ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ

При обговоренні зв'язку психології з іншими науками ми окреслили - хоча й далеко не повністю - коло різних психологічних дисциплін, тобто галузей психології, торкнувшись тим самим питання про структуру сучасної психології. Постараємося зробити це більш систематизування, хоча це не завжди легко: галузі психології виникають і розвиваються не з волі єдиного методолога, розпорядчого науці логіку розвитку, але перш за все виходячи з вимог життя, практики. У зв'язку з цим будь-яка схема буде умовною, і складні процеси диференціації та інтеграції психологічних дисциплін залишаться за її межами.

Фундаментальна частина психології представлена ??загальною психологією - дисципліною, яка намагається знайти відповіді на принципові питання, що постають перед психологічною наукою в цілому, виробити теоретичні принципи, обгрунтувати методи психологічного пізнання, сформулювати основні закономірності існування і розвитку психічної реальності. Найбільш глобальні з цікавлять її питань (ми мали можливість частково їх простежити при розгляді становлення предмета психології): що таке психіка? Які її структура і функції? За якими законами вона розвивається в філогенезі і онтогенезі? Які рівні її розвитку і за якими критеріями їх можна виділити? Як співвідносяться психіка і мозок? Яку роль у психічному розвитку грають вроджене і придбане, біологічна і соціальна? Які критерії розрізнення нормального і аномального розвитку психіки?

Крім проблем, що відносяться до психіки в цілому, загальна психологи ^ розглядає більш приватні, які стосуються конкретних психічних процесів, перебуваючи-данням та властивостям. Оскільки основний інтерес для психології представляє людина, загальна психологія обговорює в першу чергу питання, пов'язані з особистістю, діяльністю, спілкуванням, пізнавальними процесами людини, вивчаючи їх як в теоретичному плані, так і експериментально.
(Іноді як про окремі дисциплінах в рамках загальної психології говорять про психології особистості, психології діяльності, психології пізнавальних процесів).

Основні питання, що порушуються загальною психологією, стоять у центрі більш приватних галузей психологічної науки, які є відносно самостійними областями знання (частково ми розглядали їх у попередньому розділі). Так, проблеми розвитку психіки в філогенезі спеціально розглядаються в порівняльній психології та зоопсихології (порівняльна психологія робить акцент на зіставленні психіки тварин і людини, зоопсихология - наука про психіку тварин; іноді їх об'єднують під наведеним назвою «еволюційна біопсихолог»); закономірності онтогенетичного розвитку психіки в зв'язку з віком - у віковій психології; співвідношення мозку і психіки-в психофізіології і нейропсихології;

проблеми аномального розвитку психіки-в спеціальної психології; закономірності взаємодії особистості та соціуму, формування та розвитку груп-в соціальній психології ; закономірності трудової діяльності - в психології праці.

Кожна з цих галузей виробляє свої відносно автономні теоретичні уявлення і, в свою чергу, включає ряд більш приватних дисциплін, що співвідносяться з окремими аспектами проблематики. Так, у віковій психології виділяються: дитяча психологія (зі своїм підрозділом по віках), пси хологія підлітка, психологія юності, психологія дорослості, психологія похилого віку і старості (геронтопсихолога). Спеціальна психологія включає патопсихологию, що вивчає закономірності розпаду психічної діяльності при захворюваннях; олігофрен-нопсіхологію, що вивчає особливості розумово відсталих: тіфлопсіхологіі (психологія сліпих), сурдо-психологію (психологія глухих).

Соціальна психологія в якості основних розділів включає психологію спілкування та взаємодії людей, психологію груп, соціальну психологію особистості.


Надзвичайно розгалуженої є психологія праці, що дає основу для розвитку областей психологічного знання, що співвідносяться з конкретними видами людської діяльності. До них відносяться інженерна психологія, що вивчає діяльність людини у системі «людина-машина», авіаційна психологія, психологія управління та ін

Таке «членування» психології не означає відсутності зв'язку між названими областями. Навпаки, цілий ряд психологічних дисциплін виявляється можливим тільки завдяки їхній взаємодії, апелюючи до напрацьованих в них теоретичним схемам, експериментальним даним, методів роботи. Простежимо це на прикладі педагогічної психології-дисципліни, що вивчає, як ви пам'ятаєте, психологічні проблеми навчання і виховання. Загальна психологія «віддає» їй знання про загальні закономірності розвитку особистості і пізнавальних процесів; диференціальна психологія (галузь психології, що вивчає індивідуально-психологічні відмінності)-принципи і способи виявлення індивідуальних особливостей - основи індивідуального підходу; вікова психологія-знання про закономірності розвитку психіки на різних вікових етапах і методах контролю ходу розвитку, без чого неможливий вибір змісту і методів навчання і виховання; соціальна психологія - знання про особливості спілкування (а навчання і виховання-це специфічно організований процес спілкування), закономірності розвитку і взаємодії груп (класу, школи, педагогічного колективу), взаємодії особистості та групи (учень-клас, вчитель-клас, вчитель - педагогічний колектив); спеціальна психологія дає основи для відбору учнів у спеціальні навчальні заклади та побудови там навчально-виховного процесу; психологія праці вчителя входить складовою частиною в педагогічну психологію .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ "
 1. Професійні якості психолога
  основні вимоги до підготовленості психолога з фахових дисциплін. В області психології фахівець повинен: 1) розуміти цілі, методологію та методи професійної діяльності психолога; 2) володіти інструментарієм, методами організації та проведення психологічних досліджень; 3) розуміти специфіку предмета психології, її зв'язки з іншими дисциплінами; знати основні
 2. Професійна компетентність психолога
  основному в юридичній сфері: «Компетентний суддя, хто може і має право судити про кого, про що або кого-небудь ... суддя повноправний». Компетентність та компетенція складають у В. І. Даля єдине поняття. У сучасному розумінні компетенція розглядається в таких аспектах: - володіє компетенцією; - володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь. Зміст поняття «компетентний»
 3. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної психології Л. С. Виготський і його школа С. Л. Рубінштейн Інші школи вітчизняній психології. Місце психології в системі наук та її структура. Психологія та інші
 4. Основні галузі психології
  основні закономірності існування і розвитку психічної реальності. Найбільш глобальні з цікавлять її питань (ми мали можливість частково їх простежити при розгляді становлення предмета психології): що таке психіка? Які її структура і функції? За якими законами вона розвивається в філогенезі і онтогенезі? Які рівні її розвитку і за якими критеріями їх можна виділити? Як
 5. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  основні розділи, висновок і використана література). Реферат, як правило, не більше 10-12 сторінок друкованого тексту або 15-17 с. від руки. Захист реферату проходить публічно в присутності групи. Автору дається право викласти зміст реферату за 7-8 хвилин. Після чого виступають 2-3 опонента з числа добровільно викликалися студентів. Їх мета - обговорити роботу і задати 2-3 цікавлять їх
 6. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні медицини та фізичної культури, раціонального режиму праці та активного відпочинку,
 7. Валеологія як наука, її цілі і зміст
  основні напрямки валеології: - Загальна валеологія - являє собою основу, методологію валеології як науки, її місце в системі наук про людину, предмет, завдання, історію її становлення і т.д. Її можна розглядати як стовбур дерева науки, від якого відходять гілки, галузі валеології. - Медична валеологія визначає різницю між здоров'ям і хворобою і їх діагностику, вивчає
 8. Причини раннього старіння
  основних галузях виробництва, і в суспільстві виникне дефіцит робочої сили. У всіх країнах це є серйозною проблемою, і одним з можливих шляхів її вирішення є продовження повноцінного життя. Ось чому боротьба проти старості набула глобальних масштабів, а можливість жити довго і не старіти досліджується вченими в усьому світі. Розглянемо унікальне творіння природи - це бджолина
 9. ВИСНОВОК
  галуззю з надання медичних послуг, і тому потребує споживачах - тих, кому ці послуги надаються, тобто медицині потрібні не здорові, а хворі люди. Особливо це наочно підтверджується на прикладі поширення ліків. У світі створена потужна фармацевтична індустрія, що виробляє десятки тисяч найменування ліків, а також БАДів (біологічно активних добавок).
 10. Профілактика нервово-психічних розладів
  основними ознаками: - всі вони відносяться до функціональних видам розладів, тобто не супроводжуються органічним ураженням головного мозку; - мають невротичний рівень прояву, тобто хворий незалежно від тяжкості стани не втрачає контакту з реальною дійсністю; - розлад має чітку тимчасову зв'язок з провокуючим його фактором. Профілактика психічного
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека