ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лежніна Л. В.. Готовність психолога освіти До професійної діяльності: етапи, Механізми, технології формування, 2009 - перейти до змісту підручника

Основні положення, що виносяться на захист

Концепція формування готовності до професійної діяльності заснована на альтернативній склалася парадигмі професійної підготовки психолога ідеї, що полягає в суб'єктно-діяльнісної професіоналізації майбутнього психолога освіти через його раннє занурення і суб'єктну залученість в систему і умови профільного та професійної освіти за обраним напрямом.

2. Етапи, механізми та умови формування готовності визначаються змістом професійної діяльності, структурою, компонентами і новоутвореннями готовності, завданнями Дотрудовая періоду професіоналізації, сукупність яких реалізована в психолого-педагогічної моделі системно-безперервного формування готовності майбутнього психолога освіти.

3. Формування готовності до професійної діяльності полягає в поетапному розвитку її послідовних новоутворень у вигляді готовності до вибору професії психолога і готовності до навчально-професійної діяльності з оволодіння нею на довузівську етапі професіоналізації, готовності до виконання професійної діяльності психолога освіти - на вузівському етапі професіоналізації.

4. Базовий механізм формування готовності до професійної діяльності полягає в гетерохронностью розвитку її компонентів: мотиваційний і орієнтаційний компоненти готовності закладаються на етапі професійного самовизначення; операціональні компонент розвивається на етапі професійного навчання; особистісний компонент піддається розвитку виходячи з особливостей обраної діяльності, на протязі обох етапів професіоналізації.

5. Парціальними механізмами формування готовності на довузівську етапі виступають конгруентність образу професії, образу себе і образу свого професійного майбутнього, рефлексія уявлень про навчально-професійної діяльності у ВНЗ та освоєння навчально-пізнавальних дій, необхідних для продуктивної навчально-професійної діяльності.


6. Парціальними механізмами формування готовності на вузівському етапі є самопроектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку, а так само трансформація знань і умінь студента в професійні компетенції на основі екстеріорізаціі.

7. Поетапне формування послідовних новоутворень готовності забезпечується дотриманням умов і використанням способів, відповідних виділеним механізмам, які враховані в сукупності розроблених психолого-педагогічних технологій реалізації концептуальної моделі на довузівську та вузівському етапах: освітня, розвиваюча, психодиагностическая, атестаційна.

Апробація та впровадження основних дисертаційних ідей і результатів дослідження в практику проводилися в різних формах:

1. У навчальному процесі на факультеті педагогіки та психології (ФПП) МарГПІ (до 2008 р.) і Марго (з 2008 р.), в рамках керованого автором Центру розвитку та виховання «Гаврош» на базі ФПП МарГПІ (2002-2006 р.р. ), а так само в навчальному процесі профільної ступені загальної освіти на базі Ліцею Бауманський (колишній Центр освіти № 18) м. Йошкар-Оли, на психологічному факультеті Марійського філії МОСУ (МФ МОСУ), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів і психологів при Марійському інституті освіти (МІО). Розроблені автором програми і технології використовуються в установах загальної і професійної освіти Росії та Республіки Таджикистан.

2. У ході п'ятирічного наукового керівництва комплексної дослідницької проблемою формування соціальної екології сучасного дитинства, що виконувалася в рамках НИД МарГПІ та зареєстрованої у Всеросійському науково-технічному інформаційному центрі (ВНТІЦ, рег. № 01.2001 1983 8), успішно завершеної в грудні 2005 року;

3. У науково-дослідних грантах з соціально-освітньої темати-ке, підтриманих різними фондами та організаціями (грант Уряду Республіки Марій Ел для молодих вчених, 1998; груповий грант Російського Гуманітарного Наукового Фонду, 1997; грант Junior Faculty Development Program Scholarship (JFDP) програми Фулбрайт , 2001; груповий грант II Ярмарки-форуму соціальних і культурних проектів РМЕ, 2004 та ін
);

4. У доповідях на науково-практичних конференціях різних рівнів:

? міжнародних (Вашингтон, США, 2002; Душанбе, Таджикистан, 2007; Астрахань, 2008; Кисловодськ, 2007, 2008; Москва, 1998, 2003; Пенза, 2007; Перм, 2006; Ставрополь, 2006; Тамбов, 2004, 2007),

? всеросійських (Москва, 2005, 2006, 2007, 2008; Йошкар-Ола, 1994, 2006, 2008; Казань, 2008; Пенза, 1999; Слов'янськ-на-Кубані, 2008; Челябінськ, 2005);

? регіональних (Йошкар-Ола, 1995, 1997-1999, 2002, 2003, 2006; Курськ, 2009; Чебоксари, 2006);

5. У ході обговорень на засіданнях профільних кафедр, методологічних семінарах МарГПІ, Марго, МФ МОСУ, МПДУ;

6. У наукових публікаціях автора: з 100 робіт у 74-х (більше 70 д.а.) відображені дисертаційні ідеї, в т.ч. в 2 монографіях, навчальному посібнику, 10 навчально-методичних роботах, 8 статтях у наукових журналах, рекомендованих ВАК, в 3 колективних виданнях під редакцією і з участю автора, в статтях і тезах доповідей.

Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний текст ілюстрований 32 малюнками і графіками, 17 таблицями. Список літератури містить 533 назви, з них 20 іноземною мовою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні положення, що виносяться на захист "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - це поетапний процес формування та перетворення компонентів професіоналізму при взаємовпливі з акмеологической середовищем. Вплив акмеологической середовища - вплив особливого соціуму, системи вищого порядку, що включає мінливі умови, чинники, акмеологические детермінанти, поля і простору професійного розвитку, а також
 3. Введення
  Актуальність дослідження . Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 4. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  У Запровадження обгрунтований вибір теми, визначено її актуальність, ступінь вивченості, сформульовані гіпотеза, мета і завдання дослідження, основні положення, що виносяться на захист, розкрито методологічні основи і методи дослідження, визначена наукова новизна, теоретична значущість роботи, її практична цінність і представлена ??апробація
 5. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Концепція МПО визначена в контексті двох аспектів: соціального і психологічного. Соціальний аспект представлений характеристикою факторів, що визначають своєрідність МПО: микросоциум (сім'я) і макросоциума (умови і місце проживання, етнокультурні особливості) та факторів гармонізації МПО [Державна політика, освіта (психологічне знання), ЗМІ, соц. реклама]. Психологічний аспект
 6. Апробація і впровадження результатів дослідження
  Основні положення, висунуті в дослідженні, і його результати апробовані в наступних формах: 1. У виступах на методологічному семінарі Психологічного інституту РАО, на засіданнях вченої ради Тамбовського державного університету, на розширеному засіданні лабораторії психології професійного розвитку особистості Психологічного інституту РАО, на засіданнях
 7. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Розробка акмеологической концепції професійного становлення викладачів вищої школи є наслідком наукового уявлення про основні підходи до досліджуваної проблеми; основні тенденції розвитку вищої освіти та її ролі у розвитку особистості; складності, багатогранності, полифункциональности професійної діяльності викладачів вищої школи; існуючих протиріччях
 8. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Спеціальні здібності є властивостями ментальних структур, референтних певній предметній області об'єктивної реальності і формуються в індивідуальному досвіді суб'єкта в процесі діяльності з її освоєння. Кількісною характеристикою сформованості ментальних структур, що реалізують функції відображення, відбору та перетворення реальності в ідеальній формі, є міра
 9. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Професійна компетентність спеціаліста з вищою технічною освітою являє собою динамічно розвивається характеристику особистості, інтегруючу здібності, знання, вміння, ділові та особистісні якості, які проявляються у володінні сучасними технологіями та методами вирішення професійних завдань різного рівня складності і дозволяють здійснювати професійну
 10. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Однією з найбільш актуальних завдань, що стоять перед психологічною наукою в сучасних умовах, є розробка теоретичних концепцій, що розглядають розвиток особистості і суспільства в якості взаємопов'язаних складових єдиного процесу, які розкривають механізми даної взаємозв'язку і дозволяють розробляти програми її емпіричного вивчення в конкретному соціально-психологічному
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека