Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Варгамян М. В.. Психологічні умови подолання вчителем труднощів у становленні професіоналізму, 2000 - перейти до змісту підручника

Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна

Доказово представлено, що характер труднощів у професійній діяльності вчителя визначає рівень його професіоналізму і надає значущий вплив на якісні та кількісні показники праці вчителя.

2. Показано, що виникнення труднощів детермінується з одного боку, новими педагогічними завданнями, які мають високу ступінь невизначеності, а з іншого боку, внутрілічностнимі причинами: рівнем сформованості професійної Я-концепції вчителя, стійкістю професійної самооцінки, розвиненістю системи мотивів самовдосконалення, самореалізації, професійного самоствердження, розвинених навичок саморегуляції і рефлексивних механізмів зняття внутрішньої конфліктності у педагогічній діяльності.

3. Встановлено залежність психологічного змісту труднощів від етапу становлення професіоналізму вчителя. На етапі професійної адаптації труднощі детермінуються нерозвиненістю операційної сфери педагогічної діяльності, відсутністю готовності до розв'язання важких ситуацій. На етапі набуття цілісності у стабільно функціонуючого вчителя в основі труднощів лежить професійна стереотипія, деформація мотиваційної та смислової сфер педагогічної діяльності; у вчителя-майстра труднощі визначаються в основному умовами впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.

4. Виявлено стратегії подолання вчителями труднощів у становленні професіоналізму. Конструктивні стратегії подолання труднощів формуються на базі прийняття цінностей самоактуализирующейся особистості, розвиненої системи рефлексивних засобів самопізнання і самовдосконалення, прагнення до професійного самоствердження. Використання конструктивних стратегій подолання труднощів призводить до виникнення новоутворень у структурі професіоналізму педагога, що забезпечують якісно новий рівень ставлення до діяльності та підвищення її продуктивності.
Основу деструктивних стратегій складають неадекватна професійна самооцінка, несформованість системи операційних засобів діяльності, порушення в механізмах саморегуляції. Використання деструктивних стратегій подолання труднощів призводить до підвищення агресивності, тривожності, відмови від продуктивної професійної діяльності, розвитку синдрому "емоційного згоряння", професійної деформації особистості педагога.

5. Встановлено, що на різних етапах становлення професіоналізму процес подолання труднощів має свої особливості. Для адаптуються вчителів за критерієм ефективності найбільш прийнятними є конструктивна стратегія і конструктивна з елементами захисту стратегія. Негативно позначаються на ефективності діяльності адаптуються вчителів деструктивна стратегія з елементами захисної стратегії і деструктивна стратегія. Для стабільно функціонуючих вчителів за критерієм ефективності найбільш прийнятна конструктивна стратегія з елементами захисту. Негативно позначаються на ефективності діяльності деструктивна стратегія з елементами захисної стратегії і деструктивна стратегія. Для педагогів-майстрів за критерієм ефективності найбільш прийнятними є конструктивна стратегія і конструктивна стратегія з елементами захисту. Негативно позначається на ефективності діяльності педагогів-майстрів деструктивна стратегія з елементами захисної стратегії.

6. Визначено психологічні умови, що забезпечують оптимізацію процесу подолання вчителем труднощів у становленні професіоналізму: формування адекватної професійної Я-концепції і мотивації самовдосконалення та самореалізації в педагогічній діяльності, розвиток рефлексивних механізмів, оволодіння навичками самодіагностики, вдосконалення прийомів і способів саморегуляції у педагогічній діяльності.


7. Емпірично доведено, що використання психолого-акмеологічних технологій у підготовці майбутніх педагогів до діяльності у важких ситуаціях оптимізує процес становлення професіоналізму.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що діагнстіческій інструментарій виявлення труднощів у процесі становлення професіоналізму і програма оптимізації процесу подолання труднощів можуть бути використані в ході навчання студентів педагогічних вузів, в системі додаткової підготовки та перепідготовки педагогів, в процесі професійної адаптації молодих вчителів, а також психологами в практиці індивідуального консультування для складання конкретних рекомендацій педагогам, керівникам шкіл та психологічного супроводу процесу професійного становлення вчителів.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалися як в ході формуючого експерименту, так і безпосередньо у професійній діяльності вчителів окремих московських шкіл. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях проблемних груп кафедри Акме-логії та психології професійної діяльності РАЦС. Вони апробовані автором на науково-практичних конференціях, круглих столах Московського акмеологическое інституту (1995-2000рр.), А також були використані при проведенні в системі підвищення кваліфікації вчителів спецкурсів з подолання труднощів у становленні професіоналізму вчителів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна "
 1. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  1. В якості методологічної основи дослідження в дисертації розроблений і послідовно реалізований інтегративний акмесредовой підхід, що поєднує: а) унікальність розвивається особистості професіонала, відмінною в культурному різноманітті (культурологічний аспект), б) формування цінності самотворення (антропологічний аспект), значення особистісних цінностей як стрижня
 2. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  1. Дисертаційна робота виконана як міждисциплінарне дослідження, яке перебуває на стику акмеології, загальної та соціальної психології, медицини, психології розвитку, психології особистості і педагогіки. Розглянуто генезис дослідження розвитку професійного, у тому числі индивидного і психічного, здоров'я. Визначено предметно-онтологічний статус розвитку професійного здоров'я: воно
 3. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Представлені наукові результати реалізації акмеологічного підходу, який синтезує дослідження в галузі філософії, педагогіки, антропології, андрагогіки, загальної, соціальної та педагогічної психології, психології розвитку та вікової психології, психології праці, психології та педагогіки вищої школи, що забезпечує основу для вирішення великої наукової проблеми розробки акмеологічної
 4. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  У дисертації диференціюється акмеологический ресурс як загальне особистісне явище, що характеризується респонсівно-регулятивним, ціннісно-смисловим, емоційно-чуттєвим, самореалізующе-саморозвиватися, суб'єктно-діяльнісних аспектами, з одного боку, і акмеологический ресурс психологічного здоров'я як особистісно-соціальне явище з інтерактивно-діалогічним, культурно-спадкоємних,
 5. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Дисертаційна робота виконана як психолого-акмеологическое дослідження, має інтегративний характер і знаходиться на стику філософії, загальної та соціальної психології, акмеології, психології безпеки, психології управління, політології, соціології, юриспруденції, соціального управління, педагогіки та інших галузей наукового пізнання. Показано, що єдине проблемне простір з
 6. Методи дослідження
  При виявленні генези поглядів і уявлень, що відображають історико-психологічні основи еліт, застосовувався проблемно-хронологічний метод. Характеристика історико-філософських, соціально-політичних, культурологічних, психологічних ідей, що відображають найважливіші положення психологічної концепції еліт, проводилася з опорою на порівняльно-історичний метод. У пошуку та розкритті шуканого
 7. Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  У результаті синтезу теоретичних і емпіричних даних на основі інтегрального підходу розроблено концептуальну модель ЛГПД ( включає її будова, критерії, рівні сформованості та типи), що базується на трактуванні ЛГПД як системного особистісного утворення. Виділено системоутворюючий елемент ЛГПД - спосіб життєдіяльності особистості у сфері економічних відносин, описані підсистеми ЛГПД:
 8. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 9. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 10. ВІДПОВІДАЛЬНЕ І БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ антимікробних препаратів у ветеринарній медицині
  Стаття 6.10.1. Мета Справжні рекомендації стосуються відповідального та безпечного застосування антимікробних препаратів ветеринарного призначення для захисту здоров'я людини і тварин. Особливі обов'язки покладаються на Компетентні органи, що відповідають за реєстрацію та контроль груп, зайнятих у виробництві, дистрибуції та використанні антимікробних препаратів ветеринарного призначення.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека