Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень

За формою організації та процедурам діагнозу розрізняється такі групи методів діагностики: аналітична діагностика, експертна діагностика і діагностика на моделі.

Під аналітичної діагностикою розуміється проведення процесу діагнозу на основі статистичної інформації, використання функціональних, економічних, юридичних і т. п. документів, матеріалів преси, художньої та документальної літератури, матеріалів архівів і т. п. Аналітична діагностика називається ще безконтактної, так як виключає різні опитування.

Під експертною діагностикою розуміється отримання інформації методами проведення експертних опитувань та експертизи будь-яких проблемних ситуацій; даний вид діагностики називається опитувальних, при цьому використовуються методи анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Під діагностикою на моделі мається на увазі імітаційне моделювання, хоча його можливості обмежені для діагнозу: найчастіше діагностичні процедури передують моделюванню, концептуалізації проблемного об'єкта, його прогнозуванню, проектуванню, програмуванню.

Діагностика завжди спрямована на характеристику цілісного етнокультурного процесу: від пошуку причин виникнення проблемного стану об'єкта до оцінки результатів розвитку процесу (формування особистості або розвитку регіону).

Діагностика висуває особливі вимоги до організації дослідження, спрямованого на розробку діагностичної методики. Найбільш важливими з них є вимоги системного підходу, які полягають у наступному:

-будь-яке явище має розглядатися як цілісна система;

- у виявленні сторін процесу особистісно-професійного розвитку і його проблемних ситуацій, що підлягають діагностиці;

- в аналізі основних зв'язків всередині діагностованих об'єктів;

- у визначенні структури та організації спрямованості процесу об'єкта, що діагностується.

Слід також підкреслити, що акмеологічна діагностика розгорнута в часі і простежує культурний процес як перехід з однієї соціокультурної ситуації в іншу, виокремлюючи при цьому цикли реалізації поставлених цілей. Виходячи з різночасності формування різних сторін культурного процесу і його циклічності (тобто гетерохронності і дискретності), діагностика поєднує в собі зрізовий і протяжні в часі (лонгітюдние) обстеження.

Зрізовому діагностичні обстеження можна визначити як структурні, тому що вони дають зрізи окремих сторін процесу або зрізи по декількох його компонентів. Структурні зрізовий діагностики виявляють також зв'язки між окремими сторонами процесу: на їх основі вже можна займатися створенням теоретичних моделей.

Лонгитюдном діагностика за своїм характером системна, так як припускає вивчення функціонування організаційно-управлінської системи в часі, виявлення істотних зв'язків як усередині досліджуваного об'єкта, так і його зовнішніх зв'язків, визначення різних напрямків його розвитку. Лонгитюдном системна діагностика включає експериментальні ситуації, створення імітаційних моделей.

Можна виділити також прогнозування в діагностиці та її методи: екстраполірованіе процесу, розподіл усіх пророкування правильності обраних засобів і шляхів досягнення цілей, прогнозне моделювання.

Загальною вимогою до всіх видів діагностики є те, що діагностику характеризує прийняття рішень в умовах невизначеності, тому для діагностів дуже важливо використання методів включеного спостереження, об'єктивне ставлення до дослідження явища, вміння грамотно висувати гіпотези, ставити завдання і приймати рішення.

Желателен в діагностиці також метод експерименту, але він вимагає серйозних методологічних, організаційних, фінансових, кадрових зусиль і витрат, і тому в наш невизначене, кризовий час до експерименту вдаються вкрай рідко.

На кожному з перерахованих рівнів діагностики включається певна кількість параметрів об'єкта: найбільш скорочене, коли дається зріз окремих сторін об'єкта; найбільш завершене, коли дається картина цілісного системного явища. У прямій залежності від рівня діагностики знаходиться і її практична віддача: низька - при окремо компонентних зрізах, висока - при системній діагностиці. Остання дозволяє визначати функції окремих сторін організаційно-управлінського процесу як цілісного окремого явища і функції розвитку цього процесу. При цьому підході встановлюється повна картина зв'язків між окремими компонентами об'єкта та його зв'язку з іншими об'єктами.

Різні рівні діагностичного обстеження зовсім не означають, що потрібно прагнути до більш складної організації дослідження через те, що системний рівень діагностики виконує певну функцію, достатню для досягнення обмежених цілей. Тому вибір рівня діагностики залежить тільки від того, який результат хоче отримати дослідник. В одних випадках потрібна одномірна експрес-діагностика складної проблемної ситуації, в інших необхідно провести тривале вивчення результативності процесу, по-третє, виникає необхідність здійснити пророкування тенденцій розвитку, тобто розробити методи прогнозної діагностики.

Діагностика мислиться без моніторингу: всі етапи, процедури і результати діагностики істотні і в науковому, і в практичному сенсі тільки в тому випадку, якщо буде здійснено моделювання того, що ми хочемо зробити.

В елементарному розумінні моніторинг позначає організацію постійного відстеження інформації, спостереження, оцінку і аналіз зв'язків і процесів, їх змін, а також прогнозування цих змін.

Систематична реєстрація та аналіз емпіричних даних вимагають якісної інформаційної бази, бажано технологічно та електронно оснащеної.

Як вже було сказано вище, основна задача цього моніторингового відстеження - оперативний контроль за ходом соціокультурних процесів, виявлення змін у стані об'єктів.

Більш складні завдання моніторингової служби:

- вимірювання просторово-часових, циклічних і інших характеристик досліджуваних процесів;

- виділення впливу різних факторів на сутнісні характеристики досліджуваного процесу;

- вимірювання екологічних характеристик досліджуваних процесів.

Для вирішення цих завдань потрібна як концептуальна та методологічна опрацьованість дослідження, так і хороші теорія і методологія вивчення динамічних процесів, необхідна особлива методологічна наука виміру цієї процесуальності (не тільки на кількісних, а й на якісних показниках) ; вимір кордонів процесу, виділення класів показників і змінних величин: по безлічі об'єктів, у часі (в динаміці), по просторових характеристик процесу, вимірювання напрямків (векторів і траєкторій) змін, вимір різних властивостей процесів і т. д.

До числа останніх дослідники відносять, наприклад, ергодичність - властивість, що відбиває характер впливу минулих станів явища на сьогодення і майбутнє. Звичайно, без урахування ергодичності (соціальної пам'яті) процесів вивчати їх не можна. Але як виміряти цю ергодичність?

Очевидна трудомісткість і висока вартість моніторингової діяльності роблять її важкодоступній для діагностики, навіть якщо піти на мінімізацію числа змінних і стадій обстежень. Тому для "відстежують" функцій діагностики вище були запропоновані лонгітюдние, порівняльні, повторні, панельні дослідження, а функцію ергодичності може вирішити реконструкція культурно-історичного образу об'єкта і обов'язковий методологічний принцип діагностики - принцип історичності та культурної спадкоємності.

Проте моніторингові системи необхідні для діагностики глобальних проблем, наприклад екологічних, де важливий фактор своєчасності виявлення змін в ході процесу, а також у саморегулюючих, глибинних, що не піддаються управлінському втручанню процесах, де моніторинг виконує роль гомеостатической зворотного зв'язку.

Для всіх варіантів моніторингу необхідна розробка класифікації процесів, типологизация всіх складових його структур, для того, щоб визначити, які з них характеризують наступність (стабільність), безперервність (перманентність) та інші стану об'єктів.

Складність створення моніторингу в акмеології впирається також у складну природу явищ, що не піддаються прямому і адекватному кількісному виміру, тому треба вдаватися до інтегруючим показниками, до їх агрегуванню. Навіть в екологічному моніторингу, методично розроблених і технологічно оснащених, одним із складних етапів є моделювання антропогенних процесів (взаємодія людини з природою і з навколишнім середовищем).

Слід також розуміти, що концептуальна та інформаційна модель моніторингу локально-територіального рівня істотно відрізняється від завдань і змісту моніторингу регіональної - міжрегіонального - федерального рівнів. В принципі для побудови федеральної системи діагностичних моніторингових служб необхідна в першу чергу ретельне опрацювання локального інформаційного поля, на якому вибудовується багаторівнева ієрархія супідрядних і незалежних показників аж до показників діагностики координаційного центру федерального моніторингу.

Теоретична модель діагностики локально-територіального рівня будуватиметься на таких основних вихідних теоретичних поняттях, як спосіб життя і його соціальна організація спеціалізованих і звичайних сфер: микросоциум, соціокультурна спільність, особистісний розвиток і їх проблемні ситуації. Вихідна проблема регіонального рівня - соціокультурна ідентифікація "конкретної землі", її самовизначення, звідси цілий комплекс проблем (історичних, економічних, етнічних, політичних, організаційно-управлінських і т. п.), супроводжуючих процеси соціокультурної ідентифікації регіону. Теоретичний аспект міжрегіональної діагностики - отримання типологічного різноманіття регіонів, обгрунтованих критеріїв виділення різних типів регіонів, порівняльний аналіз міжрегіональних процесів культурного розвитку, конструктірованія моделей регіонального поведінки і т. п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень "
 1. Специфіка і сутність акмеологічної діагностики
  План 1. Теоретико-методологічні основи і концептуальні підходи в діагностиці. 2. Специфіка об'єкта, предмета і завдань акмеологічної діагностики. 3. Специфіка діагностичного показника. 4. Основні методологічні принципи акмеологической діагностики. 5. Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень. 6. Специфіка побудови вибірки в діагностиці.
 2. Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень
  За формою організації та процедурам діагнозу розрізняється такі групи методів діагностики: аналітична діагностика, експертна діагностика і діагностика на моделі. Під аналітичної діагностикою розуміється проведення процесу діагнозу на основі статистичної інформації, використання функціональних, економічних, юридичних і т. п. документів, матеріалів преси, художньої та
 3. Специфіка і сутність акмеологічної діагностики
  План 1. Теоретико-методологічні основи і концептуальні підходи в діагностиці. 2. Специфіка об'єкта, предмета і завдань акмеологічної діагностики. 3. Специфіка діагностичного показника. 4. Основні методологічні принципи акмеологической діагностики. 5. Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень. 6. Специфіка побудови вибірки в діагностиці.
 4. СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ
  Вузликовий періартеріїт Вузликовий періартеріїт (УП) - системний некротизуючий вас-кулит за типом сегментарного ураження артерій дрібного і середнього калібру з утворенням аневризматичних випинань. Хворіють переважно чоловіки середнього віку. Вперше описаний А.Кусмауль і К.Майер (1966). ПАТОМОРФОЛОГІЯ. Найбільш характерним патоморфологическим ознакою є ураження артерій
 5. Гостра ниркова недостатність
  Гостра ниркова недостатність (ГНН) - потенційно оборотне, швидке (розвивається на протязі декількох годин або днів) порушення гомеостатической функції нирок, найчастіше ішемічного або токсичного генезу. Частота ОПН і особливо її причини широко варіюють у різних країнах, але в цілому вважається, що на 1млн. дорослого населення протягом 1 року припадає 40 випадків гострої ниркової недостатності, для лікування
 6. плацентарної недостатності І СИНДРОМ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА.
  Плацентарна недостатність - це зниження здатності плаценти підтримувати адекватний обмін між організмами матері та плоду. Плацентарна недостатність - це багатопричинне і багатофакторний синдром, при якому порушується транспортна, трофічна, ендокринна, метаболічна та інші найважливіші функції плаценти. В результаті плацентарної недостатності розвиваються:
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну , акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. плацентарної недостатності гіпоксія плоду І асфіксія немовляти
    ХРОНІЧНА фетоплацентарної недостатності Фетоплацентарна недостатність (ФПН) складає в структурі причин перинатальної смертності більше 20%. Багаторічні спостереження багатьох авторів за розвитком дітей, народжених матерями з діагностованою ФПН, дозволили прийти до висновку, що вказана патологія зумовлює не тільки різке збільшення перинатальної смертності, а й численні
 9.  Тема: бактеріологія, мікології, протозоологов
    Систематика і номенклатура мікроорганізмів. Об'єкти вивчення мікробіології. Прокаріоти (бактерії), їх відмінність від мікробів еукаріотів (найпростіші, гриби) за структурою, хімічним складом, функції. Сучасні підходи до систематики мікроорганізмів. Таксономічні категорії: царство, відділ, сімейство, рід, вид. Внутрішньовидові категорії: біовар, серовар, фаговар, морфовар, культивар.
 10.  3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
    Розділ 1. Загальна частина Морфологія мікроорганізмів 1. Основні принципи класифікації мікробів. 2. Морфологічні та тинкторіальні властивості бактерій. Методи забарвлення. 3. Структура та хімічний склад бактеріальної клітини. Особливості будови грампозитивних і грамнегативних бактерій. 4. Морфологія грибів. Принципи класифікації. 5. Морфологія найпростіших. Принципи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека