ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи, 2009 - перейти до змісту підручника

Основні положення, що виносяться на захист

1. Розробка акмеологической концепції професійного становлення викладачів вищої школи є наслідком наукового уявлення про основні підходи до досліджуваної проблеми; основні тенденції розвитку вищої освіти та її ролі у розвитку особистості; складності, багатогранності, полифункциональности професійної діяльності викладачів вищої школи; існуючих протиріччях в сучасній вищій школі та їх вплив на процес професійного становлення; постановці общеакмеологіческой мети професійного становлення викладачів вищої школи - створення умов, що забезпечують вершинні досягнення.

2. Процес професійного становлення, що розглядається з позицій загально методологічні принципів і підходів, дає уявлення про психологічної сутності цього феномена, основний зміст якого полягає у кількісних і якісних змінах, що відбуваються в процесі розвитку людини, у формуванні особистості професіонала на основі і через включення індивіда в різні форми діяльності .

З позиції акмеологічного підходу професійне становлення особистості розглядається як якісне поетапне перетворення необхідних для здійснення діяльності особистісних властивостей і використання їх як ресурсів і засобів відповідно до вимог соціальної ситуації професійного розвитку. У цьому процесі на основі цілеспрямованої активності особистості визначається вектор і зміст життєвої стратегії, проектується оптимальна модель професійної діяльності, інтегрується набутий досвід для досягнення акме.

3. Акмеографіческій підхід до опису особистості та діяльності викладача вищої школи забезпечує подання:

- про сутнісних характеристиках, цілі, завдання, проблемах кожного етапу професійного становлення вузівських викладачів;

- про професійно значущих особистісних якостях, необхідність розвитку яких обумовлена ??системою вимог і які послідовно перетворюються, удосконалюються, забезпечуючи викладачеві можливість досягнення мікро-акме на певних етапах самостійного здійснення професійної діяльності та повної самореалізації в цілісному процесі професійного становлення;

- про необхідність вивчення і формування психологічної готовності викладачів вищої школи до саморозвитку, до адекватному прийняття цілей, завдань, функцій професійної діяльності, готовності долати труднощі професійного становлення;

- про критерії та показники продуктивності професійного становлення викладачів вищої школи, яка визначається за допомогою співвіднесення результатів кожного етапу становлення його цілям, завданням і рівню особистісно-професійного розвитку, які дають можливість виявляти акмеологические залежності і закономірності, що виникають під впливом акмеологической середовища, проектувати стратегії, що забезпечують вершинні досягнення в процесі здійснення професійної діяльності.

4. Теоретичний і емпіричний аналіз наукової проблеми дозволяє визначити сутнісний зміст акмеологической концепції професійного становлення викладачів вищої школи:

- принципи, що пояснюють детермінанти професійного становлення особистості (общеметодологические принципи, конкретні методологічні принципи акмеології та спеціальні методологічні принципи психології);

- акмеологічна модель, яка забезпечує загальне уявлення про особливості професійного становлення викладачів вищої школи; про здібності викладачів усвідомлювати специфіку професійної діяльності, мати адекватне уявлення про реальний професійному образі, стратегіях професійного становлення; про потреби викладачів у вдосконаленні професійної компетентності, що знаходить відображення в структурних компонентах моделі (ціннісно-цільовий, змістовний, інструментальний, технологічний, критериально-результативний і рефлексивний);

- акмеологічний алгоритм, який представлений системою послідовних дій, що включають особистісну рефлексію (забезпечує початкове уявлення про себе як суб'єкта професійної діяльності); розробку та поетапну реалізацію професійного задуму (виступає центральною ланкою в життєвій стратегії); професійну самореалізацію на основі самопроектування, самоконтролю і самокорекції (сприяє продуктивному професійному становленню);

- акмеологические технології, серед яких найбільш затребуваними є технологія самопізнання (дає можливість отримувати інформацію про власному світі психічних процесів і явищ, формувати адекватне уявлення про свої актуальних і потенційних можливостях, реальному професійному образі); саморозвитку (відбиває свідоме прагнення суб'єкта діяльності зберігати і розвивати свою індивідуальність); самореалізації (розкриває потенціал особистості за допомогою техніки інвентаризації, саморегуляції, самоствердження); особистісно-орієнтовані технології, в яких як провідна визначається технологія співробітництва (реалізує принцип суб'єкт-суб'єктних відносин).
У сукупності названі технології забезпечують вдосконалення психолого-акмеологічної компетентності викладачів, продуктивне особистісно-професійний розвиток на етапах професійного становлення;

- акмеологические механізми, що представляють сукупність об'єктивних і суб'єктивних, універсальних і спеціальних механізмів, що виникають на певних етапах становлення і забезпечують викладачеві можливість адекватно оцінювати і співвідносити професійно особистісні якості вимогам професійної діяльності; здійснювати контроль за особистісно-професійним розвитком на етапах професійного становлення; здобувати досвід професійної діяльності, інтегрувати його; визначати вектори досягнення вершин професіоналізму .

5. Продуктивність професійного становлення викладачів вищої школи забезпечується акмеологической середовищем, яка створюється в результаті включення в средовое простір компонента, здатного виконувати роль «активізатора» для інших складових середовища, перетворюючи їх цілі в общеакмеологіческую мета, і забезпечувати встановлення зворотного зв'язку суб'єктів з суспільством.

Акмеологическая середу, представлена ??сукупністю умов, що виникають і створюються в процесі функціонування кожного її структурного компонента: професійного, освітнього, акмеологічного супроводу, і перебувають під впливом мега-, макро-і микрофакторов, забезпечує особистості можливість продуктивно здійснювати кожен етап професійного становлення, реалізовувати себе у професії, досягати вершин професіоналізму на основі виділення наступних параметрів: цінності (прийняття педагогічної професії як місії); установки (пов'язані з активним розвитком, саморозвитком і самовдосконаленням); відносини (суб'єкт-суб'єктна основа); образи (створення професійного образу відповідно до вимог професії і соціальним замовленням суспільства).

Включення в структуру акмеологической середовища акмеологічного супроводу професійного становлення викладачів вищої школи дозволяє викладачеві на основі науково обгрунтованої акмеологической діагностики адекватно оцінювати особистісні професійно значущі характеристики, встановлювати баланс між готівковим (реальний образ), необхідним (оптимальний образ) і бажаним чином (обумовлений вимогами професії, представлений як еталон), успішно освоювати нову соціальну роль на етапі адаптації; вибудовувати успішну стратегію професійного становлення, приймати і виконувати на високому рівні приписані функції, компетентно вирішувати професійні завдання, досягати високих результатів у науково-дослідній діяльності , розвивати професійно значущі особистісні якості в напрямку заданих образів на етапі професіоналізації; проектувати власну діяльність, реалізовувати індивідуальний стиль діяльності та педагогічні позиції, передавати свій досвід іншим, досягати максимальної продуктивності на етапі професійної майстерності.

Реалізація ідей акмеологічного супроводу найбільш ефективно здійснюється в періоди активного включення викладачів в систему післявузівської освіти (аспірантура, докторантура, факультети підвищення кваліфікації), що пояснюється їх психологічною готовністю до побудови нових відносин, освоєння нових ролей, придбання нових знань, підвищення професійної та наукової компетентності.

6. Продуктивність професійного становлення викладачів вищої школи (як співвіднесення кінцевого результату кожного етапу становлення його цілям і завданням) визначається за допомогою якісного аналізу та оцінки результатів експериментальної роботи за наступними показниками:

- сформованість психолого-акмеологічної компетентності, що забезпечує викладачам можливість формувати наукове уявлення про світ психічних явищ людини; визначати способи саморозвитку і самокорекції; пізнавати, адекватно оцінювати і вдосконалювати себе; визначати фактори, супутні професійному становленню; проектувати ефективні стратегії професійного становлення і встановлювати конструктивні міжособистісні відносини;

- розвиток таких професійно значущих особистісних якостей, як потреба в самоактуалізації, рівень суб'єктивного контролю, соціальна зрілість, ініціативність і активність, саморегуляція і самоконтроль, особистісна рефлексія, самоповага, корективу життєвого задуму.


7. Продуктивність, будучи головним об'єктивним критерієм оцінки професійного становлення викладачів вищої школи, в сукупності з суб'єктивними і конкретними критеріями забезпечує розуміння дії акмеологічних механізмів, які виступають рушійною силою на кожному етапі становлення, і виявлення акмеологічних залежностей, закономірностей цього процесу.

Акмеологические залежності розкривають зв'язок між потребою викладачів у продуктивному освоєнні етапів професійного становлення і готовністю удосконалювати особистість і діяльність на основі використання нового досвіду.

Акмеологические закономірності відображають взаємозалежність розвитку професійно значущих особистісних якостей і якості структурних компонентів акмеологічної середовища; характеристик професіоналізму викладачів вищої школи та їх особистісною готовністю до використання можливостей акмеологической середовища для самовдосконалення.

8. Досягнення максимальних результатів на кожному етапі професійного становлення, позначаються як «мікро-акме», забезпечується впливом нормативно-регламентуючих, організаційно-діяльнісних, психолого-акмеологічних умов, які визначають ефективність особистісно-професійного розвитку викладачів на кожному етапі професійного становлення та які в сукупності з акмеологическое факторами (суб'єктивні та об'єктивні) забезпечують просування до акме і професійну самореалізацію.

Оптимізація професійного становлення викладачів вищої школи забезпечується за допомогою розробки акмеологічних програм, індивідуальних акмеограмм, активного включення викладачів у науково-дослідну діяльність, використання сучасних технологій навчання в системі підвищення кваліфікації, вдосконалення засобів, якими володіє акмеологічна середу, і вдосконалення рівня компетентності її суб'єктів.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні положення, що виносяться на захист "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - це поетапний процес формування та перетворення компонентів професіоналізму при взаємовпливі з акмеологической середовищем. Вплив акмеологической середовища - вплив особливого соціуму, системи вищого порядку, що включає мінливі умови, чинники, акмеологические детермінанти, поля і простору професійного розвитку, а також
 3. Введення
  Актуальність дослідження . Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 4. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  У Запровадження обгрунтований вибір теми, визначено її актуальність, ступінь вивченості, сформульовані гіпотеза, мета і завдання дослідження, основні положення, що виносяться на захист, розкрито методологічні основи і методи дослідження, визначена наукова новизна, теоретична значущість роботи, її практична цінність і представлена ??апробація
 5.  Основні положення, що виносяться на захист
    1. Концепція МПО визначена в контексті двох аспектів: соціального і психологічного. Соціальний аспект представлений характеристикою факторів, що визначають своєрідність МПО: микросоциум (сім'я) і макросоциума (умови і місце проживання, етнокультурні особливості) та факторів гармонізації МПО [Державна політика, освіта (психологічне знання), ЗМІ, соц. реклама]. Психологічний аспект
 6.  Апробація та впровадження результатів дослідження
    Основні положення, висунуті в дослідженні, і його результати апробовані в наступних формах: 1. У виступах на методологічному семінарі Психологічного інституту РАО, на засіданнях вченої ради Тамбовського державного університету, на розширеному засіданні лабораторії психології професійного розвитку особистості Психологічного інституту РАО, на засіданнях
 7.  Основні положення, що виносяться на захист
    1. Спеціальні здібності є властивостями ментальних структур, референтних певній предметній області об'єктивної реальності і формуються в індивідуальному досвіді суб'єкта в процесі діяльності з її освоєння. Кількісною характеристикою сформованості ментальних структур, що реалізують функції відображення, відбору та перетворення реальності в ідеальній формі, є міра
 8.  Очищення стічних вод
    Походження, властивості і склад господарсько-побутових стічних вод. Важливим, небезпечним і майже повсюдним (за наявності каналізації) джерел забруднення водойм є неочищені або недостатньо очищені господарсько-побутові стічні води. Вони утворюються в населених пунктах при використанні питної води для фізіологічних потреб, побутової та господарської діяльності людини. Кількість
 9.  ВСТУП
    Актуальність дослідження Однією з актуальних проблем охорони здоров'я людини в процесі трудової діяльності є раннє виявлення та попередження несприятливої ??дії токсичних речовин на організм. У південних регіонах республіки, де зосереджені підприємства хімічної промисловості, об'єкти навколишнього середовища інтенсивно забруднюються їх промисловими викидами, що не може
 10.  Теоретична значимість дослідження
    Дисертаційна робота виконана як міждисциплінарне дослідження, яке перебуває на стику акмеології і психології, що дозволило вийти до вирішення проблем сучасної вищої освіти. Показано, що в єдиному проблемному полі з поняттям особистісно-професійне становлення знаходяться категорії «акме», «цілісність людини», «багатовимірний світ особистості», «образ світу», «спосіб життя». «Акме» при
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека