ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю .. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Організація виховання військовослужбовців

Виховання військовослужбовців Збройних Сил в сучасних умовах реалізується в практичній виховній роботі головнокомандувачів, командувачів, командирів (начальників), штабів, органів виховної роботи та посадових осіб Збройних Сил, яку організує в єдиному контексті з вирішенням завдань бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки, служби військ, повсякденної діяльності військ відповідно з регламентуючими ці види життєдіяльності нормативними документами .

Виховна робота являє собою комплекс інформаційно-пропагандистських, індивідуально-психологічних, правових, соціально-економічних, морально-етичних, культурно-дозвіллєвих, спортивно-масових та інших заходів, які здійснюються суб'єктами виховної діяльності і спрямованих на формування у військовослужбовців необхідних морально-бойових якостей. Виховна робота передбачає єдність і узгодженість дій усіх суб'єктів виховання.

У змістовному плані система виховної роботи включає в себе наступні складові:

- інформаційно-виховну роботу;

- роботу по зміцненню правопорядку та військової дисципліни;

- військово-соціальну роботу;

- психологічну роботу;

- культурно-досуговую роботу.

Для успішного проведення виховної роботи у Збройних Силах необхідні:

- систематичне вивчення морально-психологічного стану військ;

- своєчасне ухвалення відповідного рішення по комплексному впливу на суб'єкт виховання і постановка задач по його реалізації;

- здійснення моніторингу соціально-економічного становища військовослужбовців і їх морально-психологічного стану;

- надання допомоги суб'єктам виховання всіх рівнів з боку відповідних головнокомандувачів, командувачів, командирів (начальників), вищестоящих органів виховної роботи;

- організація та здійснення безперервного морально-психологічного та інформаційного забезпечення заходів будівництва та розвитку Збройних Сил;

- вдосконалення складу і структури, форм і методів роботи органів військового управління, сил і засобів морально-психологічного та інформаційного забезпечення в ході виконання бойових завдань, оперативної та бойової підготовки, освітнього процесу в вузах;

- повсякденне дослідження, виявлення і активне попередження негативних явищ і тенденцій у взаєминах військовослужбовців;

- організація взаємодії органів військового управління з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, відомчими, громадськими та іншими організаціями в інтересах виховання військовослужбовців;

- ефективне науково-методичний супровід функціонування і розвитку системи виховання, морально-психологічного та інформаційного забезпечення;

- вдосконалення та впровадження в практику виховної роботи нових зразків і систем технічних засобів виховання;

- організація ефективного контролю за організацією виховної роботи, оцінка стану об'єкта виховання згідно з прийнятими критеріями.


Пріоритетними напрямами вдосконалення виховної роботи є:

- приведення системи виховання, морально-психологічного та інформаційного забезпечення Збройних Сил у відповідність до вимог сучасного етапу і перспектив державного і військового будівництва в Російській Федерації;

- цілеспрямована робота по зміцненню морально-психологічного стану та військової дисципліни військовослужбовців, створення умов для підтримки психічного здоров'я військовослужбовців;

- вдосконалення військово-соціальної роботи , правового виховання, культурно-дозвільної роботи, системи військово-соціологічних досліджень, вдосконалення забезпечення військ технічними засобами виховання, наукове та методичне забезпечення виховної роботи;

- розвиток засобів масової інформації Збройних Сил;

- вдосконалення системи морально-психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, підготовки та застосування Збройних Сил;

- розширення зв'язків з громадськими та релігійними об'єднаннями в інтересах виховання військовослужбовців;

- вдосконалення складу і системи управління органами виховної роботи, системи підготовки, професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації, підбору і розстановки кадрів органів виховної роботи та інформаційних структур.

Організація виховання військовослужбовців включає в себе:

- визначення об'єкта виховання;

- оцінку виховної ситуації;

- з'ясування суб'єктом виховання цілей і завдань виховання;

- планування виховної роботи;

- здійснення прогнозу результатів виховного впливу;

- підбір, розстановку кадрів;

- постановку задач вихователям;

- організацію управління системою виховання;

- визначення оптимальних засобів, прийомів, методів і форм вирішення виховних завдань;

- вивчення особливостей виховуваних і умов виховання в ході виховного процесу з урахуванням рівня організації бойової підготовки, морально-психологічного стану, військової дисципліни та соціально-правової захищеності військовослужбовців;

- організацію контролю і корекцію вихідних установок виховання;

- закріплення позитивного досвіду;

- оцінку результатів виховання.


Ефективність виховання військовослужбовців в чому залежить від якості управління системою виховання.

Управління системою виховання спрямоване на забезпечення її оптимального функціонування та досягнення бажаних цілей виховання. Це досягається:

- глибоким з'ясуванням суб'єктами виховання цілей виховної роботи;

- вивченням вихідного стану керованої системи виховання;

- чітким плануванням виховної роботи;

- продуманої постановкою завдань;

- підбором, навчанням, розстановкою кадрів, організацією суворого попиту за стан виховної роботи на дорученій ділянці;

- озброєнням вихователів усіх рівнів передовий методикою використання форм, методів і видів виховної роботи з урахуванням категорій особового складу;

- науковою організацією праці вихователів;

- оцінкою стану і дієвості виховної роботи;

- систематичним контролем і коригуванням виховних впливів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація виховання військовослужбовців "
 1. Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003
  У навчальному посібнику, підготовленому на кафедрі педагогіки Військового університету, розглядаються історико-педагогічні аспекти теорії та практики виховання військовослужбовців російської армії, основи виховання, теорія і технології виховання військовослужбовців у сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Викладаються цілі, завдання, принципи, методи і форми виховання військовослужбовців Збройних Сил
 2. Основні положення
  Справжнє методичний посібник розроблений на основі «Концепції виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації» ( Додаток № 3 до Наказу МО РФ № 70 від 11 березня 2004 року), яка являє собою систему поглядів, понять, ідей, цільових установок, пріоритетних напрямів, принципів, методів, форм і зв'язків між ними в галузі виховання військовослужбовців. Основною метою
 3. Особливості організації виховання військовослужбовців-жінок
  Особливості організації виховання
 4. Організація виховання різних категорій військовослужбовців частини
  Організація виховання різних категорій військовослужбовців
 5. Історико-педагогічний аналіз виховання військовослужбовців в російській армії і на флоті
  Сучасний етап розвитку Збройних Сил Російської Федерації висуває підвищені вимоги до кадрів керівного складу органів виховної роботи, їх діловими, професійними, загальнолюдським, морально-бойовим і іншим якостям, висуває нові завдання по вихованню військовослужбовців. Одним із шляхів теоретичних і практичних узагальнень, подальшого вдосконалення виховання
 6. Суб'єкти і об'єкти системи виховання
  Суб'єктами виховання виступають: - держава; - органи місцевого самоврядування; - засоби масової інформації ; - сім'ї та близькі родичі військовослужбовців; - командири і начальники всіх ступенів; - штаби, служби, інші органи військового управління; - органи виховної роботи; - військові колективи; - військові установи культури; - громадські організації в
 7. Сутність системи виховання особового складу
  Виховання особового складу Збройних Сил Російської Федерації здійснюється на основі положень і вимог, викладених у: - Конституції і законах Російської Федерації; - указах Президента і постановах Уряду Російської Федерації; - общевоинских статутах Збройних Сил Російської Федерації та військової присяги; - наказах і директивах відповідних командирів
 8. Педагогічні технології виховання військовослужбовців різних категорій
  Виховання військовослужбовців здійснюється з використанням педагогічних технологій, під якими розуміється комплекс взаємоузгоджених і послідовно застосовуваних методів, засобів і форм реалізації виховних цілей і завдань. У вихованні військовослужбовців використовуються такі основні групи методів: методи вивчення об'єктів виховання: цілеспрямоване спостереження за об'єктом
 9. Державно-патріотичне виховання військовослужбовців
  Державно-патріотичне виховання
 10. Методика виховання військовослужбовців частини
  Методика виховання військовослужбовців
 11. Система принципів виховання військовослужбовців
  Система принципів виховання
 12. Зміст військово-професійного виховання військовослужбовців
  Зміст військово-професійного виховання
 13. Формовані знання, навички та вміння
  В результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен: а) мати уявлення: - про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки; - про соціальні параметрах суспільства, які безпосередньо впливають на особовий склад військово-морських підрозділів. б) знати: - психологічні
 14. Характеристика основних методів і форм виховання військовослужбовців
  Характеристика основних методів і форм виховання
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека