Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей, 2011 - перейти до змісту підручника

Основні положення, що виносяться на захист

1. Спеціальні здібності є властивостями ментальних структур, референтних певній предметній області об'єктивної реальності і формуються в індивідуальному досвіді суб'єкта в процесі діяльності з її освоєння. Кількісною характеристикою сформованості ментальних структур, що реалізують функції відображення, відбору та перетворення реальності в ідеальній формі, є міра відповідності індивідуально-психологічних якостей суб'єкта предметної галузі діяльності. Чим вище така відповідність, тим вище рівень спеціальних здібностей і потенціал їх розвитку.

2. Розвиток спеціальних здібностей відбувається як перехід від глобального недиференційованого рівня до базового і далі деталізованому, тобто від менш диференційованих ментальних структур до структур більш диференційованим і інтегрованим. Одним з індикаторів рівня розвитку ментальних структур може виступати час реакції складного вибору. Критерієм зростання диференційованості ментальних структур є зменшення часу реакції складного вибору; критерієм зростання інтегрованості ментальних структур - збільшення кореляцій між показниками спеціальних здібностей і ментальних структур одночасно із зменшенням часу реакції складного вибору.

3. Хімічні здібності - це індивідуально-психологічні властивості, що забезпечують успішність діяльності з цілеспрямованому зміни якісної (хімічної) природи речовини (одержання нових речовин з наперед заданими властивостями), в основі яких лежить висока розрізнювальна чутливість до структурних та змістовним характеристикам хімічної реальності (почуття речовини і хімічного процесу). У ході онтогенезу у міру дорослішання респондентів, освоєння ними хімії та діяльності в галузі хімії, формуються ментальні структури, що відображають якісно специфічні інваріанти хімічної реальності (склад, будову та властивості речовини, типи хімічної взаємодії). Дані ментальні структури проявляються в різних видах діяльності хіміка і обумовлюють її успішність і індивідуальне своєрідність. Високий рівень спеціальних здібностей пов'язаний з формуванням концептуальних структур деталізованого рівня, релевантних певної діяльності.

Диференційного-інтеграційна концепція спеціальних здібностей дозволяє описати особливості організації, функціонування та розвитку спеціальних (хімічних) здібностей з урахуванням їх культурогенеза, суб'ектогенеза і мікрогенеза.

4.
Розвиток в онтогенезі ментальних структур як психічної основи спеціальних хімічних здібностей характеризується рядом закономірностей, пов'язаних з показниками швидкості переробки хімічної інформації: 1) формування структури супроводжується зменшенням часу реакції складного вибору (правило зростання формується структури); 2 ) при досягненні вищого ступеня диференційованості та інтегрованості структури час реакції складного вибору стає величиною постійною (правило константності зрілої структури), 3) в умовах сформованості структур деталізованого рівня узагальнення, - порівняно зі структурами базової та глобального рівня узагальнення, - час реакції складного вибору збільшується ( правило форми впорядкованості структури).

5. Необхідною умовою успішного формування спеціальних здібностей є достатній рівень розвитку загальних здібностей. У міру зростання спеціальних здібностей відбувається ослаблення зв'язків між показниками загальних і спеціальних здібностей. При досягненні певного порогового значення зв'язку між показниками загальних і спеціальних здібностей руйнуються, утворюється нове автономне психічне утворення - спеціальні здібності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні положення, що виносяться на захист "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - це поетапний процес формування та перетворення компонентів професіоналізму при взаємовпливі з акмеологической середовищем. Вплив акмеологической середовища - вплив особливого соціуму, системи вищого порядку, що включає мінливі умови, чинники, акмеологические детермінанти, поля і простору професійного розвитку, а також
 3. Введення
  Актуальність дослідження . Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 4. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  У Запровадження обгрунтований вибір теми, визначено її актуальність, ступінь вивченості, сформульовані гіпотеза, мета і завдання дослідження, основні положення, що виносяться на захист, розкрито методологічні основи і методи дослідження, визначена наукова новизна, теоретична значущість роботи, її практична цінність і представлена ??апробація
 5. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Концепція МПО визначена в контексті двох аспектів: соціального і психологічного. Соціальний аспект представлений характеристикою факторів, що визначають своєрідність МПО: микросоциум (сім'я) і макросоциума (умови і місце проживання, етнокультурні особливості) та факторів гармонізації МПО [Державна політика, освіта (психологічне знання), ЗМІ, соц. реклама]. Психологічний аспект
 6. Апробація і впровадження результатів дослідження
  Основні положення, висунуті в дослідженні, і його результати апробовані в наступних формах: 1. У виступах на методологічному семінарі Психологічного інституту РАО, на засіданнях вченої ради Тамбовського державного університету, на розширеному засіданні лабораторії психології професійного розвитку особистості Психологічного інституту РАО, на засіданнях
 7. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Розробка акмеологической концепції професійного становлення викладачів вищої школи є наслідком наукового уявлення про основні підходи до досліджуваної проблеми; основні тенденції розвитку вищої освіти та її ролі у розвитку особистості; складності, багатогранності, полифункциональности професійної діяльності викладачів вищої школи; існуючих протиріччях
 8. Очищення стічних вод
  Походження, властивості і склад господарсько-побутових стічних вод. Важливим, небезпечним і майже повсюдним (за наявності каналізації) джерел забруднення водойм є неочищені або недостатньо очищені господарсько-побутові стічні води. Вони утворюються в населених пунктах при використанні питної води для фізіологічних потреб, побутової та господарської діяльності людини. Кількість
 9. ВСТУП
  Актуальність дослідження Однією з актуальних проблем охорони здоров'я людини в процесі трудової діяльності є раннє виявлення та попередження несприятливої ??дії токсичних речовин на організм. У південних регіонах республіки, де зосереджені підприємства хімічної промисловості, об'єкти навколишнього середовища інтенсивно забруднюються їх промисловими викидами, що не може
 10. Теоретична значимість дослідження
  Дисертаційна робота виконана як міждисциплінарне дослідження , що знаходиться на стику акмеології і психології, що дозволило вийти до вирішення проблем сучасної вищої освіти. Показано, що в єдиному проблемному полі з поняттям особистісно-професійне становлення знаходяться категорії «акме», «цілісність людини», «багатовимірний світ особистості», «образ світу», «спосіб життя». «Акме» при
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека