ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

Основні етапи роботи посадових осіб з підготовки підбиття підсумків виховної роботи в частині

Ефективність керівництва вихованням в частині нерозривно пов'язана з вивченням, аналізом та оцінкою самого виховного процесу та досягнутих результатів. Тільки на строго науковій основі, об'єктивно оцінюючи процес і результати виховної роботи, можна правильно будувати систему педагогічних впливів на воїна і колектив загалом, заздалегідь прогнозуючи той чи інший результат, своєчасно вносити в неї необхідні зміни. Для кожного заступника командира військової частини з виховної роботи природна необхідність з'ясування, постійного визначення ефективності своєї роботи, виявлення позитивних сторін і негативних моментів у своїй діяльності.

Нерідко у військових частинах дієвість виховної роботи визначають або кількістю проведених заходів, або результатами бойової підготовки, що недостатньо для якісної її оцінки. Такий односторонній підхід нерідко прикриває занедбаність виховної роботи в частині, знижує її ефективність, несумісний з вимогами комплексного підходу до виховання.

Дослідження показують, що ефективність керівництва системою виховання військовослужбовців у частині досягається в тому випадку, якщо методично правильно організовані контроль, облік, аналіз і оцінка результатів виховної роботи.

Методику аналізу та оцінки виховної роботи в частині можна визначити як систему прийомів і засобів накопичення, фіксації, вивчення та узагальнення відомостей про рівень вихованості військовослужбовців, проведених заходах виховної роботи, а також оцінки її дієвості в інтересах вирішення завдань, що стоять перед військовою частиною, коригування та організації нових педагогічних впливів згідно із завданнями виховання. Ця система включає в себе наступні елементи:

- методи і засоби контролю та перевірки якості виховних заходів у частині і її підрозділах;

- порядок фіксації та обліку результатів виховної роботи у підрозділах і військової частини в цілому;

- методику аналізу реального стану справ у підрозділах і військової частини в цілому;

- методику оцінки досягнутого рівня вихованості окремих військовослужбовців, а також дотримання військового етикету;

- методику оцінки результатів виховної діяльності офіцерів, прапорщиків, сержантів на основі певних критеріїв.

Особливе місце у змісті керівництва системою виховання військовослужбовців у частині займає контроль виховної роботи. Добре поставлена ??система контролю та перевірки виконання сприяє забезпеченню єдності організаторської та практичної роботи, дозволяє домогтися дієвості проведених заходів.

Аналіз матеріалів досліджень, військового досвіду показує, що педагогічно обгрунтований контроль і перевірка процесу і результатів виховної роботи в частині припускають:

- методично правильне використання всього арсеналу прийомів і засобів об'єктивного вивчення процесів і змін, що відбуваються у виховній роботі;

- організацію перевірки виконання планів виховної роботи та прийнятих рішень;

- виявлення найважливіших напрямів у розвитку виховного процесу;

- глибокий аналіз і вивчення інформації, що надходить, ефективності різних форм і методів виховної роботи командирів, офіцерів виховних структур;

- оволодіння офіцерами методикою підбиття підсумків виховної роботи на всіх рівнях;

- створення системи звітів про реалізацію планів і рішень з питань виховання;

- підготовку офіцерів до здійснення контролю за процесом і результатами виховання;

- озброєння офіцерів глибоко обгрунтованими висновками і рекомендаціями щодо подальшого вдосконалення виховання особового складу частини.

При здійсненні контролю та перевірки виховної роботи слід враховувати, що вони невіддільні від організаторської роботи, повинні поєднуватися з наданням дієвої допомоги з боку заступника командира військової частини з виховної роботи офіцерам-вихователям у проведенні конкретних заходів. Вивчення досвіду роботи передових офіцерів показує, що вони менше пишуть різноманітних наказів і розпоряджень, але дуже ретельно організовують підготовку різних заходів, проводять детальний розбір позитивного досвіду, а також постійно нарощують виховні зусилля з формування у воїнів заданих якостей.

Ефективність контролю виховної роботи з боку заступника командира військової частини з виховної роботи, інших офіцерів забезпечується не частотою перевірок, а виявленням і стимулюванням позитивного досвіду, організацією та забезпеченням виконання. Перевіряючий не повинен обмежуватися фіксацією недоліків, перетворюватися на ревізора. Йому слід домагатися вирішення питань на місці, використовувати свій досвід для того, щоб допомогти підлеглим. Результати контролю виховного процесу дають заступнику командира з виховної роботи матеріал для аналізу своєї роботи, для пошуку шляхів подальшого вдосконалення керівництва системою виховання особового складу частини (підрозділу).

Велике значення в практиці керівництва вихованням військовослужбовців у підрозділах і частинах має точний і систематичний облік виховної роботи та її результатів, без якого, як показує досвід військ, ефективна система виховання немислима. Під урахуванням результатів виховної роботи розуміється збір, обробка та систематизація фактів і даних про стан системи виховання, виражених у кількісній або змістовній формі. Облік дає заступнику командира військової частини з виховної роботи матеріал для аналізу та оцінки ефективності виховання особового складу, дозволяє робити висновки про подальші шляхи вдосконалення виховної роботи, доцільності застосування тих чи інших форм і методів керівництва вихованням.

Військова практика, результати досліджень свідчать про те, що здійснення обліку результатів виховної роботи вимагає від заступника командира військової частини з виховної роботи певних методичних знань, навичок, умінь. Подібні навички та вміння припускають володіння конкретними формами кількісного (цифрового) і якісного (аналітичного) обліку. Досвідчені офіцери, як правило, ведуть облік:

- проведених заходів виховної роботи;

- різного роду аналізів основних видів діяльності та стану справ на окремих ділянках роботи;

- спостережень за поведінкою окремих військовослужбовців та ін

Облік дозволяє накопичувати відомості про результати виховної роботи в колективах, про рівень вихованості військовослужбовців, стежити за динамікою їх розвитку, своєчасно надавати коригуючий педагогічний вплив. Для обліку результатів виховання рекомендується використовувати апробовані в багатьох частинах різні формалізовані документи: щоденники індивідуально-виховної роботи, журнали обліку роботи в підрозділах, індивідуальні зошити, журнали обліку та контролю виконання наказів та розпоряджень та інші.

Вивчення досвіду передових офіцерів частин показує, що при аналізі та оцінці результатів виховної роботи необхідно враховувати найбільш важливі питання. Узагальнення цих питань дозволяє більш-менш точно визначити зміст аналізу ходу і результатів виховної роботи з боку заступника командира військової частини з виховної роботи. Пріоритет віддається питань, пов'язаних з організацією та методикою виховання в підрозділах і в частині в цілому. Тут конкретно здійснюється контроль за тим, який охоплення особового складу виховними заходами, на якому методичному та організаційному рівні вони проводяться. З'ясовується, які методи і засоби виховання застосовуються, як використовується виділений час, як підготовлені місця проведення заходів і яке матеріальне їх забезпечення, встановлюються причини відсутності військовослужбовців на обов'язкових для них заняттях.

Друга група питань пов'язана з змістовної стороною кожного проведеного заходу і всієї системи виховання особового складу. У даному випадку з'ясовуються ідейна спрямованість проведених заходів, їх змістовна сторона, то, як підготовлений до проведення занять безпосередній їх керівник.

До третьої групи належать питання, які допомагають визначити ступінь участі у вихованні особового складу офіцерів даного підрозділу, а також офіцерів управління частини (штабу, служб).

Наступна група питань аналізу пов'язана з визначенням дієвості як окремо взятих заходів, так і всієї виховної роботи, проведеної за певний період часу.

Таким чином, контроль, облік та аналіз результатів виховної роботи дають можливість заступнику командира військової частини з виховної роботи отримати цілком достовірні дані про стан виховної роботи в частині, використовуючи які можна успішно здійснювати її оцінку і керівництво нею .

Оцінка виховної роботи в частині являє собою висновок про ефективність виховної роботи командирів і начальників усіх ступенів, офіцерів виховних структур. В тій чи іншій мірі вона надає стимулюючу дію на вихователів і тому має велике суспільне і моральне значення. Разом з тим оцінка результатів виховання є зворотним зв'язком (від виховуваних до заступника командира військової частини з виховної роботи), яка значною мірою впливає на програми і плани виховання на наступний період. Найважливішими вимогами до оцінки є об'єктивність, справедливість і гласність. Оцінюватися повинен кожен військовослужбовець, кожен військовий колектив. Результати виховної роботи оцінюють командир військової частини та заступник командира з виховної роботи.

Важливим моментом в організації оцінки виховної роботи в частині є методично правильне підведення підсумків. Після закінчення навчального року, періоду навчання, виконання конкретної навчально-бойового завдання в частині, підрозділі підводяться підсумки бойової підготовки. Одночасно підводяться підсумки виховної роботи: аналізуються зміст, організація, форми і методи виховання; оцінюється діяльність її організаторів і досягнутий рівень вихованості військовослужбовців; визначаються ефективність і ступінь впливу виховної роботи на свідомість і поведінку військовослужбовців; узагальнюється позитивний досвід роботи і формулюються рекомендації щодо його впровадження в практику виховання, виявляються недоліки у виховній діяльності та причини, що їх породжують; намічаються шляхи подальшого вдосконалення виховної роботи в підрозділі (частини).

Слід зазначити, що контроль, облік, аналіз і оцінка результатів виховної роботи органічно входять у виховний процес і будуються відповідно до загальної його структурою. Вони дозволяють систематизувати всю виховну роботу, зробити її більш цілеспрямованою і планомірної і в той же час є засобом вдосконалення педагогічної діяльності офіцерського складу.

Головна вимога до всієї системи контролю, обліку, аналізу та оцінки результатів виховної роботи полягає в тому, щоб вона дозволяла підвищити ефективність керівництва системою виховання у військовій частині. Це досягається на основі точного знання стану справ заступником командира військової частини з виховної роботи, реалізації всіх можливостей щодо забезпечення максимального виховного ефекту в мінімально короткий термін з найменшими витратами праці.

Розглянуті загальні положення методики застосовні в будь військової частини при обліку специфіки вирішуваних завдань і контингенту особового складу. І хоча така методика вимагає певних додаткових зусиль від вихователів, вона пов'язує весь процес виховання в єдине ціле, дозволяє вихователям постійно аналізувати результати своєї роботи, її ефективність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні етапи роботи посадових осіб з підготовки підбиття підсумків виховної роботи в частині "
 1. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  Відповідно до нормативних документів з організації та проведення виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої
 2. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 3. Особливості виховної роботи з військовослужбовцями, що проходять службу за контрактом
  Сьогодні об'єктивно виділяється особлива категорія військовослужбовців - військовослужбовці-контрактники. Аналіз стану виховної роботи в частинах і підрозділах показує, що контрактник - це не той військовослужбовець за призовом, з яким раніше проводилася виховна робота. Контрактник вимагає нових підходів у процесі виховання, тому що в ньому багато проблем і труднощів. Одна з труднощів,
 4.  Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
    У частинах (підрозділах) формуванням статутних взаємовідносин повинні займатися всі посадові особи. У кожного з них є чіткий коло обов'язків, що дозволяє повсякденно тримати в полі зору дану проблему і активно впливати на підтримання дисципліни і організованості в несенні бойової служби та бойового чергування, в бойовій підготовці, виконанні планів і розкладів занять; в
 5.  Розвиваючі тренінги в системі оптимізації розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовців
    Корекційно-розвиваючі тренінги спрямовані на забезпечення реалізації запитів держслужбовців в отриманні необхідної психологічної допомоги. Вони дозволяють розширити можливості навчаються в індивідуалізації навчання, придбанні необхідних психологічних умінь і навичок, що сприяють оптимізації професійної діяльності, підвищенню психологічної стійкості і надійності, поліпшенню
 6.  Полоролевая ідентичність на різних вікових стадіях: завдання, соціальні ролі, стадії розвитку сім'ї
    Зі зміною системи статевих ролей багато традиційних відмінності між статями, на яких грунтувалися стереотипи маскулінності і фемінінності зникають або різко зменшуються, а самі образи стають менш полярними і однозначними, ніж раніше. У той же час певні відмінності в характері діяльності, спрямованості інтересів і протіканні психічних процесів зберігаються. Природно,
 7.  «Психолого-педагогічні технології формування готовності психолога освіти до діяльності і оцінка їх ефективності»
    У розділі IV описані розроблені автором освітні та моніторингові технології реалізації концептуальної моделі, а так само результати перевірки їх ефективності. Психолого-педагогічна технологія визначена як сукупність системно використовуються в освітньому процесі знань, способів, форм і методів взаємодії суб'єктів, спрямована на їх розвиток і навчання (Г.В. Мухаметзянова,
 8.  Правові та організаційно-методичні аспекти проведення психологічної роботи
    Цілеспрямованість та ефективність психологічної роботи багато в чому обумовлена ??централізованим і системним керівництвом даним видом діяльності. Система керівництва психологічною роботою у ВР РФ призначена для організації та всебічного забезпечення діяльності посадових осіб, які здійснюють вирішення основних завдань психологічної роботи. Керівництво психологічною роботою
 9.  Додаток 5
    Донесення про підсумки психологічної роботи в (найменування військової частини) за 200 р. (період) 1) Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками зимового періоду навчання і за навчальний рік у
 10.  Сутність і зміст індивідуальної виховної роботи в частині
    Індивідуальна виховна робота - це систематичне і цілеспрямоване вплив командира (начальника) на свідомість, почуття, волю і поведінку військовослужбовця з урахуванням вікових, соціальних, психологічних та інших особливостей, умов служби, побуту і відпочинку в інтересах його всебічного розвитку та підготовки до успішного виконання військового боргу. Проведення індивідуальної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека