ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час, 2011 - перейти до змісту підручника

Основні завдання психологічної роботи у військовій частині

Психологічна робота в частини і підрозділі виступає перш за все як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Якщо порівнювати психологічну роботу з іншими видами діяльності офіцерів, то можна помітити наступне: управління і керівництво спрямовані на реальну зовнішню діяльність суб'єктів військової служби, навчання і виховання - на здійснення змін в майбутньої зовнішньої діяльності і майбутніх зовнішніх відносинах воїнів, а психологічна робота проводиться в цілях реалізації необхідних в інтересах служби змін до реальної "внутрішньої діяльності" воїнів, тобто в їх психіці і в психіці військових колективів.

Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом. Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці військової частини і члени їх сімей, основні види військової діяльності, а також система факторів і умов, що роблять психологічний вплив на військовослужбовців. Залежно від об'єкта, на вивчення та оптимізацію якого спрямована психологічна робота, виділяються наступні її організаційні рівні:

- рівень окремого військовослужбовця;

- рівень військового колективу (підрозділу) ;

- рівень військової частини.

Психологічне вивчення об'єкта передбачає наукове дослідження, опис, пояснення і прогнозування соціально-психологічних процесів, явищ і станів окремих військовослужбовців і військових колективів на основі достовірної інформації, отриманої за допомогою надійних методів. Результатом цієї діяльності є психологічний діагноз, який передбачає опис актуального і перспективного станів об'єкта вивчення, а також запропоновані заходи керуючого впливу.

Психологічний управління об'єктом має на меті оптимізувати наявні умови життєдіяльності військовослужбовців з урахуванням її психологічних аспектів, на основі впровадження практичних рекомендацій та надання безпосередньої допомоги керівникам, військовим колективам, окремим військовослужбовцям, членам їх сімей та цивільному персоналу.
Слід зазначити, що психологічне управління може бути прямим, що включає спеціальні психологічні методи впливу на особистість, колектив, і непрямим, здійснюваним спільними зусиллями всіх суб'єктів психологічної роботи через зміну умов життєдіяльності, підбір, відбір військовослужбовців, через зміна технології і режиму діяльності.

Напрямками, за якими організується і проводиться психологічна робота в полку (на кораблі 1 рангу) є:

- вивчення індивідуально-психологічних особливостей особового складу;

- вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах;

- психологічна профілактика порушень військової дисципліни, суїцидальних пригод;

- психологічна робота із забезпечення бойового чергування (служби), гарнізонної та вартової служб;

- психологічна підготовка особового складу;

- професійний психологічний відбір і раціональний розподіл військовослужбовців;

- психологічне просвітництво особового складу;

- психологічна допомога військовослужбовцям, членам їх сімей та цивільному персоналу;

- протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на військовослужбовців.

Реалізація конкретних завдань, що відносяться до даних напрямках, здійснюється суб'єктами психологічної роботи. У військовій частині до них відноситься досить широке коло осіб і органів керівництва, в тій чи іншій мірі надають психологічний вплив на військовослужбовців. Такими, зокрема, є командири, штаби, органи виховної роботи, медична служба, військовослужбовці, військові колективи, громадські організації. Від узгодженості їх дій багато в чому залежить ефективність психологічної роботи в цілому.

Коротко охарактеризуємо основні функції зазначених категорій. Так, командири всіх рівнів відповідають за керівництво та організацію психологічної роботи у ввірених їм підрозділах і частинах.
Здійснюючи комплексний, системний підхід до вирішення різних проблем, вони ставлять завдання підлеглим посадовим особам з організації та проведення психологічної роботи, самі безпосередньо беруть участь у реалізації основних заходів, контролюють якість їх виконання.

Штаби спільно з органами виховної роботи забезпечують єдність планування та узгодженість проведення заходів психологічної роботи, вносять пропозиції щодо зміцнення морально-психологічного стану особового складу і беруть участь в їх реалізації.

Органи виховної роботи несуть відповідальність за планування, методичне забезпечення, організацію, проведення та якість психологічної роботи.

Медична служба у взаємодії з командирами та посадовими особами виховної роботи здійснює заходи щодо психогигиене і психопрофилактике з метою створення оптимальних умов збереження психічного здоров'я військовослужбовців, попередження психічних розладів і раннього виявлення військовослужбовців з нервово-психічної нестійкістю і психічними захворюваннями.

У той же час існує спеціальний інститут посадових осіб та органів психологічної роботи. На рівні військової частини їм є психолог. Володіючи необхідним рівнем професійної кваліфікації, психолог несе персональну відповідальність за зміст та наукове забезпечення заходів психологічної роботи, а також за якість, обгрунтованість і достовірність психологічних висновків і рекомендацій. У його обов'язки входить здійснення заходів, що припускають застосування спеціальних психологічних процедур і методів, а також надання методичної допомоги посадовим особам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні завдання психологічної роботи у військовій частині "
 1. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 2. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 3. Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
  Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 4. Військова психологія як галузь психологічної науки
  Навчальні питання: 1. Предмет військової психології 2. Основні принципи, методи та завдання військової психології Повсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву і формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів в умовах різних видів військової
 5. ВСТУП
  Сучасний етап розвитку Збройних сил Росії характеризується значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Необхідність зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості військовослужбовців, підвищення їх готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки зумовили
 6. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти, методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 7. Правові та організаційно-методичні аспекти проведення психологічної роботи
  Цілеспрямованість та ефективність психологічної роботи багато в чому обумовлена ??централізованим і системним керівництвом даним видом діяльності. Система керівництва психологічною роботою у ВР РФ призначена для організації та всебічного забезпечення діяльності посадових осіб, які здійснюють вирішення основних завдань психологічної роботи. Керівництво психологічною роботою
 8. Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи
  Психологічна робота у військових частинах і підрозділах виступає насамперед як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом. Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці і цивільний персонал військової
 9. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, застосовуваних їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 10. Планування психологічної роботи у військовій частині
  Вихідним, напрямних елементом технологічного циклу психологічної роботи у військовій частині є визначення її цілей і завдань, тобто формулювання кінцевого підсумку, результату, до досягнення якого прагнуть суб'єкти психологічної роботи. Мета спрямовує діяльність, змушує в процесі роботи узгоджувати отримані результати з поставленими завданнями і вносити необхідні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека