Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Досвід впровадження системи TQM в багатопрофільному стаціонарі

Клінічної базою проведення НДДКР був 301 Окружний військовий клінічний госпіталь ДВО (м. Хабаровськ). 301 ОВКГ розгорнутий на 1000 ліжок, у ньому функціонують 34 лікувальних відділення, діагностичні та параклінічні відділення. У 2001-2004 роках в 301 ОВКГ були піддані системному аналізу основні показники, що відображають результативність медичної допомоги (медичні, соціальні, економічні), на які необхідно орієнтуватися в динаміці при оцінці якості медичної допомоги.

Щоквартальний моніторинг соціальної результативності (задоволеності пацієнтів медичною допомогою) в 301 ОВКГ виявив досить високий рівень (87,4 ± 0,74%), що відображає не тільки давні традиції військової медицини в організації лікувальної роботи та догляду за хворими, але і доступність безкоштовної високоспеціалізованої допомоги. На підставі системного аналізу (аудиту) якості медичної допомоги та економічної ефективності лікувально-діагностичного процесу в 301 ОВКГ була розроблена структура нової моделі управління.

У структурі системи управління якістю та ефективністю медичної допомоги були виділені три рівні:

I рівень - начальник госпіталю та його заступники, начальники служб. Основними функціями цього рівня є системний аналіз та стратегічне планування питань у галузі управління якістю та прийняття рішень, що відображають управління структурною складовою забезпечення КМП: кадри, фінанси, обладнання медикаменти і т.д.

II рівень - провідні фахівці госпіталю - завданням цього рівня в галузі забезпечення КМП є аналіз КМП і організація управління процессной (технологічної) складовою забезпечення КМП: розробка технологій (стандартів) медичної допомоги, соціальне опитування (анкетування) задоволеності пацієнтами КМП в госпіталі, планування тактичного характеру та внесення пропозицій щодо вдосконалення лікувально-діагностичного процесу на перший рівень.

III рівень - складають начальники відділень і кабінетів, різні комісії, організовані в госпіталі, у функції яких входить оцінка результативності медичної допомоги та внесення пропозицій на другий рівень, аналіз роботи підрозділів і формування технології самоконтролю на робочих місцях .

Керівну роль в системі управління якістю здійснює керівник ЛПУ (начальник госпіталю), спираючись на заступників керівника установи.

Заступники начальника госпіталю здійснюють функціонування системи управління якості в 301 ОВКГ через провідних фахівців госпіталю, різні комісії, створені в госпіталі і на підставі поточного контролю лікувально-діагностичного процесу кожного підрозділу госпіталю. Отримана інформація в сукупності з інформацією про основні показники роботи підрозділів і госпіталю в цілому за певний період часу, одержувана з відділення збору і обробки інформації (Осої), виноситься на засідання комісії управління якістю медичної допомоги, очолюваної начальником госпіталю не рідше 1 разу на квартал. Основними функціями системи управління КМП є:

1. Планування: стратегічне і тактичне планування: кадрове, фінансове, технічного та медичного забезпечення госпіталю, планування контрольних показників, що відображають КМП для кожного підрозділу і госпіталю в цілому на певний період часу, планування заходів щодо усунення основних причин випадків неналежної якості лікування, заходів з підвищення ефективності та економічності медичної допомоги.
Ця функція здійснюється першим рівнем структури пропонованої моделі (начальником госпіталю та його заступниками) і служать основою для прийняття рішень, що впливають на структурну складову забезпечення КМП.

2. Методична: розробка та вдосконалення стандартів та протоколів ведення хворих в госпіталі, розробка методичних рекомендацій з питань КМП, навчання медичного персоналу питанням, що відображає КМП. Ця функція здійснюється в основному на другому рівні пропонованої моделі (провідні спеціалісти) і відображає процесну (технологічну) складову забезпечення КМП.

3. Аналітична: збір та аналіз поточних і періодичних показників, що відображають КМП в госпіталі. Ця функція здійснюється на всіх рівнях і відображає результативну складову, включаючи медичну, економічну і соціальну результативність.

Порядок формування та прийняття адміністрацією 301 ОВКГ того чи іншого рішення структурного характеру представлений на рис. 9.5.

Порядок прийняття адміністрацією госпіталю рішень в галузі забезпечення КМП пов'язаний з проходженням декількох етапів: 1) виявлення основних проблем та визначення основних напрямків в області КМП, розробка 2 рівнем (провідними спеціалістами) на підставі пропозицій, що надійшли з 3 рівня (начальники відділень і кабінетів, комісій), 2) аналізу декількох альтернативних варіантів вирішення тієї чи іншої проблеми, винесення на обговорення; 3) розгляд і пропозиція начальнику госпіталю найбільш оптимального рішення заступниками начальника госпіталю (Госпітальній комісією з контролю КМП), 4) прийняття рішення структурного характеру начальником госпіталю.

У 2002 - 2004 році були визначені основні напрямки в області якості, пов'язані зі зниженням середніх термінів лікування в 301 ОВКГ (підвищення економічної ефективності роботи) без зниження рівнів медичної та соціальної результативності.Рис. 9.5.

Порядок формування та прийняття рішення начальником 301 ОВКГ з управління КМППровідними фахівцями виділені основні причини високих середніх термінів лікування та визначено коригувальні заходи (табл. 9.1).

Начальник аптеки за результатами роботи за місяць виявляв перевитрата медикаментів за конкретним групам препаратів і лікувальним відділенням. Спільно з провідними фахівцями (терапевтом, хірургом, неврологом) аналізує і виявляє причини такої перевитрати і вносить у разі, якщо необхідно прийняти рішення структурного характеру, пропозиції на госпітальну комісію з контролю КМП, яка і виносить після розгляду пропозиції начальнику госпіталю.

Такий комплексний підхід в 301 ОВКГ дозволив знизити середні терміни лікування пацієнтів з числа цивільного контингенту в 2004 році в порівнянні з 2003 роком з 18,47 койкодней до 15,24 койкодней, що призвело за розрахунками до економії коштів Федерального бюджету в розмірі 7.658,8 тис. руб. (3329 пацієнтів з числа цивільного контингенту в 2004 р. при середній вартості 1 койкодней 766,88 руб.).

В організації та функціонуванні системи управління якістю в багатопрофільному стаціонарі особливого значення набуває підготовка кадрів та розробка мотиваційних механізмів зацікавленості медичного персоналу у підвищенні якості виконаної роботи.
Кадри, на відміну від інших складових структурного забезпечення системи якості, вимагають тривалої за часом підготовки. Тому кадровій політиці організації необхідно особливу увагу з боку адміністрації. Кадрова політика передбачає залучення (приплив) кадрів, їх навчання, підвищення кваліфікації, систему мотиваційних механізмів для кадрів.

Таблиця 9.1.

Рейтинг управлінських рішень з корекції заходів, спрямованих на скорочення термінів лікування

В основу гнучкої системи матеріального стимулювання співробітників були покладені результати досягнення МКР, які реалізовувалися за рахунок коштів економії фонду оплати праці, системи регулювання перерозподілу системи виплати щомісячного преміальної винагороди, існуючого в 301 ОВКГ.

Особливе значення в забезпеченні КМП набуває загальне участь персоналу в підвищенні якості, що вимагає розробки спеціальної програми безперервної освіти медичного персоналу. Була запропонована схема такої освіти для медичного персоналу 301 ОВКГ (рис. 9.6).

У період дошкільної та шкільної освіти дитині прищеплюється ідеологія, що все необхідно робити красиво і якісно, ??розвиваються навички акуратності, охайності, любові до краси; в класах даються основні поняття стандартизації, сертифікації, ліцензування і т. д.

У медичному вузі і коледжі в системі загальних дисциплін даються загальні поняття КМП, стандартизації, сертифікації, ліцензування медичної допомоги.Рис. 9.6.

Схема етапної безперервної підготовки фахівців у галузі якості медичної допомоги в 301 ОВКГУ систему післядипломної освіти медичного персоналу 301 ОВКГ, з урахуванням активної взаємодії з розташованими на базі госпіталю кафедрами ДВГМУ та медичного коледжу, включені питання КМП в освітні програми організаторів охорони здоров'я, лікарів практичної профілю. Проводиться знайомство з основами організації системи забезпечення КМП та порядком проведення експертизи КМП.

На наступних етапах проводиться підготовка фахівців-експертів у галузі якості медичної допомоги, навчання керівників та заступників керівника 301 ОВКГ питань КМП. Надалі персонал, удосконалюючи свою професійну підготовку, займається науковою діяльністю в галузі КМП із захистом дисертації на ступінь кандидата і доктора медичних наук.

Таким чином, пропонована структура управління якістю та ефективністю медичної допомоги в сукупності з технологіями, застосовуваними для оцінки КМП і є фундаментом безперервного підвищення якості лікувально-діагностичного процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Досвід впровадження системи TQM в багатопрофільному стаціонарі "
 1. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 2. Спеціалізована акушерська допомога
  Практика розвитку охорони здоров'я за останні десятиліття показала, що стоять перед ним кардинальні завдання можуть бути значною мірою вирішені подальшою спеціалізацією різних галузей медичної науки та організацією спеціалізованої допомоги по деяких розділах клінічних дисциплін. Спеціалізована медична допомога - «вид медичної допомоги, що надається лікарями-спеціалістами
 3. Від автора
  Понад чверть століття роботи лікарем-педіатром в різних лікувально-профілактичних установах Далекого Сходу у поєднанні з роботою консультанта в бюро судово-медичної експертизи, подальша діяльність у системі ОМС, органах управління охорони здоров'я регіонального рівня та багаторічні наукові дослідження з проблеми управління виробництвом медичних послуг так і не дали мені
 4. Передумови формування системи забезпечення якості медичної допомоги в умовах реформування охорони здоров'я Росії на рубежі XX-XXI століть
  У 1997 році побачила світ концепція розвитку охорони здоров'я Росії, де в тій чи іншій мірі розглядалося рішення проблем доступності, безпеки, задоволеності, оптимальності медичної допомоги населенню. Сьогодні в Росії є достатня законодавча база для здійснення і поліпшення якості медичної допомоги населенню, але до цих пір відсутні критерії оцінки діяльності
 5. генералізовані післяпологових інфекційних захворювань лактаційний мастей
  септичний шок В АКУШЕРСТВІ Одним з найважчих ускладнень гнійно-септичних процесів будь-якої локалізації є септичний або бактеріально-токсичний шок. Септичний шок являє собою особливу реакцію організму, що виражається в розвитку важких системних розладах, пов'язаних з порушенням адекватної перфузії тканин, наступаючу у відповідь на впровадження мікроорганізмів або їх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека