ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Акмеологические умови оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога, 2006 - перейти до змісту підручника

Основні напрями оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога з урахуванням акмеологічних умов і принципів

У рамках розробленої нами акмеологической моделі інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога ми обгрунтували основні напрями оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога в умовах педагогічного ВНЗ.

Першим напрямком ми вважаємо поліпшення інформаційного обслуговування викладачів в області здравотворчества.

Елементом реалізації даного напрямку є комплексування діяльності бібліотеки та центру нових інформаційних технологій з перспективою створення в педагогічному вузі інформаційно-бібліотечного центру, в завдання якого входить:

- раціональна організація обробки та узагальнення інформаційних матеріалів, засобів пошуку та навігації, зберігання масивів даних, обміну інформацією, тиражування і трансляції;

- формування спектра інформаційних послуг, удосконалення традиційних і розробка нових, заснованих на можливостях інформаційних і комунікаційних технологій ;

- проведення наукових конференцій, методичних семінарів з використання наукових досягнень і передового досвіду інших ВНЗ і викладачів;

- забезпечення необхідною інформацією викладачів.

Однак оптимізація в цьому напрямку неможлива без активності викладачів у використанні інформації та без творчого вміння застосовувати її в практичній роботі. Викладач не тільки є споживачем інформації, але може і повинен створювати нову інформацію.

Також елементом реалізації цього напрямку є призначення на кафедрі викладача, відповідального за інформаційне забезпечення для здійснення управління та координації роботи з інформаційного забезпечення викладачів і студентів

Другим напрямком оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога в умовах педагогічного ВУЗу ми вважаємо підвищення компетентності викладачів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

На даний момент у ряді педагогічних ВНЗ спостерігається розрив між потенційними можливостями, які надають сучасні засоби інформаційно-обчислювальної техніки і телекомунікації, і розумінням більшої частини педагогів, як ці нововведення використовувати для забезпечення професійної діяльності та організації навчально -виховного процесу.


Причинами цього можна вважати відсутність цілеспрямованої просвітницької та рекламно-інформаційної діяльності, не завжди повна адаптованість сучасних інформаційно-комунікаційних технологій до системи освіти та їх потенціал не очевидний, результати бувають непереконливі. Також до причин слід віднести недосконалу (неадекватну сучасним умовам) систему виявлення, узагальнення і трансляції педагогічного досвіду.

Виходячи з цього, завданням можна вважати організацію навчання викладачів сучасним навичкам, умінням і методам самостійної роботи з інформацією.

Необхідно навчити викладачів володіти комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями, підготувати їх мислення до сприйняття інформаційного забезпечення навчального процесу та професійної діяльності, розкрити педагогічний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій і показати перспективи його використання для освітніх цілей, створити умови для підвищення мотивації до продовження освіти та самоосвіти, до використання засобів інформаційних технологій.

Елементами реалізації даного напрямку є:

- встановлення чіткої зворотного зв'язку з викладачами, яка дозволить оперативно реагувати на зміну їх інформаційних потреб;

- проведення на кафедрі внутрішньо-і міжкафедральних науково-методичних семінарів для підвищення компетентності в інформаційній сфері;

- підвищення кваліфікації викладачів на факультеті післядипломної освіти;

- стимулювання творчої активності викладачів у роботі з інформаційного супроводу формування культури здоров'я.

Третім напрямком оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога в умовах педагогічного ВУЗу ми вважаємо оптимізацію інформаційного супроводу на основі особистісно-орієнтованих технологій навчання.

Елементи реалізації даного напрямку можуть бути наступні:

- при побудові навчального процесу викладачам, пред'являючи студентам інформацію, необхідно враховувати при цьому їх потреби, мотиви та інтереси; інформаційний супровід формування культури здоров'я в рамках предметного навчання повинно враховувати структуру та зміст предметної підготовки випускників даної спеціальності;

- інформаційний супровід проводити з урахуванням творчо-перетворюючої діяльності майбутніх педагогів, де головними рисами є новизна результату і його соціальна значимість ;

- при інформаційному супроводі необхідний облік індивідуальних особливостей і рівня підготовки студентів (педагогічний вплив на кого навчають принесе очікувані результати тільки в тому випадку, якщо воно спирається на реальний рівень психофізіологічних можливостей особистості; з цієї причини необхідно попередньо виявити інтелектуальний рівень, особливості психіки і фізіології учня, що можливо при проведенні спеціального тестування);

- надання студентам необхідної інформації для самостійної підготовки;

- впровадження інформаційного супроводу в традиційні засоби навчання, виховну роботу (жоден із засобів навчання окремо не може вирішити поставлені навчальні завдання, навіть якщо мова йде про сучасних комп'ютерних засобах; тому в процесі навчання виникає необхідність поєднання елементів системи засобів навчання один з одним);

- здійснення викладачами через засоби масової інформації (телебачення, преса, радіо) широкої просвітницької роботи з питань формування культури здоров'я майбутнього педагога.


Запропоновані нами основні напрями оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога в умовах педагогічного ВУЗу сприяють вихованню потреб, мотивів, інтересів і стимулів здоров'язберігаючої діяльності та підвищенню рівня культури здоров'я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні напрями оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога з урахуванням акмеологічних умов і принципів "
 1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Акмеологические умови оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога, 2006
  Анотація. Мета дослідження: виявлення напрямків оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога. Об'єкт дослідження: інформаційний супровід формування культури здоров'я майбутнього педагога. Предмет дослідження: вплив акмеологічних умов на оптимізацію інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога.
 2. Введення
  Актуальність дослідження. Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 3. Опис бази, методики і тезаурус дослідження
  Робота виконана на базі Шуйського державного педагогічного університету з 2004 р. по 2006 р. Для дослідження інформаційних потреб майбутніх педагогів у питаннях культури здоров'я було опитано 396 студентів ШГПУ. У педагогічному експерименті брало участь 132 людини. Було створено 2 групи: контрольна, чисельністю 71 чоловік і експериментальна, чисельністю 61 чоловік. Для
 4. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 5. П
  ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВІКОВА - членування вікового розвитку на періоди, етапи, розгляд процесу, що розгортається в часі. Існують періодизації, побудовані на основі ознак, що лежать поза психічного процесу в онтогенезі (биогенетическая теорія, згідно з якою онтогенез повторює філогенез); на основі одного з ознак розвитку в онтогенезі (поява волосся, зубів, статеве
 6. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
 7. Роль інформації у формуванні культури людини і суспільства
  Однією з форм існування матерії є життя. Живі організми відрізняються від неживих об'єктів обміном речовин - неодмінною умовою життя, здатністю до розмноження, росту, активної регуляцією свого складу і функцій, різними формами руху, дратівливістю, пристосовністю до середовища і т.д. В основі життя лежить поєднання трьох потоків: потоку речовини, потоку енергії і потоку
 8. Акмеологические умови і принципи оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я в педагогічному вузі
  Сучасні підходи до вищої педагогічної освіти передбачають необхідність враховувати вимоги світової освітньої системи, в тому числі і підвищення науково-дослідного рівня спеціаліста в галузі освіти. Основним механізмом вирішення такого завдання, що відображає зростаючу наукоємність сучасної освіти, є включення суб'єктів освітнього процесу всіх
 9. Вплив акмеологічних умов на оптимізацію інформаційного супроводу курсу «Основи медичних знань»
  В експериментальній групі (діаграма 3) відсоток студентів з високим рівнем розвитку культури здоров'я склав до вивчення курсу «Основи медичних знань» - 12,98%, після вивчення курсу - 56,73%). Середній рівень розвитку культури здоров'я до вивчення курсу становив 27,43%), після вивчення курсу - 25 , 35%), низький рівень розвитку культури здоров'я до вивчення курсу становив - 59,59%), після
 10. Список літератури
  Агаджанян Н.А., Дегтярьов В . П., Русанова Є.І. Здоров'я студентів. - М.: Російський університет дружби народів, 1997. - 199 с. 2. Айзман Р.І. Валеологическая педагогіка / Актуальні проблеми валеології в освіті. / / Матеріали другої Всеросійської науково-практич. конф. - Липецьк, 1999. - С. 9-11. 3. Акмеологія: Підручник. / К.А. Абульханова, А.А. Бодальов, А.К. Маркова та ін; під заг. ред.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека