Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Софіїну В. Н.. Психолого-акмеологические основи формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції, 2007 - перейти до змісту підручника

Основні висновки

1. Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень показав, що професійна компетентність інтегрує психологічні властивості особистості, мотиви, здібності, знання, вміння, ділові та особистісні якості і є провідним показником результату професійної освіти. Однак реалізація компетентнісного підходу у вищій школі не спирається на кінцевий результат підготовки фахівців для сучасного наукоємного виробництва і не враховує його професійні моделі діяльності, що значно знижує ефективність освітнього процесу студентів і професійної діяльності фахівців.

2. Професійна компетентність формується і виявляється в процесі вирішення різних завдань. Найбільш ефективними є завдання, що сприяють оволодінню професійними моделями діяльності та базуються на основних дидактичних принципах навчання, розвиваючих пізнавальну активність, оперативне мислення, професійно важливі якості студентів і фахівців.

3. Професійна компетентність передбачає спільну колективну діяльність фахівців суміжних областей. Для успішної інноваційної професійної діяльності поряд зі спеціальною та управлінської компетентністю все більшу роль відіграє рівень розвитку у фахівців і керівників соціально-психологічної, диференційно-психологічної, аутопсихологической і акмеологической компетентності.

4. Навчально-науково-виробнича інтеграція (УНПІ) як єдина акмеологічна освітня система «вуз-виробництво» є необхідною умовою розвитку вищої професійної освіти і об'єктивним чинником формування професійної компетентності фахівців. УНПІ активізує науково-інноваційну діяльність і сприяє розвитку нової генерації фахівців, здатних працювати в інноваційному режимі.

5. На основі УНПІ створені системи завдань і єдині комп'ютерні технології для аналізу та формування професійної компетентності, реалізовані у формі автоматизованих систем (АСКАД, АСПО і «Стиль мислення») і впроваджених в технічних вузах (НГТУ, СПбГУТ, навчальному центрі ПО «Маяк», Петербурзькому енергетичному інституті підвищення кваліфікації, ВАТ «Сибирьтелеком»).


6. Науково-практичний аналіз «Виробництва» як акмеологической системи дозволив виділити структурні та функціональні компоненти, об'єктивні і суб'єктивні чинники, що сприяють формуванню професійної компетентності в умовах наукомісткого виробництва.

7. Важливим теоретичним і практичним результатом досліджень є об'єднання лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, навчально-і науково-дослідної роботи в цілісну освітню систему - «Професійно орієнтована творча самостійна робота студентів» (ТСР) та дослідження її функціонування при підготовці фахівців для інноваційного виробництва.

8. Розроблено загальну для технічних вузів акмеологічна концепція побудови освітньої системи професійно-орієнтованої творчої самостійної роботи студентів, що враховує оволодіння професійними моделями діяльності та розвиток професійної компетентності.

9. Аналіз отриманих результатів показав, що системний підхід до організації творчої самостійної роботи студентів, при якому забезпечується єдність і спадкоємність її цілей, сприяє формуванню професійної компетентності, розвитку професійно важливих якостей і розширення числа позитивних мотивів діяльності студентів.

10. У дослідженні показано, що моделювання в інженерній діяльності єінваріантні і включає в себе залежно від спеціалізації: моделювання фізичних, фізико-хімічних, конструкторсько-технологічних, соціально-психологічних процесів і т.д.

Навчання методам моделювання є акмеологічний фактором, що забезпечує формування професійної компетентності.

11. У процесі дослідження створені оригінальні методики формування професійної компетентності з використанням комп'ютерних технологій (КТ) і засобів імітаційного моделювання, що застосовуються при розробці нанотехнологій.
Намічені різні аспекти використання (КТ) для розвитку образного мислення студентів. Зокрема, показано як за допомогою (КТ) формуються символічні образи, що полегшують аналіз результатів імітаційного моделювання. Розроблено прийоми роботи з образами, здійснювані студентами з використанням (КТ), і система завдань, що враховує розвиток образних компонентів мислення студентів.

12. Розроблена автоматизована система для дослідження стилю мислення та формування професійної компетентності студентів і фахівців дозволяє: провести моніторинг стилю мислення; навчити методам експрес-діагностики та побудови ефективних моделей ділового спілкування; підвищити продуктивність мислення і комунікабельність спілкування у навчальній і професійній діяльності фахівців; використовувати отримані дані для формування навчальних і професійних колективів.

13. Проведене дослідження в цілому підтвердило вихідні гіпотези. Отримані теоретико-методологічні висновки та прикладні результати задають напрямки подальшої наукової розробки проблеми професійної компетентності, визначають перспективи їх практичного використання у професійному навчанні фахівців. У навчальній практиці вони забезпечують системний індивідуальний підхід до студентів в ході їх підготовки та перепідготовки за рахунок впровадження методів психолого-акмеологічної оцінки професійної компетентності в ході моніторингу особистісно-професійного розвитку.

14. У більш широкому контексті отримані результати створюють передумови для індивідуального підходу до формування професійної компетентності фахівця в системі неперервної професійної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні висновки "
 1. Фармакокінетика
  З погляду хімічної структури серцеві глікозиди складаються з агликона (званого також« Генина »), пов'язаного з 1-4 залишками Сахаров. Фармакологічні властивості серцевих глікозидів визначаються Генина, а фактори, що впливають на фармакокінетику, - залишками Сахаров (рис. 6.5). Фармакокінетичні дослідження показали, що дія дигоксину добре описується двухкомпартментной моделлю
 2. ПРОСТОЙ аутосомно рецесивний тип спадкування
  Цим терміном користуються, коли аномалія обумовлена ??одним рецесивним геном, локалізованим в аутосоме. Іноді вживають термін моногенно-аутосомний тип спадкування, що є синонімом. Аномалія при цьому виявляється у рівному співвідношенні у самців і самок. Аутосомні рецесивні мутантні гени проявляють свій видимий ефект тільки в гомозиготному стані, коли тварина отримає його від
 3. Система природного оздоровлення Порфирія Корнійовича Іванова
  На сьогоднішній день ця система визнана однією з найпотужніших систем безлекарственного позбавлення від хронічних хвороб. А зараз мене трошки послухайте, а потім основні висновки я дам під запис. {Foto8} Порфирій Корнійович Іванов Жив у нас в країні чудовий вчений-самородок Порфирій Корнійович Іванов. Він народився в кінці дев'ятнадцятого століття, закінчив лише чотири класи
 4. Судинна хірургія - дитя ХХ в.
  Судинна хірургія - дитя ХХ в.: В цьому столітті вона народилася, інтенсивно розвивалася і оформилася в особливий розділ клінічної хірургії. Саме в ХХ в. почалися лікування та профілактика таких поширених захворювань, як ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда, розлади мозкового кровообігу, гіпертензія і портальна гіпертензія, облітеруючий ендартеріїт і атеросклероз,
 5. Спинний мозок і периферична нервова система
  Важливі дані про механізми регуляції м'язового тонусу були отримані нейрофізіологами в результаті вивчення структури і функції м'язового веретена, його аферентних і еферентних зв'язків зі спинним мозком в експериментах на тваринах. Цей орган (м'язове веретено) сам по собі є інтегративної нервово-м'язовою системою, яка отримує командні сигнали від ЦНС і, зі свого боку, яка посилає в неї по
 6. Третя глава «Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку »
  Третя глава« Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку »присвячена опису емпіричного дослідження, аналізу та інтерпретації отриманих результатів, відповідних поставленим мети і завданням, формулюванні висновків; складається з 3 параграфів. У параграфі 3.1. Основні етапи, процедура і методи дослідження
 7. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі, 2011
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія. Мета дослідження полягає у розробці концепції розвитку професіонала в акмеологической середовищі. Об'єкт дослідження - акмеологічна середу розвитку професіонала. Предмет дослідження - взаємодія процесів розвитку професіонала і
 8. Основні висновки дисертаційного дослідження
  Для сформованої системи вищої професійної освіти характерні труднощі, пов'язані з інноваційними змінами та їх практичною реалізацією, що загострює необхідність перегляду теоретичних і методологічних основ вищої професійної освіти у напрямку створення умов цілісного розвитку людини, вищих проявів його духу. Акмеологія, цілеспрямовано виділяє
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека