ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Основні напрями роботи посадових осіб військової частини щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями

Ця робота мусить мати комплексний, системний, послідовний і науковий характер. До неї мають залучатися всі категорії командирів (начальників) та їхніх заступників. Безперечно, особлива роль тут належить військовим психологам, які мають виступати координаторами психологічних заходів щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями. Ефективність цієї роботи залежить насамперед від узгодженої діяльності всіх цих посадових осіб. Отже, проаналізуємо у цьому підрозділі основні напрями роботи командира частини, його заступника з виховної роботи і начальника штабу, бо вони водночас виступають ініціаторами, координаторами та організаторами цієї роботи.

Основні напрями роботи посадових осіб військової частини (бригади, полку й окремого батальйону) в узагальненому вигляді подані у таблицях 18-2, 18-3,18-4.

В інші терміни командир частини також має: - провадити заняття перед кожним періодом навчання з відповідними категоріями командирів на тему «Практика роботи зі згуртування військових колективів, недопущення порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями» (липень, листопад);

- забезпечити рівномірний розподіл молодих воїнів у підрозділи (за 100 днів до наказу про звільнення у запас, напередодні та в день його доведення особисто провадити роботу з військовослужбовцями, які підлягають звільненню);

- регулярно перевіряти забезпечення військовослужбовців встановленими нормами постачання;

- провадити показові заняття з організації роботи щодо попередження порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями у кожному періоді;

- провадити вечори запитань та відповідей з молодим поповненням;

-організувати урочисту зустріч молодого поповнення та урочисті проводи військовослужбовців, що відслужили визначені терміни служби;

- зустрічатися з батьками військовослужбовців, які прибувають до частини;

- щоквартально аналізувати стан роботи з листами та приймання відвідувачів, затверджувати акти перевірки;

- особисто розслідувати або керувати розслідуванням випадків порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями, ухвалювати законні рішення, доводити їх до логічного завершення;

- здійснювати контроль за вивченням особового складу у підрозділах;Табл. 18-2.

Командир бригади

(полку, окремого батальйону) муситьТабл. 18-3.

Начальник штабу бригади

(полку, окремого батальйону) мусить- керувати правовим вихованням підлеглих;

- провадити офіцерські збори, де обговорювати проблеми морально-психологічного клімату у військових колективах;

- у кожному періоді організовувати вшанування військовослужбовців, які показали кращі результати у ратній праці та дисципліні;

- здійснювати контроль за роботою закладів військової торгівлі (крамниць, солдатської чайної) та наявністю у них необхідного асортименту.


В інші терміни начальник штабу також мусить:

- інструктувати осіб, які вибувають за межі частини, звертаючи увагу на дотримання ними правил військової ввічливості та статутної поведінки;

- організовувати поглиблене медичне обстеження осіб для несення вартової служби та бойового чергування;

- організовувати та провадити з командирами і старшинами підрозділів, сержантським складом показні та інструктивно-методичні заняття з організації та підтримки внутрішнього порядку у підрозділах (один раз на період);

- організовувати приймання заліків у всіх категорій військовослужбовців щодо знання вимог військових статутів (1 раз на період);

- розподіляти за підрозділами поповнення, яке прибуває до частини.

В інші терміни заступник командира полку з виховної роботи також мусить:

- планувати комплексне провадження роботи з профілактики порушень статутних правил взаємин;

- узагальнювати та пропагувати досвід роботи стосовно згуртування військових колективів, недопущення порушень статутних правил взаємин;

- виявляти осіб із низьким рівнем нервово-психічної стійкості та організовувати з ними індивідуально-виховну роботу, надати своєчасну психологічну допомогу;

- особисто вести та організовувати листування з родичами військовослужбовців, зустрічатися з ними під час відвідування частини;

- провадити заходи з ППВ військовослужбовців і розподілу їх за підрозділами та посадами;

- організовувати вивчення з офіцерським складом основ соціальної психології;

Табл. 18-4.

Заступник командира бригади

{полку, окремого батальйону) з виховної роботи мусить

--- особисто розслідувати кожен випадок порушення статутних правил взаємин серед військовослужбовців, виявляти причини та розробляти конкретні заходи щодо ліквідування їх наслідків і оптимізації морально-психологічного клімату у військових підрозділах;

- здійснювати контроль і надавати допомогу командирам підрозділів у вивченні підлеглих згідно з Картою соціально-психологічних якостей особистості;

- здійснювати у підрозділах психодіагностичні і психокорек- ційні заходи;

- провадити збір військовослужбовців останнього періоду служби перед прибуттям молодого поповнення у військову частину.

Отже, діяльність командирів (начальників) та їхніх заступників щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями мусить мати творчий, системний, комплексний і психологічно обґрунтований характер, має відрізнятися цілеспрямованістю, конкретністю і послідовністю.


Коротко проаналізуємо діяльність військових психологів, від ефективної діяльності яких суттєво залежить результативність діяльності вищезазначених посадових осіб. Діяльність військових психологів щодо зміцнення військової дисципліни і профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями має бути спрямована на:

- діагностування рівня дисциплінованості молодого поповнення та інших категорій особового складу;

- прогнозування поведінки військовослужбовців у різноманітних умовах та її проектування;

- обґрунтування оптимальних методик психокорекційного впливу на різні категорії військовослужбовців;

- здійснення моніторингу та оцінки динаміки дисциплінованості як окремих військовослужбовців, так і військових підрозділів з метою виявлення у них тенденцій та оперативного визначення необхідних корекційних заходів;

- здійснення психологічних експертиз запланованих заходів щодо зміцнення військової дисципліни та оцінки ефективності здійснених виховних та інших заходів;

- психологічний аналіз діяльності офіцерів і сержантів щодо зміцнення військової дисципліни;

- провадження цілеспрямованих індивідуальних і групових психокорекційних заходів;

- провадження психологічних експертиз важких дисциплінарних провин, подій і нещасних випадків;

- надання негайної психологічної допомоги військовослужбовцям, які перебувають у стані стресу внаслідок скоєння дисциплінарної провини, міжособистісних конфліктів, певних особистісних проблем;

- психологічну раціоналізацію повсякденної життєдіяльності і бойової підготовки особового складу;

- підвищення психологічної компетентності всіх категорій командирів (начальників);

- обґрунтування спеціальних програм щодо поліпшення стану з військової дисципліни тощо.

Таким чином, психологічне забезпечення процесу підтримання і зміцнення військової дисципліни - це важливий напрям діяльності військових психологів. Цей напрям діяльності потребує від них творчості, узгодженості і координації дій усіх посадових осіб підрозділів і частини, зокрема -- командування, штабу, фахівців органів виховної роботи і всіх служб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні напрями роботи посадових осіб військової частини щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями"
 1. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки
 2. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  В діяльності посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки має бути чітка система роботи. Вона має включати найрізноманітніші заходи безпосереднього й опосередкованого впливу командирів (начальників), вихователів і медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких спостерігається суїцидальний ризик або помітні окремі елементи його вияву. Спершу у військовому підрозділі
 3. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  Система роботи зі зміцнення військової дисципліни в підрозділі (частині) - це комплекс управлінських, організаційних, педагогічних і психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів,
 4. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 5. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 6. Вдосконалення системи роботи командирів
  Шляхи вдосконалення системи роботи командирів (начальників) ЗІ зміцнення військової дисципліни та правопорядку - це основні напрями посилення дієвості позитивного впливу командирів, штабів, фахівців органів виховних структур на воїнів відповідними управлінськими, організаційними, педагогічними, соціально-психологічними та іншими заходами, Ця система роботи має бути обґрунтована відповідно до
 7. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 8. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
 9. Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
  У зв'язку з чим виникає необхідність здійснення психологічної реабілітації воїнів? По-перше, у воїнів, які протягом певного часу перебувають під впливом бойових стрес-факторів, виникає елементарна стомленість, що знижує ефективність їхньої бойової діяльності. Стомленість - це відчуття слабкості, безсилля, в'ялості, дискомфорту, що супроводжуються негативними емоційними станами, втратою
 10. Зміст аналізу стану військової дисципліни
  Цей аналіз провадять особисто командири підрозділів (частин). У процесі аналізу стану військової дисципліни командир (начальник) визначає: -реальний стан справ з морально-психологічним кліматом та станом військової дисципліни в підрозділах (частині); - провідні тенденції у МГТС та військовій дисципліні; - характер порушень військової дисципліни особового складу; - категорії
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека