ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи, 2009 - перейти до змісту підручника

Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна

Представлені наукові результати реалізації акмеологічного підходу , який синтезує дослідження в галузі філософії, педагогіки, антропології, андрагогіки, загальної, соціальної та педагогічної психології, психології розвитку та вікової психології, психології праці, психології та педагогіки вищої школи, що забезпечує основу для вирішення великої наукової проблеми розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи .

Розроблено акмеологічна концепція професійного становлення викладачів вищої школи, яка включає: теоретико-методологічні-ське і емпіричне обгрунтування досліджуваної проблеми; акмеологічної модель; акмеологический алгоритм і технології; акмеологические механізми; акмеологічної оцінку продуктивності професійного становлення; умови і фактори оптимізації процесу професійного становлення викладачів вищої школи.

Розроблена концепція дозволяє визначити акмеологічної сутність, змістовні характеристики, диференціювати цілі і завдання всіх етапів процесу професійного становлення.

Визначено, що в контексті єдиного проблемного поля дослідження поняття «професійне становлення» знаходиться в тісному зв'язку з категоріями «суб'єктність», «компетентність», «професіоналізм», «самоактуалізація», «самореалізація», « саморозвиток »,« продуктивність »,« професійна зрілість »,« професійна ідентичність »,« акмеологическое забезпечення »,« акме »,« мікро-акме ».

Виявлено, що професійна діяльність, виступаючи жізнеобразующій фактором дорослої людини, забезпечує йому можливість прояву суб'єктності; «акме», будучи вищою точкою досягнення особистості, включає вершинні досягнення кожного етапу професійного становлення, які визначаються як «мікро -акме »; досягнення« мікро-акме »у процесі професійного становлення свідчать про його продуктивності, коли досягнутий результат співвідноситься з цілями і завданням кожного етапу; професійна ідентичність, характеризуючи для індивіда значимість професії, забезпечує йому можливість самоактуалізації та самореалізації в професії.

Дано авторське визначення поняття «професійне становлення», яке розуміється як складний, динамічний, поетапний процес виникнення, закріплення і перетворення змістовних характеристик потребностно-мотиваційної, когнітивної, особистісної та емоційно-вольової підструктур, що забезпечують суб'єкту діяльності можливість проявляти соціальну та професійну активність, спрямовану на вирішення конкретних завдань, подолання професійних проблем; визначати вектор і зміст життєвої стратегії відповідно до змісту та вимогами соціальної ситуації професійного становлення; співвідносити реальний образ з еталоном і проектувати оптимальну модель діяльності професіонала; визначати точки вершинних досягнень на кожному етапі.

Показано, що акмеологічна концепція професійного становлення викладачів вищої школи та зміст кожного її положення відображають і забезпечують розвиток:

- базових потреб особистості в наявності позитивних життєвих цілей і перспектив, умов і факторів, що забезпечують можливість у самовдосконаленні, в конструктивній взаємодії з соціумом, за допомогою виконання средообразующей функції, задоволення потреб у сфері професійної діяльності, у реалізації творчого потенціалу, в самопізнанні, підвищенні наявних компетенцій на всіх етапах професійного становлення;

- потреб професійного співтовариства в актуалізації середовищних потенціалів, використанні нових технологій, способів, засобів, які виступають стимулом підвищення активності, творчості, ініціативності при проектуванні кожного етапу професійного становлення, виборі оптимальних способів досягнення професіоналізму особистості та діяльності;

- уявлень викладачів про значущість системи післядипломного навчання для підвищення професіоналізму діяльності та особистості, коли викладач має можливість не тільки актуалізувати і закріпити наявні знання, але й придбати нові, відповідно до вимог професії, що забезпечують можливість вибудовувати стратегії професійного становлення в напрямку вершинних досягнень;

- уявлень викладачів про можливі стратегії професійного становлення (стратегії вершинних досягнень; актуалізації себе в професії; кар'єрна стратегія; стратегія примітивного функціонування) і вибір найбільш ефективних стратегій в умовах акмеологической середовища. Основою побудови стратегій успішного професійного становлення виступає потреба і здатність особистості до саморозвитку, потреба у створенні оптимального балансу між бажаним і необхідним через аналіз та оцінку характеристик реального образу; готовність і здатність до вирішення суперечностей, проблем, що виникають на тому чи іншому етапі професійного становлення.

Описано з позиції акмеографіческого підходу специфічні особливості діяльності викладачів вузу, які обумовлюють сутнісний зміст кожного етапу професійного становлення, постановку конкретних цілей і завдань, що трансформуються в особисті цілі і задачі, пов'язані як з виконанням даної діяльності, так і з особистісно-професійним розвитком, що забезпечує освоєння кожного етапу становлення і досягнення «мікро-акме».

Виявлено, що на першому етапі професійного становлення (етап адаптації) відбувається освоєння нової соціальної ролі, в процесі чого виникають і розвиваються професійно значущі особистісні якості, індивідуальний стиль діяльності та педагогічні позиції; починають формуватися різні компетентності, забезпечують адекватну оцінку і співвіднесення індивідуально-типологічних особливостей з вимогами професії, і потреби у виконанні науково-дослідної діяльності. Це обумовлює необхідність постановки та вирішення завдань, пов'язаних з входженням у професію, заломленням теоретичних знань у практичний досвід, здійсненням особистісної рефлексії, пов'язаної з аналізом попереднього досвіду і психологічної готовності до досягнення максимальних результатів на цьому етапі професійного становлення.

На етапі професіоналізації відбувається ідентифікація себе з професією, формується необхідний і достатній для оптимального виконання запропонованих функцій рівень знань і умінь, актуалізується потреба у виконанні діяльності на рівні зразків і досягненні певних результатів у науковій сфері. Таке уявлення про зміст етапу професіоналізації висуває завдання, пов'язані з визначенням бар'єрів, що перешкоджають і сприяють професійному становленню, проектуванням позитивних життєвих стратегій і векторів досягнення вершин професіоналізму, розвитком професійно-значущих особистісних характеристик, їх корекції, перетворення, що забезпечує формування соціально схвалюваних педагогічних позицій, спрямованості та індивідуального стилю діяльності.

Етап професійної майстерності представлений характеристиками, що відображають високий рівень професіоналізму особистості та діяльності, стійкі педагогічні позиції, сформований індивідуальний стиль діяльності, здатність і готовність здійснювати наукове керівництво роботами студентів і аспірантів, виконувати роль наставника.
Основні завдання цього етапу пов'язані з визначенням шляхів, засобів попередження, зниження і подолання професійних криз, деформацій, емоційного вигорання, розриву між реальним чином професіонала і існуючим еталоном.

Доведено, що багато труднощів у діяльності викладачів вищої школи пов'язані з низьким рівнем психолого-акмеологічних знань і недостатнім рівнем сформованості професійно значущих особистісних якостей.

Теоретично й емпірично обгрунтовано критерії, показники та рівні професійного становлення викладачів вищої школи. У підсумку дослідження було виділено дві групи критеріїв: інтегральні критерії та система конкретних критеріїв оцінки ефективності професійного становлення викладача вищої школи.

Інтегральні критерії представлені об'єктивним (його основним показником є ??професійна продуктивність, що відображає ступінь відповідності рівня розвитку особистості соціально-професійним вимогам) і суб'єктивним (показниками якого виступають професійна ідентичність, ступінь соціальної зрілості, активності суб'єктів у процесі освоєння етапів професійного становлення) критеріями.

Система конкретних критеріїв оцінки ефективності професійного становлення викладача вищої школи включає когнітивний, мотиваційно-цільовий, операціональні і емоційний критерії.

Показники кожного конкретного критерію відображають і дозволяють оцінювати сформованість професійно значущих особистісних якостей, що забезпечують досягнення вершин професіоналізму на всіх етапах професійного становлення.

Визначено на основі аналізу виділених критеріїв і їх показників високий, середній і низький рівні продуктивності професійного становлення викладачів вищої школи, зміст яких визначається ступенем відповідності результатів кожного етапу становлення його цілям, завданням і відображає сформованість професійно значущих особистісних якостей.

Системоутворюючим елементом акмеологической концепції професійного становлення викладачів вищої школи є акмеологічна модель з її основними компонентами: ціннісно-цільовим, змістовним, інструментальним, технологічним, критериально-результативним, рефлексивним, зміст яких забезпечує подання про цілі і завдання , що стоять перед вищою школою, про специфіку особистості та діяльності викладача вищої школи; відображає сучасне уявлення про професійному становленні викладачів вищої школи.

Розроблено акмеологический алгоритм професійного становлення викладачів вищої школи, який представлений як процес послідовних дій суб'єкта з освоєння специфічного змісту основних етапів професіоналізації:

- рефлексивний аналіз і оцінка досвіду, що передує початку здійснення професійної діяльності; існуючих професійно значущих особистісних якостей, спеціальних здібностей і співвіднесення їх з вимогами професії; професійних потреб, інтересів, психологічної готовності до виконання загальних професійних завдань і специфічних завдань етапу адаптації; формування самоустановок на розвиток, закріплення і вдосконалення здібностей, властивостей, новоутворень, необхідних для досягнення результатів;

- розробка на основі ідентифікації з професійним співтовариством стратегій професійного становлення, що забезпечують можливість професійного самоствердження; формування і розвитку професійно значущих особистісних якостей та наукової компетентності;

- самопроектування і самокорекція власної діяльності, творча самореалізація на основі сформованого індивідуального стилю діяльності, усталених педагогічних позицій, що забезпечують досягнення вершин педагогічної майстерності.

Визначено акмеологические технології професійного становлення викладачів вищої школи (самопізнання, саморозвитку, самореалізації), які мають гуманістичний зміст, націлені на прогресивне особистісно-професійний розвиток, забезпечують вибір вектора професійного становлення.

Розкрито акмеологические механізми, що зумовлюють професійне становлення викладачів вищої школи. Доведено, що детермінує, на професійне становлення викладачів вищої школи надають універсальні механізми (адаптація, саморегуляція, самоконтроль, рефлексія), роль яких посилюється дією специфічних механізмів, що виникають на певних етапах становлення (етап адаптації - стереотипізації та соціальної самоідентифікації; етап професіоналізації - інтеріоризації, зсуву мотиву на мету, локус контролю, самоапперцепціі; етап професійної майстерності - самоактуалізації і створення додаткового сенсу).

Показано, що на професійне становлення викладачів вищої школи впливають об'єктивні механізми, виникнення і дія яких обумовлена ??специфічним змістом: 1) професійної сфери діяльності (контролю, оцінки, стимулювання, довіри, потенцирования), 2) системи післявузівської освіти (когнітивний, мотиваційний, формуючий, стимулюючий, мобілізуючий), 3) акмеологічного супроводу (психологічної підтримки, соціальної фасилітації, коригувальний, розвиваючий, зворотного зв'язку).

Встановлено, що виділені механізми забезпечують викладачеві вищої школи можливість усвідомлювати і адекватно приймати вимоги професії; ідентифікувати свій реальний образ з оптимальним чином професіонала; здійснювати контроль за особистісно-професійним розвитком на етапах професійного становлення; набувати досвіду професійної діяльності, інтегрувати його; визначати вектори досягнення вершин професіоналізму особистості та діяльності.

Дано оцінку продуктивності професійного становлення викладачів вищої школи в умовах акмеологической середовища. Акмеологическая середу описана як сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що виникають і створюваних під впливом мега-, макро-і микрофакторов, що забезпечують продуктивність професійного становлення особистості, побудова ефективних стратегій цього процесу, актуалізацію і реалізацію наявних потенціалів.

Показано, що необхідними складовими акмеологической середовища є: професійний компонент, освітній компонент і акмеологическое супровід, перетворює традиційну освітнє середовище в середу акмеологічної. Акмеологическое супровід заповнює недоліки розвиває потенціалу середовища, стимулюючи приховані можливості інших її компонентів.

  Професійний і освітній компоненти відображають сутнісний зміст тих сфер, де викладач є суб'єктом професійної діяльності, спілкування, пізнання: кафедра, факультет, аспірантура, наукові лабораторії, підприємства та установи, в яких здійснюються наукові дослідження, факультет підвищення кваліфікації, факультети додаткової освіти.

  Представлено авторське визначення акмеологічного супроводу, яке розуміється як система діяльності психологів і акмеології, що забезпечують розвиток, навчання та перепідготовку педагогічних кадрів на всіх етапах професійного становлення на основі суб'єкт-суб'єктних відносин, яка спрямована на актуалізацію потенційних можливостей особистості; на створення оптимальних умов для ефективного засвоєння нових знань в галузі професійної діяльності та побудови життєвої стратегії; на вдосконалення професіоналізму особистості та діяльності.


  Показано, що під впливом акмеологической середовища спостерігаються позитивні зміни за наступними показниками: готовність викладачів до саморозвитку; здатність усвідомлювати і долати фактори, що перешкоджають професійному становленню; психолого-акмеологічної та наукова компетентність; рівень суб'єктивного контролю, потреба в самоактуалізації, соціальна зрілість, саморегуляція і самоконтроль .

  Емпірично виявлено та обгрунтовано амеологіческіе залежності, які проявляються як стійкі зв'язки між готовністю викладачів приймати нове і здатністю заломлювати отримане в різні сфери практичної життя; рівнем професійної компетентності і такий її складової, як психолого-акмеологічна компетентність; тенденцією до узгодження загального уявлення про природу людини і ростом пізнавальних потреб; між спрямованістю на самоактуалізацію у професійній діяльності та потребою у самовдосконаленні; загальної зрілістю і потребою в розвитку власного творчого потенціалу, особистої відповідальності, почуття громадянського обов'язку.

  Виявлено акмеологические закономірності професійного становлення викладачів вузу, зумовлені впливом акмеологической середовища:

  - Продуктивність професійного становлення викладачів вищої школи обумовлена ??сукупністю умов, які забезпечують особистості можливість постійно самовдосконалюватися; встановлювати адекватну зв'язок з іншими суб'єктами акмеологической середовища; усвідомлювати недостатність існуючого досвіду; проявляти активність, спрямовану на аналіз, оцінку і самокоррекцию особистісно-професійного розвитку, використання можливостей середовища , придбання необхідного досвіду;

  - Вдосконалення професіоналізму особистості викладача на будь-якій стадії професійного становлення створює основу для вдосконалення професіоналізму діяльності і формує особистісну готовність до розвитку та саморозвитку;

  - Підвищення рівня психолого-акмеологічної компетентності забезпечує вдосконалення професійно значущих особистісних якостей на кожному етапі професійного становлення, формування нових установок на педагогічну професію, побудова життєвої стратегії;

  - Підвищення рівня соціальної зрілості викладачів сприяє виникненню тих новоутворень особистості, які забезпечують адекватне прийняття професії відповідно до її вимог, встановлення оптимального балансу між реальним і бажаним чином за допомогою перетворення своїх характеристик у характеристики, що відображають зміст оптимального образу професіонала.

  Визначено умови, фактори і шляхи оптимізації процесу професійного становлення викладачів вузу. Виявлено три групи умов:

  - Нормативно-регламентують (орієнтують суб'єктів акмеологической середовища на інструктивні документи, закони, що визначають функціонування системи вищої освіти, системи підвищення кваліфікації та акмеологічного супроводу);

  - Організаційно-діяльні (інтеграція діяльності суб'єктів акмеологической середовища в напрямку вирішення завдань, пов'язаних з підвищенням професійно-особистісного зростання педагогічних кадрів, задоволення потреби викладачів у самопізнанні, самореалізації, самоактуалізації);

  - Психолого-акмеологические (пов'язані з науковим уявленням про психології діяльності та освіті дорослих, про стратегії професійного становлення, про фактори, супутніх професійному становленню викладачів вищої школи, про способи надання допомоги, підтримки, акмеологічного супроводу викладачів на етапах професійного становлення).

  Встановлено, що оптимізація професійного становлення вищої школи здійснюється під впливом суб'єктивних (активність, професійний і життєвий досвід, здатність до рефлексії, потреба у виконанні науково-дослідної діяльності) та об'єктивних факторів (наявність в акмеологической середовищі установок на усвідомлення і прийняття вимог педагогічної професії, на підвищення професійної майстерності; оптимального режиму спільної діяльності суб'єктів акмеологической середовища; коштів, необхідних для здійснення професійної діяльності та особистісного розвитку).

  Показано, що оптимізація процесу професійного становлення викладачів вищої школи здійснюється за допомогою:

  - Включення викладачів в систему післявузівської освіти (аспірантура, докторантура, ФПК, стажування), де застосовуються різні освітні технології. Виявлено, що в процесі розвитку психолого-акмеологічної компетентності викладачів широкого поширення набула технологія модульного навчання, яка сприяє формуванню акмеологической культури, переводить навчання на суб'єкт-суб'єктну основу, стимулює творчу активність суб'єктів спільної діяльності, надає особистості можливість проявляти самостійність, ініціативність, заявляти про власний досвіді, використовувати отримані знання на практиці, що підтверджено експериментальними дослідженнями;

  - Розробки програми акмеологічного супроводу, що забезпечує викладачам формування установок на особистісне вдосконалення; прагнення до самопізнання; потреби в аналізі власних особистісних якостей, потенціалів та якості інших людей; відповідальності за процес і результати професійної діяльності. Обгрунтовано необхідність включення в систему завдань програми акмеологічного супроводу розробки індивідуальних акмеограмм, що забезпечують викладачеві бачення вектора і способів досягнення професійного акме.

  Визначено основні напрями оптимізації професійного становлення викладачів вищої школи: вдосконалення змістовних характеристик компонентів акмеологічної середовища та підвищення рівня професійної компетентності суб'єктів акмеологической середовища. Встановлено, що в процесі підвищення рівня професійної компетентності суб'єктів акмеологической середовища можна використовувати все різноманіття теоретичних і технологічних форм навчання. При цьому доведено, що акцент у змісті навчання правомірно перемістити на формування психолого-акмеологічної компетентності, що дозволяє особистості вибудовувати власну життєву стратегію, проектувати щаблі особистісно-професійного зростання. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна"
 1.  Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
    1. В якості методологічної основи дослідження в дисертації розроблений і послідовно реалізований інтегративний акмесредовой підхід, що поєднує: а) унікальність розвивається особистості професіонала, відмінною в культурному різноманітті (культурологічний аспект), б) формування цінності самотворення (антропологічний аспект), значення особистісних цінностей як стрижня
 2.  Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
    1. Дисертаційна робота виконана як міждисциплінарне дослідження, яке перебуває на стику акмеології, загальної та соціальної психології, медицини, психології розвитку, психології особистості і педагогіки. Розглянуто генезис дослідження розвитку професійного, у тому числі индивидного і психічного, здоров'я. Визначено предметно-онтологічний статус розвитку професійного здоров'я: воно
 3.  Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
    Доказово представлено, що характер труднощів у професійній діяльності вчителя визначає рівень його професіоналізму і надає значущий вплив на якісні та кількісні показники праці вчителя. 2. Показано, що виникнення труднощів детермінується з одного боку, новими педагогічними завданнями, які мають високу ступінь невизначеності, а з іншого боку,
 4.  Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
    У дисертації диференціюється акмеологический ресурс як загальне особистісне явище, що характеризується респонсівно-регулятивним, ціннісно-смисловим, емоційно-чуттєвим, самореалізующе-саморозвиватися, суб'єктно-діяльнісних аспектами, з одного боку, і акмеологический ресурс психологічного здоров'я як особистісно-соціальне явище з інтерактивно-діалогічним , культурно-спадкоємних,
 5.  Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
    Дисертаційна робота виконана як психолого-акмеологическое дослідження, має інтегративний характер і знаходиться на стику філософії, загальної та соціальної психології, акмеології, психології безпеки, психології управління, політології, соціології, юриспруденції, соціального управління, педагогіки та інших галузей наукового пізнання. Показано, що єдине проблемне простір з
 6.  Методи дослідження
    При виявленні генези поглядів і уявлень, що відображають історико-психологічні основи еліт, застосовувався проблемно-хронологічний метод. Характеристика історико-філософських, соціально-політичних, культурологічних, психологічних ідей, що відображають найважливіші положення психологічної концепції еліт, проводилася з опорою на порівняльно-історичний метод. У пошуку та розкритті шуканого
 7.  Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
    У результаті синтезу теоретичних і емпіричних даних на основі інтегрального підходу розроблено концептуальну модель ЛГПД (що включає її будова, критерії, рівні сформованості та типи), що базується на трактуванні ЛГПД як системного особистісного утворення. Виділено системоутворюючий елемент ЛГПД - спосіб життєдіяльності особистості у сфері економічних відносин, описані підсистеми ЛГПД:
 8.  Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
    Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 9. Р
    + + + Рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 10.  ВІДПОВІДАЛЬНЕ І БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ антимікробних препаратів у ветеринарній медицині
    Стаття 6.10.1. Мета Справжні рекомендації стосуються відповідального та безпечного застосування антимікробних препаратів ветеринарного призначення для захисту здоров'я людини і тварин. Особливі обов'язки покладаються на Компетентні органи, що відповідають за реєстрацію та контроль груп, зайнятих у виробництві, дистрибуції та використанні антимікробних препаратів ветеринарного призначення.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека