ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Основні поняття дисципліни

Оскільки психологи знаходять все більше і більше механізмів впливу на поведінку людини, природним чином постає питання етичності подібного роду впливів на іншу людину. Одні вважають, що це обмежує свободу особистості. Інші заявляють, що з допомогою обумовлення наш світ стане кращим, оскільки люди не будуть здійснювати небажаних та егоїстичних вчинків, і бачатимуть у можливості цілеспрямованої зміни поведінки важливий крок вперед у рішенні психологічних проблем (Хілл, 1985).

До основних понять дисципліни відносяться такі:

- кодекс - це сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у певному суспільстві; збірник правил, інструкцій, що регулюють певну галузь діяльності, спортивних змагань тощо; єдиний систематизований законодавчий акт, у якому містяться норми права, що регулюють певну галузь суспільних відносин [8];

- етика (від грецьк. етос, що ще у Гомера означало місце перебування, спільне житло, згодом почало переважати інше значення - звичай, вдача, характер, чесноти, той, що стосується моральності) - наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей; норми поведінки, сукупність моральних правил якого-небудь класу, суспільної організації, професії й т.ін. (лікарська етика) [7, c.15];

- етичний кодекс психолога - нормативний акт, який виступає гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, яка здійснюється в залежності від спеціалізації та сфери інтересів; сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві та регулюють його життєдіяльність [1].

Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності.

- практичний психолог - фахівець з психології, практичний діяч у галузі психології; особа, яка має спеціальну психологічну освіту, підтверджену державним дипломом і яка представляє науково-дослідну, навчальну, виробничу, лікувальну, кооперативну чи іншу організацію (див.
додаток А);

- замовник - керівник державної чи кооперативної організації чи приватна особа, яка звернулася до психолога за консультацією психологічного характеру, ознайомлена з правилами і принципами роботи психолога і яка погоджується з ними. У ролі замовника може виступати і сам психолог, якщо йому необхідно здійснити психокорекційний вплив на основі результатів дослідження, і досліджуваний, якщо на основі результатів дослідження він має намір здійснювати у тій чи іншій формі самовдосконалення (аутотренінг та ін.) [3, с.152];

- досліджуваний - особа, яка погодилася бути об'єктом психологічного дослідження в особистих, наукових, виробничих, чи соціальних інтересах; умовне позначення людини, яку консультують, навчають, тренують, хворої людини, чи такої, яку обрали, атестують або анкетують і тестують для наукових досліджень [4];

- користувач - людина, яка отримує від психолога необхідну психологічну інформацію;

- клієнт - людина, яка передає психологу знання про себе чи інших людей, при цьому вона не вважає себе відповідальною за зміст цієї психологічної інформації [3, c.152];

- мораль - система поглядів та уявлень, норм й оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості [8];

- етикет - установчі норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві;

- цінність - це позитивна чи негативна значимість об'єктів оточуючого світу чи символів, пов'язаних з ними, для суб'єкта пізнання і діяльності, яка визначається їх зв'язком з життєдіяльністю людини [6, с.662];

- вільний розвиток людини - процес кількісних та якісних змін, який нічим не обмежується, якому ніщо і ніхто не заважає;

- свобода - відсутність гноблення, утиску й обмежень у суспільно-політичному житті; життя, існування і т. ін. без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд; можливість діяти без заборон і перешкод у якій-небудь галузі;

- індивідуальність (від лат.
indiduum - неподільне) - сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідів [6, c.219];

- відповідальність - особливо важливе, серйозне, сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків;

- толерантність - поблажливість, терпимість до чиїх-небудь думок, поглядів, вірувань, способу життя, поведінки, цінностей тощо;

- компетентність - добра обізнаність у певній галузі;

- захист інтересів клієнта - відстоювання, оборона тверджень, суджень, думок клієнта;

- конфіденційність - те, що не підлягає розголосові;

- етичні правила психологічних досліджень - дотримання у процесі психологічних досліджень етичних норм та принципів;

- кваліфікована пропаганда психології - компетентне поширення, постійне і глибоке роз'яснення психологічних ідей, поглядів, знань;

- професійна кооперація - форма організації праці, при якій кілька психологів-професіоналів беруть участь у тому самому процесі або в різних, але пов'язаних між собою процесах праці; спільна дія;

- професійна етика психолога - це реалізація психологом у своїй діяльності специфічних моральних вимог, норм поведінки як у взаємостосунках з колегами, науковим співтовариством, так і досліджуваними, респондентами, особами, які звернулися за психологічною допомогою; сукупність моральних норм, які визначають відношення людини до свого професійного обов'язку та регулюють відносини людей у трудовій сфері. Змістом професійної етики є кодекси поведінки, які визначають певний тип моральних взаємовідносин між людьми і способи обґрунтування даних кодексів [4].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні поняття дисципліни"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 2. Вступ
  Ще зовсім не так давно мікробіологія займалась також вивченням і вірусів. Але останні дуже і дуже своєрідні об'єкти, які різко відрізняються своїми біологічними властивостями від інших груп мікроорганізмів. Маніпуляції з ними вимагають розробки спеціальних методик, які відрізняються від загальноприйнятих в мікробіології. Це послужило основою для виділення вчення про віруси в самостійну область
 3. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 4. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
  Пояснювальна записка Сучасний рівень психологічної науки і практики, така, що зростає міра їх впливу на соціальні та економічні процеси, вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької, консультативної, профілактичної роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Неправильні дії психологів можуть не покращити, а навпаки, погіршити психологічний клімат в
 5. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 6. ПРО ПРИРОДУ І ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ
  На підставі встановлених фактів про фізичну структуру, хімічний склад, механізми репродукції вірусів з'явилася можливість освітити питання про природу і походження їх. Ясно, що в міру подальшого заглибленого вивчення вірусів розуміння, що нижче приводяться, неминуче деякою мірою будуть змінюватися й уточнюватися. Представлення про природу вірусів і їх походження перетерпіли значні зміни протягом
 7. ПРО СТРУКТУРУ І ФУНКЦІЮ ВІРУСНОГО ГЕНОМА
  У соматичних клітинах кожного біологічного виду в нормі є строго визначений набір хромосом. Кожна хромосома є парною. Набір хромосом подвійний (диплоїдній), а в зрілих статевих клітинах - одиничний (гаплоїдний). При мітозі відбувається подвоєння хромосом і звичайно рівний розподіл їх між клітинами. Вірусам, як і більш досконалим організмам, притаманні спадковість і мінливість. Дослідженням
 8. МУТАЦІЯ У ВІРУСІВ
  Віруси змінюють свої властивості як у природних умовах розмноження, так і в експерименті. В основі спадкоємної зміни властивостей вірусів можуть лежати два процеси: 1) мутація, тобто зміна послідовності нуклеотидів у визначеній ділянці генома вірусу, що веде до фенотипічної вираженої зміни окремої властивості, і 2) рекомбінація, тобто обмін генетичним матеріалом між двома близькими вірусами, але
 9. ПАТОГЕНЕЗ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ
  Позаклітинний віріон біологічно інертний. Ця інертність зберігається до того часу, поки віріон не проникає в клітину і вірусний геном не почне функціонувати як самостійна генетична структура. Лише з цього моменту проявляється своєрідність взаємовідносин вірусу і клітини. Отже, вірусна інфекція клітини - це сукупність процесів, які виникають при взаємодії клітини з вірусним геномом. Зараження
 10. ПЕРЕДМОВА
  Наукові відкриття XX століття дали змогу створити атомну енергетику, швидкісні транспортні мережі, нові біологічні, радіаційні, лазерні, фармацевтичні та харчові технології, впритул підійти до з'ясування геному людини й таємниць психіки. На межі другого та третього тисячоліть народилася нова наука - біоетика, покликана гармонізувати стосунки все нових і нових відкриттів із нормами людської
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека