ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи

В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи:

- в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки та забезпечення військової дисципліни, психолог (за відсутності у ротах заступників командирів рот з виховної роботи);

- у полку - старший офіцер із соціально-психологічного забезпечення бойової готовності та морально-психологічної підготовки, психолог; офіцер з аналізу морально-психологічного стану військової дисципліни та профілактики правопорушень, психолог (ці посади передбачені у штаті відділення виховної роботи полку).

Психолог підпорядковується заступникові командира з виховної роботи, а зі спеціальних питань - психологові вищого органу виховної роботи.

Основні напрями психологічної роботи психологів визначаються Концепцією виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України, Положенням про органи виховної роботи в Збройних силах України та іншими нормативними документами. В них визначені основні завдання психологічної роботи щодо підвищення ефективності діяльності особового складу в повсякденних і бойових умовах.

Але психологічна робота у військах не обмежується лише цими напрямами роботи. Залежно від конкретних умов бойової та інших видів діяльності, завдань, які розв'язують підрозділи (частини), особливостей служби в різних видах та родах військ можна і доцільно провадити й інші заходи, що сприятимуть поліпшенню психічного здоров'я військовослужбовців та членів їхніх родин, цивільного персоналу, оптимізації життєдіяльності особового складу.

У своїй практичній діяльності психолог мас суворо дотримуватися «Етичного кодексу психолога», який є гарантом його високопрофесійної, гуманної й високоморальної діяльності. Кодекс - це сукупність етичних норм І правил поведінки, що склалися в співтоваристві психологів і регулюють їхню професійну діяльність.

Етичний кодекс фахівця-психолога у Збройних силах України базується на загальних принципах психологічної роботи, до яких належать:

- принцип відповідальності (необхідність відповідати за зміст, інтерпретацію й висновки психологічного дослідження, за всі рішення, які психолог ухвалює в процесі забезпечення достовірності, вигідності й надійності використаних методик);

- принцип професійної компетентності (володіння методологією, теорією і методикою психологічного дослідження, конкретними ефективними методиками психодіагностики, практичними й методичними навичками і вміннями опрацювання отриманих дослідних даних);

- принцип правової обґрунтованості й етичної доцільності (відповідність статусу освітнього рівня діагноста чинним вимогам);

- принцип гуманізму, поваги особистісної самобутності та недоторканності особистості кожного воїна (головний морально-позитивний ефект будь-якого психологічного дослідження - це дотримання правила «не зашкодь»);

- принцип забезпечення таємності інформації, що заторкує особисте життя воїна або особового складу (конфіденційність- це збереження професійної таємниці, нерозголошення інформації, отриманої у процесі психологічної роботи);

- принцип добровільності (захист інтересів особистості воїна - це дотримання принципу її добровільної участі в дослідженнях; обов'язком психолога с налагодження співпраці з пацієнтом, турбота про його психічний стан);

- принцип своєчасності, постійності, систематичності та комплексності;

- принцип всебічного забезпечення психологічної роботи. Знання основних вимог і правил цих принципів та їх суворе дотримання забезпечують психологам у їхній діяльності особистісний підхід, наповнюють їхню діяльність гуманізмом, сприяють своєчасному розв'язанню у військовому середовищі особистісних, колективно-групових і діяльнісних проблем, ефективно впливають на життєдіяльність особового складу.

Крім того, психолог завжди мас пам'ятати про те, що:

- він забезпечує цілковиту надійність отриманих результатів;

- він відповідає за рішення, які ухвалюють офіційні особи на основі його висновків та рекомендацій;

- він запобігає можливим помилкам у діяльності непрофесійних психологів (на полковому рівні такими мають бути офіцери структур виховної роботи, лікарі, заступники командирів з виховної роботи, залучення яких до психологічної роботи допускається у разі необхідності наказом командира полку після узгодження із психологом вищого органу), що допомагають йому в роботі, але не ознайомлені з вимогами стосовно обмежень у використанні інформації про досліджуваних, Психолог відповідає за правильне й доступне роз'яснення непрофесіоналам суті застосовуваних психологічних методів, а також за можливі антигуманні дії;

-він знає, що будь-яка особа, яка с пацієнтом психолога, має право відмовитися від участі в психологічному обстеженні або експерименті і відмежуватися тим самим від небажаного втручання у свій внутрішній світ (за винятком обстежень, які здійснюються в плановому порядку в полку (на кораблі);

-його обов'язок зберігати професійну таємницю втрачає силу, якщо положення закону або наказу вимагають від психолога повідомити про отриману інформацію.


І нарешті, щодо конкретних нормативних функціональних обов'язків психологів у військових підрозділах і частинах необхідно зазначити, що у Збройних силах України типового переліку цих обов'язків немає. В оперативних командуваннях такі обов'язки розробляють самостійно із врахуванням конкретної специфіки професійної діяльності видів Збройних сил і родів військ. Тому розглянемо узагальнені обов'язки психологів, які належать до складу відділення виховної роботи полку, бо вони є типовими для фахівців полкового рівня.

Старший офіцер із соціально-психологічного забезпечення бойової готовності та морально-психологічної підготовки, психолог відповідає за організацію і стан соціально-психологічної роботи в частині та її вплив па бойову і мобілізаційну готовність, бойову підготовку, виконання навчально-бонових завдань, навчання особового складу. Він зобов'язаний:

- розробляти пропозиції до плану бойової та мобілізаційної готовності частини, відпрацьовувати формалізовані документи па воєнний час. періодично перевіряти готовність техніки і майна відділення виховної роботи, їхню укомплектованість та боєздатність;

- розробляти проекти розпоряджень командира з МПЗ бойової і мобілізаційної готовності та бойової підготовки;

- розробляти рекомендації стосовно комплектування підрозділів, які несуть бойове чергування, підбору команд (груп) для виконання завдань у відриві від військової частини, знаття психологічного напруження під час діяльності в екстремальних ситуаціях;

- розробляти рекомендації з підготовки особового складу до бойових дій і відновлення боєздатності підрозділів через моделювання у процесі бойової підготовки умов сучасної війни;

- готувати та спільно з начальниками служб провадити вікторини, конкурси, змагання з видів і тем бойової підготовки;

- організовувати й провадити заняття з офіцерами виховної роботи запасу;

- організовувати й провадити заходи щодо забезпечення соціальної і психічної адаптації військовослужбовців відповідно до їхньої військової спеціальності, індивідуальних, нервово-психічних якостей та умов служби;

- провадити прогнозні розрахунки психічних втрат особового складу в бойових умовах;

- здійснювати індивідуальну психодіагностику особистості воїна;

- провадити заняття з офіцерами з проблем морально-психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки;

- провадити соціально-психологічні дослідження з виявлення індивідуальних, групових та колективних настроїв, характеру міжособистісних взаємин, вивчення потреб і запитів особового складу;

- організовувати й забезпечувати у військових підрозділах роботу кімнат психологічного розвантаження;

- брати участь у психологічній підготовці особового складу для ведення сучасного бою, ефективного виконання бойових і навчально-бойових завдань;

- брати участь у плануванні й організації професійної підготовки офіцерського складу з проблем психології та педагогіки, у навчанні офіцерів виховної роботи формам і методам морально-психологічного забезпечення бойової і мобілізаційної готовності, бойової підготовки, в розробленні планів здійснення заходів морально-психологічної підготовки;

- співпрацювати на основі розпоряджень командира і заступника командира з виховної роботи з військкоматами, уточнювати приписку військовозобов'язаних офіцерів виховної роботи запасу та брати участь у їх підборі і розстановці по посадах, організувати роботу з ними щодо ефективного виконання ними функціональних обов'язків у воєнний час.

Офіцер з аналізу морально-психологічного стану військової дисципліни та профілактики правопорушень, психолог відповідає за формування і розвиток у військовослужбовців особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, військових статутів, Військової присяги, функціональних обов'язків, наказів командирів і начальників, ефективність заходів, які спрямовані на зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень, та їхнє психологічне насичення. На підставі знання вимог Конституції та законів України, Військової присяги, Головнокомандувача та Міністра оборони України з питань військової дисципліни та профілактики правопорушень він особисто провадить:

- заняття щодо роз'яснення державної політики у соціально - правовій сфері, наказів і директив Міністра оборони України із соціальних питань, зміцнення правопорядку і дисципліни в одному із відстаючих підрозділів;

- індивідуальну профілактичну допомогу з 1-2 військовослужбовцями, схильними до скоєння правопорушень;

- заняття з різними категоріями посадових осіб частини та підрозділів з навчання їх практиці індивідуально-виховної роботи з особовим складом, зміцнення правопорядку та військової дисципліни.


Він провадить:

- облік злочинів і подій, порушень військової дисципліни та громадського порядку;

- готує експрес-аналіз стану військової дисципліни в частині та довідкові матеріали для підбиття підсумків.

Окрім того, він також:

- аналізує стан військової дисципліни в частині;

- встановлює причини та умови, що сприяють скоєнню правопорушень;

- перевіряє у підрозділах ведення журналів обліку порушень військової дисципліни та службових карток солдат і сержантів;

- вивчає соціальний стан, запити та настрої особового складу, листи, скарги та заяви, що надходять;

- доповідає по команді висновки та пропозиції щодо забезпечення соціальної справедливості, реалізації встановлених законодавством прав та пільг;

- вивчає взаємини, МПС І військову дисципліну в підрозділах;

- вивчає соціально-політичний стан у районі розташування частини, вносить пропозиції заступникові командира з виховної роботи щодо вдосконалення виховання підлеглих;

- встановлює причини соціального напруження та спільно з іншими посадовими особами здійснює заходи зі своєчасного вирішення соціально-побутових проблем особового складу. На нього покладається також:

- організація та контроль здійснення правового інформування у підрозділах;

- організація та контроль занять у системі гуманітарної підготовки з соціально-психологічної тематики та проблем профілактики правопорушень;

- контроль доведення до особового складу, що залучається до несення вартової та внутрішньої служби, статей Кримінального кодексу України про відповідальність за порушення правил несення служби та поводження зі зброєю;

- забезпечення довідковими матеріалами куточків правових знань в підрозділах І бібліотеці частини.

Важливими напрямами його роботи є:

- надання допомоги командирам підрозділів щодо профілактики правопорушень статутного порядку і зміцнення військової дисципліни;

- утвердження високоморальних норм поведінки у стосунках між військовослужбовцями і суворе дотримання вимог військових статутів;

- вивчення морально-психічного клімату у підрозділах і зміцнення військової дисципліни;

- аналіз соціальних умов служби, побуту та їх вплив на стан військової дисципліни, пропозиції щодо їх поліпшення;

- здійснення психологічного аналізу чинників, які викликають порушення правил статутних взаємин між воїнами та інших негативних явищ, і здійснення їх профілактики та корекції;

- надання посадовим особам, які призначені для проведення адміністративних розслідувань та дізнань, військовослужбовцям і членам їхніх родин консультативної допомоги в оформленні необхідних документів для реалізації встановлених для них законодавством прав та пільг.

Він бере участь:

- в аналізі та вирішенні конфліктних ситуацій у військових підрозділах;

- у доведенні вироків військових судів, статей Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність за скоєні злочини.

З метою оптимального вирішення соціально-побутових проблем, зміцнення правопорядку та дисципліни, проведення заходів правової підготовки і правового виховання військовослужбовців він підтримує постійну взаємодію з:

- правоохоронними установами;

- членами військових судів;

- активом громадських організацій.

Отже, ми розглянули основні обов'язки психологів полкової ланки. Однак, зважаючи на специфіку професійної діяльності психолога (психолог не лікує, а допомагає клієнтові розв'язати конкретні проблеми), слід зазначити, що в цій діяльності слід виявляти творчість, людяність, небайдужість до особового складу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи"
 1. Основні напрями психологічного забезпечення
  обового складу і ослаблення їхніх наслідків. За своєю масштабністю вони можуть бути досить суттєвими, а в окремих випадках можуть призвести до втрати боєздатності військових підрозділів і частин. За даними західних спеціалістів, ці втрати можуть складати в ході бойових дій із застосуванням звичайних засобів ураження до 50%, в умовах застосування (імовірність застосування) ЗМУ -до 70-75 % від
 2. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  основні напрями, а також функціональні обов'язки офіцерів структур виховної роботи, які обіймають відповідні посади психологів і соціальних психологів у військах. Вони виконують такі завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині): - дослідження індивідуально-психічних якостей особистості воїна, соціально-психологічних процесів і явищ у військових підрозділах, малих
 3. Військова психологія в структурі сучасної психології
  основні функції: забезпечення взаємодії організму із зовнішнім середовищем (вища нервова діяльність) І об'єднання й регулювання роботи внутрішніх органів (нижча нервова діяльність). Отже, психіка - це властивість головного мозку людини, сутність якої полягає в суб'єктивному відображенні об'єктивного світу. Вона виступає регулятором поведінки й діяльності особистості, психічна діяльність якої
 4. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  основні напрями діяльності командирів (начальників) штабів, виховних структур для розв'язання цього завдання, серед яких необхідно виділити такі: 1. Поглиблене вивчення якостей особового складу з метою виявлення осіб із морально-психічною нестійкістю, потенційних панікерів і дезертирів. Психологами частин у військових підрозділах були здійснені опитування, що дало можливість скласти чітку
 5. Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи
  основні психічні показники і критерії різних видів діяльності особового складу Рис. 16-2. Обов'язки командира як суб'єкта психологічної
 6. Вдосконалення системи роботи командирів
  основні напрями посилення дієвості позитивного впливу командирів, штабів, фахівців органів виховних структур на воїнів відповідними управлінськими, організаційними, педагогічними, соціально-психологічними та іншими заходами, Ця система роботи має бути обґрунтована відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про боротьбу з корупцією», статутів, наказу міністра оборони № 11 від 19
 7. Етичні стандарти психолога
  основні проблеми, які вирішуються, поставлені цілі та методики, які використовуються. У випадку неповнолітніх чи юридично недієздатних осіб, повинні бути проінформовані батьки чи опікуни. У будь-якому випадку слід уникати маніпулювання індивідами та прагнути до розвитку й автономності конкретного випадку. Пункт 26. Психолог повинен прагнути до завершення втручання та не продовжувати його
 8. Основні фактори формування особистості
  обовим складом? Першим фактором є біологічна зумовленість особистості. За Петром Гальпериним, це - будова головного мозку, що є передумовою її розвитку Середня вага мозку людини - 1360 г. Проте вага головного мозку є не єдиним показником розумових здібностей людини, які зумовлені не лише його побудовою, а й діяльністю. Межа ваги головного мозку, поза якою розумові здібності різко
 9. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  основні функції: спонукальну та виконавчу. З одного боку, вони визначають мотиви (потреби, інтереси, настанови) та спонукання (настрій, думка тощо), а з іншого - регулюють практичні дії (звички, звичаї, традиції тощо). Розглянемо деякі соціально-психологічні явища військового колективу, які відіграють неабияку роль у життєдіяльності військового підрозділу, особливо - у бойовій ситуації.
 10. Органи психологічних операцій в армії США
  основні орієнтири підготовки і здійснення морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ, застерігає від небажаних заходів у цьому напрямі, акцентує увагу на необхідності психологічної підготовки особового складу військових підрозділів (частин), «диктує» необхідність суттєвих змін у цьому напрямі в Збройних силах України. У зв'язку з цим такого ж уважного вивчення вимагає досвід
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека