ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Основні напрями роботи командира щодо формування та підтримання позитивного психічного стану

Як свідчить військова практика, у військовій діяльності психічні стани, особливо в бойовій обстановці (зокрема на війні), відіграють важливу роль.

Яким чином командир може впливати на механізми виникнення позитивних психічних станів? Відповідь на це запитання є в характеристиках психічного стану (конкретна ситуація, індивідуально-психічні особливості воїна, «системотворний фактор»).

Першим напрямом роботи командира щодо формування позитивного психічного стану є створення здорового морально-психологічного клімату в підрозділі. Створити оптимальну ситуацію для воїнів - означає сформувати належні умови їхньої життєдіяльності. Відповідно змінюючи військове середовище, яке безпосередньо впливає на зміну ситуації, можна сформувати новий психічний стан, подолати негативні стани.

Другий напрям - знання індивідуально-психічшіх особливостей під-леглих та їх оптимальне урахування в своїй службовій діяльності. Для чого необхідно враховувати цей фактор? Оскільки зовнішні впливи (у нашому випадку це відповідна ситуація) завжди діють через внутрішні умови (індивідуально-психічні особливості воїна) лише опосередковано, то воїни по-різному реагують на зовнішні подразники.

До основних індивідуально-психічних особливостей воїна належать:

- індивідуальні особливості нервової системи, її внутрішні закони;

- потреби, настанови, почуття, переконання;

- здібності й нахили;

- психічні утворення (система знань, навичок та вмінь);

- мотиви та мотивації;

- характер;

- особливості природно-біологічної структури та організації воїна тощо.

Усі ці риси та якості складають психологічну характеристику особистості. Будь-яка зміна в ціп характеристиці зумовлює зміну психічних станів, а інколи й кардинальних.

Військова служба дає великі можливості для загартовування характеру й волі, цілеспрямованого розвитку різних соціально-психологічних рис і якостей військовослужбовця, які йому допомагають успішно діяти в ході бойової та гуманітарної підготовки.

Третій, на думку автора, дуже важливий напрям роботи командира щодо управління виникненням психічних станів - допомогти воїнам знайти «особистісний смисл»у військовій службі, який є «системотвор-ним фактором», тобто який дає змогу об'єднувати в цілісну функціонально-динамічну систему різні психічні особливості воїна.
Особисті-сний смисл - одна з головних складових свідомості воїна і визначає зміст його діяльності (найвища його форма розвитку - це стійка вій-ськово-професіниа спрямованість). Якщо служба у воїна не викликає суперечливих почуттів, він краще зносить її труднощі, а також постійно прагне до вдосконалення і самовдосконалення в ній.

Важливими напрямами роботи командира підрозділу щодо утворення та підтримання позитивного психічного стану є оптимізація процесу спілкування між військовослужбовцями та його гуманізація, а також ефективна організація бойової підготовки в підрозділі. Деякі дослідники відносять цей напрям до поняття «ситуація». Напевно, такий підхід виправдовує себе в цивільних умовах життя, але особливості військової служби, тривале сумісне перебування воїнів потребують від командирів приділяти особливу увагу й цим напрямам роботи. Власне, нестатутні взаємини між військовослужбовцями, негативні традиції, які створюють нездорову морально-психологічну атмосферу та нездоровий соціально-психологічний клімат у підрозділі свідчать про актуальність і необхідність такої роботи командира. Тому необхідно цілеспрямовано формувати та згуртовувати військовий колектив, основними психологічними показниками якого є згуртованість і стресостійкий оптимістичний соціально-психологічний клімат у підрозділі.

Наступним важливим аспектом створення здорової морально-психологічної атмосфери, доброго настрою є особистий приклад командира, його оптимістичний психічний стан. Цс впливає на ефективність власної діяльності та безпосередньо формує психічний стан підлеглих.

Найзначущішими рисами, що впливають на психічний стан офіцера, є військова майстерність, комунікабельність, цілеспрямованість, ем-патія тощо. Особливо важливе значення має психічний стан командира в бойовій обстановці.

Цілеспрямована та змістовна робота офіцера неможлива без вивчення, аналізу основних виявів психічних станів підлеглих. У цьому йому допомагає знання методів вивчення психічних станів. Наприклад, М.Д. Левитов пропонує такі прийоми та засоби вивчення психічних станів: спостереження за поведінкою і діяльністю суб'єкта: кіно- і фотозйомка; словесний звіт досліджуваного; вивчення продуктів діяльності; природний та лабораторний експеримент тощо.


Узагальнюючи концепції вітчизняних вчених, можна виділити три групи методів вивчення психічних станів підлеглих:

- теоретичні методи дослідження філософських аспектів проблеми;

- медичні, фізіологічні та біологічні методи;

- психологічні методи: об'єктивні (спостереження, бесіда, інтерв'ю, анкетування, опитування, тестування, узагальнення незалежних характеристик тощо) і суб'єктивні (самоспостереження, самосвідомість, саморефлексія, самоаналіз тощо).

Вивчення психічного стану має включати три рівні:

I - психічні рівні реагування (переживання);

II - фізіологічні рівні реагування (соматика, вегетатика);

III - поведінка людини взагалі і особистості зокрема.

Ці рівні мають вивчатися водночас у комплексі та окремо тому, що вивчення тільки окремого показника не може дати достовірної інформації про природу відповідного психічного стану. Провідне місце в їх діагностиці має посідати вивчення переживань, які пов'язані зі ставленням особистості до чогось. Ставлення особистості як системотвор-ного фактора її психічного стану дає можливість розглядати такий стан саме як якісну характеристику психіки воїна, що об'єднує в собі психічні процеси, психічні властивості та здійснює вилив на них.

У Збройних силах України існує особливий напрям роботи командирів щодо попередження негативних станів у бойовій обстановці - психологічна підготовка, яку розглянемо у наступних темах. Тут зупинимося лише на крайній формі вияву психічного стану на війні - паніці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні напрями роботи командира щодо формування та підтримання позитивного психічного стану"
 1. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 2. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
 3. Основні напрями психологічного забезпечення
  Ряд цих проблем можуть бути оптимально зняті завдяки ефективній організації психологічного забезпечення підготовки і ведення бойових дій, яке має на меті досягнення мораль но-психологічної переваги над протиборчою стороною, підтримку високої боєздатності військ і духовної стійкості населення. Це досягається узгодженими за завданнями, місцем і часом, здійсненими за єдиним задумом і планом
 4. Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
  У зв'язку з чим виникає необхідність здійснення психологічної реабілітації воїнів? По-перше, у воїнів, які протягом певного часу перебувають під впливом бойових стрес-факторів, виникає елементарна стомленість, що знижує ефективність їхньої бойової діяльності. Стомленість - це відчуття слабкості, безсилля, в'ялості, дискомфорту, що супроводжуються негативними емоційними станами, втратою
 5. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 6. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  В діяльності посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки має бути чітка система роботи. Вона має включати найрізноманітніші заходи безпосереднього й опосередкованого впливу командирів (начальників), вихователів і медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких спостерігається суїцидальний ризик або помітні окремі елементи його вияву. Спершу у військовому підрозділі
 7. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  Система роботи зі зміцнення військової дисципліни в підрозділі (частині) - це комплекс управлінських, організаційних, педагогічних і психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів,
 8. Проблема психічних етапів у військовій психології
  Поняття «психічний стан» Проблема психічних станів у вітчизняній психології досі вивчена мало, хоча всі науковці визначають психічний стан як один із компонентів психіки людини. На сучасному етапі розвитку вітчизняної психологічної науки немає загальноусталеного визначення цього терміна, не визначені структура і функції, детермінанти, класифікації та методи його дослідження. Причина цього
 9. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 10. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека