінно") в 100 балів. Отже,

, (7.4)

де

- середня оцінка учня, в перерахунку на елементарну оцінку поточного контролю;

- середньоквадратичне відхилення поточних оцінок від

.

У випадку ідеальної роботи навчається

.

Тоді

Штрафний рейтинг обчислюється за наступною формулою:

(7.5)

де

- коефіцієнт, що визначається з умови отримання незадовільної підсумкової оцінки при наявності двох заборгованостей;

- кількість заборгованостей за видами рубіжного контролю.

При нормальній регулярній роботі курсантів і слухачів

=0. У разі їх ідеальної роботи

балам.

Так як при реалізації рейтингової системи контролю ставка робиться на регулярність і обов'язковість рубіжного контролю, то можна використовувати наступний розподіл балів рейтингу накопичення:

(20%).

(60%).

(20%).

Зрештою розрахунок рейтингу накопичення може бути розрахований виходячи з наступного виразу:

(7.6)

де

- ваговий коефіцієнт j-го виду контролю;

- номер чергового контролю;

- кількість контрольних акцій, включаючи чергову;

- оцінка, виставлена ??обучающемуся за результатами чергового контролю. Ваговий коефіцієнт

(7.7)

де - нормований постійний коефіцієнт, що враховує важливість і складність конкретного виду контролю; - нормуючий коефіцієнт, що враховує кількість різних видів контролю, розроблених і затверджених для навчальної дисципліни.

Враховуючи, що найбільшу вагу з усіх видів контролю має підсумковий іспит, то. Найменша вага, природно, має поточний контроль, значення якого можна визначити як. Значення коефіцієнтів інших видів контролю, що застосовуються в якості рубіжного, лежать відповідно в межах від 0,05 до 1 і пропорційно відповідають обсягу кожного навчального модуля дисципліни. Так, наприклад, коефіцієнт заліку може становити коефіцієнт ІКС і т. д.

Для виведення підсумкової оцінки відповідно до прийнятої у військових вузах 4-бальною системою оцінювання при рейтинговій системі контролю може бути використана наступна методика формування шкали перекладу.

Максимальне значення відносного рейтингу можна отримати, маючи тільки відмінні оцінки і виробляючи все закладене кількість контрольних заходів, при цьому

Якщо курсант (слухач) при тих же умовах встигає тільки з гарними оцінками, то, а якщо тільки з задовільними оцінками -.

Рубіж відмінної оцінки визначається як

Рубіж гарної оцінки визначається як

Рубіж задовільної оцінки як

Використання описаного підходу до організації рейтингової системи контролю дозволяє отримати більш чутливий інтегральний показник успішності навчання курсантів і слухачів військового вузу і одночасно позитивно вирішити одну з найбільш значущих завдань, покладених на рейтингову систему - підвищити мотивацію курсантів і слухачів до вивчення навчального матеріалу.Запитання і завдання

1. Що слід розуміти під ефективністю застосування військовим викладачем професійно-орієнтованої технології навчання?

2. Розкрийте сутність таких дидактичних понять, як контроль, перевірка, оцінювання, оцінка і відмітка.

3. Обгрунтуйте основні функції і принципи педагогічного контролю у вузі, а також вимоги, пропоновані до нього сучасної дидактикою вищої військової школи.

4. Наведіть класифікацію основних методів і видів контролю, що застосовуються у військових вузах.

5. Які форми контролю застосовуються у вищій військовій школі і чим це обумовлено?

6. Розкрийте сутність таких критеріїв оцінки, як обсяг, системність, дієвість і осмисленість знань курсантів і слухачів, міцність їх засвоєння.

7. У чому полягає сутність педагогічного тестування? Дайте визначення поняттю "педагогічний тест".

8. Якими основними критеріями оцінюється якість педагогічних тестів?

9. У чому полягає різниця між нормативно-орієнтованим і критеріально-орієнтованим педагогічним тестуванням?

10. Які Ви знаєте форми тестових завдань, що застосовуються у військових вузах? Охарактеризуйте їх.

11. Обгрунтуйте основні переваги і недоліки застосування педагогічних тестів у вищій військовій школі.

12. Виділіть і обгрунтуйте основні переваги рейтингового контролю у військовому вузі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основи рейтингового контролю ефективності навчального процесу у військовому вузі "
 1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 2. Зміст і специфіка професійного навчання психологів у Військовому університеті
  Період освоєння професії психолога у Військовому університеті - це важливий етап загального процесу професіоналізації особистості молодої людини. Саме в ході навчання у ВВНЗ у майбутнього фахівця формуються основні уявлення про зміст та особливості обраної професії, відбувається становлення первинних професійних навичок і вмінь, розвиток професійної спрямованості особистості.
 3. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 4. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 5. Сутність проблеми дослідження формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах
  Аналізуючи проблему готовності юнаків допризовного віку до служби в рядах Російських Збройних Сил, ми вважаємо за доцільне звернутися до розгляду різних визначень, понять і наукових підходів до цього явища. Сутність поняття «готовність» носить міждисциплінарний характер і є предметом вивчення різних дисциплін: філософії, психології, фізіології, педагогіки та ін В
 6.  Професійно-психологічна підготовленість до діяльності як психологічна проблема
    Здійснено психологічний аналіз джерел і результатів практичних досліджень сутності і динаміки розвитку психологічної підготовленості до професійної діяльності, розглянуті поняття таких її категорій, як психологічна готовність, стійкість, підготовленість та їх зв'язок зі специфікою тієї чи іншої діяльності. Ключові слова: психологічна готовність, психологічна
 7.  Поняття про педагогічних системах. Педагогічний процес у військовому вузі як система
    При оволодінні військовим викладачем педагогічними знаннями важливе методичне та практичне значення має розгляд педагогічного процесу як системи. Це дозволяє йому, по-перше, в комплексі представити взаємозв'язок і взаємозалежність всіх компонентів, які в сукупності визначають весь процес підготовки курсантів і слухачів у вузі, по-друге, усвідомити вимоги об'єктивних
 8.  Загальна характеристика процесу навчання
    Сутність процесу навчання курсантів і слухачів вищих військово-навчальних закладів вивчається дидактикою (теорією навчання) вищої військової школи. Досліджуючи закономірності навчального процесу, вона визначає дидактичні принципи, виявляє ефективні методи, форми, засоби і технології навчання, шляхи їх розвитку та вдосконалення. Вирішуючи названі завдання, дидактика вищої військової школи створює
 9.  Система дидактичних принципів і їх зміст
    Поняття "принцип" походить від латинського "principium" - початок, основа. За своїм походженням принципи навчання (дидактичні принципи) є теоретичним узагальненням педагогічної практики, виникають з досвіду практичної діяльності і, отже, носять об'єктивний характер. Саме тому вони стають керівними положеннями, які регламентують і регулюють діяльність
 10.  Методи навчання: сутність, функції та класифікація
    Методам навчання, від яких значною мірою залежить результативність навчальної роботи у військовому вузі, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як у загальній теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих предметів. Однак, незважаючи на різноманіття педагогічних досліджень, проблема методів навчання залишається як і раніше актуальною. До теперішнього часу
 11.  Характеристика основних форм і засобів навчання
    Здійснення навчання вимагає знання і вмілого використання військовим педагогом різноманітних форм організації навчального процесу, їх постійного вдосконалення. На жаль, чіткого визначення поняття "організаційна форма навчання" у педагогічній літературі поки немає. Багато вчених попросту обходять це питання і обмежуються буденними уявленнями про сутність даної категорії. У
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека