ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Під загальною редакцією А. Г. Караяном Ю. Г . Сулімова .. Військова профессіологіі, 2004 - перейти до змісту підручника

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Державна система військово-професійної орієнтації громадян є частиною загальнодержавної системи професійної орієнтації та психологічної підтримки населення.

Система органів військово-професійної орієнтації громадян являє собою сукупність державних організацій та установ, що здійснюють взаємодію між собою з метою проведення та забезпечення заходів з військово-професійної орієнтації громадян.

У структуру органів військово-професійної орієнтації громадян входять: військові комісаріати суб'єктів Російської Федерації, районів, міст без районного поділу, інших муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень (далі іменуються військовими комісаріатами), військово-навчальні закладу, з'єднання та військові частини, територіальні органи Міністерства праці і соціального розвитку Російської Федерації з питань зайнятості населення та державних установ «Центри зайнятості населення» (далі - органи служби зайнятості), територіальні центри професійної орієнтації та психологічної підтримки населення (далі - територіальні центри профорієнтації ), освітні установи середньої (повної) загальної освіти, освітні установи початкової професійної та середньої професійної освіти, навчальні заклади додаткової освіти дітей та молоді, освітні установи Російської оборонної спортивно-технічної організації (далі - освітні установи РОСТО), навчальні пункти організацій.

Для досягнення цілей військово-професійної орієнтації суб'єкти державної системи тісно взаємодіють один з одним і в межах своїх компетенцій виконують функції в галузі військово-професійної орієнтації громадян.

Безпосереднє проведення заходів з військово-професійної орієнтації громадян у державних органах, організаціях і установах, що входять в систему військово-професійної орієнтації, здійснюють:

- у військових комісаріатах ??- фахівці нештатних груп професійного психологічного відбору, посадові особи, які відповідають за підготовку громадян до військової служби, з відбору громадян для вступу до військово-навчальні заклади та з відбору громадян для підготовки в громадських об'єднаннях, що здійснюють підготовку за військово-обліковими спеціальностями;

- у військово-навчальних закладах - фахівці груп професійного психологічного відбору, відділів, служб і кафедр, певні начальником даного військово-навчального закладу;

- у з'єднаннях та військових частинах - фахівці нештатних груп професійного психологічного відбору, органів виховної роботи, стройового відділення та кадрів, інші військовослужбовці, певні командиром (начальником) даного військового з'єднання чи військової частини;

- в органах служби зайнятості та територіальних центрах профорієнтації - психологи, профконсультанти, що відповідають за проведення профорієнтаційних заходів;

- в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти - викладачі, провідні підготовку з основ військової служби;

- в освітніх установах РОСТО - викладачі, провідні підготовку молоді з військово-обліковими спеціальностями;

- у навчальних пунктах організацій - викладачі, провідні підготовку з основ військової служби, посадові особи військових комісаріатів , на яких покладено обов'язки з підготовки громадян до військової служби.

Діяльність системи військово-професійної орієнтації громадян підпорядкована цілям державної політики в галузі оборони, освіти, виховання, професійної орієнтації, зайнятості, охорони здоров'я та соціально-психологічного захисту населення і спрямована на організацію психолого-профорієнтаційного обслуговування населення з урахуванням професійних інтересів, потреб, можливостей і стану здоров'я людини, виходячи з вимог військової політики держави, ринку праці та соціально-економічних умов.

У загальній системі взаємодії всіх елементів структури військово-професійної орієнтації громадян ключові позиції займають військові комісаріати, будучи сполучною і координуючим ланкою системи військово-професійної орієнтації.

При організації взаємодії військові комісаріати:

- оперативно знайомлять керівництво структурних підрозділів системи військово-професійної орієнтації громадян, фахівців, безпосередньо проводять заходи з військово-професійної орієнтації, з інформаційно -довідковими матеріалами, що містять відомості про основні види військової діяльності, військових посадах, соціальних права, гарантії та вимогах до індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців, про умови призову, добровільного вступу на військову службу та її проходження, а також нормативними та методичними матеріалами, необхідними для роботи з військово-професійної орієнтації громадян;

- інформують органи служби зайнятості та територіальні центри профорієнтації про надходження на військову службу громадян, спрямованих у військові комісаріати цими установами, про якісні та кількісні показники контингенту громадян, звільнених з військової служби;

- організовують роботу посадових осіб військових комісаріатів, військових частин і з'єднань з питань військово-професійної орієнтації громадян в органах служби зайнятості, територіальних центрах профорієнтації, освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти;

- направляють до органів служби зайнятості та територіальні центри профорієнтації громадян, звільнених з військової служби, для їх соціально-психологічної адаптації, професійної орієнтації, професійного навчання та працевлаштування.

Військово-навчальні заклади проводять заходи з військово-професійної орієнтації з урахуванням підготовки за відповідними військово-обліковими спеціальностями. При цьому на них покладаються такі обов'язки:

- розробка матеріалів з військово-професійної орієнтації громадян і військовослужбовців;

- методична підготовка представників військово-навчальних закладів, які направляються у військові комісаріати, з'єднання та військові частини, освітні установи середньої (повної) загальної освіти, освітні установи початкової професійної та середньої професійної освіти, для проведення цієї роботи;

- організація та проведення професіографічної досліджень за відповідними військово-обліковими спеціальностями офіцерів;

- участь у науково-дослідній роботі з розробки та вдосконалення методів військово-професійної орієнтації;

- надання допомоги підшефним освітнім установам в організації та проведенні профорієнтаційних заходів .

За організацію і виконання заходів з військово-професійної орієнтації відповідає начальник військово-навчального закладу.

До виконання профорієнтаційних заходів залучаються групи професійного психологічного відбору військово-навчальних закладів, необхідні відділи, служби та кафедри.

З'єднання і військові частини проводять заходи з військово-професійної орієнтації:

- військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, - на навчання у військово-навчальних закладах за відповідними спеціальностями і вступ на військову службу за контрактом;

- учнів освітніх установ середньої (повної) загальної освіти, освітніх установ початкової професійної та середньої професійної освіти - на заняття військово-прикладними видами спорту, навчання за додатковими освітніми програмами , у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян, в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, а також у військових оркестрах Збройних Сил, інших військ, військових формувань і органів;

- громадян, що перебувають в запасі, - на оволодіння військово-обліковими спеціальностями, вступ на військову службу за контрактом за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

За організацію і виконання заходів з військово-професійної орієнтації відповідає командир з'єднання, військової частини.

До виконання профорієнтаційних заходів залучаються позаштатні групи професійного психологічного відбору, офіцери органів виховної роботи, стройового відділення та кадрів, а також спеціально підготовлені військовослужбовці.

Органи служби зайнятості:

- проводять профорієнтаційні заходи з безробітними і незайнятими громадянами з метою надходження їх на військову службу за контрактом і беруть участь у заходах з професійної переорієнтації, соціально- психологічної реабілітації та професійної адаптації громадян, звільнених з військової служби;

- направляють громадян, які виявили бажання вступити на військову службу за контрактом, у військові комісаріати;

- в установленому порядку представляють військовим комісаріатам відомості про професійно важливих якостях громадян, які отримали професійні консультації або пройшли підготовку в освітніх установах при органах служби зайнятості за спеціальностями, родинним військово-обліковими, і підлягають призову на військову службу або виявили бажання вступити на неї за контрактом;

- надають організаційну та методичну допомогу фахівцям військових комісаріатів, які здійснюють заходи щодо військово-професійної орієнтації громадян;

- направляють на договірній основі фахівців до складу нештатних підрозділів з професійного психологічного відбору військових комісаріатів для проведення профорієнтаційної роботи з громадянами, підлягають постановки на військовий облік;

- беруть участь на договірній основі в організації здійсненні підготовки фахівців з професійного психологічного відбору військових комісаріатів та підвищення їх кваліфікації;

- беруть участь у роботі профконсультаційних пунктів, створюваних у з'єднаннях і військових частинах з метою професійної переорієнтації, соціально-психологічної реабілітації та професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню з військової служби;

- представляють військовим комісаріатам відомості про адреси органів з питань зайнятості населення та територіальних центрах профорієнтації Мінпраці Росії, порядку їх роботи, можливості професійної орієнтації, професійного навчання та працевлаштування громадян, звільнених з військової служби.

Освітні установи середньої (повної) загальної освіти, освітні установи початкової професійної та середньої професійної освіти проводять заходи з військово-професійної орієнтації учнів на оволодіння військово-обліковими спеціальностями і навчання у військово-навчальних закладах за відповідними спеціальностями .

При проведенні заходів з військово-професійної орієнтації учнів викладачі, провідні підготовку з основ військової служби, повинні взаємодіяти з викладачами-предметниками, посадовими особами військових комісаріатів, з військовими частинами, військово-навчальними закладами, державними і громадськими структурами, засобами масової інформації.

Викладачам, провідним підготовку з основ військової служби, доцільно знати і активно використовувати:

- можливості з'єднань, військових частин і військово-навчальних закладів щодо здійснення військово-професійної орієнтації ;

- підготовлених для проведення військово-професійної орієнтації фахівців військових частин і військово-навчальних закладів;

- моральне стимулювання викладачів-предметників за участь у заходах з військово-професійної орієнтації;

- можливості місцевих засобів масової інформації з проведення військово-професійної орієнтації;

- сучасні методи та форми проведення заходів з військово-професійної орієнтації учнів.

Викладачі, провідні підготовку з основ військової служби, повинні активно співпрацювати з організаційних, правових, науково-методичних питань військово-професійної орієнтації громадян з громадськими радами по військово-патріотичному вихованню, створюваними при адміністраціях міст і районів , комітетами сприяння при військових комісаріатах ??і громадських об'єднаннях аналогічної спрямованості.

Освітні установи РОСТО здійснюють заходи щодо військово-професійної орієнтації в процесі підготовки молоді з військово-обліковими спеціальностями, заходів з військово-патріотичного виховання та заняття з військово-прикладних видів спорту.

Навчальні пункти організацій створюються за рішенням глави органу місцевого самоврядування на базі однієї організації, налічує не менше 20 громадян, які підлягають призову на військову службу і не пройшли підготовку з основ військової служби, або декількох організацій (об'єднані районні або міські навчальні пункти).

Відповідальність за проведення заходів з військово-професійної орієнтації громадян при підготовці їх з основ військової служби на навчальних пунктах організацій покладається на викладачів, які здійснюють цю підготовку, і посадова особа військового комісаріату, на яку покладено обов'язки з підготовки громадян до військової служби.

Органи місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності та дієвості системи військово-професійної орієнтації громадян здійснюють такі заходи:

  - Сприяють (у межах своєї компетенції) посадовим особам військових комісаріатів, військово-навчальних закладів та військових частин у питаннях організації заходів з військово-професійної орієнтації громадян;

  - Беруть участь в організації та проведенні в районі, місті конференцій, семінарів, зборів з обміну досвідом з військово-професійної орієнтації громадян;

  - На семінарах з керівниками освітніх установ середньої (повної) загальної освіти, початкової професійної та середньої професійної освіти, учительських конференціях виносять на обговорення питання з військово-професійної орієнтації учнівської молоді.

  Взаємодія представників Міністерства оборони Російської Федерації з відповідальними особами засобів масової інформації в питаннях військово-професійної орієнтації громадян має передбачати:

  - Підготовку спільних документів, що регламентують права, обов'язки та відповідальність сторін (військових комісаріатів і місцевих засобів масової інформації) у військово-патріотичному вихованні та військово-професійної орієнтації громадян;

  - Проведення нарад, "круглих" столів, семінарів та інших заходів щодо вдосконалення взаємодії військових комісаріатів і місцевих засобів масової інформації в питаннях військово-професійної орієнтації громадян;

  - Організацію виступів у засобах масової інформації військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом і контрактом, та громадян, звільнених з військової служби (майстри військової справи, класні фахівці, учасники бойових дій), висвітлення в засобах масової інформації військово-патріотичних і військово-профорієнтаційних заходів ;

  - Організацію ознайомлення з умовами військової служби військовослужбовців на військових посадах солдатів, матросів, сержантів і старшин керівників місцевих засобів масової інформації, журналістів, які пишуть на військові теми, надання їм об'єктивної інформації;

  - Узагальнення та поширення позитивного досвіду взаємодії військових комісаріатів та засобів масової інформації з питань військово-професійної орієнтації громадян;

  - Аналіз висвітлення в засобах масової інформації питань військово-професійної орієнтації, вироблення пропозицій щодо вдосконалення тематики, змісту та форм публікацій, виступів, показу сюжетів за даними питаннями;

  - Активне ознайомлення потенційних користувачів з інформаційно-довідковою системою з військово-професійної орієнтації громадян, розміщеної у глобальній інформаційній мережі Інтернет на сторінці прес-служби Міноборони Росії (електронна адреса: www.duty.mil.ru). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ"
 1.  Професіографічну ОПИС ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    Психологічний аналіз професії є невід'ємною частиною будь-якого дослідження з психології праці в особливих умовах. Профессиография (лат. professio - рід занять, grapho - пишу) є обов'язковою умовою наукової організації військово-професійної орієнтації, а також вихідним пунктом для вибору методів, порядку і послідовності проведення професійного психологічного
 2.  ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ
    Історія медицини як наука та предмет викладання. Джерела вивчення розвитку медицини. Значення історії медицини у підготовці та у вихованні лікаря. 2. Завдання предмета історії медицини. Основні принципи і факти, що впливають на розвиток історії медицини. 3. Поняття «медицини» як системи. Її структура. 4. Періодизація історії медицини. 5. Виникнення зачатків лікування і
 3.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 4.  Акмеологическая експертиза
    В даний час діагностичні методи все більшою мірою зв'язуються з проведенням акмеологічних експертиз. Метод експертних оцінок пронизує всю методичну систему діагностичних методів у психології. Експертні оцінки дуже різноманітні і різноякісні. Вони застосовуються як на емпіричному етапі дослідження, так і при теоретичних узагальненнях. Вони можуть бути як
 5.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 6. А
    АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 7.  ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
    Статті та публікації в журналах за переліком ВАК Росії: 1. Бєлов, В.Г. Стереотипи функціонування психіки і тенденції особистісного розвитку вихованців колонії для неповнолітніх / В.Г. Бєлов / / Зап. психол. журн. - 2007, № 1. - С. 117-125. 2. Бєлов, В.Г. Основні принципи та сучасні напрями оцінки делінквентної поведінки у підлітків / В.Г. Бєлов / / Вісник Росс.
 8.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 9.  Акмеологическая експертиза
    В даний час діагностичні методи все більшою мірою зв'язуються з проведенням акмеологічних експертиз. Метод експертних оцінок пронизує всю методичну систему діагностичних методів у психології. Експертні оцінки дуже різноманітні і різноякісні. Вони застосовуються як на емпіричному етапі дослідження, так і при теоретичних узагальненнях. Вони можуть бути як
 10.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 11.  Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
    Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 12.  Кваліфікаційні вимоги до психологів в країні і за кордоном
    Професійна кваліфікація, відображаючи ступінь відповідності фахівця вимогам професії на певному етапі професіоналізації, є складовою частиною його професіоналізму. Своє безпосереднє вираження професіоналізм практичного психолога знаходить у мотиваційній і операціонально сферах. Мотиваційна сфера характеризується сукупністю зовнішніх і внутрішніх елементів,
 13.  Визначення психологічної роботи та основні етапи її розвитку
    Психологічна робота - це діяльність, що проводиться в мирний і воєнний час командирами, офіцерами органів виховних структур, психологами і спеціально створюваними структурами (підрозділами). Вона спрямована на вивчення, формування і розвиток у військовослужбовців психологічних якостей, підтримання психічних станів, необхідних для успішного ведення бойових дій, виконання
 14.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 15.  Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
    Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 16.  Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
    Для виконання завдання психологічного вивчення особового складу психолог повинен володіти різноманітними методами психодіагностики, розумне поєднання і застосування яких забезпечує отримання об'єктивної інформації про військовослужбовців. Основними методами, використовуваними психологом, є: - аналіз документів (біографічний метод); - опитування (бесіда, анкетування); - спостереження і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека